Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

289/1991 Zb. v znení účinnom od 19. 7. 1991 do 31. 12. 2015
289
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. mája 1991
o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nariaďuje:

§ 1

Výška finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti podľa osobitného predpisu1) sa určuje sumou 10 000 Kčs. Ak podľa platných cenových predpisov bola určená nižšia finančná náhrada, vyplatí sa v hotovosti takto vypočítaná suma.

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čarnogurský v. r.
Poznámky
1)
§ 13 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.