Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

140/1984 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1985 do 16. 3. 1992
140
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13. decembra 1984
o súdnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet súdnych poplatkov

Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) za jednotlivé úkony alebo konania (ďalej len „poplatný úkon“) uvedené vo vykonávacom predpise, ak sa vykonávajú na návrh, vyberajú
a)
okresné a obvodné súdy a Mestský súd v Košiciach, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky a Najvyšší súd Československej socialistickej republiky v občianskom súdnom konaní,
b)
správy súdov,
c)
orgány prokuratúry.

§ 2

Sadzby poplatkov

Poplatky sa vyberajú percentom zo základu (percentný poplatok) alebo pevnou sumou (pevný poplatok); ich sadzby sú uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý tvorí prílohu vykonávacieho predpisu.

§ 3

Základ percentného poplatku

(1)
Ak je sadzba poplatku ustanovená percentom zo základu, základom poplatku je cena predmetu poplatného úkonu obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatného úkonu; ak základom poplatku je cena nehnuteľnosti, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa cenových predpisov bez prípadného zvýšenia, pokiaľ ho tieto predpisy pripúšťajú. Do základu poplatku sa započítava aj úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemku alebo úhrada vyplývajúca z vyporiadania tohto práva,1) ak je toto právo predmetom poplatného úkonu.
(2)
Ak je predmetom poplatného úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.
(3)
Základom poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
(4)
Základom poplatku v konaní o zrušenie a o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je cena veci alebo jej časti žiadanej navrhovateľom.
(5)
V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní.
(6)
Základ poplatku vyšší ako 500 Kčs sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.

§ 4

Poplatníci

(1)
Poplatníkmi sú:
a)
navrhovateľ (navrhovatelia) poplatného úkonu, ak nie je ďalej ustanovené inak,
b)
účastníci zmieru uzavretého v zmierovacom konaní,2)
c)
obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
d)
občan alebo organizácia v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru, v ktorom sa uplatnilo ich právo.
(2)
Ak je navrhovateľ v konaní od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho zodpovedajúcu časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvod alebo neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, v konaní o zapretie otcovstva začatom na návrh matky dieťaťa a v zmierovacom konaní pri schválení zmieru.
(3)
Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.

§ 5

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká:
a)
podaním návrhu na vykonanie poplatného úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b)
schválením zmieru v zmierovacom konaní,
c)
spísaním návrhu na začatie konania alebo odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice,
d)
v ostatných prípadoch uložením povinnosti zaplatiť poplatok v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.

§ 6

Splatnosť poplatku

Poplatok za podanie návrhu je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. Poplatok za spísanie návrhu na začatie konania alebo odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice je splatný jeho spísaním. Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.

§ 7

Spôsob platenia poplatku

(1)
Poplatok neprevyšujúci 1000 Kčs sa platí kolkovými známkami, ak sa nevymáha. V ostatných prípadoch sa poplatok platí na účet súdu, za poplatný úkon ktorého sa poplatok vyberá; v odvolacom konaní sa platí na účet súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. Orgán, ktorý vymáha poplatok neprevyšujúci 1000 Kčs, môže, ak to považuje za vhodné, povoliť jeho zaplatenie kolkovými známkami.
(2)
Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak orgán hospodárskej arbitráže postúpil arbitrážnu žiadosť súdu.

§ 8

Následky nezaplatenia poplatku

(1)
Ak sa poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania nezaplatil celkom, a to ani dodatočne v lehote, ktorú súd vo výzve určil, uskutoční súd konanie,
a)
ak ide o návrh na začatie odvolacieho konania,
b)
ak ide o pracovný spor, ktorému predchádzalo rozhodcovské konanie,
c)
ak je v tej istej veci rozšírený návrh alebo podaný vzájomný návrh alebo
d)
ak je nebezpečenstvo z omeškania a poplatník preukáže, že bez vlastnej viny nemohol poplatok zaplatiť.
(2)
V ostatných prípadoch súd konanie zastaví, ak už nezačal konať vo veci samej.
(3)
Konanie sa nezastaví, ak sa poplatok nezaplatil za spísanie návrhu na začatie konania do zápisnice.
(4)
Ak sa poplatok zaplatí do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku, súd prvého stupňa toto uznesenie zruší.
(5)
Ak uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudlo právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.
(6)
Ak ide o návrh na vykonanie poplatného úkonu správou súdu alebo o návrh na vykonanie iného poplatného úkonu, než je uvedený v odseku 1, poplatný úkon sa nevykoná, pokiaľ sa poplatok nezaplatí.

§ 9

Vrátenie poplatku

(1)
Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný.
(2)
Ak sa zaplatil vyšší poplatok, než sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti.
(3)
Poplatok sa vráti i tomu, kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu, ktorým sa mu táto povinnosť uložila. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý nesprávne rozhodnutie vydal.
(4)
Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo podaním odvolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa návrh či odvolanie vzali späť pred prvým pojednávaním, alebo ak bol návrh či odvolanie zamietnuté pre oneskorenosť alebo neprípustnosť. Obdobne sa poplatok vráti, ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu vzal späť najneskôr posledný deň lehoty na podanie odporu; po podaní odporu sa poplatok vráti, ak sa návrh vzal späť pred prvým pojednávaním.
(5)
Ak sa konanie o rozvod manželstva zastavilo alebo ak sa vzal návrh na začatie konania späť najneskôr pred vydaním rozhodnutia súdom prvého stupňa, vráti sa celý poplatok. Ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po vydaní rozhodnutia súdu, ktoré nenadobudlo právoplatnosť, hoci nebolo podané odvolanie, vráti sa polovica poplatku. Ak sa v odvolacom konaní konanie o rozvod manželstva zastavilo alebo ak sa odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh na rozvod manželstva zamietol, vzalo späť, vráti sa polovica poplatkov zaplatených v oboch stupňoch konania.
(6)
Poplatok (preplatok poplatku) sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 30 Kčs.

§ 10

Oslobodenie od poplatku

(1)
Od poplatku sú oslobodené súdne konania vo veciach
a)
opatrovníckych,
b)
starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
c)
spôsobilosti na právne úkony,
d)
vyhlásenia za mŕtveho,
e)
vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
f)
určenia nárokov nevydatej matky na úhradu výživy a nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím,
g)
zapretia otcovstva a pripadnutia plnenia z neplatného právneho úkonu začatých na návrh prokurátora,3)
h)
nemocenského poistenia (zabezpečenia), sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotníckej starostlivosti, ch) odvolania proti rozhodnutiam štátnych notárstiev,
i)
preskúmania rozhodnutí iných orgánov ako súdov,
j)
prvého zápisu hospodárskych organizácií vrátane zápisov členov prvého predstavenstva družstva do podnikového registra.
(2)
Od poplatku sú oslobodení:
a)
československý štát, rozpočtové organizácie a Štátna banka československá,
b)
pracovníci (domácki pracovníci) alebo členovia družstva, ak sú predmetom konania nároky z ich pracovného alebo jemu na roveň postaveného členského pomeru alebo z pomeru obdobného pracovnému pomeru s výnimkou proti ním uplatňovaných nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne, v opilosti alebo trestným činom, prečinom, prípadne priestupkom; to platí aj o žiakoch stredných odborných učilíšť a žiakoch osobitných odborných učilíšť,
c)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného, ak nejde o vzájomnú vyživovaciu povinnosť rodičov a detí,
d)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
e)
navrhovateľ v konaní o jeho nárokoch z autorského práva, z práv výkonných umelcov alebo o jeho nárokoch z práva na vynález, objav, zlepšovací návrh a priemyselný vzor a za vyriešenie tematických úloh,
f)
navrhovateľ v konaní o určenie otcovstva s výnimkou konania o zapretie otcovstva,
g)
vojaci základnej (náhradnej) služby,
h)
prokurátor alebo národný výbor v konaní začatom na ich návrh a v konaní, do ktorého vstúpili,4)
ch)
spoločenská organizácia v konaní, do ktorého vstúpila,5)
i)
občan, ako aj organizácia, ktorých právo sa uplatňuje v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru,
j)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom,
k)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe alebo treste,
l)
diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.6) Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatné úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.
(3)
Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o výkon rozhodnutia.
(4)
Oslobodenie podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) až f) a i) až k) a odseku 3 sa nevzťahuje na poplatky za jednotlivé úkony.

Konanie

(§ 11-15)

§ 11

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je príslušný vykonať poplatný úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd.

§ 12

(1)
Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.
(2)
Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník písomne upovedomený o úkone súdu, vykonanom na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku (doplatku poplatku), alebo v ktorom sa dohodol o splácaní dlžnej sumy, plynie nová trojročná lehota.
(3)
Úkonom na vymáhanie poplatku (doplatku poplatku) je aj písomná upomienka na zaplatenie poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.
(4)
Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatný úkon dokončil, uplynulo 10 rokov.

§ 13

Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok a predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.7)

§ 14

Súd poučí poplatníka vo veciach poplatkov, najmä o následkoch nezaplatenia poplatkov, o oslobodení od poplatkov, prípadne o poplatkových úľavách tak, aby poplatník neutrpel ujmu.

§ 15

Kontrola a dohľad

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, finančné správy a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky overujú na súdoch, či sa poplatky vyberajú v správnej výške, riadne a včas.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(§ 16-20)

§ 16

Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o súde a jeho orgánoch, pri poplatkoch vyberaných prokuratúrou za jej poplatné úkony, rozumejú sa tým prokuratúra a jej orgány.

§ 17

Z poplatných úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými za účinnosti tohto zákona.

§ 18

(1)
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky vydá predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých uvedie úkony a konania, za ktoré sa poplatky vyberajú, upraví podrobnosti o základe poplatkov, sadzby poplatkov, práva a povinnosti poplatníkov, súdov a orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu a dohľad, ako aj podrobnosti o vzniku poplatkovej povinnosti a o spôsobe platenia poplatkov.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
a)
upustiť od vyberania poplatku alebo poplatok odpustiť pri jednotlivých druhoch poplatných úkonov a skupín osôb,
b)
urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť,
c)
odpúšťať poplatky jednotlivým osobám na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, poveriť správy súdov na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia.

§ 19

Zrušujú sa na území Slovenskej socialistickej republiky:
1.
zákon č. 116/1966 Zb. o súdnych poplatkoch,
2.
opatrenie Ministerstva financií na vykonanie zákona o súdnych poplatkoch č. 153/46 260/1967 z 2. januára 1968, registrované v čiastke 9/1968 Zb.,
3.
úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení družstiev pre výstavbu rodinných domčekov od súdnych poplatkov č. 82/552/1984 z 15. marca 1984, registrovaná v čiastke 19/1984 Zb.

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
V. Šalgovič v. r.P. Colotka v. r.
Poznámky
6)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
7)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.