Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

58/1955 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1956 do 31. 3. 1964
58
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 22. novembra 1955
o detských príspevkoch a o ochrannej výchove
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:

Časť I

Detské príspevky (§ 1-3)

§ 1

(1)
Deťom, o ktoré nie je dostatočne postarané inak, najmä kolektívnou starostlivosťou, môžu výkonné orgány okresných národných výborov poskytnúť detský príspevok (ďalej len „príspevok“) až do výšky 140 Kčs mesačne.
(2)
Príspevok možno poskytnúť dieťaťu do dokonaného 16. roku. Ak sa dieťa staršie než 16-ročné sústavne pripravuje na budúce životné povolanie štúdiom na riadnom učilišti alebo iným školením (výcvikom) alebo ak si pre nemoc alebo telesnú alebo duševnú chybu nemôže vlastnou prácou zadovážiť výživu, možno poskytovať príspevok až do dokonaného 25. roku.
(3)
Podrobnosti o príspevku upraví predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.

§ 2

(1)
Ak má dieťa, ktorému je poskytovaný príspevok, voči niekomu nárok na výživné na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo iného exekučného titulu, prechádza tento nárok na štát, a to do výšky poskytnutých príspevkov.
(2)
Nároky, ktoré prešli na štát, vymáhajú výkonné orgány okresných národných výborov súdnou exekúciou.

§ 3

Súdy a úradovne ochrany mládeže sú povinné poskytovať výkonným orgánom národných výborov potrebnú pomoc.

Časť II

Ochranná výchova (§ 4-6)

§ 4

(1)
Ochranná výchova detí nariadená súdom sa vykonáva vo výchovných zariadeniach; ak to však vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, vykoná sa v liečebnom ústave.
(2)
Výchovnými zariadeniami, v ktorých sa vykoná súdom nariadená ochranná výchova detí, ktoré ešte nedokončili základné všeobecné školské vzdelanie, sú detské domovy so zvýšenou výchovnou starostlivosťou, prípadne, ak to vyžaduje duševný alebo telesný stav dieťaťa, iné výchovné zariadenia, ktoré určí minister školstva po dohode s ministrami spravodlivosti a zdravotníctva.
(3)
Výchovnými zariadeniami, v ktorých sa vykonáva súdom nariadená ochranná výchova detí, ktoré dokončili základné všeobecné školské vzdelanie, sú výchovne dorastu, prípadne, ak to vyžaduje duševný alebo telesný stav dieťaťa, iné výchovné zariadenia, ktoré určí minister školstva po dohode s ministrami spravodlivosti a zdravotníctva.

§ 5

(1)
Výchovné zariadenia, v ktorých sa vykonáva súdom nariadená ochranná výchova detí, zriaďuje a zrušuje Ministerstvo školstva, ktoré tiež vykonáva nad nimi ústredný dozor.
(2)
Priame vedenie výchovných zariadení, ich hospodárske zabezpečenie a kontrolu obstarávajú výkonné orgány krajských národných výborov.
(3)
Podrobnosti o výchovných zariadeniach, najmä o ich úlohách, vedení a správe, o prijímaní detí do ochrannej výchovy a o jej výkone, o nárokoch detí umiestnených vo výchovných zariadeniach a o možnosti ich podmienečného umiestnenia mimo výchovného zariadenia, upraví minister školstva po dohode s ministrami spravodlivosti, zdravotníctva a financií.

§ 6

Ochranná výchova potrvá, dokiaľ to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do osemnásteho roku chovancovho; ak to vyžaduje chovancov záujem, môže súd predĺžiť ochrannú výchovu do jeho devätnásteho roku.

Časť III

Ustanovenia prechodné a záverečné (§ 7-9)

§ 7

(1)
V prípadoch, v ktorých súdy do nadobudnutia účinnosti tohto zákonného opatrenia o priznaní štátneho detského príspevku, jeho obmedzení alebo odňatí právoplatne nerozhodli, rozhodnú výkonné orgány okresných národných výborov.
(2)
Štátny detský príspevok priznaný súdmi vyplácajú v doterajšej výške ako detský príspevok podľa tohto zákonného opatrenia výkonné orgány okresných národných výborov, pokiaľ nerozhodnú ináč.

§ 8

(1)
Zrušujú sa všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto zákonným opatrením.
(2)
Najmä sa zrušujú:
1.
§§ 11 až 14 a ďalej §§ 21 a 22 zákona č. 69/1952 Zb., o sociálnoprávnej ochrane mládeže,
2.
§§ 31 až 39 nariadenia ministra spravodlivosti č. 70/1952 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže, v znení nariadenia ministra spravodlivosti č. 88/1953 Zb., ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.

§ 9

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho ministri spravodlivosti a školstva a predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.Fierlinger v. r.Široký v. r.Dolanský v. r.Gen. arm. dr. Čepička v. r.Kopecký v. r.Inž. Jankovcová v. r.Poláček v. r.Dr. Škoda v. r.Barák v. r.Inž. Šimůnek v. r.Dr. Kyselý v. r.Plojhar v. r.Dr. Šlechta v. r.Bakuľa v. r.David v. r.Ďuriš v. r.Krajčír v. r.Krosnář v. r.Krutina v. r.Machačová v. r.Dr. Nejedlý v. r.Štoll v. r.Tesla v. r.Uher v. r.Beran v. r.Jonáš v. r.Reitmajer v. r.Smida v. r.Dr. Bartuška v. r.Bukal v. r.Dvořák v. r.Dr. Kahuda v. r.Málek v. r.Maurer v. r.Dr. Neuman v. r.Ouzký v. r.Pospíšil v. r.Inž. Púčik v. r.Dr. Vlasák v. r.Zatloukal v. r.