Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

33/1953 Zb. v znení účinnom od 7. 5. 1953 do 31. 10. 1955
33.
Zákon
zo dňa 24. apríla 1953
o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

(1)
Výchovu právnického dorastu pre súdy, prokuratúru a štátne notárstvo (ďalej len „právni čakatelia“), ako aj výchovu advokátskych koncipientov organizuje a vedie Ministerstvo spravodlivosti.
(2)
Ministerstvo spravodlivosti právnych čakateľov prijíma a po vykonanej odbornej skúške rozmiesťuje.
(3)
Opatrenia podľa odsekov 1 a 2, pokiaľ sa týkajú právnych čakateľov, robí Ministerstvo spravodlivosti po dohode s generálnym prokurátorom, a pokiaľ ide o právnych čakateľov z radov vojakov, aj po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

§ 2.

(1)
Právna prax čakateľov i advokátskych koncipientov trvá jeden rok.
(2)
Účelom právnej praxe je vyškoliť právnych čakateľov i advokátskych koncipientov po ideovej i odbornej stránke pre ich budúcu činnosť, naučiť ich vykladať zákony a ostatné právne predpisy v duchu ústavy a zásad ľudovodemokratického zriadenia a oboznámiť ich s potrebami praxe. Môžu sa im preto prideľovať len také práce, ktorých výkonom sa dosiahne účel právnej praxe.
(3)
Právnu prax môže minister spravodlivosti celkom alebo zčasti odpustiť; ak ide o právnych čakateľov z radov vojakov, môže také opatrenie urobiť len po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 3.

(1)
Po vykonaní právnej praxe sú právni čakatelia i advokátski koncipienti povinní sa podrobiť odbornej skúške.
(2)
Účelom odbornej skúšky je zistiť, či skúšaný má potrebné odborné vedomosti a či je dostatočne politicky vyspelý, aby mohol byť činný ako sudca, prokurátor, štátny notár alebo advokát.
(3)
Odbornú skúšku môže minister spravodlivosti po dohode s ministrom národnej obrany odpustiť i právnym čakateľom z radov vojakov.

§ 4.

(1)
Podrobné predpisy o právnej praxi a o odbornej skúške vydá minister spravodlivosti.
(2)
Minister spravodlivosti môže aj nariadením určiť, ktoré jednoduché úkony vyhradené zákonom prokurátorovi, sudcovi alebo štátnemu notárovi, môže s právnymi účinkami vykonať právny čakateľ.
(3)
Predpisy podľa odsekov 1 a 2 vydá minister spravodlivosti po dohode s generálnym prokurátorom, a pokiaľ sa vzťahujú na právnych čakateľov z radov vojakov, aj po dohode s ministrom národnej obrany.

§ 5.

(1)
Kde doterajšie predpisy hovoria o odbornej justičnej skúške alebo o odbornej skúške pre notárskych čakateľov alebo pre advokátskych koncipientov, rozumie sa tým odborná skúška podľa tohto zákona.
(2)
Odborné justičné skúšky, sudcovské skúšky, jednotné sudcovské a advokátske skúšky, vojenské právne skúšky, vojenské sudcovské skúšky, advokátske skúšky a notárske skúšky, vykonané pred účinnosťou tohto zákona, majú rovnaké právne účinky ako odborná skúška podľa tohto zákona.

§ 6.

(1)
Osobné veci právnych čakateľov, až do ich ustanovenia sudcom, prokurátorom alebo štátnym notárom obstaráva Ministerstvo spravodlivosti, poprípade orgán ním na to splnomocnený.
(2)
Pracovné a platové pomery právnych čakateľov sa spravujú ustanoveniami zákona č. 67/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch sudcov, prokurátorov a sudcovských čakateľov, a predpisov ho vykonávajúcich, pokiaľ sa vzťahujú na doterajších sudcovských čakateľov.

§ 7.

Pre platové pomery právnych čakateľov z radov vojakov platia ustanovenia zákona č. 88/1952 Sb., o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl, a ustanovenia jeho vykonávacích predpisov.

§ 8.

Advokátski koncipienti, ktorí vykonávajú časť právnej praxe na súdoch, sú povinní zachovávať mlčanlivosť v úradných veciach v rovnakom rozsahu ako právni čakatelia.

§ 9.

Doterajší sudcovskí čakatelia, notárski čakatelia a čakatelia na prokuratúrach stávajú sa v deň účinnosti tohto zákona právnymi čakateľmi v smysle tohto zákona v odbore Ministerstva spravodlivosti.

§ 10.

Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých iných odboroch právnej činnosti sa musia právni zamestnanci podrobiť odbornej skúške podľa tohto zákona a aká právna prax musí tejto skúške predchádzať.

§ 11.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré upravujú prípravnú službu (právnu prax) sudcovských a notárskych čakateľov a advokátskych koncipientov, ako i všetky predpisy o odbornej justičnej skúške, najmä:
1.
zákon č. 323/1948 Sb., ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej,
2.
nariadenie ministra spravodlivosti č. 324/1948 Sb., ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške,
3.
nariadenie ministra spravodlivosti č. 289/1949 Sb., ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej,
4.
ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 114/1951 Sb., o advokácii.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom národnej obrany a generálnym prokurátorom.
Zápotocký v. r.Dr. John v. r.Široký v. r.Dr. Rais v. r.