Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

188/1988 Zb. v znení účinnom od 1. 9. 2008
188
ZÁKON
zo 14. decembra 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. III

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 447a znie:
„§ 447a
Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú občan poberal v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.“.
2.
Za § 507b sa vkladá nový § 507c, ktorý včítane nadpisu znie:
„§ 507c
Prechodné ustanovenie na úpravu náhrady za stratu na dôchodku účinné od 1. januára 1989
Nárok na náhradu za stratu na dôchodku, ktorý vznikol pred 1. januárom 1989, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.“.

Čl. IV

Zrušujú sa:
2.
II. časť vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania,
3.
bod 12 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom, ktorá znie: „z vážnych prevádzkových, technických alebo dopravných dôvodov, alebo kde to bude vyžadovať všeobecný záujem, prípadne",
4.
vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 38/1976 Zb. o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine,
5.
§ 1 ods. 2 a § 17 vyhlášky Ministerstva školstva č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Zákonníka práce, ako vyplýva z neskorších zákonov.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Husák v. r.Indra v. r.Adamec v. r.