Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

472/1990 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 1996 do 23. 7. 1996
472
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. októbra 1990
o organizácii miestnej štátnej správy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

OKRESNÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY (§ 1-8)

§ 1

Základné ustanovenie

(1)
Miestnu štátnu správu patriacu podľa osobitných predpisov do pôsobnosti Slovenskej republiky (ďalej len „štátna správa“) vykonávajú okresné úrady a obvodné úrady; iným štátnym orgánom ju môže zveriť len osobitný zákon. Štátnu správu vykonávanú okresnými úradmi a obvodnými úradmi riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(2)
Okresné a obvodné úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi a s obcami pri plnení ich spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti a verejného poriadku, pri ochrane práv a právom chránených záujmov obyvateľstva a zabezpečovaní starostlivosti o zdravé životné podmienky obyvateľstva.
(3)
Okresné a obvodné úrady sa vo svojej činnosti spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády, smernicami a inými opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“).

§ 2

Územné obvody okresných a obvodných úradov

(1)
Okresné a obvodné úrady vykonávajú štátnu správu v územných obvodoch. Územným obvodom okresného úradu je okres. Územný obvod obvodného úradu tvoria obce, ktoré určí okresný úrad po prerokovaní s dotknutými obcami.
(2)
Na priblíženie štátnej správy občanom alebo z iného dôvodu môže okresný úrad zriadiť v obci, ktorá nie je sídlom obvodného úradu, stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu.
(3)
Ak ide o štátnu správu, ktorá nevyžaduje styk s občanmi, alebo sa vyskytuje zriedkavo, môže okresný úrad poveriť jeden obvodný úrad jej výkonom aj pre územný obvod iného susediaceho obvodného úradu.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) môže v súčinnosti s príslušným ministerstvom poveriť jeden okresný úrad výkonom niektorých špecializovaných agend aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.

§ 3

Sídla okresných a obvodných úradov

(1)
Sídla okresných a obvodných úradov ustanovuje vláda nariadením. Určenie alebo zmenu sídla okresného alebo obvodného úradu, ako aj zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu a zmenu územného obvodu obvodného úradu treba vopred prerokovať s dotknutými obcami.
(2)
Obec, ktorá je sídlom okresného alebo obvodného úradu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory.1)
(3)
Zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodného úradu, ako aj zmeny v týchto zoznamoch uverejňuje ministerstvo vnútra v Zbierke zákonov.2)

§ 4

Financovanie úradov

Okresné a obvodné úrady sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“). Na plnenie svojich úloh používajú predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 5

Pôsobnosť obvodného úradu

(1)
Obvodný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ktorú podľa osobitných predpisov vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona krajské a okresné národné výbory, ak ju zákon nezveruje inému orgánu štátnej správy alebo obci.3)
(2)
Na konanie, v ktorom o právach, o právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány štátnej správy (ďalej jen „správne konanie“),4) sú v prvom stupni vecne príslušné obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.
(3)
Obvodný úrad
a)
zastupuje štát pri schvaľovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí,
b)
poskytuje obciam údaje zo všetkých evidencií, ktoré vedie,
c)
plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov a je zberným miestom údajov pre automatizovaný systém údajov štátnej správy,
d)
pomáha obciam pri plnení ich úloh, najmä im radí vo veciach aplikácie právnych predpisov a vykonávania administratívnych prác, oznamuje im údaje použiteľné pre správu obcí a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti zistí,
e)
organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje voľby do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí,
f)
zabezpečuje a plní úlohy civilnej obrany.
(4)
Okresný úrad môže na návrh obce rozhodnúť, že obvodný úrad bude dočasne plniť sčasti alebo celkom niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obce. Toto opatrenie možno uskutočniť, ak ide o obec, ktorá má menej ako 600 obyvateľov a o úlohu, ktorej racionálne plnenie vzhľadom na potrebu vysokej odbornosti nemôže obec zabezpečiť ani združením s inými obcami, ani za inej formy pomoci zo strany obvodného úradu. Zverené úlohy obvodný úrad plní v spolupráci s orgánom samosprávy obce.

§ 6

Organizácia obvodného úradu

(1)
Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
(2)
Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach5) týkajúcich sa činnosti obvodného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obvodného úradu.6)
(3)
Obvodný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.
(4)
Vnútornú organizáciu určuje prednosta okresného úradu.
(5)
Obvodný úrad je osobným úradom pracovníkov obvodného úradu.

§ 7

Pôsobnosť okresného úradu

(1)
Okresný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach uvedených v prílohách tohto zákona (§ 14).
(2)
Okresný úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady. Okresný úrad
a)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhodovala v prvom stupni obec,7)
b)
hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na výkon štátnej správy vykonávanej obvodnými úradmi v okrese a okresným úradom, ako aj s ďalším majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov a hospodári tiež s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na krytie jeho potrieb a potrieb obvodných úradov v okrese,
c)
plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov,
d)
koordinuje súčinnosť obvodných úradov v okrese s inými štátnymi orgánmi v okrese v oblasti plnenia spoločných úloh štátu,
e)
riadi výkon štátnej správy a spisovej služby uskutočňovanej obvodnými úradmi,
f)
zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie slúžiace na plnenie úloh štátnej správy vykonávanej okresným a obvodným úradom,
g)
plní úlohy civilnej obrany a úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu.
(3)
Okresný úrad spolupracuje s obcami a s ich združeniami vo veciach týkajúcich sa rozvoja okresu, umiestňovania štátnych investícií, uskutočňovania regionálnej politiky, zmien v usporiadaní a umiestnení obvodných úradov.
(4)
Okresný úrad koordinuje plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy v okrese pri zabezpečovaní úloh štátu súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom územia, najmä pri uskutočňovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života v okrese, pri utváraní a ochrane podmienok zdravého spôsobu života a práce, pri rozvoji vzdelanosti, kultúry, telesnej výchovy, športu a rekreácie a pri starostlivosti o mládež. Na tento účel môže od týchto orgánov štátnej správy požadovať potrebné podklady najmä informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia.
(5)
Okresný úrad koordinuje súčinnosť všetkých štátnych orgánov a obcí v okrese počas ohrozenia života alebo zdravia občanov alebo majetku v dôsledku živelnej pohromy, veľkého požiaru alebo rozsiahlej havárie, ktorých pôsobenie alebo následky nie je možné likvidovať prostriedkami a silami štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb alebo občanov. Počas trvania uvedených udalostí je prednosta okresného úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb i jednotlivým občanom, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu následkov uvedených udalostí alebo k ochrane osôb alebo majetku.
(6)
Okresný úrad je osobným úradom pracovníkov okresného úradu.
(7)
V rozsahu svojej pôsobnosti môže okresný úrad vydávať pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky za podmienok ustanovených zákonom.8)
(8)
Okresné úrady pravidelne zverejňujú základné údaje o svojej organizácii i o organizácii obvodných úradov v okrese, o rozvrhu práce v týchto úradoch, ako aj ďalšie údaje o úradoch a ich činnosti, ktoré majú význam pre styk s verejnosťou a pre spoluprácu s inými štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami.

