Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

547/1990 Zb. v znení účinnom od 1. 2. 1991 do 31. 1. 2002
547
ZÁKON
z 5. decembra 1990
o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1-6)

§ 1

Predmetom úpravy tohto zákona sú podmienky, za ktorých možno dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo inak nakladať s niektorými druhmi tovaru a technológií a vykonávať ich kontrolu orgánmi colnej správy (ďalej len „kontrolný režim“).

§ 2

(1)
Kontrolnému režimu podľa tohto zákona je podrobený tovar a technológie uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise (ďalej len „kontrolovaný tovar“).
(2)
Na účely tohto zákona sa technológiami rozumejú informácie a výrobnotechnické poznatky v zhmotnenej podobe alebo na médiách pre elektrotechnický prenos dát, ako modely, prototypy, technické výkresy a náčrtky, diagramy, svetlotlače alebo príručky alebo v zhmotnenej podobe výcvikové alebo technické súpravy, ktoré sa môžu použiť na vyhotovenie technických plánov, na výrobu, na využitie alebo prepracovanie tovaru, včítane programového vybavenia a technických údajov, ale nie samotný tovar.
(3)
Zoznam štátov, do ktorých je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný na splnenie podmienok kontrolného režimu, ustanoví nariadením vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

Kontrolný režim podľa tohto zákona sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré majú v úmysle doviezť do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyviezť z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo inak nakladať s kontrolovaným tovarom alebo ho dovážajú, vyvážajú alebo s ním inak nakladajú (ďalej len „účastník“).

§ 4

Nakladaním podľa tohto zákona sa rozumie odplatný alebo bezodplatný prevod vlastníckeho práva, ako aj iná dispozícia s kontrolovaným tovarom, z ktorej vyplýva zmena jeho držiteľa, miesta alebo spôsobu použitia kontrolovaného tovaru alebo jeho likvidácia.

§ 5

Dovážaný kontrolovaný tovar sa nesmie využívať na vojenské účely.

§ 6

(1)
Účastník je povinný zabezpečiť, aby sa s kontrolovaným tovarom nemohla oboznámiť osoba zo štátu, do ktorého je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný na splnenie podmienok kontrolného režimu.
(2)
Kontrolovaný tovar sa nesmie umiestniť ani používať na pracoviskách zriadených pre spoluprácu so štátmi, do ktorých je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný na splnenie kontrolného režimu.

ČASŤ II

POVOĽOVACIE KONANIE (§ 7-18)

PRVÁ HLAVA

POVOĽOVANIE DOVOZU KONTROLOVANÉHO TOVARU (§ 7-8)

§ 7

(1)
Na dovoz kontrolovaného tovaru treba povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (ďalej len „povolenie“).
(2)
O povolenie žiada účastník po uzavretí zmluvy so zahraničným dodávateľom.
(3)
Ak účastník má v úmysle doviezť kontrolovaný tovar s cieľom ho ďalej alebo spätne vyviezť, prípadne ho pred ďalším vývozom prepracovať, upraviť, opraviť, zapracovať do iného tovaru alebo ho dočasne používať, uvedie to v žiadosti o povolenie spolu s údajom, do ktorých štátov a ktorému zahraničnému odberateľovi sa má tovar vyviezť.

§ 8

(1)
Povolenie oprávňuje na dovoz len za predpokladu, že sa udelili vývozné povolenia štátom výroby kontrolovaného tovaru alebo štátom jeho vývozcu (ďalej len „vývozná licencia“).
(2)
Podmienky uvedené vo vývoznej licencii sú záväzné.

DRUHÁ HLAVA

POVOĽOVANIE VÝVOZU KONTROLOVANÉHO TOVARU (§ 9-10)

§ 9

Na vývoz dovezeného kontrolovaného tovaru treba povolenie.

§ 10

Účastník, ktorý vyrába kontrolovaný tovar, požiada o povolenie v prípade, že bude mať v úmysle taký tovar vyviezť z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

TRETIA HLAVA

POVOĽOVANIE INÉHO NAKLADANIA S KONTROLOVANÝM TOVAROM (§ 11-13)

§ 11

(1)
Na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom treba povolenie.
(2)
Pokiaľ účastník nie je konečným užívateľom kontrolovaného tovaru, je povinný nasledujúceho užívateľa písomne upovedomiť o jeho povinnostiach vyplývajúcich z kontrolného režimu podľa tohto zákona.
(3)
Účastník smie previesť kontrolovaný tovar na nasledujúceho užívateľa po predložení povolenia. Zároveň písomne oznámi Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a colnici príslušnej podľa sídla, prípadne bydliska konečného užívateľa presné určenie názvu, prípadne mena a sídla, prípadne bydliska konečného užívateľa, druh kontrolovaného tovaru a účel jeho použitia.

§ 12

(1)
Účastník, ktorý získa tovar, o ktorom sa dozvie, že je podrobený kontrolnému režimu podľa tohto zákona, oznámi písomne Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu svoj názov, prípadne meno, sídlo, prípadne bydlisko, označenie kontrolovaného tovaru, spôsob jeho nadobudnutia a návrh na jeho využitie, prípadne scudzenie.
(2)
Pokiaľ účastník uvedený v odseku 1 nadobudol kontrolovaný tovar, ale nespĺňa podmienky dané týmto zákonom, alebo jeho návrhu na využitie kontrolovaného tovaru, prípadne návrhu na jeho scudzenie nemožno vyhovieť, odovzdá ho v lehote určenej rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu colnici v ňom určenej. Colnica poskytne účastníkovi výťažok predaja po odpočítaní nákladov aukcie.
(3)
Pokiaľ účastník uvedený v odseku 1 nepreukáže právny dôvod nadobudnutia kontrolovaného tovaru, vydá ho v lehote ustanovenej rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu colnici v ňom určenej.
(4)
Pokiaľ nemožno spoľahlivo zistiť oprávneného držiteľa, prevezme kontrolovaný tovar colnica, v ktorej územnom obvode sa nachádza. Colnica ustanoví opatrovníka na ochranu oprávnených záujmov a na vykonanie úkonov smerujúcich k zisteniu oprávneného držiteľa.

§ 13

(1)
Ak účastník bude chcieť kontrolovaný tovar likvidovať, požiada o povolenie. K žiadosti o likvidáciu priloží povolenia vyžadované podľa osobitných predpisov o likvidácii kontrolovaného tovaru.1)
(2)
Ak Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyhovie žiadosti o likvidáciu, určí v povolení colnicu, ktorá sa na likvidácii zúčastní.
(3)
Účastník je povinný upovedomiť určenú colnicu o čase likvidácie najmenej 48 hodín vopred.
(4)
O likvidácii sa spíše zápisnica za účasti colnice.

ŠTVRTÁ HLAVA

POVOLENIE (§ 14-18)

§ 14

(1)
Náležitosti žiadosti o povolenie na dovoz, vývoz alebo nakladanie s kontrolovaným tovarom podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(2)
Účastník je povinný písomne oznámiť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a colnici, ktorá kontrolovaný tovar eviduje, zmenu skutočností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise, a to bez zbytočného odkladu potom, keď sa o týchto skutočnostiach dozvie.

§ 15

(1)
Žiadosť o povolenie doloží účastník vyhlásením, že sa zaväzuje strpieť tam, kde má byť, a tam, kde je kontrolovaný tovar umiestnený, kontrolu orgánmi colnej správy (ďalej len „colné orgány“), ktoré môžu pri kontrole sprevádzať orgány štátu výroby alebo štátu vývozcu (ďalej len „štát dodávateľa“).
(2)
Žiadosť o povolenie doloží ďalej účastník vyhlásením, že nie je zo zmluvy viazaný povinnosťou postupovať do zahraničia technológie alebo informácie o nich.

§ 16

(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu o žiadostiach týkajúcich sa kontrolovaného tovaru rozhodne do 30 dní od ich doručenia.
(2)
Pokiaľ nezodpovedá zoznam kontrolovaného tovaru štátu dodávateľa zoznamu kontrolovaného tovaru vydaného všeobecne záväzným právnym predpisom, konanie o povolenie Federálne ministerstvo zahraničného obchodu preruší do vyjasnenia veci, najdlhšie však na dobu 60 dní. O tom upovedomí účastníka v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 17

(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vydá povolenie vždy na každý jednotlivý predmet žiadosti.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje, kedy nie je výnimočne potrebné vydávať povolenie na každý jednotlivý predmet.

§ 18

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu žiadosť o povolenie odmietne, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v tomto zákone a vo vykonávacích predpisoch.

ČASŤ III

VYKONÁVANIE KONTROLY (§ 19-25)

PRVÁ HLAVA

PREDBEŽNÁ KONTROLA (§ 19)

§ 19

(1)
Ak má Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pochybnosti, či má účastník v úmysle nadobudnúť kontrolovaný tovar skutočne pre svoju potrebu alebo na účel, ktorý v žiadosti o povolenie uviedol, požiada colné orgány o vykonanie predbežnej kontroly.
(2)
Colný orgán vykoná predbežnú kontrolu takisto v prípade, ak o to požiada príslušný štátny orgán štátu dodávateľa.

DRUHÁ HLAVA

EVIDENCIA KONTROLOVANÉHO TOVARU (§ 20-21)

§ 20

Colnica, v ktorej územnom obvode sa kontrolovaný tovar nachádza, vedie o ňom evidenciu.

§ 21

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vedie úplnú evidenciu o kontrolovanom tovare.

TRETIA HLAVA

PRIEBEŽNÁ KONTROLA (§ 22-25)

§ 22

Colné orgány vykonávajú v mieste, kde sa kontrolovaný tovar nachádza, kontrolu, či sa plní kontrolný režim.

§ 23

(1)
Colný orgán vykoná kontrolu aj v prípade, že o to požiada príslušný štátny orgán štátu dodávateľa.
(2)
Ak príslušný štátny orgán štátu dodávateľa požiada o účasť na vykonaní kontroly, colný orgán mu vyhovie. Príslušný štátny orgán štátu dodávateľa sa môže zúčastniť na predbežnej i priebežnej kontrole.
(3)
Ústredná colná správa vyhovie žiadosti o vykonanie kontroly, prípadne o účasť na nej, pokiaľ sa jej žiadosť príslušného štátneho orgánu štátu dodávateľa doručí najmenej 48 hodín vopred.
(4)
Colný orgán zabezpečí, aby kontrola mala nestranný priebeh a nedošlo k ohrozeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

§ 24

Colný orgán informuje bezodkladne o všetkých prípadoch porušenia povinností kontrolného režimu účastníkom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

§ 25

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vedie zoznam účastníkov, ktorí porušili povinnosti vyplývajúce z kontrolného režimu.

ČASŤ IV

(§ 26-31)

PRVÁ HLAVA

PORUŠENIE POVINNOSTI (§ 26)

§ 26

(1)
Ak účastník poruší povinnosti kontrolného režimu, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu odníme povolenie podľa tohto zákona.
(2)
Ak Federálne ministerstvo zahraničného obchodu odníme povolenie podľa odseku 1, colnica kontrolovaný tovar zaistí.

DRUHÁ HLAVA

UKLADANIE POKÚT PRÁVNICKÝM OSOBÁM (§ 27-31)

§ 27

Porušenie povinností právnických osôb

(1)
Ak právnická osoba poruší ustanovenia § 5 alebo § 6, alebo bez povolenia kontrolovaný tovar dovezie, vyvezie, využíva dovezený kontrolovaný tovar v rozpore s povoleným účelom alebo kontrolovaný tovar bez povolenia scudzí, uloží sa jej pokuta do výšky 10 miliónov Kčs alebo päťnásobku ceny kontrolovaného tovaru, pokiaľ je tento päťnásobok vyšší, a prepadnutie kontrolovaného tovaru.
(2)
Ak právnická osoba inak nakladá s kontrolovaným tovarom v rozpore so zákonom a ustanovenými podmienkami, uloží sa jej pokuta do výšky 5 miliónov Kčs.

§ 28

(1)
Pokutu a prepadnutie kontrolovaného tovaru právnickej osobe uloží príslušné colné riaditeľstvo.2) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu federácie. Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva Česká a Slovenská Federatívna Republika.
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu colného riaditeľstva rozhoduje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
(3)
Proti rozhodnutiu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu možno podať opravný prostriedok na súd.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov nemá odkladný účinok. Colné riaditeľstvo, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje, môže odkladný účinok povoliť, ak sa tým nesťaží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni všeobecný záujem.

§ 29

Konanie o uložení pokuty môže colné riaditeľstvo začať do desiatich rokov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam odôvodňujúcim uloženie pokuty.

§ 30

(1)
Pokuta uložená právnickej osobe je splatná do 30 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bola uložená.
(2)
Ak právnická osoba nesplní povinnosť uloženú jej rozhodnutím podľa odseku 1, uskutoční colné riaditeľstvo jeho výkon.
(3)
Výkon rozhodnutia podľa odseku 1 uskutočňuje colný orgán prikázaním pohľadávky alebo predajom jej hnuteľných vecí alebo nehnuteľností. Pri výkone rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.3)

§ 31

(1)
Porušenie povinnosti právnickej osoby prerokuje colné riaditeľstvo republiky, na ktorej území má sídlo.
(2)
Ak právnická osoba nemá sídlo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, prerokuje porušenie povinnosti právnickej osoby colné riaditeľstvo republiky, na ktorej území k takému porušeniu došlo alebo colné riaditeľstvo republiky, na ktorej území sa také porušenie zistilo.

ČASŤ V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 32-37)

§ 32

Aukcie

(1)
Colnica môže predať v aukcii:
a)
kontrolovaný tovar, ktorého vlastník nespĺňa podmienky dané týmto zákonom,
b)
kontrolovaný tovar, ktorého vlastníkom sa stal štát.
(2)
Nadobudnúť kontrolovaný tovar v aukcii môžu len účastníci, ktorí majú povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(3)
Výťažok z aukcie podľa odseku 1 písm. b) po odpočítaní nákladov aukcie je príjmom štátneho rozpočtu federácie.
(4)
Výťažok z aukcie podľa odseku 1 písm. b) po odpočítaní nákladov aukcie sa použije na úhradu pokuty.
(5)
Pri predaji kontrolovaného tovaru v aukcii sa primerane použijú osobitné predpisy.4)
(6)
Podrobnosti o vykonávaní aukcie podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 33

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 34

(1)
Rozhodnutie o udelení alebo odňatí povolenia a rozhodnutie podľa § 12 ods. 2 a 3 obsahuje výrok vo veci.
(2)
Rozhodnutie o udelení alebo odňatí povolenia, ako aj rozhodnutie podľa § 12 ods. 2 a 3 sa zasiela účastníkovi do vlastných rúk a Ústrednej colnej správe.
(3)
Rozhodnutie podľa § 12 ods. 2 a 3 a rozhodnutie o udelení povolenia podľa § 13 ods. 1 sa zasiela tiež určenej colnici.
(4)
Proti rozhodnutiu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udelení alebo odňatí povolenia a rozhodnutiu podľa § 12 ods. 2 a 3 sa nemožno odvolať.

§ 35

Povolenia vyžadované podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 36

(1)
Colné orgány sú oprávnené pri vykonávaní predbežnej, colnej a priebežnej kontroly vstupovať do miestností a priestorov, v ktorých sa kontrolovaný tovar nachádza alebo má nachádzať, nahliadať do spisov týkajúcich sa kontrolovaného tovaru a vyhotovovať o ňom dokumentáciu.
(2)
Colné orgány sú povinné zachovávať o skutočnostiach, o ktorých sa pri vykonávaní predbežnej, colnej a priebežnej kontroly dozvedia, mlčanlivosť.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu poskytne na písomné požiadanie Federálnemu ministerstvu vnútra údaje z evidencie o kontrolovanom tovare.

§ 37

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)
vydá vykonávacie predpisy podľa § 2 ods. 1, § 14 ods. 1 a 2, § 17 ods. 2§ 32 ods. 6;
b)
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti oznámení podľa § 12 ods. 1 a žiadosti podľa § 13 ods. 1.

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.
Poznámky
1)
Napr. vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu č. 67/1987 Zb. o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi, nariadenie vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
2)
§ 4 ods. 3§ 7 colného zákona č. 44/1974 Zb.
4)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie.