Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

10/1989 Zb. v znení účinnom od 1. 7. 1990 do 31. 12. 2005
10
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
zo 14. februára 1989
na ochranu verejného poriadku

V záujme ochrany verejného poriadku sa Predsedníctvo Federálneho zhormaždenia Československej socialistickej republiky podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo sa na tomto zákonnom opatrení:

Čl. I

V ustanovení § 156a Trestného zákona sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.

Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.Indra v. r.Adamec v. r.