§ 8

Organizácia okresného úradu

(1)
Na čele okresného úradu je prednosta, ktorého vymenúva vláda na návrh ministerstva vnútra.
(2)
Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach5) týkajúcich sa zvereného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a činnosti okresného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov okresného úradu.6)
(3)
Okresný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ (§ 9-10)

§ 9

Pôsobnosť ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra
a)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri určovaní systemizácie aparátu okresných a obvodných úradov,
b)
spravuje rozpočtové prostriedky určené na činnosť okresných a obvodných úradov,
c)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu pracovníkov okresných a obvodných úradov a určuje skladbu pracovných funkcií okresných a obvodných úradov,
d)
riadi a kontroluje spisovú službu na okresných a obvodných úradoch,
e)
koordinuje podľa pokynov vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými, úradmi a pri budovaní a realizácii automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy.

§ 10

Pôsobnosť iných ministerstiev

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávané okresnými a obvodnými úradmi,
a)
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi v jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,9)
b)
spolupracujú s ministerstvom vnútra pri hodnotení činnosti okresných a obvodných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave odborných pracovníkov okresných a obvodných úradov a pri určovaní skladby pracovných funkcií na okresných a obvodných úradoch,
c)
zabezpečujú odbornú stránku činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií riadených okresnými úradmi.

TRETIA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA (§ 11-15)

§ 11

Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda ustanoví nariadením predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.

Prechodné ustanovenia

(§ 12-15)

§ 12

(1)
Poslancom národných výborov, ktorí boli dlhodobe uvoľnení na výkon funkcie v národnom výbore a ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania alebo nastupujú do nového zamestnania, poskytne okresný úrad príspevok vo výške rozdielu medzi ich mzdou10) v organizácii a doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje po dobu šesť mesiacov začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení výkonu funkcie v národnom výbore a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok, poskytuje sa príspevok po dobu jedného roka.

§ 13

(1)
Okresné a obvodné úrady podľa tohto zákona sa zriadia 1. januárom 1991 z doterajších národných výborov v sídlach okresných a obvodných úradov.
(2)
Do zriadenia okresných a obvodných úradov plnia ich úlohy podľa tohto zákona, ako aj úlohy národných výborov podľa osobitných predpisov (§ 14) odbory a správne komisie národných výborov jednotlivých stupňov a druhov. V tejto dobe
a)
organizuje a zjednocuje plnenie úloh odborov a správnych komisií11) tajomník národného výboru alebo iný člen rady poverený radou okresného národného výboru,
b)
plní úlohy súvisiace s likvidáciou a prevodom majetku národných výborov a s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov národných výborov likvidátor vymenovaný ministrom vnútra; v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa likvidácie a prevodu majetku má postavenie štatutárneho orgánu a v pracovnoprávnych veciach pracovníkov postavenie vedúceho organizácie.13)
(3)
Dňom účinnosti tohto zákona plní úlohy v organizačných veciach, v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych vzťahoch súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov prednosta okresného úradu; v majetkovoprávnych veciach súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov má postavenie štatutárneho orgánu12) a v pracovnoprávnych vzťahoch prijímaných pracovníkov postavenie vedúceho organizácie.13)

§ 14

(1)
Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady.
(3)
Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na okresné úrady.
(5)
Pôsobnosť miestnych (mestských) národných výborov uvedená v prílohe E tohto zákona prechádza na obvodné úrady.
(7)
Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe G tohto zákona prechádza na ministerstvá.

§ 15

Veci, ktoré patrili do pôsobnosti národných výborov a neboli vybavené podľa § 13 ods. 2 tohto zákona do 31. decembra 1990, vybavia okresné obvodné úrady príslušné podľa tohto zákona (§ 5, 7 a 14), ak ich vybavenie podľa osobitného zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy alebo obciam.3)

§ 16

Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. októbra 1984 č. LP-175/1983 o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.
F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.
Poznámky
1)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.
2)
§ 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.

§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.
3)
§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4)
§ 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)
§ 27 bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
8)
Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb.
11)
§ 46 ods. 1 a § 62 písm. a) a b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

Príloha A zákona SNR č. 472/1990 Zb.

