Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

493/1991 Zb. v znení účinnom od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005
493
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. novembra 1991,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ustanovuje:

Zoznam správcov

(§ 1-2)

§ 1

(1)
Zoznam osôb, z ktorého sa vyberá predbežný správca, správca konkurznej podstaty, osobitný správca, vyrovnací správca alebo ich zástupca (ďalej len „zoznam"), vedie krajský súd príslušný na konkurzné a vyrovnacie konanie (ďalej len „konkurzný a vyrovnací súd").
(2)
Každý konkurzný a vyrovnací súd vedie zoznam samostatne. Zoznam na konkurznom a vyrovnacom súde pozostáva k 1. júlu 2005 z osôb, ktoré boli do neho zapísané podľa doterajších predpisov k 30. júnu 2005; zoznam sa vedie podľa poradia zapísaných návrhov.

§ 2

(1)
Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez zbytočného odkladu vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá o to písomne požiada.
(2)
Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá nie je zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného zákona (ďalej len „nový zoznam správcov").
(3)
Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, vyčiarkne zo zoznamu po 15. auguste 2005 aj tú osobu, ktorá nemá v obvode, pre ktorý je konkurzný a vyrovnací súd príslušný, zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona.
(4)
Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu zapíše do zoznamu osobu, ktorá o to požiada, je zapísaná do nového zoznamu správcov a ktorá ma v obvode, pre ktorý je konkurzný a vyrovnací súd príslušný, zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona. Iné osoby nemožno do zoznamu zapísať. Zápis do zoznamu sa vykoná v poradí, v akom žiadosť o zápis konkurznému a vyrovnaciemu súdu došla.
(5)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje, aby na konkurznom a vyrovnacom súde bol dostupný aktualizovaný nový zoznam správcov v elektronickej podobe.
(6)
Na účely odseku 2 až 4 alebo § 11 ods. 1 a 3 predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu vychádza z elektronickej podoby nového zoznamu správcov podľa odseku 5.

Odmena správcov

(§ 6-11)

§ 6

(1)
Základ pre určenie
a)
odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len „konkurzná odmena“) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty, a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu.
b)
odmeny vyrovnacieho správcu (ďalej len „vyrovnacia odmena“) tvorí suma, ktorá sa použila na uspokojenie veriteľov.
(2)
Za sumu, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty [odsek 1 písm. a)], sa nepovažuje suma získaná odplatným prevodom tovaru alebo odplatným poskytnutím služby v rámci prevádzkovania podniku úpadcu správcom počas konkurzu.
(3)
Sumou určenou na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu [odsek 1 písm. a)], sa rozumie suma príjmov, ktoré získal správca pri výkone funkcie iným spôsobom ako speňažením konkurznej podstaty, znížená o pohľadávky proti podstate.

§ 7

(1)
Konkurzná odmena je pri dosiahnutí základu na určenie odmeny uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a)
do 100 000 Sk ........................................... 25 000 Sk,
od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk ............... 25 000 Sk
a 150 Sk za každých začatých 1 000 Sk,
od 10 000 000 Sk do 600 000 000 Sk ... 1 510 000 Sk
a 120 Sk za každých začatých 10 000 Sk,
od 600 000 000 Sk ................................ 8 590 000 Sk a 100 Sk za každých začatých 100 000 Sk,
najviac však 10 000 000 Sk.
(2)
Vyrovnacia odmena je jedna polovica z konkurznej odmeny určenej podľa odseku 1, ktorá je vypočítaná zo sumy určenej na uspokojenie veriteľov.
(3)
Sudca konkurzného a vyrovnacieho súdu môže konkurznú odmenu vypočítanú podľa odseku 1 zvýšiť až o 100 % bez ohľadu na obmedzenia, ak správca zachoval prevádzku podniku.
(4)
Ak bol vymenovaný osobitný správca podľa § 9 ods. 1 zákona,1) súd zvýši odmenu primerane rozsahu správy, najviac však o jednu štvrtinu konkurznej odmeny vypočítanej podľa odseku 1.

