Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

90/1953 Zb. v znení účinnom od 12. 12. 1953 do 31. 10. 1955
90
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 20. novembra 1953,
ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.
Minister spravodlivosti po dohode s ministrom národnej obrany a generálnym prokurátorom nariaďuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.

§ 1.

Právny čakateľ môže s právnymi účinkami vykonať tieto úkony, ktoré sú inak zákonom vyhradené prokurátorovi:
a)
úkony v prípravnom konaní o trestných činoch, ktoré patria do pôsobnosti okresného (nižšieho vojenského) prokurátora, s výnimkou rozhodovania o väzbe, nariadenia, aby bol obvinený pozorovaný vo verejnom ústave (§ 124 ods. 2 a 4 tr. p.), nariadenia vydania zásielok (§ 83 tr. p.), vydania rozkazu na prehľadanie domu (§ 132 tr. p.), otvorenia zásielok (§ 135 tr. p.) a nariadenia zaistenia majetku obvineného (§ 283 tr. p.), rozhodnutia o zastavení konania a podania obžaloby;
b)
zastupovať obžalobu v konaní o trestných činoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody do 5 rokov;
c)
intervencie pri verejných a neverejných zasadaniach súdu, s výnimkou konania o obnove o trestnom čine, na ktorý zákon ustanovuje trest smrti alebo trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je vyššia než 5 rokov, konania o sťažnosti pre porušenie zákona a konania o vydaní do cudziny;
d)
rozhodovanie o výške trov trestného konania a o výške odmien podľa § 72 ods. 1 tr. p. druhá veta;
e)
úkony súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody, nápravného opatrenia a trestov vedľajších, s výnimkou povoľovania odkladu a prerušenia výkonu trestu, upustenia od jeho výkonu a návrhu na podmienečné prepustenie odsúdeného;
f)
spisovať podania urobené ústne do zápisnice.

§ 2.

Právny čakateľ môže s právnymi účinkami vykonať tieto úkony, ktoré sú inak zákonom vyhradené sudcovi:
a)
vybavovanie dožiadaní v trestných i občianskoprávnych veciach;
b)
úkony uvedené v § 156 spravovacieho poriadku pre súdy (nariadenie ministra spravodlivosti č. 95/1952 Sb.), s výnimkou prejednania dedičstva podľa zákona č. 139/1947 Sb., o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy;
c)
overovanie odpisov a podpisov, s výnimkou prípadov, kde je potrebné vyššie overenie;
d)
spisovanie zápisníc podľa § 13 ods. 1 písm. a) o. s. p.;
e)
spisovanie návrhov v trestných občianskoprávnych veciach, s výnimkou opravných prostriedkov v konaní občianskoprávnom robených ústne do zápisnice.

§ 3.

Právny čakateľ môže s právnymi účinkami vykonať tieto úkony, ktoré sú inak zákonom vyhradené štátnemu notárovi:
a)
úkony, ktorými súd poveruje štátne notárstvo, s výnimkou prejednania dedičstva podľa zákona č. 139/1947 Sb., o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy;
b)
spisovanie notárskych zápisníc podľa § 15 ods. 2 písm. a) až d) zákona o štátnom notárstve, s výnimkou prípadov, kde je potrebné vyššie overenie;
c)
overovanie odpisov (§ 18 zákona o štátnom notárstve), s výnimkou prípadov, kde je potrebné vyššie overenie;
d)
spisovanie podaní a listín, ktoré nemajú povahu verejných listín podľa § 24 zákona o štátnom notárstve (najmä žiadostí o schválenie úkonov poručenským alebo opatrovanským súdom podľa § 256 o. s. p. a žiadostí o privolenie na prevod nehnuteľností alebo prenájom poľnohospodárskej a lesnej pôdy podľa zákona č. 65/1951 Sb., o prevodoch nehnuteľností a prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy).

§ 4.

Oprávnenia podľa predchádzajúcich ustanovení tohto nariadenia prislúchajú právnym čakateľom až po složení odbornej skúšky podľa zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.Dr. Škoda v. r.