pol. úsek štátnej správy Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na okresný úrad
podľa predmet pôsobnosti
predpis § čl.
1 2 3 4 5
1. ochrany kultúrnych pamiatok zák. SNR č. 27/1987 Zb. 6 ods. 1 vyhlasovanie územia za pamiatkovú zónu a určovanie podmienok jej ochrany
2. 7 ods. 2 vedenie zoznamov kultúrnych pamiatok
3. 10 ods. 1 rozhodovanie o opatreniach, ktoré vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný urobiť
4. 11 ods. 2 rozhodovanie o podmienkach a zákaze výkonu činnosti ohrozujúcej národnú kultúrnu pamiatku
5. 14 ods. 1 ods. 3 vydávanie záväzných stanovísk k žiadostiam vlastníkov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravu jej prostredia
6. 14 ods. 4 vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu orgánov v územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác pri národnej kultúrnej pamiatke
7. 14 ods. 5 vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu stavebného úradu o obnove národnej kultúrnej pamiatky
8. 15 ods. 2 rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie národnej kultúrnej pamiatky
9. 15 ods. 2 rozhodovanie o spôsobe nakladania s hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu a určenie odbornej organizácie v prípade potrebnej úschovy národnej kultúrnej pamiatky
10. 19 ods. 2 rozhodovanie o podmienkach prenechania národnej kultúrnej pamiatky na dočasné užívanie
15. zák. č. 110/1978 Zb. 6 zriaďovanie nákazových komisii na plnenie svojich úloh súvisiacich s ochranou proti nákazám a iným hromadným ochoreniam
16. energetiky zák. č. 67/1960 Zb. 5 ods. 2 vydávanie súhlasu k novému zriaďovaniu, podstatnému rozširovaniu a prevádzkovaniu zariadení na výrobu vyhrievacích plynov inými organizáciami ako plynárenskými podnikmi
17. 7 ods. 1 vydávanie súhlasu k zrušeniu, premiestneniu alebo dlhodobému zastaveniu výroby vyhrievacích plynov
18. 20 spolupracovanie s plynárenskými podnikmi pri vypracúvaní plánov gazifikácie
19. 21 písm. a) určovanie poradia gazifikácie miest, schvaľovanie príslušných vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest rozhodovanie o určení miest spotreby plynu dodávaného v tlakových nádobách
20. zák. č. 89/1987 Zb. 5 ods. 1 vydávanie súhlasu k vyhlasovaniu oblasti rozvoja zásobovania teplom centralizovaným spôsobom
21. vyhl. č. 104/1985 Zb. 3 ods. 3 písm. f) vydávanie stanoviska k žiadosti o určení palivovej alebo energetickej základne, či navrhované riešenie je v súlade so záujmami palivovo-energetickej politiky a s plánovaným rozvojom danej oblasti
22. správy a ochrany národného majetku zák. č. 27/1950 Zb. 3 ods. 2 poskytovanie súčinnosti pri rozhodovaní o podpore pri živelných pohromách
23. zák. č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 65 ods. 2 rozhodovanie o tom, ktorej organizácii patri právo hospodárenia s národným majetkom
26. dopravy zák. č. 51/1964 Zb. v znení zák. č. 104/1974 Zb. 19 vykonávanie pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh
27. 20 ods. 1 vykonávanie štátneho odborného dozoru na dráhach
28. 24 rozhodovanie o zmene povahy dráhy
29. 25 ods. 1 rozhodovanie o zrušení dráhy
30. 27 ods. 2 vykonávanie skúšok na celoštátnych dráhach, vlečkách a visutých lanovkách
31. vyhl. č. 52/1964 Zb. 19 ods. 1 zaujimanie stanoviska k prípravnej dokumentácii na výstavbu dráhy alebo pri výstavbe objektov v okolí dráhy
32. zák. č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce) 93 vydávanie pokynov po dohode s príslušným odborovým orgánom na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovanie elektrinou, plynom a výhrevnou parou
33. 31 vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráh
34. vyhl. č. 94/1972 Zb. 14 dohľad na vybavenie výcvikových zariadení a na organizovanie a uskutočňovanie povinného poúčania a preskúšavania vodičov z povolania
35. 18 ods. 2 písm. b) schvaľovanie cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
36. 18 ods. 3 uloženie zmeny cestovného poriadku vo verejnom záujme
37. 25 ods. 2 povoľovanie vykonávať cestnú dopravu pre cudzie potreby
38. 37 ods. 3 povoľovanie medzinárodnej cestnej dopravy československým prevádzateľom
39. 38 ods. 1 povoľovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným prevádzateľom
40. vyhl. č. 122/1979 Zb. 20 vypracúvanie stanoviska k návrhom cestovných poriadkov diaľkových a medzinárodných liniek
41. kultúry zák. č. 81/1966 Zb. 5 ods. 2 registrovanie ostatnej (nie ústrednej) periodickej tlače
42. obrany štátu zák. č. 40/1961 Zb. v znení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb. 19 ods. 1 ukladanie povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
44. všeobecnej vnútornej správy zák. č. 169/1949 Zb. 1 ods. 3 vytyčovanie hraníc vojenského obvodu
45. 18 ods. 1 vymenovanie a odvolávanie správcu vojenského obvodného úradu
46. zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení zák. SNR č. 194/1990 Zb. 5 ods. 1 písm. b), c) povoľovanie zbierky, ak sa má konať na území okresu
51. zdravotníctva vyhl. č. 103/1984 Zb. 5 ods. 1 určovanie mimoriadneho očkovania so súhlasom hlavného hygienika
52. vyhl. č. 46/1985 Zb. 4 ods. 8 povoľovanie pitvy pri podozrení na kontamináciu mŕtveho rádioaktívnymi látkami
53. nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb. 5 ods. 2 písm. b), c) vydávanie povolenia na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
54. 19 rozhodovanie o centrálnom zneškodňovaní alebo likvidácii odpadov látok a prípravkov obsahujúcich jedy alebo žieraviny
55. vyhl. č. 65/1971 Zb. 16 ods. 1 povoľovanie na odber rádioaktívnych žiaričov a na používanie zdrojov žiarenia

Príloha B zákona SNR č. 472/1990 Zb.

