Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

88/1950 Zb. v znení účinnom od 1. 8. 1950 do 31. 3. 1957
88.
Trestný zákon správny
zo dňa 12. júla 1950.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

VŠEOBECNÁ ČASŤ.

(§ 1-32)

HLAVA I.

Úvodné ustanovenia. (§ 1-3)

§ 1.

Účel zákona.

Trestný zákon správny chráni ľudovodemokratickú republiku, jej socialistickú výstavbu, záujmy pracujúceho ľudu a jednotlivca a vychováva na dodržiavanie pravidiel socialistického spolužitia.

§ 2.

Pomer k trestnému zákonu súdnemu.

Podľa tohto zákona stíhajú sa ako priestupky len činy, ktoré nie sú trestné podľa trestného zákona súdneho.

§ 3.

Pôsobnosť zákona.

(1)
Trestné sú priestupky, ktoré boly spáchané na území Československej republiky.
(2)
Trestné sú však aj priestupky spáchané v cudzine, ktorými československý občan porušil povinnosti, ktoré má mimo územia štátu.
(3)
Trestnosť priestupku posudzuje sa podľa zákona, ktorý platil v čase, keď bol čin spáchaný; podľa neskoršieho zákona posudzuje sa len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

HLAVA II.

Trestná zodpovednosť. (§ 4-10)

§ 4.

Zavinenie.

(1)
Ak sa nevyžaduje na spáchanie priestupku úmysel, je páchateľ trestne zodpovedný, ak nezachová opatrnosť, akú spoločnosť od neho požaduje.
(2)
Ak sa vyžaduje na spáchanie priestupku úmysel, je páchateľ trestne zodpovedný, ak výsledok uvedený v zákone chcel spôsobiť alebo vedel, že ho môže spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým usrozumený.

§ 5.

Zodpovednosť za právnické osoby.

Za právnickú osobu zodpovedajú trestne tie fyzické osoby, ktoré za ňu konaly alebo maly konať.

§ 6.

Pokus.

(1)
Konanie spôsobilé privodiť výsledok uvedený v zákone a páchateľom zamýšľaný je pokusom, ak tento výsledok nenastane.
(2)
Pokus je trestný ako priestupok sám.
(3)
Pokus nie je trestný, ak upustil páchateľ dobrovoľne od spôsobenia výsledku uvedeného v zákone.

§ 7.

Návod a pomoc.

(1)
Kto niekoho úmyselne, hoci aj bezvýsledne, navádza na priestupok, potresce sa, ako keby bol sám páchateľom.
(2)
Kto niekomu úmyselne poskytne pomoc na spáchanie priestupku, alebo sa o to pokúsi, potresce sa, ako keby bol sám páchateľom. Pomocou je najmä poskytovanie prostriedkov, odstraňovanie prekážok, rada, utvrdzovanie v predsavzatí alebo sľub prispieť po priestupku. Ak nedôjde však ani k pokusu priestupku, ku ktorému pomoc smerovala, nie je pomocník trestný.
(3)
Ustanovenie odseku 2 platí aj o tom, kto niekomu úmyselne uľahčí spáchanie priestupku tým, že nedá rozkaz alebo nevykoná dohľad, hoci je na to povinný.
(4)
Návodca a pomocník nie sú trestne zodpovední, ak zabránia dobrovoľne spáchaniu priestupku.

§ 8.

Núdza.

(1)
Priestupkom nie je čin, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace jemu alebo niekomu inému, ak nebola spôsobená podstatne väčšia škoda než tá, ktorá hrozila a ak nebezpečenstvo nebolo možno odvrátiť inak.
(2)
Nejde o núdzu podľa odseku 1, ak ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, bol povinný ho znášať.

§ 9.

Vek.

Kto v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok, nie je trestne zodpovedný.

§ 10.

Nepríčetnosť.

(1)
Kto pre duševnú poruchu nemohol v čase spáchania priestupku rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za taký priestupok trestne zodpovedný.
(2)
Porucha vedomia spôsobená požitím alkoholického nápoja alebo iného omamného prostriedku nevylučuje trestnú zodpovednosť za priestupok spáchaný v tomto stave.

HLAVA III.

Tresty. (§ 11-30)

Diel 1.

Spoločné ustanovenia o ukladaní trestov. (§ 11-16)

§ 11.

Druhy trestov.

(1)
Hlavné tresty sú:
a)
odňatie slobody,
b)
verejné pokarhanie,
c)
pokuta.
(2)
Vedľajšie tresty sú:
a)
prepadnutie majetku,
b)
zákaz činnosti,
c)
zákaz pobytu,
d)
prepadnutie veci,
e)
uverejnenie trestného výmeru.
(3)
V osobitnej časti sa ustanovuje, ktoré hlavné tresty sa za jednotlivé priestupky ukladajú. Kedy možno okrem hlavného trestu uložiť vedľajší trest, ustanovujú §§ 21 až 25.

§ 12.

Výmera trestu.

(1)
Pri výmere trestu prihliada sa na stupeň nebezpečnosti priestupku pre spoločnosť, na mieru zavinenia, na osobu páchateľa, ako i na priťažujúce a poľahčujúce okolnosti.
(2)
Ak prevažujú priťažujúce okolnosti, možno uložiť pokutu a odňatie slobody zároveň, i keď to nie je v osobitnej časti ustanovené.
(3)
Ak je zo spôsobu spáchania priestupku zjavné, že ním bol alebo mal byť prejavený nepriateľský postoj k ľudovodemokratickému poriadku republiky alebo k jej socialistickej výstavbe, možno uložiť trest odňatia slobody na tri mesiace až dva roky. Zároveň možno uložiť pokutu až do dvojnásobku sadzby ustanovenej na priestupok v osobitnej časti. Trest odňatia slobody i náhradný trest odňatia slobody za nevymožiteľnú pokutu sa v týchto prípadoch vykoná v tábore nútenej práce.
(4)
Ustanovenie odseku 3 nemožno použiť u osoby mladšej než osemnásť rokov.

§ 13.

Priťažujúce okolnosti.

Priťažujúcou okolnosťou je najmä to, že páchateľ
a)
spáchal priestupok z nízkych pohnútok,
b)
porušil svoje osobitné povinnosti,
c)
priestupok opakoval alebo v ňom pokračoval po dlhší čas, alebo
d)
zviedol k priestupku iného, najmä mladistvú osobu.

§ 14.

Poľahčujúce okolnosti.

Poľahčujúcou okolnosťou je najmä to, že páchateľ
a)
spáchal priestupok v stave, ktorý je blízky nepríčetnosti, pokiaľ si ho neprivodil sám, najmä požitím alkoholického nápoja,
b)
konal v silnom duševnom rozrušení,
c)
spáchal priestupok vo veku blízkom veku mladistvému,
d)
spáchal priestupok pod tlakom podriadenosti alebo závislosti, alebo
e)
pričinil sa o napravenie škodlivých následkov priestupku.

§ 15.

Výmera trestu pri niekoľkých priestupkoch.

(1)
Ak má byť niekto potrestaný pre niekoľko priestupkov, uloží sa zpravidla trest za každý priestupok.
(2)
Národný výbor môže však uložiť jeden trest podľa trestnej sadzby, ktorá je najprísnejšia. Vždy však uloží jeden trest za priestupky spáchané tým istým činom. V oboch prípadoch sa na ostatné priestupky prihliada ako na priťažujúce okolnosti.

§ 16.

Upustenie od potrestania.

(1)
Ak nevyžadujú záujmy pracujúceho ľudu, aby páchateľovi, ktorý inak vedie riadny život pracujúceho človeka, bol uložený trest, môže národný výbor rozhodnúť iba o vine a upustiť od potrestania.
(2)
Národný výbor môže viazať upustenie od potrestania na podmienku, že páchateľ splní určité povinnosti, smerujúce k jeho náprave, poprípade, že nahradí škodu spôsobenú priestupkom. Ak nesplní páchateľ uloženú podmienku, vymeria mu národný výbor trest.

