Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

274/1996 Z. z. v znení účinnom od 1. 10. 1996 do 30. 4. 2001
274
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. septembra 1996
o kárnej zodpovednosti prokurátorov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet zákona

Zákon upravuje kárnu zodpovednosť prokurátorov vrátane prokurátorov vojenských prokuratúr.

§ 2

Kárna zodpovednosť

Prokurátor je kárne zodpovedný za kárne previnenie, ako aj za priestupok podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „priestupok“).

§ 3

Kárne previnenie a závažné kárne previnenie

(1)
Kárne previnenie je zavinené porušenie povinností prokurátora vyplývajúcich z osobitných predpisov a zo sľubu prokurátora, ktoré nie je trestným činom.
(2)
Závažné kárne previnenie je konanie uvedené v odseku 1, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia alebo opakované previnenie je jeho škodlivosť zvýšená.

Kárne opatrenia

(§ 4-5)

§ 4

(1)
Za kárne previnenie možno uložiť niektoré z týchto kárnych opatrení:
a)
napomenutie,
b)
zníženie základného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov.
(2)
Za závažné kárne previnenie možno uložiť niektoré z týchto kárnych opatrení:
a)
zníženie základného platu až o 15 % na dobu najviac šesť mesiacov,
b)
odvolanie z funkcie a ustanovenie do nižšej funkcie na tej istej prokuratúre alebo do funkcie na prokuratúre nižšieho stupňa v tej istej obci,
c)
prepustenie.
(3)
Prokurátorom vojenských prokuratúr sa namiesto kárneho opatrenia podľa odseku 2 písm. c) ukladá kárne opatrenie odvolanie z funkcie prokurátora.
(4)
Kárne opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c) a podľa odseku 3 môže uložiť len generálny prokurátor.
(5)
Pred uložením kárneho opatrenia prepustenia vyžiada si generálny prokurátor stanovisko príslušného odborového orgánu.

§ 5

(1)
Za priestupok možno uložiť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1) tieto kárne opatrenia:
a)
napomenutie,
b)
pokutu vo výške ustanovenej osobitnými predpismi,
c)
zákaz činnosti v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi s výnimkou zákazu výkonu funkcie prokurátora,
d)
prepadnutie veci.
(2)
Kárne opatrenia ukladané za priestupok uvedené v odseku 1 možno uložiť samostatne alebo popri sebe. Napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou.

Ukladanie kárnych opatrení

(§ 6-19)

§ 6

Pri ukladaní kárnych opatrení sa prihliada na závažnosť kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku, na spôsobené následky, mieru a formu zavinenia, na okolnosti prípadu, doterajšie správanie a plnenie povinností prokurátora.

§ 7

Drobný nedostatok v práci, drobný poklesok v správaní alebo drobný priestupok môže prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, vybaviť tak, že ich prokurátorovi vytkne, ak to postačí.

§ 8

Zánik kárnej zodpovednosti

(1)
Kárne konanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak od spáchania kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku uplynul jeden rok, alebo ak prokurátora za ten istý skutok už potrestal súd.
(2)
Ak zo skutku vyplýva podozrenie zo spáchania trestného činu, koná sa súčasne aj podľa Trestného poriadku. Ak skutok bude posúdený ako trestný čin, kárne konanie sa zastaví.
(3)
Kárne opatrenie nemožno uložiť, ak prokurátora za ten istý skutok už potrestal súd; ak bolo kárne opatrenie uložené skôr, zruší sa s účinnosťou odo dňa uloženia a primerane sa obnovia práva kárne stíhaného prokurátora.