pol. úsek štátnej správy Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na obvodný úrad
podľa predmet pôsobnosti
predpis § čl.
1 2 3 4 5
1. poľnohospodárstva vyhl. č. 342/1951 Ú. v. 3 nariaďovanie odstránenia včelstiev umiestnených v chránenom obvode bez povolenia
2. vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. 7 dávanie súhlasov na to, aby do hospodársko-technlckých úprav pozemkov sa zahrnuli cezpoľné pozemky, ktoré patria poľnohospodárskej organizácii so sídlom v obci pozemkových úprav alebo inému vlastníkovi (držiteľovi) pozemkov, ak ich nevyhnutne treba na vykonanie úprav
3. 15 rozhodovanie o vykonaní pozemkových úprav z dôvodov zvláštneho všeobecného záujmu
8. rybárstva zák. č. 102/1963 Zb. 5 ukladanie investorovi vykonať výstavbu náhradného rybníka
9. 12 ods. 1 vyhlasovanie časti rybárskych revírov za chránené rybie oblasti a určovanie potrebných obmedzení všeobecného užívania vody
10. 23 ods. 1 dozeranie na riadny výkon rybárskeho práva užívateľmi rybárskych revírov
11. 23 ods. 3 pozastavenie výkonu uznesení a opatrení organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu, pokiaľ odporujú platným predpisom
12. vyhl. č. 103/1963 Zb. 14 ods. 3 vydávanie povolení užívateľom rybárskeho revíru k rybolovu, ktoré sú zúčtovateľné
13. 15 ods. 1 vyhlasovanie tečúcich vôd, ktoré sa hodia na trenie rýb alebo na odchov rybnej násady (rybieho plôdika) a generačných rýb, alebo ktoré slúžia na prezimovanie rýb alebo sa hodia na chov perlorodky riečnej, za chránenú oblasť
14. 16 ods. 1 určovanie doby, v ktorej je v chránených rybích oblastiach zakázané loviť akýmkoľvek spôsobom ryby alebo iné vodné živočíchy, ako aj rušiť akýmkoľvek spôsobom trenie rýb, odchov rybej násady (rybieho plôdika) alebo prezimovanie rýb
15. 16 ods. 2 povoľovanie lovu na umelý výter alebo lovu takých rýb a iných vodných živočíchov, ktoré sú na ujmu riadneho hospodárenia v tejto oblasti
16. 24 ods. 1 obmedzovanie alebo zakazovanie lovu rýb
17. 44 ods. 8 zvyšovanie jednodenného úlovku lososovitých rýb
18. 45 písm. h) povoľovanie výnimiek pre rybársky revír, ktoré je užívateľ rybárskeho revíru povinný zahrnúť do Miestneho rybárskeho poriadku
19. energetiky zák. č. 79/1957 Zb. 12 ods. 1 vydávanie súhlasu na zrušenie, dlhodobé zastavenie alebo premiestnenie závodného energetického diela alebo jeho časti
20. 13 nariaďovanie, aby závodné energetické dielo, ktorého prevádzka bola zastavená, bolo opäť uvedené do prevádzky
21. zák. č. 89/1987 Zb. 7 ods. 2 vyjadrovanie sa k zásadám koncepčného riešenia rozvojovej teplofikačnej štúdie
22. 8 ods. 1 vydávanie súhlasu k schváleniu rozvojovej teplofikačnej štúdie
23. 17 ods. 1 vydávanie súhlasu na zrušenie, premiestnenie, dlhodobé zastavenie a dlhodobé obmedzenie dodávky tepla pre obyvateľstvo
24. dopravy vyhl. č. 145/1956 Ú. v. 75 ods. 4 vydávanie súhlasu na stavbu motorových vozidiel
25. 77 ods. 4 vydávanie povolenia k zmene druhu motorového vozidla alebo jeho pohonu
26. zák. č. 51/1964 Zb. v znení zák. č. 104/1974 Zb. 13 ods. 2 povoľovanie iných stavieb než drážnych stavieb
27. 22 ods. 2 povoľovanie drážnych stavieb a vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
28. 13 ods. 2 povoľovanie začatia prevádzky na dráhe
29. vyhl. č. 52/1964 Zb. 19 ods. 3 rozhodovanie o zriadení alebo zrušení stanice (zastávky) alebo zmene jej výpravného oprávnenia
30. zák. č. 68/1979 Zb. v znení zák. č. 118/1990 Zb. 8 ods. 2 povoľovanie na prepravu osôb v ložnom priestore vozidla určeného pre nákladnú dopravu
31. 9 ods. 3 povoľovanie prepravy nebezpečných veci
32. 11 ods. 1 ukladanie vykonávania určitých prepravných výkonov alebo obmedzenia prevádzky vozidiel
33. 41 ods. 3 písm. b) povoľovanie zasielateľských podmienok
34. 43 ods. 2 povoľovanie vykonávať vnútroštátne zasielateľstvo
35. 46 ods. 1 písm. a) vykonávanie štátneho odborného dozoru v cestnej doprave
36. cestného hospodárstva zák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 3 ods. 4 písm. b) povoľovanie uzávierok a zriaďovanie obchádzok na cestách I. triedy
37. 3 ods. 4 písm. c) rozhodovanie o pripojení ciest miestnych komunikácii a účelových komunikácii na cesty I. triedy, o úpravách a zrušení týchto pripojení, ako aj o zriadení alebo zrušení zjazdu z ciest I. triedy na susedné nehnuteľnosti
38. 3c ods. 1 písm. b) vykonávanie štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
39. 22a ukladanie pokút organizáciám
40. zdravotníctva vyhl. č. 79/1981 Zb. 43 ods. 2 rozhodovanie o povinnosti zdravotníckych pracovníkov podrobiť sa overeniu potrebných vedomosti
41. vyhl. č. 152/1984 Zb. 11 ods. 3, 4 rozhodovanie o vylúčení žiaka zo štúdia na strednej zdravotníckej škole
42. zák. č. 20/1966 Zb. 24 ods. 2, 3 preskúmanie opatrenia o vzatí chorého do ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu
43. 55 ods. 2 písm. e) oslobodzovanie od povinnosti zachovávať mlčanlivosť
44. vyhl. č. 42/1966 Zb. 66 ods. 5 rozhodovanie o poskytnutí bezplatnej llečebno-preventlvnej starostlivosti cudzím štátnym príslušníkom
46. starostlivosti o telesnú kultúru zák. SNR č. 198/1990 Zb. 5 ods. 2 vykonávanie štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru pri plnení úloh podľa odseku 1 a v súlade so svojou pôsobnosťou podľa osobitných predpisov

Príloha C zákona

SNR č. 472/1990 Zb.
pol.úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresného národného výboru na okresný úrad
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ čl.
12345
1.ochrany kultúrnych pamiatokzák. SNR č. 27/1987 Zb.17 ods. 3vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ich prostredia
3.energetikyzák. č. 67/1960 Zb.21 písm. b)rozhodovanie o poradí investičnej výstavby nízkotlakových plynovodov v rámci schváleného plánu gazifikácie s prihliadnutím k maximálnej efektívnosti
4.cestného hospodárstvazák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 Zb.18 ods. 2povoľovanie výnimky zriaďovať nové kríženia ciest so železnicami mimo úrovne koľaji
5.kultúryzák. SNR č. 109/1961 Zb.13 ods. 1udeľovanie povolenia na vývoz predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty do cudziny
6.vyhl. SNR č. 11/1964 Zb. v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb.1 písm. c)vydávanie súhlasu na vývoz kultúrnej pamiatky alebo predmetu muzeálnej hodnoty

