Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

302/1996 Z. z. v znení účinnom od 25. 10. 1996 do 30. 6. 2013
302
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. augusta 1996
o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii nariaďuje:

§ 1

(1)
Na úhrady priznaných odškodnení,1) ktoré sa nevyplácajú v hotovosti,2) sa vydávajú zúročiteľné štátne dlhopisy3) (ďalej len „dlhopisy“).
(2)
Objem emisie dlhopisov je najviac 300 000 000 Sk.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva dlhopisy postupne. Odovzdávanie, splácanie a vyplácanie výnosov dlhopisov zabezpečí banka, s ktorou Ministerstvo financií Slovenskej republiky uzatvorí zmluvu.

§ 2

(1)
Dlhopisy znejú na doručiteľa.
(2)
Náležitosti dlhopisu sú:
a)
názov Štátny rehabilitačný dlhopis Slovenskej republiky,
b)
označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov (ISIN),
c)
menovitá hodnota dlhopisu a jeho výnos,
d)
termíny splatnosti príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a príslušnej časti jeho výnosu,
e)
dátum vydania dlhopisu.

§ 3

Dlhopisy sa vydávajú v menovitej hodnote 1 000 Sk.

§ 4

Výnos dlhopisu sa určuje pevnou úrokovou sadzbou, a to 5 % ročne zo zostatku nesplatenej menovitej hodnoty dlhopisu, a vypláca sa súčasne so splátkou ročnej výšky menovitej hodnoty dlhopisu.

§ 5

(1)
Dlhopisy sa splatia postupne do piatich rokov od ich vydania rovnakými ročnými splátkami zodpovedajúcimi jednej pätine menovitej hodnoty dlhopisu vždy k 30. októbru bežného roku, počnúc rokom vydania príslušnej emisie dlhopisov.
(2)
Ak osoba odškodňovaná dlhopisom4) nadobudne dlhopis neskôr ako v roku, v ktorom bol dlhopis vydaný, vyplatia sa splatné splátky dlhopisu a splatné podiely výnosu dlhopisu spätne za obdobie od roku vydania dlhopisu do roku nadobudnutia dlhopisu v termíne najbližšej splátky ročnej výšky menovitej hodnoty dlhopisu.
(3)
Nárok na splatenie príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a na vyplatenie príslušnej časti jeho výnosu má osoba, ktorá ku dňu splatenia príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenia príslušnej časti výnosu vlastní dlhopis.

§ 6

Ak na úhrady odškodnení podľa osobitných predpisov4) priznaných pred účinnosťou tohto nariadenia vlády neboli odovzdané dlhopisy vydané podľa doterajších predpisov, poskytnú sa dlhopisy vydané podľa tohto nariadenia vlády.

§ 7

Na dlhopisy vydané pred účinnosťou tohto nariadenia sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 556/1992 Zb.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Poznámky
1)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
2)
§ 23 ods. 5 zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona č. 633/1992 Zb.
3)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.
4)
Zákon č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.