Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

53/1955 Zb. v znení účinnom od 3. 12. 1955 do 31. 3. 1964
53
Vládne nariadenie
z 9. novembra 1955,
ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 183/1947 Zb., ktorým sa určujú poľnohospodárske výrobné oblasti
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 6 zákona č. 139/1947 Zb.:

Čl. I

Vládne nariadenie č. 183/1947 Zb., ktorým sa určujú poľnohospodárske výrobné oblasti, sa mení a doplňuje takto:
1.
Za § 1 sa vkladá ako nové ustanovenie § 2, ktorý znie:
„§ 2
(1)
Rada miestneho národného výboru môže podať do 31. októbra bežného roku pôdohospodárskemu odboru rady okresného národného výboru odôvodnený návrh na preradenie územia obce do inej výrobnej oblasti.
(2)
Pôdohospodársky odbor rady okresného národného výboru prejedná v súčinnosti s finančným odborom návrhy rád miestnych národných výborov, urobené podľa odseku 1, a predloží ich do 15 decembra bežného roku pôdohospodárskej správe rady krajského národného výboru.
(3)
Pôdohospodárska správa rady krajského národného výboru prejedná v súčinnosti s finančným odborom návrhy pôdohospodárskych odborov rád okresných národných výborov a predloží ich Ministerstvu pôdohospodárstva na konečné rozhodnutie.
(4)
Ministerstvo pôdohospodárstva rozhodne po dohode s Ministerstvom financií o preradení územia obce do inej výrobnej oblasti a určí súčasne začiatok času, od ktorého preradenie nadobúda účinnosť.“.
2.
Doterajšie označenie § 2 sa mení na § 3.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.Krutina v. r.