Príloha D zákona

SNR č. 472/1990 Zb.

pol. úsek štátnej správy Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresného národného výboru na obvodný úrad
podľa predmet pôsobnosti
predpis § čl.
1 2 3 4 5
1. ochrany kultúrnych pamiatok zák. SNR č. 27/1987 Zb. 3 ods. 1 vyjadrovanie sa k vyhlasovaniu veci za kultúrne pamiatky
2. 7 ods. 2 vedenie zoznamov kultúrnych pamiatok
3. 8 ods. 2 vyjadrovanie sa k zrušovaniu vyhlásených veci za kultúrne pamiatky
4. 10 ods. 1 rozhodovanie o opatreniach, ktoré vlastník kultúrne pamiatky je povinný urobiť
5. 11 ods. 1 rozhodovanie o zmene využitia kultúrnej pamiatky
6. 11 ods. 2 rozhodovanie o podmienkach a zákaze výkonu činnosti ohrozujúcej kultúrnu pamiatku
7. 12 ods. 1 rozhodovanie o spôsobe odstránenia závady kultúrnej pamiatky
8. 13 ods. 3 oznamovanie o prijatí ponuky na prednostný nákup kultúrnej pamiatky
9. 14 ods. 1 ods. 3 vydávanie záväzných stanovísk k žiadostiam vlastníkov na obnovu kultúrnej pamiatky alebo inú úpravu jej prostredia
10. 14 ods. 2 ods. 3 vydávanie záväzných stanovísk k zamýšľanej stavbe, stavebnej zmene, alebo udržiavacím prácam na nehnuteľnosti v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
11. 14 ods. 4 vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu orgánov v územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác pri kultúrnej pamiatke
12. 14 ods. 5 vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu stavebného úradu o obnove nehnuteľnej kultúrnej pamiatky podľa § 14 ods. 1 a 2
13. 15 ods. 1 rozhodovanie na vykonanie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie kultúrnej pamiatky
14. 15 ods. 2 rozhodovanie o spôsobe nakladania s nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu a určenie odbornej organizácie v prípade potrebnej úschovy kultúrnej pamiatky
15. 16 ods. 1 rozhodovanie o poskytnutí príspevku na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou kultúrnej pamiatky za účelom jej účinnejšieho spoločenského uplatnenia
16. 17 ods. 1 vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej prostredia; obmedzenie, zákaz činnosti alebo iné opatrenia
17. 17 ods. 3 vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny alebo ich prostredia
18. 17 ods. 4 poskytovanie primeranej náhrady za majetkovú ujmu v dôsledku opatrení podľa § 17 ods. 1, 2 a 3
19. 18 ods. 2 udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na premiestnenie hnuteľnej kultúrnej pamiatky
20. 19 ods. 2 rozhodovanie o podmienkach prenechania kultúrnej pamiatky na dočasné užívanie
21. 22 ods. 1 rozhodovanie o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti strpieť vykonávanie archeologických výskumov a o podmienkach, za ktorých sa môže archeologický výskum vykonať
22. 23 ods. 4 poskytovanie odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov nálezcovi archeologického nálezu
23. 23 ods. 5 určovanie organizácie, ktorá bude zabezpečovať starostlivosť o nehnuteľné archeologické nálezy vyhlásené za kultúrnu pamiatku
24. 24 ods. 3 rozhodovanie o náhrade a výške majetkovej ujmy
25. 31 ods. 4 poverovanie funkciou spravodajcu štátnej pamiatkovej starostlivosti
26. 34 ods. 1 vydávanie osvedčení osobám povereným plnením úloh štátnej pamiatkovej starostlivosti
27. 35 ods. 1 ods. 2 rozhodovanie o uložení pokuty organizáciám
31. ochrany a využívania nerastného bohatstva zák. SNR č. 62/1988 Zb. 14 ods. 2 rozhodovanie o rozsahu, spôsobe a čase výkonu geologických prác
32. 16 ods. 5 rozhodovanie sporov o jednorazových náhradách škôd
33. poľnohospodárstva zák. SNR č. 81/1949 Zb. 5 uvádzanie roľníckych družstiev do užívania majetku
34. 8 udeľovanie súhlasu na prevod, prenájom, zmluvné a exekučné zaťaženie majetku
35. uzn. Zboru povereníkov č. 92/1949 Zb. SNR 2 ods. 1 vykonávanie rozhraničenia (rozdelenia) majetku s výnimkou, ak nehnuteľnosti ležia v obvodoch viacerých okresov
36. vyhl. č. 191/1954 Ú. v. 10 ods. 1 rozhodovanie o podpore za škody spôsobené živelnou pohromou na pôdohospodárskom majetku
37. vl. nar. č. 47/1955 Zb. 3 pripravovanie návrhov na vykonanie pozemkových úprav na základe návrhu poľnohospodárskeho podniku
38. 9 ods. 1 prideľovanie náhradných pozemkov do užívania
39. 12 ods. 4 schvaľovanie projektov pozemkových úprav a ich zmien, rozhodovanie o námietkach účastníkov k projektu pozemkových úprav
40. 17 vydávanie rozhodnutí o zaokrúhľovaní pozemkov (arondácia) na návrh niektorého zo zúčastnených vlastníkov
41. zák. opatrenie NZ č. 61/1956 Zb. 2 ods. 2 a 3 schvaľovanie projektov a plánov ťažby rašeliny a rekultivácie rašelinísk, povoľovanie ťažby, vykonávanie bezprostredného dohľadu nad správnym vykonaním ťažby rašeliny a rekultiváciou rašelinísk, oprávnenie nariaďovať ťažobnému podniku, aby zastavil ťažbu, ak sa opätovne porušujú podmienky určené pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo, ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem
42. 5 ods. 1 povoľovanie vykonávania ťažby rašeliny
43. vyhl. č. 62/1964 Zb. 34 ods. 1 vedenie podrobnej evidencie všetkých pozemkov zamorených škodcami vnútornej karantény vo svojom obvode
44. 38 povinná spolupráca pri organizácii, zabezpečovaní, vykonávaní a kontrole ochrany pozemkov, porastov a skladov proti škodcom
45. vyhl. č. 37/1963 Zb. v znení vyhl. č. 35/1978 Zb. 12 oprávnenie poskytnúť chovateľom včiel príspevok na úhradu alebo zmiernenie škôd, ak došlo k uhynutiu včiel zničením škodcov v dôsledku povolenia výnimky
46. 12 ods. 2 poskytovanie príspevkov na úhradu alebo zmiernenie škôd spôsobených uhynutím včiel chovateľom včiel
47. zák. SNR č. 110/1972 Zb. 4 ods. 3 spolupráca s plemenárskymi organizáciami pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva
48. 25 ods. 2 ukladanie pokút na návrh plemenárskej organizácie
49. 25 ods. 2 písm. b) ukladanie pokút občanom
50. 26 ods. 1 ukladanie osobitných opatrení
51. zák. č. 123/1975 Zb. v znení zák. č. 95/1988 Zb. a zák. č. 114/1990 Zb. 5 ods. 3 rozhodovanie o pochybnostiach, komu patri právo užívania
12a ods. 1 zrušovanie práva užívania k pozemkom
12a ods. 3 zrušovanie práva užívania hospodárskej budovy
75. zák. č. 110/1987 Zb. 4 písm. b) určovanie miesta výstav, trhov, prehliadok alebo súťaži zvierat, pripadne zvodov zvierat na iné účely po dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy a povoľovanie ich konania
76. 4 písm. c) rozhodovanie o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, pripadne nákladov vzniknutých vykonávaním ochranných zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat
77. 4 písm. d) prerokúvanie plnenia úloh veterinárnej starostlivosti a návrhov na jej rozvoj vo svojom územnom obvode
78. 4 písm. e) ukladanie pokút organizáciám podľa zákona o veterinárnej starostlivosti
79. rybárstva zák. č. 102/1963 Zb. 4 ods. 1 a 2 prideľovanie rybníkov, ktoré nie sú riadne využité, ak sa na nich prestalo riadne rybársky hospodáriť (pokiaľ tieto rybníky nie sú národným majetkom), do bezplatného užívania organizácie, ktorá môže zabezpečiť ich riadne obhospodarovanie
80. 6 ods. 2 vyhlasovanie rybníkov za trvalé nespôsobilé na riadne rybníkárske hospodárenie
81. 12 ods. 3 ukladanie užívateľom rybárskych revírov prispievať primerane podľa miery prospechu na výdavky spojené so zarybňovanlm vôd v tejto oblasti, pokiaľ majú zo zriadenej chránenej rybárskej oblasti prospech
82. 13 ods. 1 rozhodovanie o náhradách škody spôsobenej výkonom rybárskeho práva na pobrežných pozemkoch, pokiaľ nedôjde k dohode
83. 13 ods. 2 rozhodovanie o povinnostiach vlastníka alebo užívateľa pobrežného pozemku strpieť umiestnenie predpísaných vyznačení hraníc rybárskych revírov na takýchto pozemkoch
84. 18 schvaľovanie rybárskej stráže a schvaľovanie sľubu
85. 23 ods. 1 dozeranie na riadny výkon rybárskeho práva užívateľmi rybárskych revírov v okrese
86. 23 ods. 3 pozastavenie výkonu uznesení a opatrení okresného výboru Slovenského rybárskeho zväzu, pripadne jeho základných organizácií, pokiaľ odporujú platným predpisom
87. vyhl. č. 103/1963 Zb. 9 ods. 1 a2 schvaľovanie rybárskeho hospodára a jeho zástupcu pre rybársky revír a vydávanie preukazu rybárskemu hospodárovi a jeho zástupcovi, prijímanie hlásenia od rybárskeho hospodára o závadách v rybárskom hospodárení
88. 24 ods. 2 povoľovanie výnimky zo zákazu lovu rýb v pstruhových vodách všetkými druhmi sietí pre vedecké účely alebo z hospodárskych dôvodov
89. 26 ods. 3 povoľovanie lovu rýb sieťou a skrátenie vzdialenosti pri love
90. 37 ods. 5 povoľovanie výnimky z množstva ulovených rýb a obmedzovanie denných úlovkov pre údolné nádrže
91. 39 ods. 1 udeľovanie súhlasu užívateľovi rybárskeho revíru na povoľovanie výnimiek a používanie nástrah
92. 46 povoľovanie výnimky z lovu rýb v pohraničných vodách
93. 49 ods. 2 schvaľovanie rybárskej stráže a branie ju do sľubu, vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov rybárskych stráži, vydávanie služobných odznakov rybárskej stráže, preberanie osvedčení a služobných odznakov od rybárskej stráže, ktorá prestala vykonávať ochrannú službu, a prijímanie hlásení organizácie o zániku tejto funkcie
50 ods. 2 a 3
51 a 52
94. správy a ochrany národného majetku zák. č. 27/1950 Zb. 3 ods. 1 rozhodovanie o podpore pri živelnej pohrome
95. Občiansky zákonník 205 ods. 1 rozhodovanie o pridelení pozemku do osobného užívania
96. Hospodársky zákonník 65 ods. 3 dočasná správa národného majetku
97. vyhl. č. 34/1965 Zb. 31 správa a vymáhanie pohľadávok z regresných náhrad
98. vyhl. č. 160/1976 Zb. 18 a 19 uzavieranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na IBV pre ostatných občanov
99. vyhl. č. 1/1982 Zb. 18, 19 a 24 uzavieranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na IBV a modernizáciu pre ostatných občanov
100. vyhl. č. 136/1985 Zb. v znení vyhl. č. 74/1989 Zb. 18 uzavieranie zmlúv o poskytovaní štátnych príspevkov pre občanov na IBV
101. 25 poskytovanie príspevkov za urýchlené dokončenie stavby
102. 27 potvrdzovanie zmluvy o poskytnutí príspevku na modernizáciu
103. vyhl. č. 61/1986 Zb. 2 ods. 1, 2 a 3 vykonávanie dočasnej správy národného majetku nakladanie s národným majetkom
3 a 4
4, 6, 7, 8, 9 a 10
104. vyhl. č. 119/1988 Zb. 10 ods. 2 rozhodovanie o odovzdaní nehnuteľného národného majetku do trvalého užívania
109. dopravy zák. č. 51/1964 Zb. v znení zák. č. 104/1974 Zb. 25 ods. 2 rozhodovanie o odstránení zrušenej dráhy
110. zák. č. 68/1979 Zb. v znení zák. č. 118/1990 Zb. 8 ods. 2 povoľovanie na prepravu osôb v ložnom priestore vozidla určeného pre nákladnú dopravu
111. 11 ods. 1 ukladanie vykonávania určitých prepravných výkonov alebo obmedzovania prevádzky vozidiel
112. 25 ods. 2 povoľovanie iným organizáciám a občanom vykonávať cestnú dopravu pre cudzie potreby
113. 46 ods. 1 písm. a) vykonávanie štátneho odborného dozoru v cestnej doprave
114. cestného hospodárstva vyhl. č. 52/1964 Zb. 13 ods. 5 vykonávanie obhliadok priecestia na dráhach
115. vyhl. č. 35/1984 Zb. 5 ods. 4 rozhodovanie o sporoch, či komunikácia vyradená z cestnej siete patrí do siete miestnych komunikácií
116. zák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 Zb. 3a ods. 2 vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie
117. 3c ods. 1 písm. b) vykonávanie štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
118. 7 povoľovanie uzávierok a obchádzok na cestách
119. 8 ods. 1 povoľovanie zvláštneho užívania ciest
120. 13 určovanie šírky pruhu cestných pomocných pozemkov na cestách
121. 18 ods. 6 vydávanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na cestách a na vykonanie plánovaných opráv, údržby a odstránenia týchto vedení
122. 19 ods. 1 určovanie rozsahu potrebných úprav komunikácií pri stavbách
123. 20 povoľovanie výnimiek pri odstraňovaní pevných prekážok na cestách
124. 22a ukladanie pokút organizáciám
125. vyhl. č. 43/1990 Zb. 5 ods. 1 vydávanie stanovísk k dokumentácii stavieb
126. obrany štátu zák. č. 92/1949 Zb. v znení zák. č. 69/1978 Zb. 76 ods. 1 písm. a) vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa branného zákona.
127. zák. č. 40/1961 Zb. v znení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb. 19 ods. 1 ukladanie povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom, v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
128. 21 ods. 2 ukladanie povinnosti vlastníkom alebo užívateľom pozemkov vykonať zmeny povrchu pôdy
129. 22 ods. 1 zakazovanie vstupu alebo vydávanie osobitných povolení na prístup na miesta, kde sú umiestnené zariadenia na obranu republiky
130. 22 ods. 2 zakazovanie, obmedzovanie alebo úprava prístupu do priestorov, ako aj pobytu a dopravy v nich v súvislosti s vojenským cvičením alebo presunmi vojsk za brannej pohotovosti štátu
131. 25 ods. 3 vyvlastňovanle nehnuteľnosti alebo práv k nim v záujme obrany republiky
132. vlád. nar. č. 42/1961 Zb. 2 vyvlastňovanle nehnuteľnosti alebo práv k nim v záujme obrany republiky
133. 3 povoľovanie užívania nehnuteľnosti pred začatím vyvlastňovacieho konania a rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti, ktorá sa užívala
134. zák. č. 73/1973 Zb. 7 ods. 1 zabezpečovanie podmienok pre brannú výchovu
135. 12 ods. 2 utváranie podmienok pre brannú výchovu v školách a vo výchovných zariadeniach
136. všeobecnej vnútornej správy zák. č. 268/1949 Zb. 5 poverovanle výkonom matričnej pôsobnosti
v znení vl. nar. 15 ods. 2
č. 34/1958 Zb. 2
vyhl. č. 22/1977 Zb.
137. zák. č. 55/1950 Zb. 2 povoľovanie zmeny mena alebo priezviska
vyhl. č. 451/1950 Ú. v. 6
138. vyhl. č. 451/1950 Ú. v. 3 ods. 1 povoľovanie užívania mena a priezviska v zhode s pravidlami českého alebo slovenského jazyka občanovi, ktorého meno alebo priezvisko českého alebo slovenského pôvodu je zapísané v matrike cudzieho štátu pravopisné nesprávne
139. zák. č. 94/1963 Zb. v znení zák. č. 132/1982 Zb. 9 povoľovanie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca
140. zák. SNR č. 206/1968 Zb. 9 ods. 2 vyslovenie súhlasu s nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky na žiadosť cudzinky, ktorá uzavrela manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky
141. 11 ods. 3 prijímanie štátoobčianskeho sľubu pri nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky
142. 16 osvedčovanie občianstva Slovenskej republiky
143. zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení zák. č. 194/1990 Zb. 5 ods. 1 pism. a) povoľovanie zbierky, ak sa má konať na území časti okresu
144. 15 ods. 2 vydávanie súhlasu na použitie výťažku zbierky
145. 15 ods. 3 vydávanie súhlasu na iné použitie výťažku zbierky, ak zanikol jej pôvodný účel
146. 16 ods. 2 kontrola nad povolenou zbierkou
147. 17 dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
148. 18 ods. 1 ukladanie pokút organizáciám
149. 18 ods. 2 prikazovanie výťažkov nepovolenej zbierky na odvod do štátneho rozpočtu
150. vyhl. č. 22/1977 Zb. 60 ods. 1 až 6 obnovenie matriky
151. zák. č. 147/1983 Zb. 19 ods. 1 vydávanie hromadného povolenia na držanie poľovných brokových zbraní
152. 20 ods. 3 zapisovanie alebo vyčiarknutie poľovnej brokovej zbrane z poľovného lístka alebo hromadného povolenia
153. zák. č. 131/1989 Zb. 13 sprístupňovanie Zbierky zákonov
zák. SNR č. 176/1989 Zb. 9
154. zák. SNR č. 372/1990 Zb. 53 ods. 3 prejednávanie priestupkov
156. zdravotníctva vyhl. č. 34/1965 Zb. 2 ods. 1 rozhodovanie o regresných náhradách
157. zák. č. 20/1966 Zb. 7 ods. 1 rozhodovanie o zastavení stavby alebo výroby alebo o zákaze užívania alebo prevádzky závodu, zariadenia alebo iného objektu
158. 75 ods. 2 pôsobnosť hygienika
159. vyhl. č. 45/1966 Zb. 51 ods. 1 ukladanie plnej alebo čiastočnej náhrady nákladov na vyšetrovanie a skúmanie v súvislosti s usmerňovaním starostlivosti o zdravé životné podmienky
160. zák. SNR č. 53/1975 Zb. 4 ods. 1 ukladanie pokút
161. vyhl. č. 103/1984 Zb. 45 ods. 1 ukladanie povinnosti nahradiť náklady na epidemiologické vyšetrovanie alebo skúmanie
162. zák. SNR č. 46/1989 Zb. 9 ods. 4 rozhodovanie o povinnosti podrobiť sa ústavnej starostlivosti, o jej ukončení, pripadne o následnej ambulantnej starostlivosti
163. starostlivosti o telesnú kultúru zák. SNR č. 198/1990 Zb. 5 ods. 2 vykonávanie štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru pri plnení úloh podľa ods. 1 a v súlade so svojou pôsobnosťou podľa osobitných predpisov