Diel 2.

Ukladanie a výkon jednotlivých trestov. (§ 17-26)

§ 17.

Odňatie slobody.

Trest odňatia slobody sa vykoná, pokiaľ sa v § 12 ods. 3 neustanovuje inak, v súdnej alebo správnej väznici.

§ 18.

Verejné pokarhanie.

Verejné pokarhanie sa vykoná tak, že trestný výmer, ktorým bol tento trest uložený, verejne sa vyvesí alebo aj inak vyhlási.

§ 19.

Pokuta.

(1)
Pri ukladaní pokuty prihliadne národný výbor v medziach trestnej sadzby aj na osobné a majetkové pomery páchateľa.
(2)
Národný výbor môže vysloviť, že za nevymožiteľnú pokutu uloženú páchateľovi ručí aj majiteľ súkromného podniku alebo osoba zodpovedná za vedenie súkromného podniku, pri prevádzke ktorého bol priestupok spáchaný, ak zanedbaním povinnej starostlivosti páchateľovi umožnili alebo uľahčili spáchanie priestupku.
(3)
Pokuty pripadajú štátu.

§ 20.

Náhradný trest za nevymožiteľnú pokutu.

(1)
Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty určí národný výbor náhradný trest odňatia slobody, ktorý však nesmie prevyšovať hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej na priestupok.
(2)
Ak sa ukladá pokuta spolu s trestom odňatia slobody, nesmie náhradný trest spolu s trestom odňatia slobody prevyšovať hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej na priestupok.
(3)
Ak sa ukladá pokuta spolu s trestom odňatia slobody, ktorý sa má vykonať v tábore nútenej práce, nesmie náhradný trest spolu s trestom odňatia slobody prevyšovať dva roky.

§ 21.

Prepadnutie majetku.

(1)
Pri potrestaní pre závažný priestupok môže národný výbor vysloviť prepadnutie majetku páchateľa, ak páchateľ svojím priestupkom úmyselne prejavil zjavné nepriateľstvo k ľudovodemokratickému poriadku.
(2)
Výrok o prepadnutí majetku postihuje buď celý majetok páchateľov, alebo tú jeho časť, ktorú určí národný výbor. Vlastníkom prepadnutého majetku stáva sa štát.
(3)
Výrok o prepadnutí majetku nevzťahuje sa na predmety, ktoré páchateľ alebo osoby, o ktoré sa stará, potrebujú na uspokojenie základných životných potrieb.

§ 22.

Zákaz činnosti.

Ak zneužíva páchateľ činnosť alebo povolanie na páchanie priestupkov, vysloví národný výbor, že sa mu zakazuje dočasne alebo navždy vykonávať takú činnosť alebo také povolanie. Taký zákaz môže národný výbor vysloviť, ak je z povahy priestupku zrejmé, že páchateľ výkonom svojej činnosti alebo svojho povolania môže ohrožovať záujmy pracujúceho ľudu.

§ 23.

Zákaz pobytu.
Ak to vyžadujú záujmy pracujúceho ľudu, zakáže, poprípade určí národný výbor páchateľovi, ktorý spáchal závažný priestupok ohrozujúci budovateľské úsilie pracujúceho ľudu, pobyt v určitom mieste.

§ 24.

Uverejnenie trestného výmeru.

Ak to vyžaduje povaha veci, nariadi národný výbor uverejnenie trestného výmeru na trovy páchateľa. Národný výbor určí aj spôsob a podmienky tohto uverejnenia.

§ 25.

Prepadnutie veci.

(1)
Národný výbor môže vyhlásiť za prepadnutú vec, ktorá bola určená na spáchanie priestupku alebo ktorú páchateľ získal priestupkom alebo odmenou zaň alebo ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú priestupkom.
(2)
Za prepadnutú možno vyhlásiť len vec náležiacu páchateľovi.
(3)
Vlastníkom prepadnutej veci stáva sa štát.

§ 26.

Zhabanie veci.

(1)
Ak nebola vec uvedená v § 25 ods. 1 vyhlásená za prepadnutú, môže národný výbor vysloviť, že sa vec zhabáva,
a)
ak náleží páchateľovi, ktorého nemožno stíhať,
b)
ak náleží páchateľovi, od potrestania ktorého sa upustilo, alebo
c)
ak ohrožuje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo mravnosť.
(2)
Vlastníkom zhabanej veci stáva sa štát.

Diel 3.

Osobitné ustanovenia o trestaní mladistvých. (§ 27-30)

§ 27.

Mladiství.

(1)
Pri trestaní osôb, ktoré v čase spáchania priestupku dovŕšily pätnásty rok a neprekročily osemnásty rok (mladiství), prihliadne národný výbor na osobitnú starostlivosť, ktorú ľudovodemokratická republika venuje mládeži.
(2)
Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho pracujúceho občana, a to so zreteľom na jeho osobné vlastnosti, na jeho rodinnú výchovu a na prostredie, z ktorého pochádza.

§ 28.

Vylúčenie niektorých trestov.

Mladistvému nemožno uložiť tieto tresty:
a)
verejné pokarhanie,
b)
prepadnutie majetku,
c)
zákaz činnosti,
d)
zákaz pobytu,
e)
uverejnenie trestného výmeru.

§ 29.

Upustenie od potrestania.

(1)
Národný výbor upustí od potrestania mladistvého (§ 16) vždy, ak možno očakávať, že to prispeje na jeho výchovu účinnejšie než potrestanie.
(2)
Ak upustí národný výbor od potrestania mladistvého, dá mu vždy vhodné poučenie.

§ 30.

Ukladanie a výkon trestov.

(1)
Horné hranice trestných sadzieb sa u mladistvých snižujú na polovicu.
(2)
Ako trest treba mladistvému uložiť zpravidla pokutu. Odňatie slobody treba uložiť len vtedy, ak nemožno očakávať, že by sa pokutou dosiahlo polepšenie mladistvého.
(3)
Mladistvému nemožno za nevymožiteľnú pokutu uložiť náhradný trest odňatia slobody.
(4)
Trest odňatia slobody sa u mladistvých vykonáva v samostatných ústavoch pre mladistvých alebo v osobitných oddeleniach súdnych väzníc.

HLAVA IV.

Zánik trestnosti. (§ 31-32)

§ 31.

Premlčanie trestného stíhania.

(1)
Trestnosť priestupku zaniká uplynutím jedného roku od jeho spáchania, pri priestupkoch proti finančnému hospodárstvu, uvedených v §§ 61 až 70, uplynutím dvoch rokov.
(2)
Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje, ak urobí národný výbor, súd alebo prokurátor opatrenie smerujúce k stíhaniu páchateľa pre čin, o premlčanie ktorého ide. Prerušením premlčania začína sa nová premlčacia doba.

§ 32.

Premlčanie výkonu trestu.