§ 8

Správca konkurznej podstaty nemá nárok na odmenu podľa osobitných predpisov2) za vedenie sporov, účasť na konaní o výkone rozhodnutí a za činnosť vykonanú v správnom konaní.

§ 9

Ak v konkurznom alebo vyrovnacom konaní bolo činných niekoľko správcov, patrí každému z nich podiel konkurznej odmeny zodpovedajúci rozsahu a dĺžke doby jeho činnosti.

§ 9a

Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9b

Odmena predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9c

Preddavok na úhradu trov konkurzného konania je 200 000 Sk. Konkurzný a vyrovnací súd môže preddavok zvýšiť podľa okolností prípadu o 50 %.

§ 9d

Odmenu opatrovníka konkurzný a vyrovnací súd určí podľa ustanovenia § 9b tejto vyhlášky.

§ 10

Ustanovenie o spravovacom poriadku

Pre konanie pred konkurzným a vyrovnacím súdom platia ustanovenia Spravovacieho poriadku pre okresné a konkurzné a vyrovnacie súdy.3)

§ 11

(1)
Predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca alebo ich zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu, podľa poradia ich zápisu; osoby nezapísané do nového zoznamu správcov sa v poradí preskočia. Poradie oznámi sudcovi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak schôdza konkurzných veriteľov schváli výmenu správcu konkurznej podstaty alebo jeho zástupcu; to platí rovnako, ak je takýto správca alebo jeho zástupca zbavený konkurzným a vyrovnacím súdom svojej funkcie.
(3)
Osobitný správca alebo jeho zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu aj do nového zoznamu správcov; z týchto osôb sudca vyberie tú osobu, ktorú navrhla a schválila schôdza konkurzných veriteľov. To, či ide o osobu zapísanú do zoznamu aj do nového zoznamu správcov, sudcovi oznámi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.
(4)
Zrušený od 1. 7. 2005.

§ 11a

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1)
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri určení odmeny správcu ustanoveného pred nadobudnutím jej účinnosti, ak nebola v konkurznom konaní vyvesená na úradnej tabuli konkurzného a vyrovnacieho súdu konečná správa a ak správca vrátil do konkurznej podstaty odmenu vyplatenú podľa doterajšieho ustanovenia § 8.
(2)
Zo zápisov vedených v zoznamoch na doterajšom Mestskom súde v Bratislave a na doterajšom Krajskom súde v Bratislave1a) sa zostaví jeden zoznam. Zápisy v tomto zozname sa vykonajú podľa ustanovení § 4 ods. 1 a 2.
§ 11b
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.
§ 11c
(1)
Na pozbavenie výkonu funkcie správcu vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa na účely § 5 ods. 1 písm. e) neprihliada.
(2)
Osoby súčasne zapísané v zozname podľa § 2 písm. a) alebo v zozname podľa § 2 písm. b), alebo v zoznamoch viacerých konkurzných a vyrovnacích súdov zosúladia stav zápisov podľa § 3 ods. 4 do 1. februára 2002.
(3)
V začatých konaniach, v ktorých k 8. októbru 2001 nebolo skončené prieskumné pojednávanie, sa na odmenu správcov a ich zástupcov použijú § 6 až 9d. Preddavky na odmenu priznané podľa doterajších predpisov sa nevracajú, aj keď presahujú najvyššiu hodnotu odmeny podľa § 7 ods. 1. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 8. októbrom 2001, zostávajú zachované.
(4)
Na správcov a ich zástupcov ustanovovaných do ich funkcie po 8. októbri 2001 sa vzťahuje ustanovenie § 11 o vyberaní správcov a ich zástupcov. Pri výbere takýchto správcov a ich zástupcov sa správcovia a ich zástupcovia vyberajú zo začiatku zoznamu podľa poradia zápisu do zoznamu podľa § 11 ods. 1 alebo 3.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:v z. JUDr. Kohút v. r.
Poznámky
1)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky č. 4/1991 Zb.

Vyhláška č. 180/1991 Zb. o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.
3)
Inštrukcia ministra spravodlivosti SR z 18. júna 1973, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy, v znení inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR z 29. júna 1990 (reg. v čiastke 19/1973 Zb.).