Príloha E zákona

SNR č. 472/1990 Zb.

pol. úsek štátnej správy Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z miestneho národného výboru a mestského národného výboru na obvodný úrad
podľa predmet pôsobnosti
predpis § čl.
1 2 3 4 5
2. poľnohospodárstva zák. č. 46/1948 Zb. 7 vykonávanie súpisu majetku a výkupu pôdy
10
7. vl. nar. č. 47/1955 Zb. 3 podávanie návrhov na vykonanie pozemkových úprav
8. 6 ods. 1 ustanovenie miestnych komisii pre pozemkové úpravy
9. 12 ods. 1 dávanie na verejné nahliadnutie projektov pozemkových úprav a vyhlasovanie v obci spôsobom v mieste zvyčajným
10. 12 ods. 3 vybavovanie námietok dohodou
11. 12 ods. 4 zúčastňovanle sa schvaľovania projektov
12. 15 vyjadrovanie sa k vykonaniu pozemkových úprav z dôvodov osobitného všeobecného záujmu
13. vyhl. č. 57/1955 Ú. v. 2 zabezpečovanie obhospodarovania pasienkov podľa perspektívnych plánov
14. 3 ods. 3 kontrolovanie u všetkých osôb zodpovedných za obhospodarovanie pasienkov, či prídel hnojív použili na svoje pasienky
15. zák. č. 79/1957 Zb. 28 ods. 2 rozhodovanie o žiadostiach vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti na úhradu škody spôsobenej inštalovaním elektrického vedenia
zák. č. 67/1960 Zb. 22 ods. 5
20. zák. č. 61/1964 Zb. 28 ods. 1 udeľovanie súhlasu na zrušenie chmeľnice na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
29. zák. SNR č. 110/1972 Zb. 4 ods. 3 spolupracovanie s plemenárskymi organizáciami pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva
37. zák. č. 102/1963 Zb. rybárstva 48 ods. 2 vykonávanie opatrení na ochranu prírody, kultúrnych pamiatok a iných vedeckých záujmov pri výkone rybárskeho práva a pri hospodárení na rybníkoch na návrh orgánov štátnej ochrany
38. 49 ods. 2, schvaľovanie rybárskej stráže a vydávanie osvedčení
50 ods. 2, 3 o schválení rybárskej stráže
51 ods. 3 a o vykonaní sľubu
52
44. zák. č. 68/1979 Zb. v znení zák. 118/1990 Zb. dopravy 46 ods. 1 písm. a) vykonávanie štátneho odborného dozoru v cestnej doprave
48. zák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 Zb. cestného hospodárstva 18 ods. 2 povoľovanie výnimky zriaďovať nové kríženia miestnych komunikácii so železnicami mimo úrovne koľaji
53. obrany štátu zák. č. 92/1949 Zb. v znení zák. č. 69/1978 Zb. 76 ods. 1 písm. a) vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa branného zákona
54. zák. č. 40/1961 Zb. v znení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb. 19 ods. 1 ukladanie povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavanlm opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
55. 24 ods. 2 určenie držiteľov objektov povinných poskytnúť ubytovanie a prostriedky preň potrebné a uloženie ubytovacej povinnosti
56. 25 ods. 3 vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
57. vládne nariadenie č. 41/1961 Zb. 5 ods. 2 vyplácanie náhrad jednotlivým držiteľom objektov, pripadne iným osobám, ktoré poskytli prostriedky na ubytovanie ozbrojených síl
58. 6 ods. 3 rozhodovanie o výške náhrady škody pri ubytovaní ozbrojených síl
59. 7 rozhodovanie o náhradách škody spôsobenej cvičením
60. 2 vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
61. 3 povoľovanie užívania nehnuteľnosti pred začatím vyvlastňovacieho konania a rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti, ktorá sa užívala
64. všeobecnej vnútornej správy Zbierka obežníkov KNV č. 33/1952 I až IV vedenie evidencie vojnových hrobov a vojenských cintorínov
65. zák. č. 131/1989 Zb. 13 sprístupňovanie Zbierky zákonov
zák. SNR č. 176/1989 Zb. 9
66. vládne nariadenie č. 15/1953 Zb. 1 ods. 1 overovanie odpisov (fotokópii) listín a podpisov na listinách, pokiaľ nejde o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine
68. vyhl. č. 37/1961 Zb. 8 ods. 1 prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre dieťa
vyhl. č. 71/1966 Zb. 9 ods. 2
70. 4 ods. 2 povoľovanie uzavrieť manželstvo pred iným obvodným úradom alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste
71. 4 ods. 3 uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek obvodným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
72. 29 prijímanie oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva
73. 52 ods. 2 prijímanie súhlasného vyjadrenia rodičov o určení otcovstva
74. 53 prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
85. zák. SNR č. 372/1990 Zb. 53 ods. 1 prejednávanie priestupkov
87. 4 ods. 1 ukladanie pokút podnikateľom

Príloha G zákona

SNR č. 472/1990 Zb.

pol. úsek štátnej správy Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na ústredné orgány štátnej správy
podľa predmet pôsobnosti ústredný orgán štátnej správy
predpis § čl.
1 2 3 4 5 6
4. poľnohospodárstva vyhl. č. 103/1963 Zb. v znení zák. SNR č. 159/1971 Zb. príl. A pol. 7 22 povoľovanie výnimiek z § 17, 19, a 21 vyhl. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR