Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

88/1953 Zb. v znení účinnom od 1. 10. 1953 do 31. 12. 1955
88
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 28. októbra 1953,
ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku.
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 27 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálnoprávnej ochrane mládeže:

§ 1.

Ustanovenie § 33 nariadenia č. 70/1952 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže, sa mení a znie:
„(1)
Príspevok je mesačne 100 Kčs.
(2)
Pokiaľ sú osobné potreby dieťaťa aspoň zčasti pravidelne uhradzované inak, možno poskytovať len príspevok primerane snížený.
(3)
V prípadoch hodných celkom osobitného zreteľa možno výnimočne poskytovať príspevok primerane zvýšený, najviac však 140 Kčs mesačne.“.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1953.
Široký v. r.Dr. Škoda v. r.