(1)
Uložený trest nesmie sa vykonať, ak uplynuly dva roky odo dňa, keď trestný výmer nadobudol právoplatnosť. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú sa páchateľ zdržuje v cudzine.
(2)
Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak urobí národný výbor opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o premlčanie ktorého ide. Prerušením premlčania začína sa nová premlčacia doba.
OSOBITNÁ ČASŤ.
HLAVA I.
Ochrana hospodárstva.
§ 33.
Všeobecné ustanovenie.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší výstavbu hospodárskej sústavy, najmä hospodárske podnikanie štátu alebo ľudových družstiev, potresce sa, ak nie je ďalej ustanovený iný trest, pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
Diel 1.
Ochrana hospodárskej sústavy.
§ 34.
Priestupky proti zoštátneniu.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší zoštátnenie podniku, hospodárskeho objektu alebo inej majetkovej hodnoty, ktoré podliehajú zoštátneniu, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 35.
Ochrana národného majetku.
(1)
Kto neoprávnene odníme národný majetok účelu, ktorému má slúžiť, najmä kto podľa svojej povinnosti tento majetok neoznámi alebo neodovzdá alebo znemožní oprávneným orgánom s ním nakladať, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto takto nakladá s majetkom ľudových družstiev alebo s majetkom v národnej správe.
§ 36.
Priestupky v odbore pozemkových úprav.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší vykonávanie pozemkových reforiem alebo technickohospodárskych úprav pozemkov, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 37.
Ochrana mechanizácie pôdohospodárstva.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší mechanizáciu pôdohospodárstva, najmä kto nadobudne vlastníctvo na viazaný mechanizačný prostriedok bez predpísaného povolenia alebo kto bez predpísaného povolenia taký prostriedok dodá, scudzí alebo ho použije, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 38.
Zneužitie vlastníckeho práva.
Kto svoj majetok, najmä výrobné prostriedky, zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zadrží, utají alebo zašantročí v úmysle
a)
vyhnúť sa povinnosti týkajúcej sa nakladania s takým majetkom,
b)
zmariť alebo sťažiť povinnosť, na plnenie ktorej je taký majetok potrebný, alebo
c)
odňať taký majetok hospodárskemu využitiu v prospech celku,
potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
Diel 2.
Ochrana hospodárskeho plánovania.
§ 39.
Ochrana jednotného hospodárskeho plánu.
(1)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší prípravu, sostavovanie, vykonávanie, plnenie alebo kontrolu jednotného hospodárskeho plánu, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten, kto ako súkromný podnikateľ alebo ako zodpovedný vedúci súkromného podniku
a)
neprispôsobí svoju hospodársku činnosť alebo činnosť súkromného podniku jednotnému hospodárskemu plánu,
b)
nesplní riadne povinnosť, ktorá mu pripadá na splnenie jednotného hospodárskeho plánu, alebo
c)
nepodá správne, pravdivo alebo v určenej lehote zprávu, ktorú je povinný podať pre potreby jednotného hospodárskeho plánu.
(3)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší vykonávanie alebo plnenie jednotného hospodárskeho plánu v odbore zvlášť dôležitom, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 40.
Ochrana sčítania ľudu a štatistickej služby.
(1)
Kto ohrozí správnosť sčítania ľudu alebo iných štatistických vyšetrení, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto neoprávnene koná štatistické vyšetrenia.
§ 41.
Ochrana podnikového počtovníctva a oceňovania.
(1)
Kto poruší povinnosť určenú pre podnikové počtovníctvo alebo pre oceňovanie v podnikoch a zariadeniach všetkých druhov, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 úmyselne, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
Diel 3.
Ochrana hospodárskej prevádzky.
§ 42.
Ochrana výroby.
(1)
Pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov potresce sa ten,
a)
kto ohrozí plynulosť výroby alebo ju ruší,
b)
kto ruší podmienky pre zvyšovanie jej hospodárskej, technickej alebo výtvarnej úrovne,
c)
kto marí plné využitie výrobných prostriedkov,
d)
kto nedbá na predpísanú úpravu druhu, akosti alebo označenia výrobkov, alebo
e)
kto inak nesplní povinnosť alebo poruší zákaz týkajúci sa výroby.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto neoprávnene prevádza akúkoľvek výrobu.
§ 43.
Ochrana stavebníctva.
(1)
Pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace potresce sa ten,
a)
kto vykonáva nedovolenú stavebnú činnosť, alebo
b)
kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší hospodárnosť alebo účelnosť v stavebníctve alebo bezpečnosť či dobrý vzhľad stavieb alebo ich okolia.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten,
a)
kto ako stavebník alebo osoba odborne oprávnená uskutočňuje stavbu, pri ktorej sa úradne nezistilo, že vyhovuje určeným požiadavkám, alebo kto ju uskutočňuje odchylne od stavebného projektu záväzného pre jej uskutočňovanie,
b)
kto sa ako stavebník nepostará, aby stavbu uskutočňoval podnik na to oprávnený, alebo kto vedie alebo uskutočňuje stavbu, bez toho že by bol na to oprávnený,
c)
kto užíva alebo dá užívať stavbu v rozpore s účelom, ktorý vyplýva zo stavebného projektu záväzného pre jej uskutočnenie, alebo
d)
kto v rozpore s určenými podmienkami užíva reklamné alebo podobné zariadenie alebo ho takto umiesti.
§ 44.
Ochrana dopravy osôb, vecí a zpráv.
(1)
Kto nesplní povinnosť, ktorú má v doprave osôb, vecí alebo zpráv, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto neoprávnene dopravuje osoby, veci alebo zprávy.
§ 45.
Ochrana obchodnej činnosti.
(1)
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v obchodnom podnikaní, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto neoprávnene prevádza alebo umožní prevádzať akúkoľvek obchodnú činnosť.
§ 46.
Priestupky v inom podnikaní.
(1)
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v inom hospodárskom alebo zárobkovom podnikaní, potresce sa pokutou do
100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto také podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť neoprávnene prevádza alebo ju umožní prevádzať.
§ 47.
Ochrana vôd.
(1)
Pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov potresce sa ten,
a)
kto bez povolenia vykoná niečo, na čo je potrebné vodoprávne povolenie, alebo kto nezachová podmienky daného povolenia, alebo
b)
kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz týkajúci sa vôd, najmä ochrany vôd, obrany proti vodám, ochrany vodných diel a zariadení alebo vodných značiek.
(2)
Kto pri všeobecnom užívaní vôd koná nedovoleným spôsobom, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 48.
Nedovolené hospodárske sdružovanie.
Kto na území Československej republiky neoprávnene zriadi súkromnú zárobkovú organizáciu alebo kto k takej organizácii pristúpi, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 49.
Priestupky hospodárskych a technických noriem.
(1)
Kto vyrába alebo uvádza do obehu materiál, výrobky alebo plodiny, ktoré nevyhovujú podmienkam určeným v záväzných hospodárskych a technických normách, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto navrhuje alebo zriaďuje stavby alebo podnikové zariadenia, nevyhovujúce normám uvedeným v odseku 1.
§ 50.
Ochrana mier a úradného označovania výrobkov.
(1)
Kto v hospodárskom styku použije nedovolený spôsob merania alebo meracie zariadenie, ktoré nevyhovuje vydaným predpisom, alebo kto také zariadenie uvedie do obehu alebo prechováva v predajnej miestnosti, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto v hospodárskom styku použije úradne neoznačený predmet, pre ktorý je také označenie predpísané,
b)
kto má na predaj alebo na sklade alebo kto dá na použitie ručnú strelnú zbraň, ktorá nemá úradnú značku, alebo
c)
kto má na predaj alebo na sklade alebo kto predá platinový, zlatý alebo strieborný tovar, podliehajúci úradnej kontrole, ktorý nemá predpísanú značku.
§ 51.
Zabezpečenie nevyužitých výrobných prostriedkov.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz týkajúci sa využitia výrobných prostriedkov na úlohy jednotného hospodárskeho plánu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 52.
Zabezpečenie sberu surovín.
Kto bezdôvodne ničí sberné suroviny alebo kto neurobí opatrenie predpísané na vykonávanie sberu surovín, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
Diel 4.
Ochrana poľnohospodárstva a lesníctva.
§ 53.
Ochrana rastlinnej výroby.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v rastlinnej výrobe, najmä
a)
kto nedodrží plánované plochy alebo výnosy,
b)
kto neodoberie predpísané umelé hnojivá alebo ich nepoužije,
c)
kto nedbá na zásady šľachtenia alebo množenia osiva a sadby,
d)
kto nedbá na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov pred škodcami, alebo
e)
kto nedbá na zásady pre výrobu alebo rozdeľovanie prostriedkov na ochranu rastlín,
potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 54.
