Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

31/1960 Zb. v znení účinnom od 5. 4. 1960 do 28. 3. 1966
31
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 15. marca 1960,
ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok
Ministerstvo dopravy vydáva podľa § 55 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (Leteckého zákona) tento

LETECKÝ PREPRAVNÝ PORIADOK

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia (§ 1-4)

§ 1

Rozsah platnosti

Letecký prepravný poriadok sa vzťahuje na všetku vnútroštátnu a medzinárodnú leteckú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru, včítane služieb s ňou súvisiacich, vykonávanú Československými aerolíniami (ďalej len „dopravca“).

§ 2

Činnosť dopravcu

(1)
Dopravca je povinný vykonávať v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva pravidelnú leteckú prepravu podľa letových poriadkov a nepravidelnú leteckú prepravu na základe dojednaní.
(2)
Dopravca je tiež oprávnený obstarávať pozemnú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru na letisko a z letiska alebo z iných miest pristátia, ako aj organizovať dodávanie batožín a tovaru až k príjemcovi.
(3)
Dopravca vykonáva aj činnosť vyplývajúcu z generálneho zastúpenia zahraničných leteckých dopravcov v ČSR, najmä prijíma na prepravu po ich líniách cestujúcich, batožiny a tovar.
(4)
V medzinárodnej leteckej preprave sa dopravca môže dať zastúpiť iným leteckým dopravcom.

§ 3

Prijatie na prepravu

Cestujúcich, batožiny a tovar prijíma dopravca na prepravu v prevádzkárňach na letiskách a v dopravných kanceláriách.

§ 4

Podrobné prepravné podmienky

Podrobné ustanovenia o leteckej preprave cestujúcich, batožín a tovaru obsahujú podrobné prepravné podmienky vydané dopravcom so súhlasom Ministerstva dopravy.*)

Druhá časť

Letecká preprava cestujúcich a batožín (§ 5-19)

§ 5

Usporiadanie prepravy

Preprava cestujúcich a batožín sa vykonáva buď podľa vyhlásených letových poriadkov (pravidelná letecká preprava) alebo podľa dojednaní (nepravidelná letecká preprava).

§ 6

Letenky

(1)
Každý cestujúci je povinný zaobstarať si letenku najneskôr pred nastúpením cesty; dopravca je povinný každému cestujúcemu vydať letenku po úplnom zaplatení cestovného. Dopravca má právo odmietnuť prepravu osoby, ktorá nemá platnú letenku.
(2)
Ak letenka znie na meno cestujúceho, je neprenosná.

§ 7

Nárok na leteckú prepravu

(1)
Cestujúci má zabezpečené právo na miesto v lietadle pre určitý let, ak mu bola vydaná letenka na tento let a potvrdené zabezpečenie miesta.
(2)
Ak cestujúci nepoužije miesto, ktoré bolo pre neho v lietadle zabezpečené, vráti mu dopravca cestovné alebo jeho časť za podmienok, ktoré určujú podrobné prepravné podmienky.
(3)
Pre leteckú prepravu detí môžu sa určiť osobitné podmienky, pokiaľ ide o sprevádzanie detí dospelou osobou, cestovné a nárok na prepravu batožín.
(4)
Z leteckej prepravy sú vylúčené osoby postihnuté prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému hláseniu.
(5)
Dopravca môže odmietnuť prepravu cestujúceho alebo cestujúceho z prepravy vylúčiť:
a)
ak to vyžadujú predpisy o vykonávaní letov,
b)
v záujme bezpečnosti dopravy alebo verejného poriadku, prípadne z iných dôvodov, pre ktoré by cestujúci mohol byť ostatným na ťarchu alebo ohroziť ich bezpečnosť.
Dopravca môže určiť v tomto ohľade osobitné podmienky.

§ 8

Povinnosti cestujúcich

(1)
Cestujúci je povinný na vyzvanie zamestnancov dopravcu, poverených dopravcom, preukázať svoju totožnosť.
(2)
Cestujúci je povinný správať sa v lietadle, ako aj při nastupovaní a vystupovaní, prípadne aj počas pozemnej prepravy tak, aby nebol na ťarchu ostatným cestujúcim a riadiť sa pokynmi dopravcu a jeho zamestnancov.

§ 9

Batožiny

(1)
Každý cestujúci má nárok na bezodplatnú prepravu batožín až do váhy určenej v podrobných prepravných podmienkach (voľné batožiny). Za prepravu batožín presahujúcich túto váhu platí cestujúci pri ich podaní prepravné podľa tarify (nadpočetné batožiny).
(2)
Obal, rozmery a obsah batožín musia vyhovovať predpisom dopravcu ustanoveným v podrobných prepravných podmienkach.
(3)
Batožiny sa prepravujú ako nezapísané alebo zapísané.