§ 9

Kárna právomoc

(1)
O začatí kárneho konania rozhoduje a kárne rozhodnutie vydáva
a)
generálny prokurátor, ak ide o kárnu zodpovednosť námestníkov generálneho prokurátora vrátane hlavného vojenského prokurátora alebo o zástupcu hlavného vojenského prokurátora, prokurátorov činných na generálnej prokuratúre, krajských prokurátorov, ich námestníkov, vyššieho vojenského prokurátora a jeho námestníka,
b)
hlavný vojenský prokurátor, ak ide o kárnu zodpovednosť ostatných prokurátorov činných na Hlavnej vojenskej prokuratúre,
c)
krajský prokurátor, ak ide o kárnu zodpovednosť ostatných prokurátorov činných na krajskej prokuratúre, okresných prokurátorov a ostatných prokurátorov činných na okresných prokuratúrach,
d)
vyšší vojenský prokurátor, ak ide o kárnu zodpovednosť ostatných prokurátorov činných na vyššej vojenskej prokuratúre, obvodných vojenských prokurátorov a ostatných prokurátorov činných na obvodných vojenských prokuratúrach.
(2)
Generálny prokurátor si môže vyhradiť kárne konanie a kárne rozhodnutie v ktorejkoľvek kárnej veci.
(3)
Hlavný vojenský prokurátor si môže vyhradiť konanie a rozhodnutie v ktorejkoľvek kárnej veci, v ktorej je oprávnený konať a rozhodnúť vyšší vojenský prokurátor.

§ 10

Začatie kárneho konania

(1)
Kárne konanie sa začína dňom vydania rozhodnutia o začatí kárneho konania.
(2)
O začatí kárneho konania upovedomí prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie, doručením rozhodnutia o začatí kárneho konania do vlastných rúk. O začatí kárneho konania sa upovedomí aj vedúci prokurátor nadriadený prokurátorovi, proti ktorému sa kárne konanie vedie, a členovia kárnej komisie.
(3)
Pre priestupky ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, úmyselného narušenia občianskeho spolužitia hrubým konaním a proti majetku spáchané medzi blízkymi osobami, ako aj pre priestupok urážky na cti možno kárne konanie začať len na podnet postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Podnet možno vziať účinne späť až do vydania rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia. Späťvzatie podnetu na začatie kárneho konania nemožno odvolať.
(4)
Rozhodnutie o začatí kárneho konania musí obsahovať meno a priezvisko prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie, jeho funkčné zaradenie a ďalšie osobné údaje, opis skutku, pre ktorý sa kárne konanie vedie, odôvodnenie, označenie dôkazov, o ktoré sa rozhodnutie o začatí kárneho konania opiera, a poučenie o námietkach. Ak ide o priestupok, musí rozhodnutie obsahovať aj označenie príslušného ustanovenia zákona, ktorého znaky skutok napĺňa.
(5)
Rozhodnutie o začatí kárneho konania ďalej obsahuje dátum jeho vydania, mená a priezviská predsedu a členov kárnej komisie, ich funkcie a označenie prokurátora, ktorý rozhodnutie vydal.

§ 11

Kárna komisia

(1)
Kárnu zodpovednosť zisťuje kárna komisia, ktorá je pomocným orgánom prokurátora, ktorému patrí kárna právomoc. Kárna komisia sa skladá z troch členov – prokurátorov, z ktorých jeden je predsedom. Členov kárnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc. Členovia komisie môžu vzhľadom na pomer k veci alebo osobný vzťah ku kárne zodpovednému namietať svoju zaujatosť, o ktorej do troch dní rozhodne prokurátor, ktorý komisiu vymenoval.
(2)
Prokurátor, proti ktorému sa začalo kárne konanie, má právo do troch dní od doručenia rozhodnutia o začatí kárneho konania namietať zaujatosť členov kárnej komisie. Prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, rozhodne o námietkach do troch dní od ich doručenia.
(3)
Kárna komisia zisťuje skutkový základ kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku. Predseda komisie alebo ním poverený člen kárnej komisie môže vykonať jednotlivé úkony, prípadne vykonať prešetrenie celej kárnej veci.
(4)
Prešetrenie sa musí vykonať čo najrýchlejšie, pričom sa musí dbať na to, aby sa skutkový stav kárnej veci zistil čo najúplnejšie. Prokurátor, proti ktorému sa kárne konanie vedie, musí byť vypočutý.
(5)
Kárne konanie sa musí začať do 30 dní odo dňa, keď sa prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, dozvedel, že došlo ku konaniu zakladajúcemu kárnu zodpovednosť.
(6)
Kárna komisia musí začať prešetrovanie do siedmich dní a skončiť do 30 dní odo dňa, keď sa o svojom ustanovení dozvedela. Lehotu na skončenie prešetrovania je v odôvodnených prípadoch oprávnený predĺžiť prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, o ďalších 30 dní. Nad 60 dní je v mimoriadnych prípadoch oprávnený lehotu predĺžiť generálny prokurátor.
(7)
Uplynutie poriadkových lehôt uvedených v odsekoch 5 a 6 nemá za následok zánik kárnej zodpovednosti.

