Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

75/1976 Zb. v znení účinnom od 1. 10. 1976 do 24. 6. 1992
75
ZÁKON
z 23. júna 1976,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Poľnohospodársky pôdny fond je základným prírodným bohatstvom našej krajiny, nenahraditeľným výrobným prostriedkom umožňujúcim dosiahnuť sebestačnosť vo výrobe základných potravín a je jednou z hlavných zložiek životného prostredia. Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jeho zveľaďovanie, využívanie a rozširovanie patrí k popredným úlohám našej socialistickej spoločnosti.“.
2.
V § 1 sa doterajšie odseky 1 až 3 označujú ako odseky 2 až 4 a doterajší odsek 4 sa vypúšťa.
3.
V § 1 v novooznačenom odseku 3 sa slová „Súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú“ nahrádzajú slovami „Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria“.
4.
V § 1 v novooznačenom odseku 4 sa citácia odsekov 1 a 2 nahrádza citáciou odsekov 2 a 3.
5.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu v spolupráci s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva zisťujú v obciach pozemky, ktoré by sa mali vyhlásiť za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 1).“.
6.
V § 2 ods. 2 sa slová „na poľnohospodársky podnik“ nahrádzajú slovami „na socialistickú poľnohospodársku organizáciu“ a vypúšťa sa druhá veta.
7.
V § 3 ods. 1 sa výraz „miestne národné výbory“ nahrádza výrazom „orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ a odsek 2 a označenie odseku 1 sa vypúšťajú.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
9.
§ 5 ods. 1 znie:
„(1)
Užívatelia (vlastníci) poľnohospodárskej pôdy sú povinní túto pôdu intenzívne a racionálne využívať na poľnohospodársku výrobu, neustále zvyšovať jej úrodnosť a riadne udržiavať aj ostatné pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Za tým účelom môžu orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu uložiť užívateľom (vlastníkom) týchto pozemkov vykonať na vlastný náklad potrebné opatrenia.“.
10.
§ 7 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
použiť v prvom rade poľnohospodársku pôdu horšej akosti a chrániť najmä ornú pôdu a poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa plánom rozvoja poľnohospodárskej výroby zabezpečujú opatrenia na zvýšenie intenzity výroby,“.
11.
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
„§ 7a
(1)
Poľnohospodárskej výrobe sa nesmie odnímať
a)
orná pôda vedená v 1. a 2. bonitnej triede, a ak v obci takej pôdy niet, orná pôda vedená vo dvoch najlepších bonitných triedach,
b)
orná pôda, na ktorej sú vykonané investičné opatrenia na zvýšenie intenzity poľnohospodárskej výroby,
c)
poľnohospodárska pôda, na ktorej sú chmeľnice, vinice, intenzívne obhospodarované sady a zeleninárske plochy.
(2)
V osobitne odôvodnených prípadoch sa môže dať súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy uvedenej v odseku 1, ak pozemok treba na uskutočnenie mimoriadne dôležitej investičnej akcie alebo na ťažbu, ktoré nemožno uskutočniť na inej pôde, ak ide o pozemky v zastavanom území obce alebo o rozptýlené pozemky s nepatrnou výmerou. Vláda republiky si môže vyhradiť, v ktorých prípadoch bude rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu podmienené jej súhlasom.
(3)
Na účely zalesnenia, prípadne na zaradenie medzi pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať,1) možno z poľnohospodárskeho pôdneho fondu odňať len tie, o ktorých sa dokáže, že ide o pozemky extrémne svahovité alebo ohrozené eróziou, o kamenité pozemky, pozemky trvale zamokrené bez možnosti odvodnenia, pozemky s nepatrnou hĺbkou ornice alebo pozemky neprístupné mechanizácii, prípadne pozemky nespôsobilé na poľnohospodársku rekultiváciu alebo inak nespôsobilé na poľnohospodárske využívanie.
(4)
Poľnohospodárska pôda sa nesmie odnímať poľnohospodárskej výrobe na výstavbu rekreačných chát a rekreačných objektov.
12.
§ 8 včítane nadpisu znie:
„§ 8
Pri územnoplánovacej činnosti
(1)
Aby sa ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti vykonávanej podľa osobitných predpisov2) včas zabezpečila, sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní spravovať sa zásadami tejto ochrany (§ 7 a § 7a). Pri spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie sú spracovatelia povinní navrhnúť a zdôvodniť riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov najvýhodnejšie; pritom vyhodnotia predpokladané straty na poľnohospodárskej výrobe a odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy tejto výrobe (§ 16 a nasl.), a to spravidla v porovnaní s iným možným riešením. Ak ide o spracovanie územných plánov sídelných útvarov, sú spracovatelia povinní vyhodnocovať aj predpokladanú ekonomickú ujmu (§ 23) a opatrenia smerujúce na jej odstránenie; podklady na vyhodnotenie tejto ujmy spolu s návrhom opatrení na jej odstránenie zabezpečia na žiadosť a náklady orgánov územného plánovania orgány štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.