Ochrana lesného hospodárenia.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v lesnom alebo drevárskom hospodárstve alebo nedbá na ochranu lesov, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 55.
Poľný a lesný priestupok.
Pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní potresce sa ten,
a)
kto na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch neoprávnene poškodí alebo zničí úžitkové rastliny (počítajúc do toho stromy a kry),
b)
kto neurobí opatrenie, aby domáce zvieratá, za ktoré zodpovedá, nemohly úžitkové rastliny poškodiť alebo zničiť, alebo
c)
kto s poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov odcudzí úžitkové rastliny alebo ich časti.
§ 56.
Ochrana živočíšnej výroby.
(1)
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v živočíšnej výrobe, najmä kto nedodrží plán živočíšnej výroby alebo nedbá o ochranu zdravia, o úžitkovosť alebo o riadnu plemenitbu hospodárskych zvierat, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia zvieracej nákazy,
b)
kto neoprávnene vyrobí, dovezie alebo do obehu uvedie posilňovacie prostriedky pre zvieratá,
c)
kto ohrozí alebo poruší hodnotu alebo zdravotnú bezchybnosť krmiva alebo kto ho falošne označí, alebo
d)
kto ponúkne alebo do obehu uvedie zdravotne chybné krmivo.
§ 57.
Ochrana poľovníctva.
Kto nedbá na uznané zásady poľovníctva alebo nesplní inú povinnosť alebo poruší zákaz v odbore poľovníctva, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 58.
Ochrana rybárstva.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz týkajúci sa chovu alebo lovu rýb, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 59.
Ochrana vtáctva a zvierat užitočných pre pôdohospodárstvo.
Kto koná proti opatreniam na ochranu vtáctva a zvierat užitočných pre pôdohospodárstvo, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 60.
Ochrana zvierat proti týraniu.
Kto bez rozumného dôvodu spôsobí zvieraťu bolesť alebo iné utrpenie, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
Diel 5.
Ochrana finančného hospodárstva.
§ 61.
Priestupky skrátenia dane.
(1)
Kto skráti daň alebo kto neprávom dosiahne alebo využije daňovú výhodu, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 úmyselne, potresce sa pokutou do 500.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(3)
Daňou sa rozumie akákoľvek verejná dávka s príslušenstvom, akýmkoľvek spôsobom ukladaná alebo vyberaná.
§ 62.
Priestupky ohrozenia dane.
(1)
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto inak, než je uvedené v § 61, poruší svoju povinnosť v daňovom odbore, najmä ten,
a)
kto nepodá vôbec alebo včas predpísané oznámenie alebo nesplní inú povinnosť potrebnú na riadne vyrubenie dane,
b)
kto urobí nesprávne údaje o skutočnostiach rozhodných pre správne vyrubenie dane alebo kto také údaje zamlčí,
c)
kto nevedie predpísané záznamy alebo ich vedie nesprávne alebo neúplne,
d)
kto inak riadne nespolupôsobí pri zisťovaní daňovej povinnosti alebo pri vyrubovaní dane, hoci je na to povinný, alebo
e)
kto vyláka odklad platenia dane alebo kto sa vyhne jej plateniu.
(2)
Kto priestupkom uvedeným v odseku 1 vo väčšej miere sťaží alebo ohrozí správne vyrubenie alebo vybranie dane, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 63.
Ochrana obehu tovaru v styku s cudzinou.
(1)
Pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov potresce sa ten, kto poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 úmyselne, potresce sa pokutou do 500.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 64.
Devízové priestupky.
(1)
Pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov potresce sa ten, kto proti predpisom o viazanom devízovom hospodárstve
a)
neohlási alebo neodvedie majetkovú hodnotu,
b)
nedá si uhradiť svoju pohľadávku z cudziny alebo si ju dá uhradiť nedovoleným spôsobom,
c)
platí do cudziny alebo v prospech devízového cudzozemca alebo prijme v tuzemsku platbu od devízového cudzozemca alebo v jeho prospech,
d)
vyvezie, dovezie alebo prevezie platidlá, cenné papiere alebo drahé kovy,
e)
dovezie alebo vyvezie tovar, vyvezie dary, sťahované hnuteľnosti alebo cenný predmet, alebo
f)
inak ohrozí devízové hospodárstvo.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 úmyselne, potresce sa pokutou do 500.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 65.
Priestupky podielnictva.
Kto ukryje alebo na seba alebo na niekoho iného prevedie úmyselne vec, ktorá bola získaná niektorým priestupkom uvedeným v §§ 61, 63 alebo 64, spáchaným inou osobou, alebo to, čo za takú vec bolo zadovážené, alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 66.
Menové priestupky.
(1)
Kto sa dopustí konania alebo opomenutia, ktorým sa ohrožuje alebo ktorým by mohla byť ohrozená československá mena alebo ktorým sa ruší alebo by mohol byť rušený obeh zákonných platidiel, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten,
a)
kto neoprávnene vyrobí na akýkoľvek účel predmet úpravou napodobňujúci zákonné platidlo,
b)
kto zákonné platidlá poškodí, alebo
c)
kto akýmkoľvek spôsobom rozširuje zprávu, ktorá by mohla rušiť obeh zákonných platidiel.
§ 67.
Neoprávnené získanie štátnej podpory.
Kto nesprávnym údajom alebo zatajením rozhodnej skutočnosti získa štátnu podporu, záruku alebo úver, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 68.
Loterné a stávkové priestupky.
Pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace potresce sa ten,
a)
kto neoprávnene prevádza loteriu alebo sa zúčastní na hre v nedovolenej loterii,
b)
kto neoprávnene po živnostensky uzaviera alebo sprostredkuje stávky, alebo
c)
kto inak koná proti predpisom o loterii a iných náhodných hrách a stávkach.
§ 69.
Ochrana vkladných knižiek.
(1)
Kto proti zákazu prezradí o vklade alebo o vkladnej knižke skutočnosť, ktorá má zostať utajená, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Kto inak poruší predpisy o ochrane vkladných knižiek, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 70.
Ochrana šekov.
Kto dá do obehu šek, hoci sám alebo ten, za koho koná, nemá proti šekovníkovi pohľadávku postačujúcu na jeho úhradu, potresce sa, ak nebude pohľadávka zo šeku pri jeho predložení zaplatená, pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
HLAVA II.
Ochrana práce, zdravia ľudu a zásobovania.
§ 71.
Všeobecné ustanovenie.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší zariadenie alebo opatrenie urobené na ochranu práce a na zabezpečenie sociálnych vymožeností pracujúcich alebo právo na ochranu zdravia ľudu alebo na zabezpečenie riadneho zásobovania potravinami a iným tovarom, potresce sa, ak nie je ďalej ustanovený iný trest, pokutou do 25.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
Diel 1.
Ochrana sociálnych práv pracujúcich.
§ 72.
Ochrana práva na prácu.
Kto sa zámerne vyhýba práci alebo kto iným spôsobom ruší uskutočnenie práva na prácu, najmä kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší organizáciu práce vedenú štátom podľa hospodárskeho plánu, zvlášte tým, že ruší plánovité získavanie alebo rozmiesťovanie pracovných síl, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 73.
Ochrana záujmov pracujúceho dorastu.
(1)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší výcvik alebo výchovu pracujúceho dorastu alebo kto opomenie o taký výcvik alebo výchovu riadne sa starať, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto opomenie riadne starať sa o zariadenia slúžiace na výcvik alebo výchovu pracujúceho dorastu alebo na inak uznané jeho potreby a záujmy, poprípade kto také zariadenia poškodzuje alebo ich prevádzku ruší.
§ 74.
Ochrana práva na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu.
Kto ruší uskutočnenie práva na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu, najmä kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší vykonávanie štátnej mzdovej politiky, zvlášte tým, že poskytne alebo prisľúbi inú odmenu za prácu, než je určené alebo než zodpovedá podávanému výkonu, alebo ju neoprávnene zvyšuje priamym alebo nepriamym majetkovým prospechom, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 75.
Ochrana práva na odpočinok.
Kto ruší právo zamestnancov na odpočinok, najmä kto poruší úpravu pracovného času alebo pracovného pokoja alebo neposkytne určenú platenú dovolenku na zotavenie, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 76.
Ochrana života a zdravia pri práci.
Kto poruší právo zamestnancov na ochranu života a zdravia pri práci, najmä kto nezriadi alebo neudržuje predpísané bezpečnostné a zdravotné zariadenie na ochranu zamestnancov pri práci alebo neurobí opatrenie predpísané na ten účel alebo kto pracujúcich zamestnáva nedovoleným spôsobom, zvlášte kto nedbá na osobitné pracovné podmienky pre ženy a mladistvých, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 77.
Ochrana národného poistenia.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší vykonávanie národného poistenia alebo poskytovanie rodinných prídavkov, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 78.
Ochrana všeobecnej sociálnej starostlivosti.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší vykonávanie všeobecnej sociálnej starostlivosti, zvlášte aj vykonávanie starostlivosti o mládež a starostlivosti o obete vojny a fašistickej perzekúcie, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 79.
Zabezpečenie spravodlivého rozdelenia bytov.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší spravodlivé rozdelenie bytov, najmä tým, že bez predpísaného úradného svolenia dá byt alebo jeho časť do užívania inej osobe, byt zruší alebo ho celkom alebo zčasti užíva na iné účely než na bývanie, alebo kto sa dopustí machinácií s bytmi, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
Diel 2.
Ochrana zdravia ľudu.
§ 80.
Ochrana zdravotnej starostlivosti.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší zdravotnú starostlivosť ochrannú alebo liečebnú, počítajúc do toho starostlivosť o hygienu a boj proti chorobám, zvlášte proti sociálnym a prenosným chorobám, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 81.
Ochrana zdravotníckych ústavov a zariadení.
Kto neoprávnene prevádza liečebný a ošetrovací, výskumný, kúpeľný alebo iný zdravotnícky ústav alebo zariadenie, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 82.
Ochrana liečiv a zdravotníckych potrieb.
(1)
Kto neoprávnene vyrobí, má na sklade, dovezie alebo uvedie do obehu liečivá alebo zdravotnícke potreby, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto bez lekárovho alebo veterinárovho predpisu vydá liek, ktorý možno vydať len na taký predpis,
b)
kto bezdôvodne odopiera vydať liek, alebo
c)
kto prevádza lekáreň iným než predpísaným spôsobom.
§ 83.
Zabezpečenie riadneho výkonu zdravotníckych povolaní.
Pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace potresce sa ten,
a)
kto vykonáva zdravotnícke povolanie bez splnenia predpísaných podmienok, alebo
b)
kto v zdravotníckom povolaní neposkytne pomoc podľa stavu vedy alebo svedomite a statočne nesplní povinnosť takého povolania.
§ 84.
Ochrana bezchybnosti poživatín a iných predmetov potreby.
(1)
Kto ohrozí alebo poruší hodnotnosť alebo zdravotnú bezchybnosť poživatín alebo kto ich falošne označuje alebo kto ohrozí alebo poruší zdravotnú bezchybnosť iných predmetov potreby, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten, kto ponúka alebo do obehu uvádza zdravotne chybné poživatiny alebo iné predmety potreby alebo prevádzkové zariadenie, alebo kto prevádzkové zariadenie používa zakázaným spôsobom.
(3)
Rovnako potresce sa ten, kto pri výrobe, predaji alebo podávaní poživatín neudržuje osobnú čistotu alebo čistotu prevodzovne.
§ 85.
Boj proti alkoholizmu.
(1)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší boj proti alkoholizmu, najmä tým,
a)
že predá alebo podá alebo inak umožní požívanie liehovín osobám mladším než osemnásť rokov, osobám podnapitým alebo opitým, alebo
b)
že nedbá na iný zákaz čapovať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje,
potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto sa nepodrobí opatreniam postihujúcim ho pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, alebo
b)
kto sa požitím alkoholických nápojov privedie do stavu vzbudzujúceho pohoršenie.
§ 86.
Priestupky v odbore pochovávania.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz v odbore pochovávania alebo pohrebíšť, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
Diel 3.
Ochrana zásobovania.
§ 87.
Čierny obchod.
Pokutou do 500.000 Kčs a odňatím slobody až na šesť mesiacov potresce sa ten,
a)
kto za tovar, prenájom alebo služby požaduje premrštenú cenu alebo odplatu alebo ju dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť,
b)
kto pre účel ďalšieho scudzenia nadobúda tovar za premrštenú cenu alebo ju zaň ponúka,
c)
kto požadovaním zvýšenej ceny alebo odplaty docieľuje premrštený zisk,
d)
kto z nekalých dôvodov tovar hromadí alebo ho iným nedovoleným spôsobom vo väčšom rozsahu odníma výrobe, obehu alebo spotrebe, alebo
e)
kto sa dopustí machinácií alebo hrubých a stálych neporiadností, ktoré porušujú obeh alebo spotrebu tovaru.
§ 88.
Priestupky v odbore výživy a zásobovania.
(1)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší výživu obyvateľstva alebo hospodárenie krmivami, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší obeh tovaru, počítajúc do toho úpravu hospodárenia s energiou.
§ 89.
Cenové priestupky.
(1)
Kto poruší cenový predpis, najmä tým, že požaduje cenu alebo odplatu v neprípustnej výške alebo sa dopustí cenových machinácií, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto tovar vyložený vo výklade, prevádzkovej miestnosti, na stánku alebo na verejnom mieste neoznačí čitateľne cenou, alebo
b)
kto odmietne kupujúcemu vydať potvrdenie, na ktorom je vyznačený druh, množstvo a cena predaného tovaru, alebo kto odmietne kupujúcemu, aby si sám kúpený tovar bezplatne prevážil.
HLAVA III.
Ochrana poriadku vo verejných veciach.
§ 90.
Všeobecné ustanovenie.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší riadny chod verejnej správy alebo inak poruší poriadok vo verejných veciach, potresce sa, ak nie je ďalej ustanovený iný trest, pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
Diel 1.
Ochrana verejnej správy.
§ 91.
Nepravdivé údaje.
(1)
Kto v konaní pred verejným orgánom úmyselne uvedie alebo potvrdí niečo nepravdivé alebo úmyselne zatají niečo, čo je povinný uviesť, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto v čestnom vyhlásení v správnom konaní uvedie nepravdivé údaje.
(3)
Ustanovenie odseku 1 nevzťahuje sa na obvineného.
§ 92.
Nevedenie záznamov.
Kto riadne nevedie predpísané záznamy, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 93.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Kto nesplní voči verejnej správe oznamovaciu povinnosť, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 94.
Porušenie povinnej mlčanlivosti.
Kto nesplní povinnosť mlčanlivosti ustanovenú podľa zákona, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 95.
Porušenie úradnej uzávery.
Kto neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 96.
Poškodzovanie verejných vyhlášok.
(1)
Kto neoprávnene odstráni alebo poškodí vyvesenú vyhlášku verejného orgánu alebo organizácie obstarávajúcej verejné veci, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 s úmyslom zmariť účel vyhlášky, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 97.
Volebné priestupky.
Kto nesplní svoju povinnosť vo volebných veciach, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 98.
Neoprávnený pobyt.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa
a)
cudzinec, ktorý neoprávnene pobýva na území Československej republiky alebo ktorý nezachováva podmienky uložené mu v povolení na pobyt,
b)
kto neoprávnene vstúpi na územia alebo miesta, z ktorých bol vyhostený alebo na ktoré je vstup úradne zakázaný, alebo na takých územiach alebo miestach pobýva, alebo kto neoprávnene opustí územie, na ktorom mu bolo úradne určené miesto pobytu.
§ 99.
Ochrana občianskych a iných úradných preukazov.
(1)
Kto použije cudzí občiansky alebo iný úradný preukaz, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(2)
Kto nesplní povinnosť preukázať sa občianskym preukazom, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
§ 100.
Pasové priestupky.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto bez platného cestovného pasu alebo preukazu ho nahradzujúceho prekročí hranice Československej republiky.
§ 101.
Ochrana poriadku v cirkevných veciach.
Kto nesplní povinnosť alebo poruší zákaz týkajúci sa právnych pomerov cirkví alebo náboženských spoločností, najmä kto ohrozí alebo poruší výkon štátneho dozoru nad majetkom cirkví alebo náboženských spoločností, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 102.
Ochrana verejného vymeriavania a mapovania.
(1)
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší plnenie úloh spojených s vykonávaním verejného vymeriavania alebo mapovania, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Kto poškodí alebo neoprávnene zničí, odstráni alebo premiesti meračskú značku, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
§ 103.
Machinácie pri dražbách.
Kto sa pri povolených dražbách dopustí machinácií, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 104.
Neoprávnené sbierky.
Kto neoprávnene koná verejnú sbierku, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 105.
Nedovolené používanie telekomunikačných zariadení.
(1)
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto neoprávnene
a)
zriadi alebo má v prevádzke drótový telegraf, telefon alebo elektrické návestné zariadenie, alebo
b)
má v prevádzke rozhlasovú prijímaciu stanicu alebo iné prijímacie rádioelektrické zariadenie.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto užíva zariadenie uvedené v odseku 1 nedovoleným spôsobom.
§ 106.
Ochrana poštových holubov a ich chovu.
(1)
Pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac potresce sa ten, kto neoprávnene chová, cvičí, premiesťuje alebo z cudziny dováža poštové holuby alebo kto nesplní povinnosť týkajúcu sa značkovania poštových holubov alebo inú povinnosť chovateľa poštových holubov.
(2)
Kto neoprávnene chytí, poškodí alebo usmrtí poštového holuba alebo kto neohlási nález unaveného, poraneného alebo zabitého poštového holuba, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
Diel 2.
Ochrana činnosti verejných orgánov.
§ 107.
Vydávanie sa za verejný orgán.
Kto sa vydáva za verejný orgán, najmä tým, že neprávom použije osobitné služobné osvedčenie, preukaz alebo odznak verejného orgánu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 108.
Neuposlúchnutie verejných orgánov.
Kto neuposlúchne výzvu, ktorú urobí verejný orgán pri výkone služby, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 109.
Sťaženie alebo rušenie činnosti verejných orgánov.
Kto sťaží alebo ruší činnosť verejného orgánu, ktorý vykonáva podľa zákona prehliadku alebo dozor (kontrolu) alebo iný úradný úkon najmä tým, že
a)
mu neoprávnene odoprie prístup na pozemky, do budov alebo ich častí, alebo
b)
mu neumožní vykonať zistenie potrebné na výkon dozoru (kontroly) alebo iného úradného úkonu,
potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
Diel 3.
Ochrana verejných označení.
§ 110.
Ochrana hraničných označení.
(1)
Kto nesplní povinnosť uloženú mu ako vlastníkovi pozemku v súvislosti s vytýčením, omedzníkovaním alebo udržovaním štátnych hraníc, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
(2)
Kto poškodí alebo neoprávnene zničí, odstráni alebo premiesti zariadenie určené na presné určenie hraníc štátu alebo kto zmení povahu, tvar, polohu alebo smer brehu alebo riečišťa vôd, ktoré tvoria hranice štátu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(3)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 2 úmyselne, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 111.
Ochrana úradných pečiatok.
Kto zhotoví úradnú pečiatku (pečatidlo) verejného orgánu bez úradnej písomnej objednávky alebo kto zhotovenú úradnú pečiatku (pečatidlo) vydá neoprávnene niekomu inému než objednávateľovi, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 112.
Ochrana vlajok, znakov a iných symbolov.
(1)
Kto neoprávnene užíva štátnu vlajku, štátny znak alebo iný štátny symbol alebo kto taký štátny symbol užíva spôsobom nevhodným, neprimeraným alebo inak neprípustným, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(2)
Kto neoprávnene užíva vlajku, znak alebo odznak organizácie obstarávajúcej verejné veci, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
§ 113.
Ochrana Červeného kríža.
(1)
Kto neoprávnene užíva znak červeného kríža na bielom poli alebo slová „Červený kríž“ alebo „Ženevský kríž“, alebo užíva znaky alebo slová tak podobné, že by mohly uviesť do omylu, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 v čase zvýšeného ohrozenia vlasti, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 114.
Ochrana vyznamenaní a titulov.
(1)
Kto si osobuje hodnosť, vyznamenanie, titul alebo čestné uznanie udeľované podľa zákona alebo kto založí alebo udelí odznak, ktorý by mohol viesť k zámene s vyznamenaním alebo pamätným odznakom, ako i kto taký odznak verejne nosí, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
(2)
Rovnako potresce sa občan, ktorý bez súhlasu prezidenta republiky verejne nosí cudzozemské vyznamenanie alebo užíva cudzozemský čestný titul.
§ 115.
Závadné odznaky.
Kto verejne nosí odznak, ktorým sa prejavuje smýšľanie namierené proti Československej republike alebo proti jej ľudovodemokratickému zriadeniu, alebo kto verejne nosí iný zakázaný odznak, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 116.
Nevhodné označenia.
Kto miesto verejne prístupné alebo miesto, ktoré je viditeľné z verejne prístupných miest, najmä budovu alebo inú vec, označuje spôsobom, ktorým sa prejavuje smýšľanie namierené proti Československej republike, jej ľudovodemokratickému zriadeniu alebo jej spojencom, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 117.
Ochrana rovnošiat.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten,
a)
kto verejne nosí vojenskú rovnošatu alebo rovnošatu iných ozbrojených sborov alebo súčasti takých rovnošiat, hoci na to nie je oprávnený,
b)
kto bez predpísaného povolenia alebo úradného rozkazu verejne nosí rovnošatu alebo ústroj, ktorý možno ľahko zameniť s vojenskou rovnošatou alebo s rovnošatou iných ozbrojených sborov, alebo
c)
kto neoprávnene verejne nosí inú rovnošatu.
HLAVA IV.
Ochrana brannosti.
§ 118.
Všeobecné ustanovenia.
(1)
Kto sa vyhne účasti na obrane vlasti a na prípravách na ňu, alebo kto poruší iné povinnosti uložené v záujme obrany vlasti alebo kto akýmkoľvek spôsobom sníži brannosť štátu, potresce sa, ak nie je ďalej ustanovený iný trest, pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 v čase zvýšeného ohrozenia vlasti, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 119.
Porušenie osobných alebo vecných povinností.
(1)
Pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace potresce sa ten,
a)
kto nesplní osobnú alebo vecnú povinnosť pre obranu vlasti,
b)
kto sa vyhýba splneniu takej povinnosti, alebo
c)
kto znemožňuje alebo sťažuje plnenie takej povinnosti inou osobou.
(2)
Kto spácha priestupok uvedený v odseku 1 v čase zvýšeného ohrozenia vlasti, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
§ 120.
Priestupky v odbore brannej povinnosti.
(1)
Kto sa neustanoví včas na odvod, na preskúšanie alebo na nemocničné alebo výberové vyšetrenie, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac; ak však spácha páchateľ taký priestupok v čase zvýšeného ohrozenia vlasti, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Kto sa neustanoví včas na zistenie nespôsobilosti na službu v brannej moci, na ktoré bol povolaný, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(3)
Kto uzavrie manželstvo bez povolenia vojenskej správy, ak je také povolenie predpísané, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
HLAVA V.
Ochrana kultúrneho života pracujúcich.
§ 121.
Všeobecné ustanovenie.
Kto poškodí alebo ohrozí kultúrny život pracujúcich, najmä plnenie úloh smerujúcich ku sprístupneniu kultúrnych statkov pracujúcim a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne, potresce sa, ak nie je ďalej určený iný trest, pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
§ 122.
Ochrana vyučovania.
(1)
Kto nesplní povinnosť uloženú v záujme riadnej činnosti školy alebo ochrany vyučovania, najmä kto neprihlási žiaka (dieťa) na zápis do školy alebo kto, hoci bol správou školy napomenutý, nedbá o jeho včasnú a pravidelnú dochádzku do školy, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
(2)
Kto neoprávnene prevádza súkromné učilište alebo kto neoprávnene súkromne vyučuje alebo kto vyučuje nedovoleným spôsobom, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace. Rovnako potresce sa ten, kto pre svoje učilište používa neoprávnene názov škola.
§ 123.
Ochrana tlače.
(1)
Kto neoprávnene vydáva časopisy alebo knihy a iné neperiodické publikácie alebo porušuje vydavateľský plán, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Kto neoprávnene rozširuje tlačivá uvedené v odseku 1, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(3)
Kto neoprávnene zhotoví alebo prechováva akýkoľvek tlačiarsky alebo rozmnožovací stroj, alebo stroj, prístroj alebo zariadenie slúžiace na výrobu tlačových alebo raziacich platní, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(4)
Kto nedbá na poriadok v tlačových veciach, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 124.
Ochrana divadla a filmu.
(1)
Kto neoprávnene vyvíja akúkoľvek činnosť v odbore divadla alebo filmu, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten, kto neoprávnene verejne prevádza divadlo alebo usporiada verejné divadelné predstavenie alebo kto neplní podmienky prevádzkového povolenia.
(3)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto neoprávnene zriadi alebo prevádza filmový atelier, filmové laboratórium, požičovňu filmov alebo kino, alebo
b)
kto neoprávnene usporiada verejné kinematografické predstavenie.
§ 125.
Ochrana pamiatok, umeleckých diel a prírody.
(1)
Kto neoprávnene vyvezie do cudziny alebo úmyselne zničí alebo poškodí kultúrnu alebo prírodnú pamiatku alebo umelecké dielo, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Ten, kto poruší iný zákaz alebo nesplní povinnosť týkajúcu sa ochrany pamiatok, umeleckých diel, archeologických nálezov alebo prírody a krajiny, zvlášte prírodných rezervácií, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 126.
Ochrana telesnej výchovy a športu.
Kto sťaží alebo ohrozí alebo kto ruší plnenie úloh verejnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport, najmä pri vykonávaní súťaží zdatnosti alebo tým, že neoprávnene usporiada verejný telovýchovný (športový) podnik, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
HLAVA VI.
Ochrana občianskeho spolužitia.
§ 127.
Všeobecné ustanovenie.
