Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

73/1956 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1957 do 31. 3. 1964
73
Vládne nariadenie
zo 14. decembra 1956,
ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:

§ 1

Pôsobnosť úradovní ochrany mládeže v odbore Ministerstva spravodlivosti, spočívajúca najmä vo vykonávaní hromadného poručenstva a opatrovanstva, v osobitnej ochrane detí, ktoré nie sú v starostlivosti rodičov, a v činnosti poradnej a pomocnej, sa prenáša s výnimkou uvedenou v § 3 na výkonné orgány okresných národných výborov.

§ 2

Priamy dozor nad orgánmi poverenými starostlivosťou o mládež v odbore národných výborov vykonávajú a ich prácu riadia výkonné orgány krajských národných výborov; ústredný dozor vykonáva Ministerstvo školstva a kultúry.

§ 3

Plnenie úloh právnej ochrany mládeže v pomere k cudzine obstaráva Ústredie pre medzinárodnú právnu ochranu mládeže v odbore Ministerstva spravodlivosti; podrobnosti určí minister spravodlivosti.

§ 4

Minister školstva a kultúry sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom spravodlivosti a financií prípadne s ďalšími zúčastnenými členmi vlády určil podrobnosti pri vykonávaní tohto nariadenia.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957. Vykonajú ho ministri školstva a kultúry a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.Široký v. r.Dr. Kahuda v. r.Dr. Škoda v. r.