Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

285/1996 Z. z. v znení účinnom od 9. 10. 1996
285
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 4 sa suma „15 Kčs“ nahrádza sumou „30 Sk“.
2.
V § 29 ods. 3 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác,“.
3.
V § 29 ods. 3 písm. d) sa za slová „v pracovnom útvare“ vkladajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác“.

Čl. II

Žiadosť o odškodnenie podľa čl. I možno uplatniť do 31. marca 1997.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.