Kto poruší základné pravidlá občianskeho spolužitia, najmä konaním alebo opomenutím, ktorým môže ohroziť zdravie alebo život svojich spoluobčanov alebo majetok, alebo kto akokoľvek ruší budovateľské úsilie pracujúcich, potresce sa, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, pokutou do 25.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
Diel 1.
Ochrana spoločenského života pracujúcich.
§ 128.
Ochrana shromažďovacej a spolčovacej slobody.
Kto zneužije shromažďovaciu alebo spolčovaciu slobodu, alebo kto ohrožuje jej výkon, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 129.
Ochrana verejných zábav.
Kto neoprávnene usporiada verejnú zábavu alebo nedbá na poriadok pri nej, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 130.
Porušenie listového tajomstva.
Kto úmyselne poruší tajomstvo uzavretých listov alebo iných písomností uchovávaných súkromne, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo odňatím slobody až na sedem dní.
§ 131.
Rušenie rozhlasového príjmu.
Kto, hoci na to bol úradne vyzvaný, neodstráni alebo nedovolí odstrániť príčinu, ktorá spôsobuje, že jeho zariadenie neúmerne ruší rozhlasový alebo iný rádioelektrický príjem, alebo ho neopatrí odrušovacím zariadením, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 132.
Nebezpečné vyhrožovanie.
Kto niekomu vyhrožuje ujmou na živote, zdraví, slobode alebo majetku tak, že v ňom môže vyvolať dôvodný strach, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 133.
Urážky na cti.
Kto niekomu ublíži na cti urážkou, zlým nakladaním, vyhrážkou zlého nakladania, vydávaním na posmech alebo inak, potresce sa pokutou do 5.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na sedem dní.
§ 134.
Priestupky proti mravnosti.
Kto pohoršujúcim spôsobom poruší mravnosť, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 135.
Ochrana proti mravnému ohrozeniu mládeže.
Kto mravne ohrožuje osobu mladšiu než 18 rokov, najmä
a)
kto oplzlými rečmi, obsahom tlačív alebo inak úmyselne ohrožuje mravnú výchovu takej osoby,
b)
kto uverejní zprávu o trestnom čine mladistvého alebo z trestného konania proti nemu a uvedie jeho meno alebo iné okolnosti, z ktorých možno usudzovať na jeho osobu, alebo kto v tejto spojitosti uverejní jeho podobizeň, alebo
c)
kto dovolí osobe mladšej než 15 rokov zúčastniť sa na predstavení alebo zábave, ktoré nie sú mládeži prístupné,
potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
§ 136.
Prekročenie zatváracej hodiny.
Kto prekročí zatváraciu hodinu v hostinských a výčapníckych podnikoch, alebo kto sa po zatváracej hodine v takom podniku zdržuje, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
§ 137.
Hazardné hry.
(1)
Kto hrá hazardnú hru alebo poskytne na ňu príležitosť, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.
(2)
Kto si i len zčasti zadovažuje prostriedky, najmä peniaze, hazardnou hrou alebo poskytovaním príležitosti na ňu, potresce sa pokutou do 250.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
Diel 2.
Všeobecne nebezpečné priestupky.
§ 138.
Ochrana proti požiarom a iným živelným pohromám.
(1)
Kto nedbá na opatrnosť potrebnú na zamedzenie alebo zdolanie požiaru, inej živelnej pohromy alebo nehody alebo kto v takých prípadoch neprispeje na pomoc, hoci je na to povinný, alebo kto neplní na vyzvanie úlohy, na ktoré je povinný, alebo kto hrubo poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z príslušnosti k hasičstvu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto sťažuje alebo znemožňuje zásah hasičstva alebo iného záchranného družstva alebo neprávom používa signály vyhradené hasičstvu alebo inému záchrannému družstvu alebo urobí úmyselne bezdôvodný poplach.
§ 139.
Priestupky proti predpisom o zbraniach a strelive.
(1)
Kto nesplní povinnosť uloženú mu ako vyrábateľovi zbraní alebo obchodníkovi s nimi alebo inému držiteľovi zbraní, najmä kto zbraň neoprávnene vyrobí, opraví, drží alebo nosí alebo sebe alebo niekomu inému zadováži alebo prenechá alebo kto neoprávnene vykoná na strelnej zbrani takú zmenu, ktorou sa sníži jej bezpečnosť, potresce sa pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac; ak však ide o vojenskú alebo nedovolenú zbraň, pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Rovnako potresce sa ten, kto v lehote určenej úradom neohlási alebo neodovzdá zbraň na určené miesto do úschovy alebo kto poruší všeobecné obmedzenie alebo všeobecný zákaz o nosení alebo držaní zbraní.
(3)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov o porušení povinností týkajúcich sa zbraní platia i o strelive.
§ 140.
Závady pri prevádzaní strelnice.
Pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac potresce sa ten, kto neoprávnene zriadi strelnicu alebo ju prevádza nedovoleným spôsobom.
§ 141.
Priestupky v odbore výbušnín.
(1)
Kto nesplní povinnosť, ktorú má pri výrobe, uvádzaní do obehu, držbe, doprave alebo používaní výbušnín, potresce sa pokutou do 100.000 Kčs alebo odňatím slobody až na tri mesiace.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten,
a)
kto bez povolenia zriadi skladište výbušnín alebo predmetov výbušniny obsahujúcich alebo kto poruší podmienky, za ktorých bolo skladište povolené, alebo
b)
kto riadne nevedie predpísané záznamy o výbušninách a rozbušných roznecovadlách.
§ 142.
Ochrana zariadení, pri ktorých je nebezpečenstvo výbuchu.
(1)
Kto nedbá na príkazy alebo zákazy týkajúce sa výroby, umiestenia, udržovania a obsluhy zariadení, pri ktorých je nebezpečenstvo výbuchu, najmä parných kotlov, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Tento priestupok spácha najmä ten,
a)
kto, hoci nemá predpísanú odbornú spôsobilosť, obsluhuje stroj alebo iné zariadenie, obsluha ktorých túto spôsobilosť z bezpečnostných dôvodov vyžaduje, alebo
b)
kto poverí obsluhou takého zariadenia osobu, ktorá nemá predpísanú odbornú spôsobilosť.
§ 143.
Nástroje určené na páchanie trestného činu.
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži, prenechá alebo prechováva nástroj alebo inú vec, ktorá je zrejme určená na páchanie trestného činu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
Diel 3.
Ochrana cestnej, železničnej a leteckej premávky a ochrana plavby.
§ 144.
Ochrana cestnej premávky.
(1)
Pokutou do 25.000 Kčs alebo odňatím slobody až na jeden mesiac potresce sa ten,
a)
kto používa na verejných cestách motorové vozidlo alebo jeho prívesný voz bez predpísaného povolenia, alebo kto používa vozidlo, ktoré nie je v predpísanom stave,
b)
kto neoprávnene vykonáva výcvik vodičov motorových vozidiel, alebo
c)
kto vedie motorové vozidlo bez predpísaného povolenia.
(2)
Rovnako potresce sa ten,
a)
kto neoprávnene užíva verejnú cestu spôsobom presahujúcim obvyklú mieru cestnej premávky,
b)
kto podľa svojej povinnosti nestará sa o riadny stav verejného chodníka,
c)
kto verejnú cestu alebo jej súčasť poškodí, alebo
d)
kto poškodí, pozmení, zakryje, premiesti alebo odstráni cestnú dopravnú značku alebo zariadenie alebo značku či iné orientačné zariadenie cestovného (turistického) ruchu.
(3)
Kto inak ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, ruší poriadok na verejných cestách alebo nesplní povinnosť, ktorú má v cestnej premávke, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.
§ 145.
Ochrana železničnej premávky.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto ohrozí bezpečnosť alebo nerušenosť železničnej premávky alebo ruší poriadok v nej, najmä ten,
a)
kto podnikne v okolí železnice niečo, čím je ohrožovaná železnica alebo bezpečnosť a nerušenosť jej premávky,
b)
kto sa zdržuje v zakázaných priestoroch železnice, alebo
c)
kto nedbá na pokyny železničných orgánov.
§ 146.
Ochrana leteckej premávky.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto ohrozí bezpečnosť alebo nerušenosť leteckej premávky alebo ruší poriadok v letectve, najmä ten,
a)
kto nedbá na podmienky, ktorým musia vyhovovať lietadlá a ich posádky,
b)
kto pri lete nedodržuje predpísanú výšku alebo nezachováva iné pravidlá lietania,
c)
kto nedbá na pokyny leteckých orgánov, alebo
d)
kto sa zdržuje v zakázaných priestoroch letišťa.
§ 147.
Ochrana plavby.
Pokutou do 50.000 Kčs alebo odňatím slobody až na dva mesiace potresce sa ten, kto ohrozí bezpečnosť alebo nerušenosť plavby, alebo ruší poriadok v plavbe, najmä ten,
a)
kto nedbá na podmienky, ktorým musia vyhovovať plavidlá a ich posádky,
b)
kto nezachováva pravidlá plavby, alebo
c)
kto nedbá na pokyny plavebných orgánov.
§ 148.
Útek po dopravnej nehode a neposkytnutie pomoci pri nej.
(1)
Vodič dopravného prostriedku, ktorý sa po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, snaží uniknúť zisteniu, potresce sa pokutou do 50.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na dva mesiace.
(2)
Kto neposkytne potrebnú pomoc osobe, ktorá utrpela ujmu na zdraví pri dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, hoci pomoc podľa okolností poskytnúť mohol, potresce sa pokutou do 10.000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na štrnásť dní.

HLAVA VII.

Záverečné ustanovenia. (§ 149-152)

§ 149.

Zrušenie trestných ustanovení.

(1)
Platnosť, poprípade používateľnosť strácajú všetky ustanovenia z odboru trestného práva správneho a všetkých predpisov, ktoré upravujú vec, na ktorú sa vzťahuje tento zákon.
(2)
Pokiaľ sa niektorý predpis odvoláva na ustanovenia predpisov zrušených podľa odseku 1, platí obdobné ustanovenie tohto zákona.

§ 150.

Zrušenie predpisov o policajnom vyhosťovaní a dohľade.

(1)
Platnosť, poprípade používateľnosť strácajú:
1.
všetky predpisy o vyhosťovaní, vypovedaní, zákaze alebo rozkaze pobytu výrokom správneho orgánu, najmä:
a)
zákon č. 88/1871 r. z., o policajnom vyhosťovaní a hnaní postrkom, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, ako i predpisy vydané na jeho vykonanie, najmä predpisy hnanecké,
b)
nariadenie ministra vnútra č. 9389/1885 B. M. (uh. m. vnútra) a hnanecké predpisy platné na Slovensku,
2.
zákon č. 117/1927 Sb. a predpisy podľa neho vydané,
3.
všetky predpisy o policajnom dohľade.
(2)
Nedotknuté však zostávajú:
a)
ustanovenia § 17 zákona č. 52/1949 Sb., o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom, pokiaľ upravujú vypovedanie a zákaz pobytu cudzincov,
b)
predpisy o dohľade alebo o obmedzení pobytu z dôvodov verejnej starostlivosti o zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, najmä pokiaľ ide o obmedzovanie prenosných nemocí.

§ 151.

Zrušenie predpisov o donucovacích pracovniach a o táboroch nútenej práce.

(1)
Platnosť, poprípade používateľnosť strácajú všetky predpisy o donucovacích pracovniach (pracovniach) a o prípustnosti dodania (o odkázaní) do donucovacej pracovne (pracovne), najmä
a)
ustanovenia týkajúce sa donucovacích pracovní, obsiahnuté v zákone č. 90/1885 r. z., o donucovacích pracovniach a polepšovacích ústavoch, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,
b)
nariadenie č. 106/1885 r. z., ktorým sa vydávajú ustanovenia na vykonanie zákona o donucovacích pracovniach a polepšovacích ústavoch, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.
(2)
Zároveň strácajú platnosť ustanovenia zákona č. 247/1948 Sb., o táboroch nútenej práce.

§ 152.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Široký v. r.Fierlinger v. r.Dr. Ševčík v. r.,aj za ministraDr. Šrobáraarm. gen. Svoboda v. r.Dr. Dolanský v. r.Dr. Čepička v. r.Dr. Gregor v. r.Nosek v. r.Kopřiva v. r.Kabeš v. r.Dr. Rais v. r.Kopecký v. r.,aj za ministraDr. NejedléhoKliment v. r.Ďuriš v. r.Krajčír v. r.,aj za ministra ErbanaPetr v. r.Dr. Ing. Šlechta v. r.Dr. Neuman v. r.Plojhar v. r.Ing. Jankovcová v. r.