Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

59/1952 Zb. v znení účinnom od 17. 11. 1952 do 31. 3. 1964
59
Zákon
zo dňa 29. októbra 1952
o uzavieraní manželstiev s cudzincami.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Na uzavretie manželstva občana s osobou, ktorá nemá československé štátne občianstvo, je potrebný súhlas Ministerstva vnútra alebo orgánu ním povereného. Bez tohto súhlasu manželstvo nevznikne.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.
Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Nosek v. r.