Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

369/1991 Zb. v znení účinnom od 20. 9. 1991
369
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. apríla 1991 bolo v Prahe dojednané výmenou nót Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 8 dňom 24. mája 1991.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad mexickej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)
Poznámky
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

V Prahe 24. apríla 1991
Vážený pán minister,
za účelom posilnenia srdečných priateľských vzťahov, ktoré existujú medzi Spojenými štátmi mexickými a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:
Článok 1
Mexickí a česko-slovenskí občania, držitelia diplomatického alebo služobného pasu vydaného príslušnými úradmi zmluvného štátu, môžu vstupovať na územie druhého zmluvného štátu a zdržiavať sa v ňom po dobu troch mesiacov bez víza.
Článok 2
Toto Dojednanie nezbavuje držiteľov diplomatických a služobných pasov povinnosti dodržiavať migračné predpisy príslušných úradov zmluvného štátu.
Článok 3
Toto Dojednanie sa nebude vzťahovať na diplomatický, administratívny, technický alebo pomocný personál zastupiteľského úradu alebo konzulátu zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu.
Článok 4
Držitelia diplomatických alebo služobných pasov, na ktorých sa vzťahuje článok 1, budú môcť prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.
Článok 5
Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.
Článok 6
Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia celkom alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.
Článok 7
Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.
Článok 8
Toto Dojednanie sa dojednáva na dobu neurčitú. Avšak každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.
Pokiaľ Vaša vláda, Vaša Excelencia, prijíma návrhy obsiahnuté v tejto nóte, táto nóta a nóta s odpoveďou vyjadrujúca Váš súhlas budú tvoriť Dojednanie medzi našimi vládami. Dojednanie nadobudne platnosť tridsať dní po dôjdení Vašej nóty s odpoveďou.
Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.
Fernando Solana v. r.minister zahraničných vecíSpojených štátov mexických
Jeho Excelencia

Jiří D i e n s t b i e r

minister zahraničných vecí

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

V Prahe 24. apríla 1991
Excelencia,
mám česť potvrdiť príjem nóty Vašej Excelencie z 24. apríla 1991 tohto znenia:
„Vážený pán minister,
za účelom posilnenia srdečných priateľských vzťahov, ktoré existujú medzi Spojenými štátmi mexickými a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:
Článok 1
Mexickí a česko-slovenskí občania, držitelia diplomatického alebo služobného pasu vydaného príslušnými úradmi zmluvného štátu, môžu vstupovať na územie druhého zmluvného štátu a zdržiavať sa v ňom po dobu troch mesiacov bez víza.
Článok 2
Toto Dojednanie nezbavuje držiteľov diplomatických a služobných pasov povinnosti dodržiavať migračné predpisy príslušných úradov zmluvného štátu.
Článok 3
Toto Dojednanie sa nebude vzťahovať na diplomatický, administratívny, technický alebo pomocný personál zastupiteľského úradu alebo konzulátu zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu.
Článok 4
Držitelia diplomatických alebo služobných pasov, na ktorých sa vzťahuje článok 1, budú môcť prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.
Článok 5
Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.
Článok 6
Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia celkom alebo sčasti prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.
Článok 7
Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.
Článok 8
Toto Dojednanie sa dojednáva na dobu neurčitú. Avšak každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.
Pokiaľ Vaša vláda, Vaša Excelencia, prijíma návrhy obsiahnuté v tejto nóte, táto nóta a nóta s odpoveďou vyjadrujúca Váš súhlas budú tvoriť Dojednanie medzi našimi vládami. Dojednanie nadobudne platnosť tridsať dní po dôjdení Vašej nóty s odpoveďou.
Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.“
Mám česť Vám oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi obsiahnutými v nóte Vašej Excelencie. V súlade s tým nóta Vašej Excelencie a táto odpoveď tvoria Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických v tejto veci.
Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy svojej najhlbšej úcty.
Jiří Dienstbier v. r.minister zahraničných vecíČeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Jeho Excelencia

Fernando S o l a n a 

minister zahraničných vecí

Spojených štátov mexických