Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

61/1977 Zb. v znení účinnom od 22. 8. 1993 do 31. 8. 2005
61
ZÁKON
z 26. októbra 1977
o lesoch
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE (§ 1)

§ 1

Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev našej vlasti, sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj dreva pre národné hospodárstvo. Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov a ich spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú aj zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva. Pre všetky tieto funkcie lesov (ďalej len „funkcie lesov“) je nevyhnutné chrániť lesný fond, ktorý tvoria pozemky patriace do lesného pôdneho fondu a lesné dreviny na nich; zároveň sa treba sústavne a plánovite starať o zvelebovanie lesov, hospodáriť v nich podľa zásad pokrokovej biológie, techniky a ekonomiky.

DRUHÁ ČASŤ

LESNÝ PÔDNY FOND A JEHO OCHRANA (§ 2-9)

Oddiel 1

Lesný pôdny fond (§ 2-3)

§ 2

Vymedzenie lesného pôdneho fondu

(1)
Lesný pôdny fond tvoria pozemky, ktoré sú trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné pozemky“). Lesnými pozemkami sú:
a)
pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné porasty“), a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže,
b)
pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (rozdeľovacie prieseky, lesné cesty, plochy horných lesných skladov a pod.),
c)
pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže za lesné pozemky vyhlásiť:
a)
pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie,
b)
pozemky, ktoré sa majú zalesniť najmä z vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných a estetických dôvodov,
c)
nezalesnené pozemky vnútri lesov, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na plnenie funkcií lesov, najmä pri tvorbe a ochrane prírodného prostredia.
(3)
V pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu podľa odseku 1, rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Lesnými pozemkami nie sú a ani sa za ne nemôžu vyhlásiť pozemky, pokiaľ sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.1)

§ 3

Evidencia lesného pôdneho fondu

(1)
Správca, vlastník alebo užívateľ lesných pozemkov (ďalej len „užívateľ lesných pozemkov“) je povinný oznámiť každú zmenu v správe (vlastníctve, užívaní) lesných pozemkov orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný viesť vlastnú evidenciu lesných pozemkov a stavieb, ktoré užíva. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví spôsob vedenia evidencie.

Oddiel 2

Ochrana lesného pôdneho fondu (§ 4-9)

