Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

238/1988 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1989
238
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 15. decembra 1988,
ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. určuje:

§ 1

Za omamné prostriedky a jedy v zmysle § 187188 Trestného zákona sa považujú tie látky, ktoré sú uvedené v zoznamoch omamných a psychotropných látok a jedov v prílohe osobitného predpisu.1)

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Minister:Akademik Čič v. r.
Poznámky
1)
Prílohy č. 1 až 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.