Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

65/1951 Zb. v znení účinnom od 29. 8. 1951 do 31. 3. 1964
65.
Zákon
zo dňa 11. júla 1951
o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

(1)
Na prevod nehnuteľnosti a na prenájom poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy je potrebné privolenie okresného národného výboru. Ako prevod nehnuteľnosti sa posudzuje i jej rozdelenie.
(2)
Ak je prevod alebo prenájom v rozpore so všeobecným záujmom, okresný národný výbor privolenie odoprie.

§ 2.

Privolenie podľa § 1 nie je potrebné,

1.
ak sa prevádza nehnuteľnosť do štátneho socialistického vlastníctva,
2.
ak najíma poľnohospodársku alebo lesnú pôdu orgán štátnej správy alebo socialistická právnická osoba alebo
3.
ak sa prevádza alebo ak sa prenajíma národný majetok.

§ 3.

Ministerstvo vnútra, a ak ide o poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, Ministerstvo pôdohospodárstva, ustanoví po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi smernicami, kedy sa má s hľadiska všeobecného záujmu privolenie podľa § 1 odoprieť alebo udeliť, poprípade určí úľavy pre malé prenájmy; pritom vezmú osobitný zreteľ na prevody medzi osobami blízkymi.

§ 4.

(1)
Zrušujú sa ustanovenia doterajších predpisov, pokiaľ podľa nich je potrebný úradný súhlas na prevod alebo rozdelenie nehnuteľnosti alebo na prenájom poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.
(2)
Nedotknuté zostávajú predpisy o správe národného majetku, o hospodárení socialistických právnických osôb a o osobitnom úradnom dozore nad finančným hospodárením iných vlastníkov nehnuteľností. Nedotknuté zostávajú aj predpisy, podľa ktorých je potrebný úradný súhlas na zaťaženie nehnuteľnosti alebo na prenájom nehnuteľnosti, ktorá nie je poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou.

§ 5.

(1)
Prevody alebo prenájmy uskutočnené pred účinnosťou tohto zákona, na ktoré podľa doterajších predpisov nebol potrebný úradný súhlas alebo na ktoré už bol úradný súhlas podľa doterajších predpisov udelený, zostávajú nedotknuté, pokiaľ nešlo o prevody alebo prenájmy špekulačné (odsek 2).
(2)
Prevody alebo prenájmy, uskutočnené zo špekulačných dôvodov po 1. januári 1946, môže okresný národný výbor preskúmať a vyhlásiť za neplatné.
(3)
Žiadosti o úradný súhlas na prevody alebo na prenájmy, o ktorých nebolo pred účinnosťou tohto zákona právoplatne rozhodnuté, posudzujú sa podľa neho.

§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť tridsiateho dňa po vyhlásení; vykonajú ho ministri vnútra a pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Nosek v. r.Ďuriš v. r.