Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

526/1990 Zb. v znení účinnom od 1. 4. 1995 do 31. 3. 1996
526
ZÁKON
z 27. novembra 1990
o cenách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1-2)

§ 1

Predmet úpravy

(1)
Zákon sa vzťahuje na uplatňovanie, reguláciu a kontrolu cien výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“) pre tuzemský trh, včítane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.
(2)
Cenou je peňažná suma dojednaná pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená pre ocenenie tovaru na iné účely.1)
(3)
Postup podľa tohto zákona platí aj pre prevody práv a ďalej tiež pre prevody a prechody vlastníctva k nehnuteľnostiam včítane užívacích práv k nehnuteľnostiam.
(4)
Zákon sa nevzťahuje na odmeny, úhrady, poplatky, náhrady škôd a nákladov, úroky a tarify medzinárodnej dopravy a spojov, upravené osobitnými predpismi.2)
(5)
Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, federálnych ústredných orgánov štátnej správy a príslušných orgánov republík pri uplatňovaní, regulácii a kontrole cien.
(6)
V prípadoch, keď je trh ohrozený účinkami obmedzenia hospodárskej súťaže alebo to vyžaduje mimoriadna trhová situácia, môžu federálne ústredné orgány štátnej správy alebo príslušné orgány republík usmerniť tvorbu cien podľa tohto zákona (regulácia cien).
(7)
Ústredné orgány štátnej správy oprávnené na reguláciu cien podľa tohto zákona (ďalej len „cenové orgány“) sú určené osobitnými predpismi.3) ,4)
(8)
Osobitné predpisy určujú, ktoré ďalšie orgány (ďalej len „miestne orgány“)4) sú oprávnené regulovať ceny spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

§ 2

Dojednávanie ceny

(1)
Cena sa dojednáva pre tovar vymedzený názvom, jednotkou množstva a kvalitatívnymi a dodacími alebo inými podmienkami dojednanými dohodou strán, prípadne číselným kódom príslušnej jednotnej klasifikácie, pokiaľ tak ustanovuje osobitný predpis5) (ďalej len „určené podmienky“). Podľa určených podmienok môžu byť súčasťou ceny úplne alebo sčasti náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru, zisk, príslušná daň6) a clo.7)
(2)
Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo o spôsobe akým sa cena vytvorí za podmienky, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne tiež tým, že kupujúci zaplatí bezprostredne pred prevzatím alebo po prevzatí tovaru cenu vo výške požadovanej predávajúcim.
(3)
Predávajúci nesmie zneužívať svoje hospodárske postavenie na to, aby získal neprimeraný hospodársky prospech predajom za dojednanú cenu zahŕňajúcu neoprávnené náklady alebo neprimeraný zisk. Kupujúci nesmie zneužívať svoje hospodárske postavenie na to, aby získal neprimeraný hospodársky prospech nákupom za dojednanú cenu výrazne nedosahujúcu oprávnené náklady.

ČASŤ II

REGULÁCIA CIEN (§ 3-10)

§ 3

(1)
Reguláciou cien sa rozumie určenie alebo priame usmerňovanie výšky cien cenovými orgánmi a miestnymi orgánmi.
(2)
Rozhodnutia cenových orgánov a miestnych orgánov podľa tohto zákona sú záväzné pre okruh adresátov, ktorý je v nich vymedzený.

§ 4

Spôsoby regulácie cien

(1)
Spôsoby regulácie cien podľa tohto zákona sú
a)
určenie cien (ďalej len „úradne určené ceny“),
b)
usmerňovanie vývoja cien v nadväznosti na vecné podmienky (ďalej len „vecné usmerňovanie cien“),
c)
usmerňovanie cenových pohybov v čase (ďalej len „časovo usmerňované ceny“),
d)
cenové moratórium.
(2)
Spôsoby regulácie cien možno účelne spájať.

§ 5

Úradne určené ceny

(1)
Úradne určené ceny sú ceny určeného druhu tovaru určené cenovými orgánmi ako maximálne, pevné alebo minimálne, alebo miestnymi orgánmi ako maximálne.
(2)
Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť.
(3)
Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.
(4)
Minimálna cena je cena, ktorú nie je prípustné znížiť.
(5)
Maximálne, pevné alebo minimálne ceny platia pre všetkých predávajúcich a kupujúcich určeného druhu tovaru a ich uplatnenie môžu cenové orgány alebo miestne orgány obmedziť ďalšími vecnými, prípadne časovými podmienkami. Cenové orgány môžu určiť pri rovnakom tovare súbežne maximálnu a minimálnu cenu.

§ 6

Vecné usmerňovanie cien

(1)
Vecné usmerňovanie cien spočíva v určení podmienok cenovými orgánmi pre dojednanie cien. Tieto podmienky sú
a)
maximálny rozsah možného zvýšenia ceny tovaru vo vymedzenom období, alebo
b)
maximálny podiel, v ktorom možno premietnuť do ceny zvýšenie cien určených vstupov vo vymedzenom období, alebo
c)
záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii.
(2)
Tento spôsob regulácie cien platí pre všetkých predávajúcich a kupujúcich určeného druhu tovaru.

§ 7

(1)
Ak pre zmluvy platia ceny, ktoré sú v rozpore s úradne určenými cenami podľa § 5 alebo s vecným usmerňovaním cien uplatneným podľa § 6 po vzniku zmlúv, zmluvné strany sú povinné dojednať ceny zodpovedajúce novým úradne určeným cenám alebo uplatnenému spôsobu vecného usmerňovania cien tak, aby nadobudli platnosť najneskôr do troch mesiacov od účinnosti rozhodnutia o úradne určených cenách alebo o vecnom usmerňovaní cien.
(2)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na cenách zodpovedajúcich novým úradne určeným cenám alebo uplatnenému spôsobu vecného usmerňovania cien, môžu v lehote uvedenej v odseku 1 od zmluvy odstúpiť. Odstupujúca strana je v takom prípade povinná nahradiť druhej strane náklady tým vzniknuté. Ak od zmluvy odstupuje občan ako kupujúci, platí postup podľa osobitného predpisu.8)

§ 8

Časovo usmerňované ceny

(1)
Časovo usmerňovanými cenami sa rozumejú ceny tovaru, pre dojednanie ktorých zvýšenia cenový orgán ustanovuje
a)
minimálny časový predstih pre ohlásenie zamýšľaného zvýšenia ceny, alebo
b)
minimálnu lehotu, po ktorej uplynutí možno zamýšľané zvýšenie ceny uskutočniť, alebo
c)
časovo obmedzený zákaz opätovného zvýšenia ceny.
(2)
Tento spôsob regulácie sa uplatní, pokiaľ predávajúci zaujíma monopolné alebo dominantné postavenie (monopolné postavenie má predávajúci, ktorý nie je vystavený súťaži vôbec, dominantné postavenie má predávajúci, ktorý je vystavený len nepodstatnej súťaži) na trhu konkrétneho druhu tovaru aspoň v jednej z republík, a ak cenový orgán určí osobitným rozhodnutím platným pre tento tovar rozsah zvýšenia ceny, pri ktorého prekročení platí ohlasovacia povinnosť.
(3)
Predávajúci uvedený v odseku 2 je povinný ohlásiť cenovému orgánu v lehote najmenej jeden mesiac pred zamýšľaným termínom zvýšenie ceny tovaru presahujúce určený rozsah. Rovnako je povinný ohlásiť cenovému orgánu aj také opakované zvýšenie ceny, v ktorého dôsledku by došlo k úhrnnému rastu ceny presahujúcemu určený rozsah.
(4)
Cenový orgán môže pozastaviť platnosť ohlasovaného zvýšenia ceny podľa odseku 3, a to najdlhšie o dva mesiace. O tomto rozhodnutí je povinný predávajúceho upovedomiť aspoň týždeň pred zamýšľaným termínom zvýšenia ceny. Pokiaľ tak cenový orgán v tejto lehote neurobil, môže predávajúci dojednať zvýšenie ceny v zamýšľanom termíne a ohlásenej výške.
(5)
Predávajúci uvedený v odseku 2 je povinný oznámiť kupujúcemu zamýšľané jednorazové zvýšenie ceny presahujúce rozsah určený osobitným rozhodnutím cenových orgánov najmenej dva mesiace pred zamýšľaným termínom zvýšenia ceny.
(6)
Akékoľvek ďalšie zvýšenie ceny po uskutočnenom zvýšení podľa odseku 4 je prípustné najskôr po uplynutí šesťmesačnej lehoty po termíne uskutočneného zvýšenia, pokiaľ cenový orgán túto lehotu neskráti.

