Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

207/1948 Zb. v znení účinnom od 6. 8. 1948 do 31. 3. 1964
207
Zákon
ze dne 21. července 1948
o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1)
Pacht zemědělského podniku nebo zemědělského pozemku (dále jen „nemovitost“), který se skončí uplynutím doby sjednané výslovně nebo mlčky, obnovuje se, pokud není dále jinak stanoveno, na další tři roky i proti vůli propachtovatele tím, že pachtýř oznámí propachtovateli nebo jeho zástupci doporučeným dopisem v posledním roce trvání pachtu, nejpozději však šest měsíců před skončením pachtovního poměru, že si nemovitost i nadále v pachtu podrží. Obnovení pachtu však nastane, nedohodne-li se pachtýř s propachtovatelem jinak, jen do té míry, aby celková výměra nemovitostí, na kterých pachtýř po obnovení pachtu bude hospodařiti, nepřesáhla 5 ha v oblasti řepařské, 8 ha v oblasti obilnářské, 10 ha v oblasti bramborářské a 15 ha v oblasti pastvinářské. Při počítání výměry se nepřihlíží k rozdílům nejvýše 1 ha; nerozvedení manželé se považují spolu se svými dětmi a rodiči, žijí-li ve společné domácnosti, za osobu jedinou.
(2)
Při pachtech, které se skončí do šesti měsíců po vyhlášení tohoto zákona, postačí, bude-li oznámení podle odstavce 1 propachtovateli anebo jeho zástupci doručeno do třiceti dnů po uvedeném dni, nejpozději však toho dne, kdy se pacht skončí.
(3)
Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro další prodloužení pachtu obnoveného podle tohoto zákona.

§ 2

(1)
Zemědělským podnikem podle tohoto zákona se rozumí hospodářský celek (dvůr, statek, usedlost), u něhož převládá hospodářství polní nebo luční, nikoliv hospodářství lesní.
(2)
Zemědělským pozemkem podle tohoto zákona se rozumí role, louka, pastvina, zahrada, vinice, chmelnice, vrbovím porostlá plocha, rybník a les.
(3)
Oblastmi podle § 1, odst. 1 se rozumějí zemědělské výrobní oblasti určené podle § 1, odst. 6 zákona ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. Neodpovídá-li bonita půdy průměrné bonitě výrobní oblasti, posuzuje se výměra uvedená v § 1, odst. 1 podle oblasti, které svojí bonitou odpovídá.

§ 3

Obnovení pachtu podle § 1 nenastane,
a)
nepracuje-li pachtýř sám nebo příslušníci jeho rodiny, žijící s ním ve společné domácnosti, na pachtované nemovitosti,
b)
hodlá-li propachtovatel převzíti pachtovanou nemovitost do vlastního hospodaření nebo je-li třeba provésti na ní stavbu nebo jiné zařízení, kterým se mění povaha a způsob užívání pozemku. Nepřevezme-li propachtovatel nemovitost nebo nezačne-li prováděti na ní stavbu nebo jiné zařízení do jednoho roku po skončení pachtu, je povinen nabídnouti původnímu pachtýři uzavření nové pachtovní smlouvy za podmínek podle tohoto zákona (§ 4); v takovémto případě se má za to, že s hlediska ustanovení § 1, odst. 4 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), k přerušení pachtovního poměru nedošlo,
c)
jde-li o nemovitost, která byla propachtována v souvislosti se služebním nebo pracovním poměrem mezi pachtýřem a propachtovatelem,
d)
je-li propachtovatelem stát, svazek lidové správy nebo jiný veřejnoprávní subjekt, a prohlásí-li propachtovatel, že potřebuje pachtovanou nemovitost k plnění veřejnoprávních úkolů.

§ 4

Pro obnovený pacht platí podmínky dosavadního pachtu; pokud jde o pachtovné, platí zákon ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.

§ 5

K obnovení pachtu podle tohoto zákona není třeba souhlasu úřadů, jimž jinak podle příslušných předpisů náleží schvalovati pachtovní smlouvy. Působnost soudů, zejména ve věcech poručenských a opatrovnických, zůstává nedotčena.

§ 6

(1)
Má-li propachtovatel za to, že obnovení pachtu brání některá ze skutečností uvedených v § 1, odst. 1, větě druhé nebo v § 3, může nejdéle do 15 dnů po pachtýřově oznámení žádati u okresního soudu o rozhodnutí, zda k obnovení pachtu došlo, čili nic. Příslušným je okresní soud, v jehož obvodu leží pachtovaná nemovitost. Soud rozhodne o žádosti v řízení nesporném. Vyhoví-li soud návrhu propachtovatele, vysloví zároveň, že pachtýř je povinen pachtovanou nemovitost propachtovateli odevzdati. Skončil-li pachtovní poměr dříve, než soud rozhodl, stanoví soud v rozhodnutí přiměřenou lhůtu k odevzdání nemovitosti, nikoli však delší než 8 dnů.
(2)
Neobnoví-li se podle § 1, odst. 1, věty druhé pacht v celém rozsahu a nedohodne-li se pachtýř s propachtovatelem o pozemcích, kterých se obnovený pacht bude týkati, rozhodne na žádost pachtýře nebo propachtovatele okresní soud. Při tom platí ustanovení odstavce 1 přiměřeně.

§ 7

Právo propachtovatele domáhati se podle obecných ustanovení občanského práva předčasného zrušení pachtovní smlouvy zůstává nedotčeno.

§ 8

Ustanovení zákona č. 46/1948 Sb. nejsou tímto zákonem dotčena.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Dr. Čepička v. r.Ďuriš v. r.