§ 10

Nezapísané batožiny

(1)
Ako nezapísané batožiny sa prepravujú predmety, ktoré má cestujúci so súhlasom dopravcu počas letu pri sebe a sám sa o ne stará.
(2)
Podrobné prepravné podmienky určia, ktoré predmety môže mať cestujúci počas letu pri sebe a ktoré sa nezapočítavajú do váhy batožín.
(3)
Podrobné prepravné podmienky zároveň určia, ktoré predmety cestujúci nesmie mať počas letu pri sebe.

§ 11

Zapísané batožiny

Zapísané batožiny sa prepravujú v pravidelnej leteckej preprave v priestore na batožiny, v medziach možnosti tým istým lietadlom ako cestujúci; ak nie je preprava tým istým lietadlom možná, lietadlom najbližším (skorším alebo neskorším).

§ 12

Obsah batožín

Len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním určených možno v batožinách prepravovať
a)
nebezpečné predmety (výbušniny, látky jedovaté, žieravé, samozápalné a rádioaktívne, strelné zbrane a pod.),
b)
iné predmety, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli spôsobiť škodu, ohroziť bezpečnosť alebo byť na ťarchu cestujúcim.

§ 13

Preskúmanie obsahu batožín

(1)
Cestujúci je povinný na požiadanie dopravcu uviesť obsah batožiny. Dopravca je tiež oprávnený preskúmať obsah batožiny za prítomnosti cestujúceho; ak nie je prítomný, musí byť pri preskúmaní prítomný aspoň jeden svedok, ktorý nie je zamestnancom dopravcu.
(2)
Ak sa zistí, že v batožine sú predmety, ktoré nie je dovolené prepravovať v batožinách alebo ktoré nezodpovedajú svojou povahou alebo obalmi predpisom dopravcu, môže sa taká batožina pred letom alebo počas cesty z prepravy vylúčiť; dopravcovi prislúcha náhrada určená tarifou.

§ 14

Podaj zapísaných batožín

(1)
Dopravca pri podaji batožiny zapíše váhu a počet kusov cestujúcemu do letenky. Každý kus označí batožinovým príveskom a útržok tohto prívesku odovzdá taktiež cestujúcemu.
(2)
Ak predmet podávaný na prepravu ako batožina je poškodený, dopravca je oprávnený poznačiť to v prepravnom doklade alebo o tom vyhotoviť zápisnicu a požiadať cestujúceho o uznanie správnosti záznamu alebo zápisnice. Ináč je dopravca oprávnený odmietnuť prevzatie poškodenej batožiny na prepravu.

§ 15

Výdaj zapísaných batožín

(1)
Batožinu vydá dopravca po predložení letenky a po odovzdaní batožinových útržkov na jednotlivé kusy.
(2)
Cestujúci, prípadne držiteľ letenky je oprávnený žiadať, aby mu boli potvrdené:
a)
výhrady k stavu vydávanej batožiny,
b)
deň a hodina, kedy o batožinu požiadal, ak mu nebola vydaná.
(3)
Ak cestujúci, prípadne držiteľ letenky prijme batožinu bez písomnej výhrady pri výdaji, predpokladá sa, že sa batožina vydala v dobrom stave.

§ 16

Malé zvieratá

(1)
Pes slepca sa prepravuje zadarmo, ak sprevádza nevidomú, na neho odkázanú osobu a ak pes má náhubok s príslušným výstrojom a je vycvičený úradne oprávnenou organizáciou.
(2)
Ostatné malé zvieratá sa prepravujú ako batožiny v schránkach v priestore na batožiny za prepravné podľa tarify a ich váha včítane schránky sa nezahrňuje do váhy voľných batožín.

§ 17

Letové poriadky - Zrušenie letu

(1)
Letové poriadky vo vnútroštátnej leteckej preprave určí dopravca v dohode so Štátnou leteckou správou s prihliadnutím na pripomienky príslušných výkonných orgánov národných výborov a letové poriadky v medzinárodnej leteckej preprave v dohode s príslušnými leteckými správami a zahraničnými leteckými dopravcami.
(2)
Dopravca nezaručuje začatie a ukončenie prepravy v určitej lehote, ak dôjde k zdržaniu z dôvodov, ktoré nezávisia od neho.
(3)
Letové poriadky môže dopravca z naliehavých dôvodov zmeniť.
(4)
Dopravca je oprávnený z poveternostných, technických alebo aj iných príčin od neho nezávislých let zrušiť a poskytnúť náhradnú prepravu iným lietadlom alebo aj iným dopravným prostriedkom, prípadne vrátiť cestujúcemu cestovné alebo cenu cestovného pripadajúcu na nevyužitú časť cesty; pri náhradnej preprave iným dopravným prostriedkom vráti dopravca cestujúcemu rozdiel cestovného.