(2)
Návrhy územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a zón musia byť už v období spracovania predbežných návrhov prerokované s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva a s orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pred schválením opatrené súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Územné rozhodnutie,3) ktorým má byť dotknutý poľnohospodársky pôdny fond, nemožno vydať, pokiaľ nebol daný predchádzajúci súhlas podľa § 13a.“.
13.
§ 9 včítane nadpisu znie:
„§ 9
Pri spracúvaní návrhov na určenie dobývacích priestorov
(1)
Organizácie oprávnené ťažiť nerasty sú povinné spravovať sa pri spracúvaní návrhov na určenie dobývacích priestorov podľa osobitných predpisov4) zásadami ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 7 a § 7a). Sú povinné navrhnúť a zdôvodniť také riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov najvýhodnejšie; pritom vyhodnocujú predpokladané straty na poľnohospodárskej výrobe s prihliadnutím na možnosti rekultivácie a na odvody za odňatie pôdy tejto výrobe, a to v porovnaní s iným možným riešením.
(2)
Návrhy na určenie dobývacích priestorov sa musia prerokovať s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva a s orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pred schválením opatriť súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa citácia § 7 rozširuje o citáciu § 7a.
15.
§ 10 ods. 2 a 3 znie:
„(2)
Návrh na schválenie projektovej úlohy, v ktorej sa predpokladá odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, sa musí doložiť predchádzajúcim súhlasom podľa § 13a.
(3)
Návrh trás nadzemných a podzemných vedení musí byť opatrený súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
16.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
17.
V § 11 sa v doterajšom odseku 1 citácia § 7 rozširuje o citáciu § 7a.
18.
V § 11 sa vypúšťa ustanovenie odseku 1 písm. a), odsek 2, označenie odseku 1 a doterajšie označenie písm. b) až h) sa nahrádza označením písm. a) až g).
19.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „budovaní" vkladajú slová „opravách a údržbe" a slová „okresným a miestnym národným výborom" sa nahrádzajú slovami „orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu".
20.
V § 12 ods. 4 sa citácia § 13 nahrádza citáciou § 13a.
21.
§ 13 znie:
„§ 13
(1)
Na odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe treba rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a)
o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 13a,
b)
o odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa § 14.
(2)
Poľnohospodársku pôdu možno odňať poľnohospodárskej výrobe trvale alebo dočasne.
(3)
Dočasne možno poľnohospodársku pôdu odňať poľnohospodárskej výrobe najviac na 12 rokov.“.
22.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý včítane nadpisu znie:
„§ 13a
Predchádzajúci súhlas
(1)
Žiadosť o predchádzajúci súhlas podáva ten, v záujme ktorého sa má poľnohospodárska pôda odňať; ak ide o pôdu, ktorá sa má odňať na účely zalesnenia, prípadne zaradenia medzi pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať (§ 7a ods.3), podáva žiadosť užívateľ (vlastník) tejto pôdy. Žiadosť sa podáva orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v obvode ktorého leží najväčšia časť pôdy, ktorá sa má odňať.
(2)
V žiadosti treba najmä zdôvodniť, či navrhnuté riešenie je z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov najvýhodnejšie. K žiadosti sa pripojí najmä:
a)
zhodnotenie ekonomického dosahu navrhnutého riešenia, a ak ide o podstatný zásah do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie, aj vyčíslenie ekonomickej ujmy s návrhom opatrení na jej odstránenie (§ 23),
b)
plán rekultivácie, ak sa má pôda vrátiť na účely poľnohospodárskej výroby alebo inak rekultivovať,
c)
stanovisko orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva a užívateľov (vlastníkov) pôdy.
(3)
Pre vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu je - s výnimkou ťažby nerastných surovín - rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe. V rozhodnutí, ktorým sa udieľa predchádzajúci súhlas, sa určia zásadné podmienky, ktorými sa má zabezpečiť ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu; ak ide o podstatný zásah do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie, určí sa ako ďalšia podmienka, že bude vyrovnaná ekonomická ujma.
(4)
V rozhodnutí, ktorým sa udieľa predchádzajúci súhlas, sa zároveň schváli plán rekultivácie [odsek 2 písm. b)]. Ak ide o lomovú (povrchovú) ťažbu uhlia alebo o geologicko-prieskumné práce (pri surovej nafte a zemnom plyne, najmä pri veľmi hlbokých vrtoch), môže sa v odôvodnených prípadoch určiť osobitný režim jeho vykonávania, najmä pokiaľ ide o jeho časové plnenie a ukončenie prác.
(5)
Rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase stratí platnosť, ak do 3 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odňatí. V odôvodnených prípadoch môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu platnosť predchádzajúceho súhlasu predĺžiť. Žiadosť o predĺženie treba podať pred uplynutím doby platnosti.
(6)
O tom, či ide o podstatný zásah do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie, rozhoduje v pochybnostiach na návrh tejto organizácie alebo toho, pre koho sa pôda odníma, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý si vyžiada stanovisko orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.
(7)
Ekonomickú ujmu vyčísli a návrh opatrení, ktorými sa má táto ujma odstrániť, vyhotoví na žiadosť a náklady toho, v záujme koho sa má poľnohospodárska pôda odňať, orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.“.
23.
V § 14 v odseku 1 v druhej vete sa citácia § 13 nahrádza citáciou § 13a.
24.
§ 14 ods. 2 druhá až piata veta znie:
„V rozhodnutí uvedie presné plochy pôdy trvale alebo dočasne odnímanej poľnohospodárskej výrobe, predpíše odvody (§ 16 a nasl.) a upresní zásadné podmienky, za ktorých bol predchádzajúci súhlas udelený. Súčasne v rozhodnutí uloží povinnosť vykonať opatrenia v záujme ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, najmä vykonať na vlastný náklad skrývku kultúrnej vrstvy pôdy, jej odvoz a rozloženie na mieste hospodárneho využitia a povinnosť uskutočniť rekultiváciu podľa plánu schváleného podľa § 13a. V odôvodnených prípadoch môže povoliť výnimku z povinnosti vykonať skrývku. Ak strany dojednali o odstránení ekonomickej ujmy dohodu, ktorá je v súlade s právnymi predpismi, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu túto dohodu svojím rozhodnutím schváli; inak rozhodne aj o povinnosti odstrániť ekonomickú ujmu a určí lehotu na jej splnenie.“.
25.
Časť VI včítane nadpisu znie:
„ČASŤ VI
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a ekonomická ujma
§ 16
(1)
Ten, na žiadosť koho sa poľnohospodárska pôda trvale alebo dočasne odníma poľnohospodárskej výrobe, je povinný zaplatiť Štátnemu fondu na zúrodnenie pôdy5) odvody v určenej výške.
(2)
Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví nariadením základné sadzby odvodov, ako aj rozsah zníženia týchto sadzieb pri lúkach a pastvinách a rozsah zvýšenia sadzieb
a)
pri odňatí odvodnenej alebo zavlažovanej ornej pôdy, chmeľníc, viníc, intenzívne obhospodarovaných sadov a zeleninárskych plôch,
b)
pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti),
c)
pri prekročení lehoty na vykonanie rekultivačných prác určenej schváleným plánom rekultivácie.
§ 17
Odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
(1)
Odvody za trvalé odňatie sa platia jednorazove.
(2)
Pri trvalom odňatí je rozhodujúcou výmerou na určenie odvodov celá plocha odnímanej poľnohospodárskej pôdy. Pri bytovej výstavbe, pri výstavbe základného bytového technického a občianskeho vybavenia pre sústredenú bytovú výstavbu a pri poľnohospodárskej účelovej výstavbe je rozhodujúcou výmerou na určenie odvodov skutočne zastavovaná plocha poľnohospodárskej pôdy, plocha použitá na komunikáciu alebo nádvorie a plocha určená na spevnenie, pri ochranných pásmach tá plocha, na ktorej je poľnohospodárska výroba celkom vylúčená.
§ 18
Odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
(1)
Odvody za dočasné odňatie sa platia každoročne až do skončenia rekultivácie, po ktorej sa pôda vráti poľnohospodárskej výrobe.
(2)
Odvody podľa odseku 1 sa platia aj pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa podľa schváleného plánu rekultivácie
a)
zalesní alebo sa na nej zriadi vodná plocha,
b)
vráti poľnohospodárskej výrobe po uplynutí dlhšej doby ako 12 rokov,
a to tiež až do skončenia rekultivácie.
§ 19
Dodatočný predpis odvodov
Ak sa zistí, že použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely prekročilo dobu jedného roka [§ 22 písm. ch)], predpíše orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý vydal rozhodnutie o odňatí, odvody podľa § 18, a to od času skutočného odňatia.
§ 20
Splatnosť odvodov
(1)
Pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe sú odvody splatné do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí nadobudlo právoplatnosť. Pri dočasnom odňatí sú odvody splatné najneskoršie do konca každého kalendárneho roka, v ktorom odňatie trvá.
(2)
Ak odvod nebol zaplatený včas a v plnej výške, vzniká povinnosť platiť z nezaplatených súm penále, ktoré tvorí, ak ide o organizácie, 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a ak ide o občanov, 5 % dlžnej sumy ročne. Výška penále sa určí platobným výmerom. Penále je splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky penále znížiť alebo odpustiť, prípadne určiť orgány a vymedziť ich oprávnenie na povoľovanie tejto úľavy.
§ 21
Zníženie výšky odvodov
(1)
Organizáciám, ktoré podľa schváleného plánu vlastnými prostriedkami vykonajú alebo na vlastný náklad zabezpečia zúrodnenie alebo rekultiváciu, prípadne iné opatrenie investičnej alebo neinvestičnej povahy v záujme lepšieho využitia iných pozemkov, než ktoré boli pre ne odňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo v záujme rozšírenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sa môžu so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky odvody znížiť o sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom.
(2)
Pri účelovej poľnohospodárskej výstavbe sa môžu v jednotlivých odôvodnených prípadoch novozaloženým organizáciám poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a poľnohospodárskym organizáciám, v ktorých došlo k podstatnému rozšíreniu výrobnej činnosti alebo k značnému rozšíreniu členskej základne, so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky odvody znížiť. Súhlas možno udeliť, len ak bolo rozhodnutie o odňatí vydané najneskoršie do 5 rokov od vzniku organizácie alebo od podstatného rozšírenia jej výrobnej činnosti alebo značného rozšírenia jej členskej základne. Odvody sa môžu znížiť najviac o 50 %.
(3)
O znížení odvodov podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý vydal rozhodnutie o odňatí.
§ 22
Oslobodenie od odvodov
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe sa nepredpisujú, ak ide o odňatie
a)
v zastavanom území obce,
b)
na výstavbu líniových dopravných stavieb a na výstavbu letísk, c) za účelom uskutočňovania investícií do pôdy na zintenzívnenie poľnohospodárskej výroby a zvýšenie jej produktivity a na ťažbu rašeliny na poľnohospodárske účely,
d)
na zriadenie ochranných pásem I. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a užších ochranných pásem prírodných liečivých zdrojov,
e)
za účelom jej začlenenia do lesného fondu v záujme účelnejšieho využitia alebo zaradenia medzi pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať, alebo na zriadenie rybochovných rybníkov na pôde trvale zamokrenej a nevhodnej na poľnohospodársku výrobu,
f)
na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, stožiarov nadzemného vedenia, vstupných šachiet podzemného vedenia, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 30 m2,
g)
na umiestnenie prečerpávacích staníc, vrtov a studní a staníc nadzemného (podzemného) vedenia, pokiaľ odnímaná plocha v jednotlivých prípadoch nepresahuje 55 m2, a veterných jám,
h)
na účely ochrany prírody alebo na vykonávanie archeologických výskumov a výkopov,
ch)
na nepoľnohospodárske účely po čas kratší ako jeden rok, včítane uvedenia pôdy do pôvodného stavu.
§ 23
Ekonomická ujma
(1)
Organizácia, v záujme ktorej sa poľnohospodárska pôda odníma poľnohospodárskej výrobe alebo sa hospodárenie na takej pôde obmedzuje alebo sťažuje, je povinná odstrániť, s výnimkou uvedenou v odseku 4, ekonomickú ujmu, ktorá socialistickej poľnohospodárskej organizácii vznikla
a)
odňatím pôdy,
b)
zriadením ochranných pásem na ochranu zdravotnej nezávadnosti nádrží povrchových vodných zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva alebo na ochranu prírodných liečivých zdrojov,
ak tým došlo k podstatnému zásahu do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie.
(2)
Ekonomická ujma sa odstraňuje opatreniami slúžiacimi na intenzifikáciu poľnohospodárskej výroby. Organizácia, ktorá je podľa odseku 1 povinná ekonomickú ujmu odstrániť, môže túto povinnosť splniť buď tým, že poskytne na uvedené opatrenia finančné prostriedky, alebo urobí tieto opatrenia sama.
(3)
Pri ochranných pásmach uvedených v odseku 1 písm. b) platí o rozhodovaní v pochybnostiach o tom, či ide o podstatný zásah, ustanovenie § 13a ods. 6 obdobne; o vyčíslení ekonomickej ujmy a o návrhu opatrení na jej odstránenie, o dohode o jej odstránení, prípadne o rozhodnutí o povinnosti ekonomickú ujmu odstrániť platí ustanovenie § 13a ods. 7 a § 14 ods. 2 primerane.
(4)
Ekonomická ujma sa neodstraňuje pri ochranných pásmach I. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a pri užších ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov.
§ 24
Podrobnosti o ekonomickej ujme a o jej odstraňovaní ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením.“.
26.
V § 25 sa citácia § 13 nahrádza citáciou § 13a.
27.
Časť VIII včítane nadpisu znie:
„ČASŤ VIII
Pokuty
§ 27
(1)
Organizáciám, ktoré porušia povinnosti uvedené v odseku 2, môžu orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu ukladať pokuty až do výšky 500 000 Kčs.
(2)
Pokuty sa ukladajú
a)
za neoprávnené zaberanie pôdy, ktorá je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo za neoprávnenú činnosť na tejto pôde, poškodzujúcu poľnohospodársku výrobu,
b)
za uskutočnenie zmeny kultúry bez súhlasu príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pokiaľ je tento súhlas podľa § 4 potrebný,
c)
za nedostatočné obrábanie alebo nedostatočné využívanie poľnohospodárskej pôdy,
d)
za porušenie povinnosti viesť vlastnú (podnikovú) evidenciu pôdy,
e)
za nesplnenie opatrenia uloženého rozhodnutím orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaným podľa tohto zákona.
(3)
Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu môžu ukladať pokuty aj pracovníkom organizácie, ktorí porušenie jej povinnosti zavinili, ak nejde o trestný čin alebo prečin; výška pokuty u pracovníka môže byť najviac trojnásobok jeho priemerného zárobku.6) Ak pracovníkovi bola uložená pokuta podľa tohto ustanovenia, nemožno mu za tento čin uložiť pokutu podľa iných predpisov.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán príslušný na jej uloženie dozvedel o porušení povinnosti, najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov i zodpovednosť organizácie a pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody.“.
28.
Doterajšia časť VIII sa označuje ako časť IX, doterajšie ustanovenia § 27 až 30 sa vypúšťajú a nahrádzajú sa týmto textom:
„§ 28
Socialistické poľnohospodárske organizácie, ktoré sú užívateľmi (vlastníkmi) pôdy patriacej do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sú povinné v spolupráci s orgánmi geodézie a kartografie viesť vlastnú (podnikovú) evidenciu tejto pôdy.
§ 29
(1)
Nezastavané pozemky, ktoré dosiaľ neboli vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v chatových lokalitách vzniknutých predo dňom začiatku účinnosti zákona a ktorých dostavba je v súlade so zámermi územného plánovania, sa môžu použiť na výstavbu rekreačných chát len tam, kde to určí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Povinnosť odstrániť ekonomickú ujmu sa nevzťahuje na prípady, v ktorých bol daný predchádzajúci súhlas pred 1. októbrom 1976.
§ 30
(1)
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vydá podrobnejšiu úpravu
a)
o tom, ktoré pozemky patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a o zakladaní a vedení vlastnej (podnikovej) evidencie pôdy poľnohospodárskymi organizáciami,
b)
povinností užívateľov (vlastníkov) poľnohospodárskej pôdy pri zabezpečovaní riadneho hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, najmä s ohľadom na jej intenzívne a racionálne využívanie na modernú poľnohospodársku veľkovýrobu,
c)
o podmienkach a postupe pri odnímaní pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, najmä pri odnímaní na účely zalesnenia alebo zaradenia medzi pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať, a o náležitostiach plánov rekultivácie,
d)
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti, pri spracúvaní návrhov na určenie dobývacích priestorov, pri prípravnej dokumentácii stavieb a pri ťažobnej a priemyselnej činnosti,
e)
na upresnenie prípadov uvedených v § 22.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanoví spôsob zisťovania bonitných tried poľnohospodárskej pôdy.“.
29.
Pokiaľ sa v zákone používajú výrazy
a)
„okresný národný výbor“, nahrádza sa tento výraz výrazom „orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu ,
b)
„výrobná poľnohospodárska správa“, nahrádza sa tento výraz výrazom „orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva“,
c)
„stredisko geodézie“, nahrádza sa tento výraz výrazom „orgán geodézie a kartografie“.

Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.
Husák v. r.Indra v. r.Štrougal v. r.
Poznámky
2)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3)
§ 39 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4)
Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
5)
Zákon ČNR č. 77/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy a zákon SNR č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.