§ 12

Prerokovanie kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku

(1)
Kárne previnenie, závažné kárne previnenie alebo priestupok sa prerokuje v kárnej komisii za prítomnosti prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie. V jeho neprítomnosti možno kárnu vec prerokovať v prípade, ak
a)
odmietne dostaviť sa pred kárnu komisiu alebo ak sa nedostaví pred kárnu komisiu bez vážneho dôvodu,
b)
výsledky kárneho prešetrovania odôvodňujú návrh na zastavenie kárneho konania.
(2)
Na začiatku prerokovania kárnej veci kárnou komisiou jej predseda alebo ním určený člen komisie podá správu o výsledkoch prešetrenia kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku. Prokurátor, proti ktorému sa kárne konanie vedie, má právo vyjadriť sa k jednotlivým zisteniam a dôkazom a navrhnúť doplnenie kárneho prešetrenia.
(3)
O prerokovaní kárnej veci pred kárnou komisiou sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie miesto a deň konania, závery, ku ktorým dospela kárna komisia, a vyjadrenie prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie.
(4)
Po prerokovaní kárnej veci bezodkladne predloží kárna komisia prokurátorovi, ktorému patrí kárna právomoc, návrh na vydanie kárneho rozhodnutia alebo návrh na zastavenie kárneho konania. Kárna komisia musí svoj návrh odôvodniť.

§ 13

Spoločné kárne konanie

Ak sa prokurátor dopustí postupne niekoľkých kárnych previnení, závažných kárnych previnení alebo priestupkov alebo ak sa dopustí viacero prokurátorov kárnych previnení, závažných kárnych previnení alebo priestupkov, ktoré spolu súvisia, vedie sa spravidla o všetkých kárnych previneniach, závažných kárnych previneniach alebo priestupkoch zistených do vydania kárneho rozhodnutia spoločné kárne konanie.

§ 14

Kárne rozhodnutie

(1)
Ak sa v kárnom konaní zistilo, že prokurátor je zodpovedný za kárne previnenie, závažné kárne previnenie alebo priestupok, vydá prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, kárne rozhodnutie, ktorým mu uloží niektoré z kárnych opatrení uvedených v § 4 a 5.
(2)
Kárne rozhodnutie musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a funkčné zaradenie prokurátora, ktorý vydal kárne rozhodnutie,
b)
meno, priezvisko a funkčné zaradenie prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie, a jeho ďalšie osobné údaje,
c)
výrok o kárnom previnení, závažnom kárnom previnení alebo priestupku s uvedením rozhodujúcich skutkových okolností,
d)
výrok o kárnom opatrení,
e)
odôvodnenie,
f)
poučenie o opravnom prostriedku,
g)
miesto a deň vydania kárneho rozhodnutia,
h)
podpis prokurátora, ktorý kárne rozhodnutie vydal.
(3)
V odôvodnení sa uvedie, z ktorých zistených skutočností vychádzal prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, akými úvahami sa riadil pri hodnotení jednotlivých dôkazov, ako sa vyporiadal s obhajobou prokurátora, proti ktorému sa kárne konanie vedie, a z akých úvah vychádzal pri rozhodovaní.

§ 15

Zastavenie kárneho konania

Prokurátor, ktorému patrí kárna právomoc, kárne konanie zastaví, ak
a)
prokurátor sa kárneho previnenia, závažného kárneho previnenia alebo priestupku nedopustil,
b)
uplynula lehota na uplatnenie kárnej zodpovednosti,
c)
prerokovaniu priestupku bráni amnestia,
d)
postihnutá osoba svoj podnet na začatie kárneho konania vzala späť (§ 10),
e)
osoba, proti ktorej sa konanie viedlo, prestala byť prokurátorom; v prípade, že ide o konanie, ktoré by iný orgán mohol prerokovať ako priestupok, súčasne postúpi vec na prerokovanie tomuto orgánu,
f)
prokurátora za ten istý skutok potrestal súd.

§ 16

Doručenie kárneho rozhodnutia

Kárne rozhodnutie sa doručí prokurátorovi, proti ktorému sa kárne konanie vedie, do vlastných rúk. Ďalej sa doručí jeho vedúcemu prokurátorovi a postihnutej osobe, ktorá dala podnet na začatie kárneho konania.

§ 17

Odvolanie

(1)
Proti kárnemu rozhodnutiu môže prokurátor, proti ktorému sa kárne konanie vedie, podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na príslušný súd. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané v uvedenej 15-dňovej lehote prokurátorovi, ktorý kárne opatrenie uložil. Odvolanie má odkladný účinok.
(2)
Prokurátor, ktorý kárne opatrenie uložil, môže sám napadnuté kárne rozhodnutie do 30 dní od doručenia odvolania zmeniť alebo zrušiť, ak tým odvolaniu v plnom rozsahu alebo čiastočne vyhovie. Proti rozhodnutiu, ktorým sa odvolaniu vyhovie len čiastočne, je odvolanie prípustné.
(3)
Ak prokurátor, ktorý kárne opatrenie uložil, o odvolaní podľa odseku 2 nerozhodne, je povinný odvolanie s úplným spisovým materiálom v rovnakej lehote predložiť príslušnému súdu na ďalšie konanie.2)

§ 18

Výkon kárneho rozhodnutia

(1)
Opatrenia potrebné na výkon kárneho rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia vykoná príslušný orgán prokuratúry a u prokurátorov vojenských prokuratúr príslušný orgán vojenskej správy.
(2)
Zníženie základného platu sa vykoná k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kárneho rozhodnutia.
(3)
Odvolanie z funkcie a ustanovenie do nižšej funkcie na tej istej prokuratúre alebo do funkcie na prokuratúre nižšieho stupňa v tej istej obci nadobúda účinnosť dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia, najskôr však dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Pracovný pomer v prípade uloženia kárneho opatrenia prepustenia sa skončí dňom, keď kárne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(5)
Prokurátor vojenskej prokuratúry je odvolaný z funkcie prokurátora dňom, keď nadobudlo právoplatnosť kárne rozhodnutie o jeho odvolaní z funkcie prokurátora. Nasledujúcim dňom sa mu prerušuje výkon funkcie do ustanovenia do inej funkcie alebo do prepustenia zo služobného pomeru, najdlhšie však na tri mesiace.
(6)
Kárne opatrenie uložené za priestupok alebo jeho zvyšok nemožno vykonať alebo v jeho výkone nemožno pokračovať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
(7)
Výnos z uložených pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 19

Zahladenie kárneho opatrenia

(1)
Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti kárneho rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia sa hľadí na prokurátora, ako keby nebol kárne potrestaný, ak v uvedenej jednoročnej lehote sa nedopustí kárneho či trestného deliktu. Ak výkon kárneho opatrenia zníženia základného platu sa do tej doby neskončil, toto kárne opatrenie sa zahladí po vykonaní kárneho opatrenia.
(2)
Ak výkon kárneho rozhodnutia sa nezačal do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o jeho uložení, nemožno ho vykonať.

Prechodné a záverečné ustanovenia

(§ 20-23)

§ 20

(1)
Ustanovenia tohto zákona platia aj pre kárne konania začaté podľa doterajších predpisov a doteraz právoplatne neskončené a pre kárne previnenia, závažné kárne previnenia alebo priestupky spáchané pred dňom jeho účinnosti.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 nemožno prokurátorovi uložiť za kárne previnenie, závažné kárne previnenie alebo priestupok prísnejšie kárne opatrenie, než aké bolo možné uložiť podľa doterajších predpisov.

§ 21

V kárnom konaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného zákona,3) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 22

Zrušuje sa príkaz generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky č. I Spr 15/70 z 1. februára 1971 o výkone kárnej právomoci nad prokurátormi a vyšetrovateľmi prokuratúry (čiastka 8/1971 Zb.).

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.
Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.
Poznámky
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ 16 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.