§ 18

Preplatky a nedoplatky

(1)
Preplatky vzniknuté chybou pri výpočte cestovného, prípadne ostatné náhrady podľa tarify, musia sa vrátiť a nedoplatky vzniknuté tým istým spôsobom musia sa zaplatiť.
(2)
Podrobné prepravné podmienky môžu určiť, že ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na preplatky, prípadne nedoplatky, ktoré nedosahujú určitú výšku.
(3)
Ak adresa cestujúceho je dopravcovi známa, je povinný vrátiť preplatok na jeho adresu z vlastného podnetu.

§ 19

Nepravidelná letecká preprava

(1)
Nepravidelná letecká preprava sa dojednáva prijatím a potvrdením objednávky.
(2)
Objednávku môže objednávateľ letu odvolať najneskoršie v lehote určenej dopravcom v oznámení o prijatí a potvrdení objednávky, prípadne v podrobných prepravných podmienkach. Ak tak neurobí v tejto lehote, je povinný pri odrieknutí letu nahradiť dopravcovi výdavky, ktoré mu vznikli tým, že nadarmo urobil prípravy na vykonanie letu, prípadne zaplatiť náhradu vopred dohodnutú.
(3)
Ustanovenia §§ 7 až 16 (vyjmúc ustanovenia § 7 ods. 2) a § 18 platia primerane aj v nepravidelnej preprave osôb.

Tretia časť

Preprava tovaru (§ 20-37)

§ 20

Usporiadanie prepravy

Na leteckú prepravu tovaru možno použiť pravidelnú i nepravidelnú leteckú prepravu.

§ 21

Predmety vylúčené z leteckej prepravy alebo prijaté na leteckú prepravu len za osobitných podmienok

(1)
Z leteckej prepravy sú vylúčené predmety, ktorých preprava je zakázaná.
(2)
Nebezpečné predmety, najmä žieraviny, výbušniny, horľaviny, stlačené plyny, jedovaté a rádioaktívne látky môžu sa prepravovať, len ak sú splnené podmienky určené dopravcom.
(3)
Potraviny, živé zvieratá a rastliny, pre prepravu ktorých sú podmienky určené osobitnými predpismi, najmä zdravotníckymi, môžu sa prijímať na leteckú prepravu, len ak sú tieto podmienky splnené.
(4)
Pri predmetoch, ktorých nakladanie, preprava alebo vykladanie spôsobuje ťažkosti alebo ktoré sa svojou povahou, objemom, tvarom, váhou alebo obalom nehodia na leteckú prepravu s ohľadom na lietadlá, ktoré má dopravca k dispozícii, môže sa prijatie na prepravu odmietnuť alebo viazať na splnenie osobitných podmienok.
(5)
Mŕtvoly v rakvách sa prepravujú spravidla len lietadlami na objednávku. Všetky predpisy, najmä predpisy týkajúce sa obalov a predpisy zdravotnícke, musia sa pritom dodržať.
(6)
Odosielateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým by došlo v dôsledku toho, že nedodržal všetky podmienky určené dopravcom.

§ 22

Objednávka leteckej prepravy tovaru

V pravidelnej aj nepravidelnej leteckej preprave tovaru môže dopravca žiadať predchádzajúcu objednávku, aby mohol prepravu plánovať a organizovať. Podrobnosti objednávky, najmä za akých podmienok treba ju predložiť a kedy je dopravca oprávnený objednávku odmietnuť, určia podrobné prepravné podmienky.

§ 23

Nárok na leteckú prepravu tovaru

(1)
V pravidelnej leteckej preprave sa tovar prijíma na prepravu, ak to dovoľuje dopravné zariadenie, váhové zaťaženie lietadla a voľný priestor po obsadení lietadla cestujúcimi a naložení pošty a voľných batožín.
(2)
Dopravca je oprávnený použiť ako náhradnú prepravu iné lietadlo ako bolo dojednané a so súhlasom odosielateľa, prípadne aj iný dopravný prostriedok.

§ 24

Dojednanie prepravnej zmluvy

Prepravná zmluva medzi dopravcom a odosielateľom je dojednaná:
a)
v nepravidelnej leteckej preprave potvrdením objednávky dopravcom,
b)
v pravidelnej leteckej preprave prevzatím tovaru na prepravu dopravcom.
Dojednaním prepravnej zmluvy sa dopravca zaväzuje riadne vykonať leteckú prepravu.

