Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

458/1990 Zb. v znení účinnom od 1. 11. 1990
458
ZÁKON
z 30. októbra 1990,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa v prvej vete za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „cudzích štátov, organizácie zabezpečujúcej podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.
2.
V § 15 ods. 2 sa za slová „vlastnícke právo“ vkladajú slová „cudzích štátov, česko-slovenského štátu, pokiaľ právo hospodárenia vykonáva organizácia zabezpečujúca podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.
Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.