§ 9

Cenové moratórium

(1)
Cenovým moratóriom sa rozumie časovo obmedzený zákaz zvyšovania cien nad dosiaľ platnú úroveň na trh daného tovaru.
(2)
Cenové moratórium ustanovuje nariadením vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a s vládou Slovenskej republiky a informuje o tom zákonodarné zbory.
(3)
Cenové moratórium možno ustanoviť najdlhšie na dobu šiestich mesiacov.

§ 10

Zoznam tovaru s regulovanými cenami

Tovar, pri ktorom sa uplatňuje regulácia cien podľa § 5 a 6, zaraďujú cenové orgány rozhodnutím do zoznamu tovaru s regulovanými cenami (ďalej len „zoznam“). Zoznam a ceny v jeho rámci určené a tovar, pri ktorom sa uplatňuje regulácia cien podľa § 8, uverejňujú cenové orgány v Cenovom vestníku.

ČASŤ III

CENOVÁ EVIDENCIA A CENOVÉ INFORMÁCIE (§ 11-13)

§ 11

Cenová evidencia

(1)
Predávajúci sú povinní viesť evidenciu o cenách uplatňovaných pri predaji, pokiaľ ide o
a)
úradne určené ceny,
b)
ceny podliehajúce vecnému usmerňovaniu cien,
c)
časovo usmerňované ceny,
d)
ceny spotrebného tovaru predávaného konečnému spotrebiteľovi.
(2)
Predávajúci sú povinní uchovávať evidenciu o cenách podľa odseku 1 a kalkuláciu cien uvedených v odseku 1 písm. b) a c) tri roky po skončení platnosti ceny tovaru.

§ 12

Cenové informácie

(1)
Predávajúci, kupujúci, federálne ústredné orgány štátnej správy a príslušné orgány republík poskytujú bezplatne informácie a podklady, ktoré si cenové orgány a miestne orgány vyžiadajú pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a pre konanie o porušení cenových predpisov a rozhodnutí (ďalej len „cenové predpisy“).
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť poskytovať cenové informácie podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Pracovníci, ktorí zisťujú a využívajú informácie uvedené v odseku 1, sú povinní zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu oprávnených záujmov zúčastnených osôb. Nedodržanie tejto povinnosti sa postihuje podľa zákona.

§ 13

Označovanie tovaru cenami

(1)
Predávajúci je povinný, pokiaľ nejde o predaj spotrebného tovaru konečným spotrebiteľom, predložiť kupujúcemu na jeho žiadosť ponukový cenník obsahujúci ceny ponúkaného tovaru vo vzťahu k určeným podmienkam.
(2)
Predávajúci je pri predaji spotrebného tovaru konečnému spotrebiteľovi povinný označiť ho cenou platnou v okamihu ponuky a vztiahnutou na predávané jednotkové množstvo tovaru a určené podmienky, alebo je povinný sprístupniť na viditeľnom mieste informáciu o tejto cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.
(3)
Výrobca tovaru určeného na konečnú spotrebu môže uviesť napr. v ponukovom cenníku, katalógu, propagačných podkladoch alebo na obale tovaru odporúčanú cenu predaja konečnému spotrebiteľovi, vždy však s označením „nezáväzná odporúčaná spotrebiteľská cena“.

ČASŤ IV

CENOVÁ KONTROLA (§ 14-18)

§ 14

(1)
Cenová kontrola spočíva
a)
v zisťovaní, či predávajúci alebo kupujúci neporušujú ustanovenia tohto zákona a cenové predpisy,
b)
v overovaní správnosti predkladaných podkladov pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien a pre konanie o porušení cenových predpisov.
(2)
Vykonávať cenovú kontrolu podľa tohto zákona sú oprávnené cenové orgány a miestne orgány alebo nimi poverené orgány (ďalej len „cenové kontrolné orgány“). Pracovníci týchto orgánov sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ nie je osobitnými predpismi ustanovené inak,10)
a)
vstupovať do všetkých priestorov kontrolovaných subjektov,
b)
nazerať do účtovných a iných podkladov,
c)
požadovať od kontrolovaných subjektov vytvorenie podmienok nevyhnutných pre výkon cenovej kontroly.

§ 15

Porušenie cenových predpisov

(1)
Predávajúci poruší cenové predpisy, ak
a)
predáva za vyššiu cenu než maximálnu alebo pevnú úradne určenú cenu podľa § 5, ak nejde o predaj v lehote uvedenej v § 7 ods. 1,
b)
pri predaji za úradne určenú cenu podľa § 5 nesplní podmienku, na ktorú cenové orgány alebo miestne orgány obmedzili uplatnenie tejto ceny,
c)
nerešpektuje cenovými orgánmi určený maximálny rozsah možného zvýšenia cien, maximálny podiel premietnutia zmeny cien určených vstupov alebo záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii podľa § 6, ak nejde o predaj v lehote uvedenej v § 7 ods. 1,
d)
predáva za zvýšené ceny bez dodržania podmienok a lehôt ustanovených v § 8,
e)
nerešpektuje cenové moratórium podľa § 9,
f)
nesplní svoje evidenčné alebo informačné povinnosti alebo povinnosti v označovaní tovaru cenami podľa § 11 až 13 alebo odovzdá cenovému orgánu nepravdivé údaje.
(2)
Kupujúci poruší cenové predpisy, ak
a)
kupuje za cenu nižšiu než minimálnu alebo pevnú úradne určenú cenu podľa § 5, ak nejde o kúpu v lehote uvedenej v § 7 ods. 1,
b)
kupuje za cenu vyššiu, než zodpovedá regulácii cien, pokiaľ na úhradu tejto ceny vyčerpá prostriedky zo štátneho rozpočtu, ak nejde o kúpu v lehote uvedenej v § 7 ods. 1.
(3)
Predávajúci alebo kupujúci tiež poruší cenové predpisy, ak zneužije svoje hospodárske postavenie pri dojednávaní ceny podľa § 2 ods. 3.
(4)
Porušením cenových predpisov je aj kúpa tovaru za cenu, ktorá nezodpovedá regulácii cien podľa § 4 až 9, ak sa na nákup tovaru použijú prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych účelových fondov, ak nejde o kúpu v lehote uvedenej v § 7 ods. 1.

Konanie a sankcie pri porušení cenových predpisov

(§ 16-18)

§ 16

(1)
Cenové kontrolné orgány začínajú pri porušení cenových predpisov podľa § 15 konanie na základe vlastného zistenia alebo na základe oznámenia.
(2)
Pri posudzovaní toho, či došlo k zneužitiu hospodárskeho postavenia pri dojednaní ceny podľa § 2 ods. 3, vychádzajú cenové kontrolné orgány predovšetkým z cenového vývoja na porovnateľných trhoch, potreby dosiahnutia primeraného zisku, pôvodnej ceny a vývoja nákladov a ďalších trhových podmienok hodných zreteľa.

§ 17

(1)
Pokiaľ cenové kontrolné orgány zistia, že došlo k porušeniu cenových predpisov podľa § 15, uložia predávajúcemu alebo kupujúcemu pokutu
a)
vo výške neoprávnene získaného majetkového prospechu za obdobie, v ktorom sa získal, najdlhšie však za tri roky späť odo dňa zistenia, alebo,
b)
do výšky 1 000 000,– Kčs, ak nemožno neoprávnene získaný majetkový prospech vyčísliť, alebo ak neoprávnene získaný majetkový prospech nevznikol.
(2)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. b) prihliadnu cenové kontrolné orgány najmä na dobu trvania protiprávneho konania, na mieru zavinenia a rozsah poškodenia kupujúcich alebo predávajúcich.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa uložila, a stáva sa príjmom rozpočtu určeného osobitným predpisom.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení cenových predpisov cenové kontrolné orgány dozvedeli, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu cenových predpisov došlo.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupujú cenové kontrolné orgány v konaní o porušení cenových predpisov podľa zákona o správnom konaní.11)
(6)
Ak účastník konania nesúhlasí s rozhodnutím orgánu, ktorý pokutu uložil, môže po vyčerpaní riadnych oprávnených prostriedkov podať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o opravnom prostriedku návrh na preskúmanie rozhodnutia príslušnému súdu. Podanie návrhu má odkladný účinok.

§ 18

Uložením pokuty nie je dotknuté právo na vydanie majetkového prospechu tomu, na ktorého úkor sa získal, ani zodpovednosť predávajúceho alebo kupujúceho podľa osobitných predpisov.12) Ak nemožno tento majetkový prospech vydať tomu, na ktorého úkor sa získal, stane sa príjmom príslušného rozpočtu určeného osobitným predpisom.

ČASŤ V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 19-20)

§ 19

(1)
Ceny podľa tohto zákona sa uplatňujú pre zmluvy uzavierané od účinnosti tohto zákona, ak nejde o postup podľa § 7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na uplatňovaní cien podľa tohto zákona aj pre už uzavreté zmluvy, ak nejde o prípady podľa odseku 2.
(2)
V prípadoch, keď podľa uzavretých zmlúv malo dôjsť k plneniu do 31. decembra 1990 a k plneniu dochádza po tomto dátume zavinením predávajúceho, sa uplatňujú ceny platné do tohto dátumu.
(3)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na uplatňovaní cien podľa tohto zákona pre plnenie podľa zmlúv uzavretých do 31. decembra 1990 s dodacou lehotou od 1. januára 1991, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť. Predávajúci však môže odstúpiť len vtedy, ak preukázal kupujúcemu potrebné zvýšenie nákladov na tovar a kupujúci na zodpovedajúce zvýšenie ceny nepristúpil. Odstupujúca strana je v takom prípade povinná nahradiť druhej strane náklady tým vzniknuté. Ak odstupuje od zmluvy občan ako kupujúci, platí postup podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Lehoty ustanovené pre oznámenie zvýšenia cien podľa § 8 začínajú plynúť dňom účinnosti tohto zákona.
(5)
Pri porušení cenových predpisov, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona, sa konanie včítane uloženia cenových odvodov a ich zvýšenia vykoná podľa doterajších predpisov.

§ 20

(1)
Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydajú
a)
spoločne všeobecne záväzné právne predpisy k metodike dojednávania cien, na vymedzenie neprimeraného hospodárskeho prospechu a neoprávneného majetkového prospechu získaného porušením cenových predpisov, pre postup pri regulácii cien, k cenovej evidencii, pre poskytovanie cenových informácií a k cenovej kontrole,
b)
rozhodnutia podľa tohto zákona, ktoré uverejňujú v Cenovom vestníku.
(2)
V oblasti špeciálnej techniky vydá Federálne ministerstvo financií všeobecne záväzné právne predpisy pre reguláciu cien, cenovú evidenciu, poskytovanie cenových informácií a cenovú kontrolu.

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa
1.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1985 Zb. o štátnom riadení cien,
2.
vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cien,
3.
vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášok č. 170/1990 Zb. a 276/1990 Zb.

§ 22

Zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.
Poznámky
1)
Napr. zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb., zákon Českej národnej rady č. 146/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Českej národnej rady č. 201/1990 Zb.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb.

Zákon Českej národnej rady č. 146/1984 Zb. v znení zákona Českej národnej rady č. 201/1990 Zb.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb. o odmenách za poskytovanie peňažných služieb.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej republiky č. 270/1990 Zb. o odmenách advokátov a komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.
3)
Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb.
4)
Zákon Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1981 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy.
6)
Zákon č. 73/1952 Zb. v znení zákona č. 107/1990 Zb.
7)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.
8)
§ 230 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.
10)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Českej národnej rady č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.