§ 4

Obsah a základné povinnosti

(1)
Užívatelia lesných pozemkov sú povinní lesné pozemky a lesné porasty chrániť a racionálne ich využívať na plnenie funkcií lesov. Za tým účelom môžu orgány štátnej správy lesného hospodárstva uložiť užívateľom lesných pozemkov, aby na vlastný náklad vykonali na lesných pozemkoch potrebné opatrenia.
(2)
Lesné pozemky sa nesmú vyňať z lesného pôdneho fondu, ani sa nesmie obmedziť ich využívanie na plnenie funkcií lesov, pokiaľ o ich vyňatí alebo o obmedzení v ich využívaní nerozhodol orgán štátnej správy lesného hospodárstva. K vyňatiu lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo k obmedzeniu v ich využívaní môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy ekonomického a spoločenského rozvoja nemožno zabezpečiť inak.
(3)
Pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení v ich využívaní treba:
a)
zvlášť chrániť lesné pozemky v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a za lesy osobitného určenia,
b)
použiť v prvom rade lesné pozemky, na ktorých možno vzhľadom na prírodné podmienky dosiahnuť len malú produkciu drevnej hmoty, pokiaľ tieto pozemky nezabezpečujú iné funkcie lesov,
c)
použiť len nevyhnutne potrebnú plochu lesných pozemkov a nepripúšťať trieštenie lesného pôdneho fondu,
d)
zabezpečiť, aby použitie lesných pozemkov čo najmenej narúšalo záujmy lesného hospodárstva a čo najmenej sťažovalo hospodárenie v lesoch,
e)
dôsledne dbať na ochranu lesných porastov,
f)
robiť v prípadoch, keď je to účelné a technicky uskutočniteľné, podľa rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
g)
po skončení použitia vyňatých lesných pozemkov na iné účely urýchlene vykonať pôdne úpravy a rekultiváciu tak, aby sa dotknuté lesné pozemky mohli zalesniť; v prípadoch väčšieho a dlhodobého sústredenia ťažby nerastov vykonávať aj biologickú rekultiváciu vhodnými lesnými porastmi.
(4)
Trvalým vyňatím lesného pozemku z lesného pôdneho fondu sa rozumie trvalá zmena spôsobu využitia lesného pozemku. Dočasne sa pozemok z lesného pôdneho fondu vyníma vtedy, ak sa počíta s jeho použitím na iné účely na čas určený v rozhodnutí, najdlhšie však na 12 rokov. O obmedzenie vo využívaní lesného pozemku ide vtedy, ak sa plnenie funkcií lesov obmedzuje z dôvodov iných dôležitých záujmov spoločnosti.
(5)
Pri spoločensky odôvodnených vzájomných výmenách medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom treba dbať na zásady ochrany lesného pôdneho fondu aj ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Z lesného pôdneho fondu, najmä v oblastiach s nízkou lesnatosťou, možno vyňať iba roztrúsené lesné pozemky nevýznamné pre lesné hospodárstvo, životné prostredie a ráz krajiny.
(6)
Z lesného pôdneho fondu sa lesné pozemky nesmú vyňať na individuálnu výstavbu rekreačných chát a objektov. Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky môže v súlade so schváleným územným plánom povoliť vyňatie lesných pozemkov na individuálnu výstavbu rekreačných chát a objektov výnimočne, ak ide o nezastavané plochy lesných pozemkov v chatových osadách2) vybudovaných predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a celkom výnimočne v nadväznosti na vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu na iné účely a len vtedy, ak stavbu nemožno umiestniť na inej pôde.
(7)
Ten, na žiadosť koho sa vynímajú lesné pozemky z lesného pôdneho fondu, je povinný zaplatiť odvod Štátnemu fondu zveľaďovania lesa.3a) Vláda nariadením ustanoví základné sadzby odvodov podľa kategórií lesov pri trvalom alebo dočasnom vyňatí, podmienky a rozsah zvýšenia alebo zníženia základných sadzieb, dodatočného predpísania odvodov a oslobodenia od odvodov.

§ 5

Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti

(1)
Pri územnoplánovacej činnosti vykonávanej podľa osobitných predpisov3) sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa pritom ustanoveniami § 4. Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie sú spracovatelia povinní navrhnúť a zdôvodniť riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu, lesných porastov, ako aj ostatných spoločenských záujmov najvhodnejšie; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva republík.
(2)
Návrhy územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a prípadne zón sa musia už v období spracovania predbežných návrhov prerokovať a pred schválením opatriť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Územné rozhodnutie,3) ktoré sa má dotknúť lesného pôdneho fondu, nemožno vydať, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva neudelil súhlas.

§ 6

Povinnosti pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov

(1)
Pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov podľa osobitných predpisov4) organizácie oprávnené ťažiť nerasty sú povinné dbať o ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa pritom ustanoveniami § 4. Sú ďalej povinné navrhnúť a zdôvodniť také riešenie, ktoré pri racionálnom vydobytí ložiska v najvyššej miere chráni lesný pôdny fond a lesné porasty; pritom vyhodnocujú predpokladané straty na produkcii drevnej hmoty a prihliadajú na ostatné funkcie lesov, na možnosti rekultivácie a na predpokladané následné škody, a to v porovnaní s iným možným riešením.
(2)
Návrhy na určenie dobývacích priestorov sa musia pred schválením opatriť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
V prípadoch, keď sa dobývací priestor dotýka tak lesného, ako poľnohospodárskeho pôdneho fondu, uvedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súhlase vydanom podľa odseku 2 spôsob rekultivácií, na ktorom sa dohodol s orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

§ 7

Povinnosti pri spracovaní dokumentácie stavieb

(1)
Pri spracovaní dokumentácie stavieb sú investori povinní dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov, spravovať sa pritom ustanoveniami § 4 a na základe prepočtu ekonomickej efektívnosti5) navrhnúť umiestnenie stavby tak, aby sa tým čo najmenej narušilo plnenie funkcií lesov; pokiaľ riešenie nie je jednoznačné, sú povinní navrhnúť umiestnenie stavby v alternatívach.
(2)
Návrh na prerokovanie projektovej úlohy stavieb, pri ktorých sa predpokladá trvalé alebo dočasné vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov, sa musí doložiť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Povinnosti pri ťažobnej, stavebnej a priemyselnej činnosti, pri projektovaní a výstavbe smerových a líniových stavieb a pri geologickom a hydrogeologickom prieskume

(§ 8-9)

§ 8

Organizácie vykonávajúce ťažobnú, stavebnú a priemyselnú činnosť, projektovanie a výstavbu smerových a líniových stavieb a geologický a hydrologický prieskum sú povinné dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa ustanoveniami § 4; pritom sú povinné
a)
včas prerokovať zamýšľané vykonávanie prác s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľom lesných pozemkov,
b)
urobiť opatrenia, aby sa sieť lesných ciest, sieť lesníckotechnických meliorácií, odvodňovacích zariadení a iných lesníckotechnických zariadení nepoškodila alebo inak nenarušila a aby naďalej plnila svoj účel; v prípade neodvratnosti narušenia týchto zariadení zabezpečiť ich účelnú obnovu,
c)
usmerniť vykonávanie prác časove tak, aby prebiehali mimo obdobia intenzívnych prác v lesoch alebo mimo obdobia pokoja potrebného z hľadiska zabezpečenia funkcií lesov (čas jarného zalesňovania, čas kladenia mláďat zveri a pod.),
d)
vykonávať práce tak, aby na lesných pozemkoch a na lesných porastoch dochádzalo k čo najmenším škodám, najmä robiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tuhých, tekutých a plynných látok poškodzujúcich lesy,
e)
ukladať odpratávané hmoty vo vyťažených priestoroch, a ak to nie je možné alebo hospodársky odôvodnené, uložiť ich v prvom rade na neplodných plochách a na iných plochách na to určených,
f)
viesť prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom, najmä aby sa zabezpečili náveterné steny lesných porastov pred veternými polomami,
g)
uviesť dotknuté lesné pozemky po skončení prác do pôvodného stavu, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva neustanovil inak.

§ 9

Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie
a)
podmienky a postup pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení v ich využívaní na plnenie funkcií lesov,
b)
ochranu lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti, pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov, pri spracovaní dokumentácie stavieb, pri ťažobnej, stavebnej a priemyselnej činnosti, pri projektovaní a výstavbe smerových a líniových stavieb a pri geologickom a hydrogeologickom prieskume.

TRETIA ČASŤ

NÁHRADY ZA POŠKODZOVANIE LESOV (§ 10)

§ 10

(1)
Každý je povinný dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu lesného fondu (§ 1), ani objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu.
(2)
Ak dôjde k poškodeniu (odsek 1), je ten, kto ho spôsobil, povinný uviesť dotknuté miesta do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, najmä ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť poškodenému náhradu podľa predpisov o náhrade škody. Pri poškodení lesných porastov sa uhrádza aj to, čo by poškodený dosiahol, keby k poškodeniu nebolo došlo.
(3)
Ak v súvislosti s uskutočňovaním investičnej výstavby došlo k prerušeniu súvislosti ucelených lesných častí, lesných ciest alebo iných objektov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, je ten, kto ho spôsobil, povinný uhrádzať poškodenému aj zvýšené prevádzkové náklady, ktoré mu tým vznikli.
(4)
Za lesný porast likvidovaný v súvislosti s uskutočňovaním investičnej výstavby je investor povinný zaplatiť to, čo by sa pri riadnom hospodárení dosiahlo, keby nebolo došlo k predčasnému vyrúbaniu lesného porastu, a to po odpočítaní sumy, ktorú poškodený prípadne získal za drevo z likvidovaného lesného porastu.
(5)
Ten, z prevádzky koho unikajú plynné, kvapalné alebo tuhé látky spôsobujúce škody na lesných pozemkoch alebo lesných porastoch, je povinný robiť opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie ich úniku a na výzvu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva z podnetu vlastníka, správcu alebo užívateľa lesa zúčastňovať sa na zisťovaní škodlivých účinkov týchto látok na lesné pozemky alebo lesné porasty.
(6)
Dráhový podnik i užívatelia lesných pozemkov sú povinní urobiť bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu lesov pred požiarmi, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou dráhy. Základné potrebné opatrenia ustanovujú osobitné predpisy.6)
(7)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť, aby sa poškodenie odstránilo uvedením do pôvodného stavu; môže uložiť aj iné opatrenia, aby sa hroziacim škodám zabránilo a aby ďalšie škody nevznikali.
ŠTVRTÁ ČASŤ
LESNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU
Oddiel 1
Lesný národný majetok
§ 11
(1)
Lesný fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu (ďalej len „lesný majetok štátu“), spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva založené ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Lesný majetok štátu nevyhnutný pre potreby obrany štátu spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva založené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany").
(3)
Iné štátne organizácie môžu spravovať lesný majetok štátu len výnimočne, pokiaľ ho nevyhnutne potrebujú na plnenie svojich úloh. Výnimky povoľuje ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(4)
Prevody správy a vlastníctva lesného majetku štátu možno uskutočniť len so súhlasom ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva republiky, obdobne sa postupuje pri nájme.
(5)
Na povolenie výnimky podľa odseku 3 a na udelenie súhlasu podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ A OSOBITNÉ OPRÁVNENIA PRI VYUŽÍVANÍ LESOV
§ 20
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)
Investori smerových, líniových a iných stavieb a zariadení sú povinní na lesných pozemkoch dotknutých výstavbou urobiť opatrenia, ktorými zabezpečia stavby a zariadenia pred škodami, ktoré by mohli spôsobiť zosúvanie pôdy, padanie kameňov, pád stromov, lavíny a pod. z týchto pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitných predpisov12) príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný vykonanie opatrení podľa odseku 1 umožniť.
(3)
Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje okrem opatrení uvedených v odseku 1 aj zmenu v spôsobe hospodárenia alebo obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o ďalších opatreniach a určí, kto bude znášať náklady s tým spojené. Ustanovenia právnych predpisov upravujúce vzťahy medzi dráhou a okolím zostávajú nedotknuté.13)
§ 21
Užívanie cudzích pozemkov
(1)
Užívateľ lesných pozemkov je oprávnený užívať bezodplatne v nevyhnutnom rozsahu cudzie pozemky na lesnú dopravu, ak sa na lesný pozemok nemožno dostať inak alebo len s takými výdavkami, ktoré by boli nepomerne vyššie ako ujma vznikajúca týmto užívaním. Ak správcovi (vlastníkovi, užívateľovi) cudzieho pozemku vznikne škoda, patrí mu náhrada škody podľa všeobecných právnych predpisov.
(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný prerokovať so správcom (vlastníkom, užívateľom) cudzieho pozemku podmienky lesnej dopravy. Ak nedôjde k dohode, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o čase, spôsobe, rozsahu a trvaní lesnej dopravy po cudzích pozemkoch, prípadne aj o výške náhrady, za nevyhnutné užívanie; povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

PIATA ČASŤ

POSLANIE LESOV A ICH KATEGORIZÁCIA (§ 22-24)

§ 22

Hlavné zásady rozvoja funkcií lesov

Užívatelia lesných pozemkov sú povinní s lesnými porastmi plánovite hospodáriť podľa lesných hospodárskych plánov schválených orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa zvyšovala úrodnosť lesných pozemkov a produkcia drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečení ostatných funkcií lesov.

§ 23

Kategorizácia lesov

(1)
Z hľadiska prevažujúcich funkcií lesov sa lesy členia na hospodárske lesy, ochranné lesy a na lesy osobitného určenia.
(2)
Hospodárske lesy sú lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov.
(3)
Ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia.
(4)
Lesy osobitného určenia sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia.
(5)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky upraví všeobecne záväzným predpisom podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých kategórií lesov.

§ 24

Oblasti lesov

(1)
Podľa poslania lesov, prírodných a hospodárskych podmienok, ako aj podľa spoločenských záujmov a potrieb sa vymedzujú oblasti lesov.
(2)
Oblasti lesov vyhlasuje vláda republiky nariadením; pritom môže upraviť, prípadne zakázať činnosti, ktoré ohrozujú poslanie oblasti lesov, a to najmä v záujme ekologickej stability územia13a) oblasti lesov.

ŠIESTA ČASŤ

VOJENSKÉ LESY (§ 25)

§ 25

Výkon štátnej správy vo vojenských lesoch

(1)
Ministerstvo obrany vykonáva, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 2, štátnu správu lesného hospodárstva v lesoch, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov14) (ďalej len „vojenské lesy“), a to podľa smerníc ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky vydáva vo veciach vojenských lesov na zabezpečenie jednotnej celoštátnej lesníckej politiky záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom lesných hospodárskych plánov vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení v ich využívaní, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje 10 ha.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 2 vyhradiť.
(4)
Ministerstvo obrany je povinné vo vojenských lesoch sústavne dozerať, ako sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona, zákonov národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, a predpisov podľa nich vydaných.
(5)
V rozsahu svojej pôsobnosti ukladá ministerstvo obrany opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a zákonmi národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, prípadne na ich základe uložených. Tieto pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.
(6)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky vykonáva hlavný dozor, ako orgány a organizácie ministerstva obrany vykonávajú ustanovenia tohto zákona, zákonov národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, a predpisov podľa nich vydaných. Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky môže po prerokovaní s ministerstvom obrany ukladať organizáciám riadeným týmto ministerstvom opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a zákonmi národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, prípadne na ich základe uložených.

SIEDMA ČASŤ

POKUTY (§ 26)

§ 26

(1)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty až do výšky 1 mil. Sk tým, ktorí
a)
bez rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo bez rozhodnutia o obmedzení v ich využívaní lesné pozemky z tohto fondu odnímajú alebo obmedzujú ich využívanie,
b)
neoprávnene užívajú lesný pôdny fond, užívajú ho na iné účely alebo znemožňujú ho riadne využiť,
c)
svojím zavinením spôsobia poškodenie lesných pozemkov, lesných porastov, stavieb, ciest, strojov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu alebo inak sťažia prevádzku lesného hospodárstva, napr. neoprávneným zrušením prístupových ciest k lesom,
d)
neplnia iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo neplnia opatrenia uložené rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vydaným podľa tohto zákona.
(2)
Ak organizácia v období jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty poruší akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa tohto zákona, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by inak bola uložená.
(3)
Pokutu za porušenie povinností podľa § 8 písm. d) nemožno uložiť, ak už bola uložená pokuta podľa osobitných predpisov.15)
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do troch rokov, a ak ide o porušenie povinností užívateľmi lesných pozemkov, najneskoršie do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu týchto povinností došlo.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 29-30)

§ 29

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1.
zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon),
2.
vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu, v znení neskorších predpisov,
3.
uznesenie vlády č. 94/1962 Zb., ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 30

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Husák v. r.Indra v. r.Štrougal v. r.
Poznámky
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
2)
Vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
3)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4)
Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
5)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
6)
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. Vyhláška č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášok č. 132/1969 Zb. a č. 122/1974 Zb.
7)
Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby.
8)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
9)
§ 38 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
10)
§ 37 ods. 2,3 a 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
11)
§ 70 Hospodárskeho zákonníka. Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.
12)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
13)
§ 12 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.
13a)
§ 4 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
14)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej

republiky.
15)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).