§ 25

Letecký nákladný list

(1)
Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je letecký nákladný list.
(2)
Odosielateľ vyhotoví letecký nákladný list v predpísanom počte a forme a odovzdá ho dopravcovi súčasne s tovarom podávaným na prepravu. Dopravca potvrdí prevzatie tovaru na prepravu vrátením potvrdenej kópie leteckého nákladného listu.
(3)
Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v leteckom nákladnom liste a je zodpovedný za každú škodu, ktorú dopravca utrpí preto, že jeho údaje a vyhlásenia boli nesprávne, nepresné alebo neúplné.

§ 26

Konanie podľa colných a iných predpisov

Konania nutné podľa colných a iných predpisov môže obstarať dopravca, ak to nie je v rozpore s platnými predpismi. Za obstaranie tohto konania dopravca je oprávnený požadovať náhradu podľa tarify.

§ 27

Preskúmanie obsahu

(1)
Dopravca má právo sa presvedčiť, či skutočný obsah súhlasí s obsahom udaným v nákladnom liste. Môže sa tiež presvedčiť, či pri tovare prevzatom na prepravu za osobitných podmienok, sú tieto podmienky splnené.
(2)
Pri zisťovaní obsahu musí byť prítomný odosielateľ. Ak to nie je možné, treba, aby bol prítomný aspoň jeden svedok, ktorý nie je zamestnancom dopravcu.
(3)
Ak sa pri preskúmaní obsahu zistia také závady, že prepravou by sa mohla spôsobiť ujma na zdraví osôb alebo škody na dopravnom prostriedku alebo iných zásielkach, môže dopravca zásielku vylúčiť z prepravy, uskladniť na účet a nebezpečenstvo odosielateľa a vybrať náhradu podľa tarify. Vykonané opatrenia je dopravca povinný oznámiť odosielateľovi.

§ 28

Obal, stav a označenie tovaru

(1)
Tovar sa musí zabaliť tak, aby bol chránený pred stratou a poškodením a aby nemohol spôsobiť škodu alebo ohroziť bezpečnosť osôb a dopravy. Tak isto musí sa zásielka riadne označiť. Podrobnosti o povinnostiach odosielateľa týkajúce sa balenia a označovania jednotlivých kusov určia podrobné prepravné podmienky.
(2)
Ak chýba obal, ak je obsah závadný, ak nevyhovuje príslušným predpisom alebo ak obsah zásielky je zrejme poškodený, môže dopravca odmietnuť prepravu zásielky alebo jej prevzatie na prepravu viazať podmienkou, že odosielateľ uzná závadu písomne v nákladnom liste.

§ 29

Zistenie váhy a počtu kusov

Pri prevzatí zásielky na prepravu zistí dopravca jej váhu a počet kusov a porovná zistené údaje s údajmi v leteckom nákladnom liste.

§ 30

Nakladanie a vykladanie tovaru

(1)
Zásielky nakladá do lietadiel a vykladá z lietadiel dopravca vlastnými silami, ak nie je ináč dojednané, a to za náhradu určenú tarifou.
(2)
Ak vykonáva nakladanie (vykladanie) odosielateľ (príjemca), je povinný spravovať sa pokynmi dopravcu.

§ 31

Tovar s udanou hodnotou

(1)
Dopravca môže prijímať na leteckú prepravu tovar s udanou hodnotou.
(2)
Udanou hodnotou sa rozumie suma, ktorou si odosielateľ oceňuje podľa svojej voľby tovar podaný na prepravu.
(3)
Najvyššia udaná hodnota zásielky, ktorá sa môže letecky prepraviť, môže sa určiť v podrobných prepravných podmienkach. Zásielka presahujúca túto hodnotu môže sa letecky prepraviť len na podklade osobitnej dohody.
(4)
Za prevzatie tovaru s udanou hodnotou na leteckú prepravu dopravca je oprávnený vybrať náhradu podľa tarify.

§ 32

Zmena prepravnej zmluvy

(1)
Dokiaľ zásielka nebola vydaná príjemcovi, môže odosielateľ žiadať, aby sa mu zásielka na jeho náklady vrátila alebo aby sa dodala inému príjemcovi alebo môže dať iný príkaz.
(2)
Príjemca môže prikázať, aby sa mu na jeho náklady zásielka dodala na inom mieste.
(3)
Príkazy podľa odsekov 1 a 2 musia sa dať písomne. Dopravca je povinný vyhovieť takýmto príkazom, pokiaľ to dovoľujú colné, zdravotnícke a iné predpisy a pokiaľ nepreukáže, že tomu bránia prevádzkové pomery.

