Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

179/1950 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1964
179.
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 19. decembra 1950
o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom práce a sociálnej starostlivosti podľa § 385 ods. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):

§ 1.

Privolenie k výpovedi so zreteľom na potrebu prenajímateľa možno dať:
a)
ak je byt, zriadený pri podniku národnom alebo komunálnom alebo pri podniku družstiev zapísaných v podnikovom registri a určený pre ubytovanie jeho zamestnancov, nevyhnutne potrebný pre ubytovanie zamestnanca tohto podniku a nájomník nie je jeho zamestnancom;
b)
ak je byt, zriadený v budovách jednotného roľníckeho družstva alebo poľnohospodárskeho výrobného družstva, potrebný pre člena družstva a nájomník prestal byť jeho členom;
c)
ak je byt, zriadený v budove úradu, ústavu alebo zariadenia štátnej správy a určený pre ubytovanie ich zamestnancov, nevyhnutne potrebný pre ubytovanie zamestnanca tohto úradu, ústavu alebo zariadenia štátnej správy a nájomník nie je jeho zamestnancom;
d)
ak je v domoch cudzieho štátu potrebný predmet nájmu na účely jeho diplomatickej misie alebo jeho konzulárneho úradu a ak prislúchajú Československej republike tie isté výhody v štáte, o ktorý ide; vyhlásenie o tom, či vzájomnosť je zaručená, dáva súdom v pochybných prípadoch Ministerstvo spravodlivosti;
e)
ak sa preukáže prenajímateľ právoplatným rozkazom alebo súhlasom príslušného národného výboru ako stavebného úradu na stavebnú úpravu, ktorú nemožno vykonať bez vypratania predmetu nájmu;
f)
ak sa chce prenajímateľ nasťahovať do bytu v svojom rodinnom domčeku alebo ak potrebuje byt v ňom pre svoje ženaté (vydaté) deti a ak nevyžaduje podľa uváženia pomerov ako prenajímateľových alebo jeho detí, tak nájomníkových všeobecný záujem, najmä záujem na plnení úloh jednotného hospodárskeho plánu, ani hospodárske a rodinné pomery nájomníkove, aby nájomný pomer zostal zachovaný.

§ 2.

(1)
Pre správanie sa nájomníka možno dať privolenie k výpovedi:
a)
ak nájomník napriek výstrahe užíva predmet nájmu alebo trpí, aby sa užíval tak, že prenajímateľovi vzniká značná škoda;
b)
ak nájomník alebo osoba, ktorá s ním býva, napriek výstrahe hrubým spôsobom porušuje zásady spoločenského spolužitia v dome, najmä porušuje opätovne hrubo poriadok v dome alebo budí v ňom svojím správaním sa pohoršenie;
c)
ak bol nájomník odsúdený pre trestný čin alebo závažnejší priestupok, ktoré boly spáchané voči prenajímateľovi alebo jeho zástupcovi alebo voči spoluobyvateľom domu;
d)
ak nezaplatí nájomník nájomné, hoci bol po jeho sročnosti upomenutý, do konca lehoty, ktorú mu prenajímateľ povolil aspoň na pätnásť dní od upomienky; súd môže odoprieť privolenie k výpovedi, ak nájomník zaplatil dlžné nájomné najneskoršie pred skončením výpovedného konania;
e)
ak dal nájomník bez vážnych dôvodov do podnájmu celý byt alebo síce jeho časť, ale vo zvyšujúcej časti sám alebo príslušníci jeho rodiny nebývajú.
(2)
Nájomným vo smysle odseku 1 písm. d) sa rozumie nájomné dohovorené alebo určené v medziach cenových predpisov, dávky a poplatky, pokiaľ sa ukladajú nájomníkovi a prenajímateľ sa mu nezaviazal, že ich bude uhradzovať za neho, ako i zvýšenie, ktoré pripustil kompetentný úrad všeobecným opatrením alebo v jednotlivých prípadoch právoplatným rozhodnutím.

§ 3.

Dôležitým dôvodom na výpoveď je aj, ak sa musí dom podľa vykonateľného rozkazu príslušného národného výboru ako stavebného úradu zbúrať. Ak nehrozí nebezpečenstvo v omeškaní, treba v konaní o privolenie k výpovedi vyčkať právoplatnosť tohto rozkazu.

§ 4.

Privolenie k výpovedi možno dať i z iných dôvodov, ktoré súd uzná za tak dôležité, ako sú dôvody uvedené v §§ 1 až 3.

§ 5.

V prípadoch § 2 ods. 1 písm. a)§ 3 môže prenajímateľ žiadať aj o privolenie k zrušeniu nájomného pomeru bez výpovede.

§ 6.

(1)
Pokiaľ sa ustanovenia o chránených nájmoch vzťahujú aj na podnájomné smluvy (§ 382 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku), použijú sa na ne primerane ustanovenia §§ 2 až 5.
(2)
Ustanovenie § 2 odsek 1 písm. b) sa vzťahuje na podnájomný pomer aj, ak ide o správanie sa podnájomníka (osôb s ním bývajúcich) v byte.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.
Zápotocký v. r.Dr. Rais v. r.