Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

157/1950 Zb. v znení účinnom od 13. 8. 1955 do 31. 3. 1964
157.
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 12. decembra 1950,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 569 občianskeho zákonníka zo dňa 25. októbra 1950, č. 141 Sb.:

Vykonanie § 162 obč. zák., o práve stavby.

(§ 1-11)

§ 1.

Právo stavby je právo zriadiť si trvalú stavbu na cudzom pozemku. Toto právo vzniká buď zo zákona alebo úradným výrokom alebo na základe smluvy.

§ 2.

(1)
Právo stavby založené smluvou vznikne, len čo na jeho zriadenie privolí okresný národný výbor.
(2)
Ak je zrejmé, že sa zriadenie práva stavby prieči všeobecnému záujmu, okresný národný výbor privolenie bez ďalšieho odoprie; inak vykoná konanie podľa ustanovení, ktoré nasledujú.

§ 3.

(1)
Okresný národný výbor zistí, aké bremená viaznu na pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená.
(2)
Uloží osobám, ktoré sa o práve stavby dohovorily, aby predložily soznam všetkých záložných práv a iných bremien, ktoré na pozemku viaznu. Okrem toho vyzve verejnou vyhláškou každého, kto má k pozemku vecné právo, nezapísané v pozemkovej knihe, aby ho ohlásil v lehote na to určenej. Lehota nesmie byť kratšia než mesiac.
(3)
Nezapísané záložné práva a inakšie nezapísané bremená, ktoré väzia v peňažných plneniach alebo sa priečia účelu práva stavby, stratia, ak nebudú včas ohlásené, poradie pred právom stavby; na to treba vo vyhláške upozorniť.

§ 4.

(1)
Ak viaznu na pozemku bremená, ktoré väzia v peňažných plneniach alebo sa priečia účelu práva stavby, uloží okresný národný výbor osobám, ktoré sa o práve stavby dohovorily, aby preukázaly, že tieto bremená boly odstránené; na to im určí primeranú lehotu.
(2)
Okresný národný výbor môže aj sám urobiť opatrenie na odstránenie takých bremien; najmä môže, ako je to v súlade s pravidlami socialistického spolužitia, vysloviť i zánik takých bremien.

§ 5.

Scudzovanie uskutočnených trvalých stavieb bez pozemku je obmedzené obdobne ako scudzovanie stavebných parciel.

§ 6.

Vykonanie § 234 obč. zák., o vadách (nemociach) zvierat.

(1)
Ak sa objaví na jednokopytníkoch dýchavičnosť (dušnosť), jankovitosť, vnútorný zánet oka (iridocyklo-chorioiditis) alebo pri hovädzom dobytku tuberkulóza zistená na podklade zvonka (klinicky) zistiteľných príznakov alebo pomocou alergických skúšok (vnútrokožná alebo podkožná tuberkulinácia) do štrnásť dní po tom, keď bol splnený záväzok zviera prenechať, predpokladá sa, že zviera bolo už v čase plnenia vadné (nemocné).
(2)
Dýchavičnosťou sa rozumejú ťažkosti dýchania, spôsobené chronickým onemocnením ústroja dýchacieho, ústroja obehu krvného, poprípade iných telesných ústrojov. Jankovitosťou sa rozumie porucha vnímacích schopností zvieraťa, spôsobená chronickým onemocnením mozgu alebo mozgových plien, poprípade inou chronickou chorobou. Vnútorným zánetom oka sa rozumie onemocnenie vnútornej časti bulvy, spôsobenej vnútornými vplyvmi.

§ 7.

Vykonanie § 255 obč. zák., o výške zákonných úrokov.

(1)
Výška zákonných úrokov z omeškania je 2 1/2 percenta za rok. Pri pohľadávkach štátu, hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií a zariadení socialistického sektora je výška zákonných úrokov z omeškania 5 percent za rok.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre zmluvné právne pomery vo styku s cudzinou.

§ 10.

Vykonanie § 430 obč. zák., o zodpovednosti za veci vnesené do ubytovacieho alebo podobného podniku.

(1)
Prevádzateľ ubytovacieho alebo iného podobného podniku (§ 433 obč. zák.) zodpovedá za skvosty a podobné drahocenné veci, peniaze a cenné papiere, ktoré boly vnesené prijatými hosťami alebo pre nich, len do sumy štyroch tisíc korún československých.
(2)
Zodpovednosť nie je uvedenou sumou obmedzená, ak prevádzateľ prijal také veci do úschovy, poznajúc ich povahu, alebo ak zavinil škodu sám, alebo ak ju zavinily osoby použité v prevádzke alebo patriace k domácnosti prevádzateľa.

§ 11.

Vykonanie § 460 obč. zák., o práve predať objednané dielo.

Ak sa nehlási neznámy alebo nie ľahko dosiahnuteľný objednávateľ o objednané dielo v čase šiestich mesiacov, môže sa ten, komu bolo dielo zadané, domáhať, aby vec mohol dať predať na verejnej dražbe, ak nemá predmet, ktorý má byť objednávateľovi vydaný, cenu prevyšujúcu sumu dva tisíce korún československých.

§ 12.

Záverečné ustanovenie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.
Zápotocký v. r.Dr. Rais v. r.