§ 33

Dodanie tovaru

(1)
Po príchode zásielky do miesta určenia, dopravca je povinný vydať zásielku príjemcovi so všetkými jemu určenými sprievodnými listinami, po prerokovaní podľa colných a iných predpisov. Príjemca je povinný svojím podpisom potvrdiť dátum a hodinu prijatia zásielky.
(2)
V pravidelnej leteckej preprave možno zásielku príjemcovi dodať:
a)
na letisku určenia,
b)
v dopravnej kancelárii,
c)
na jeho adresu, ak je to zavedené.

§ 34

Prekážky v preprave a pri dodaní

(1)
Ak nemožno prepravu vykonať, ak nemožno vypátrať príjemcu alebo ak odmietne príjemca prijať zásielku, postupuje dopravca podľa príkazu odosielateľa, ktorý si neodkladne vyžiada. Ak nie je možné príkaz dostať, môže dopravca zásielku uskladniť na náklady a nebezpečenstvo odosielateľa; o tomto musí odosielateľa neodkladne upovedomiť.
(2)
Ak nie je možné v prípadoch uvedených v ods. 1 odosielateľa ani dodatočne upovedomiť alebo ak nedá odosielateľ uskutočniteľný príkaz, môže dopravca zásielku predať na verejnej dražbe alebo urobiť iné opatrenia v lehote a za podmienok určených podrobnými prepravnými podmienkami. Ak ide o predmety, ktoré sa rýchle kazia, môže ich dopravca predať ihneď, aby predišiel skaze, pričom musí sa dbať na odbornú starostlivosť. Výťažok použije dopravca na krytie svojich pohľadávok a zvyšok vyplatí odosielateľovi.

§ 35

Prepravné

(1)
Dopravcovi prislúcha za vykonanú prepravu tovaru a za iné s dopravou spojené služby prepravné a náhrady určené tarifou.
(2)
Dopravca má na zabezpečenie svojich pohľadávok z prepravnej zmluvy záložné právo na zásielke, pokiaľ ju má v držbe.

§ 36

Preprava tovaru na dobierku

Odosielateľ môže zaslať tovar na dobierku, pokiaľ to dovoľujú podrobné prepravné podmienky. Za prevzatie tovaru na dobierku na prepravu vyberá dopravca náhradu určenú tarifou.

§ 37

Preplatky a nedoplatky

(1)
Preplatky vzniknuté chybou pri výpočte prepravného, prípadne ostatné náhrady podľa tarify musia sa vrátiť a nedoplatky vzniknuté tým istým spôsobom musia sa zaplatiť.
(2)
Podrobné prepravné podmienky môžu určiť, že ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na preplatky, prípadne nedoplatky, ktoré nedosahujú určitú výšku.
(3)
Ak adresa odosielateľa (príjemcu) je dopravcovi známa, je povinný vrátiť preplatok na jeho adresu z vlastného podnetu.

Štvrtá časť

Zodpovednosť z leteckej prepravy (§ 38-39)

§ 38

(1)
Zodpovednosť dopravcu sa spravuje vo vnútroštátnej leteckej preprave:
a)
cestujúcich a vecí, ktoré si cestujúci opatrujú počas letu sami, všeobecnými predpismi*),
b)
zapísaných batožín a tovaru Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave (Varšavským) č. 15/1935 Zb. a predpismi ho doplňujúcimi (ďalej len „Dohovor“).
(2)
Zodpovednosť dopravcu v medzinárodnej leteckej preprave osôb, batožín a tovaru sa spravuje Dohovorom.
(3)
Obmedzenia zodpovednosti určené Dohovorom platia ajv takej medzinárodnej preprave, na ktorú sa inak Dohovor nevzťahuje a v preprave vnútroštátnej; obmedzenia zodpovednosti sa ale nevzťahujú na leteckú prepravu tovaru s udanou hodnotou, kde dopravca zodpovedá až do výšky označenej sumy.

§ 39

Lehoty na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti

Lehoty na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti v leteckej preprave cestujúcich, batožín a tovaru určia podrobné prepravné podmienky v súlade so všeobecnými predpismi a s medzinárodnými dohodami.

Piata časť

Účinnosť (§ 40)

§ 40

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister dopravy:
Vlasák v. r.
Poznámky
*)
Výšku cestovného a prepravného určujú tarify vydané Čs. aerolíniami.
*)
Občiansky zákon č. 141/50 Zb. a zákon č. 63/1951 Zb. o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami.