Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

60/1991 Zb. v znení účinnom od 1. 4. 1991
60
VYHLÁŠKA
Štátnej banky česko-slovenskej
zo 14. februára 1991
o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky
Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:

§ 1

V priebehu roka 1991 sa budú postupne vydávať do obehu mince po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „mince“).

§ 2

(1)
Mincové zliatiny, hmotnosti, priemery a úprava hrany zostávajú pri minciach nezmenené.1)
(2)
Na lícnych stranách mincí je uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“ a pod ním letopočet razby. Po stranách štátneho znaku sú tri štylizované lipové lístky. Pod letopočtom uprostred dolu je značka autora návrhov lícnych strán Miroslava Ronaia „R“.
(3)
Na rubovej strane mincí po 1 halieri je uprostred číslica „1“. Po stranách pri okraji mince sú lipové vetvičky zopnuté stužkou uprostred dolu.
(4)
Na rubovej strane mincí po 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch a 50 halieroch je uprostred označenie hodnoty hodnotovými číslami a písmenom „h“. Pod hodnotovými číslami je umiestnená značka autora návrhu rubových strán akademického sochára Františka Davida „D“.
(5)
Rubová strana mincí po 1 Kčs sa nemení.
(6)
Na rubovej strane mincí po 2 Kčs je v pravej časti označenie hodnoty veľkou číslicou „2“ a skratka menovej jednotky „Kčs“. V ľavej časti je umiestnený štylizovaný lipový list. Značka autora návrhu rubovej strany akademického sochára Josefa Nálepy „JN“ je umiestnená vpravo od stopky štylizovaného listu.
(7)
Na rubovej strane mincí po 5 Kčs je uprostred označenie hodnoty veľkou číslicou „5“. Na pozadí sú zobrazené konštrukcie stavebných žeriavov, v pravej hornej časti je štylizovaný kvet. Meno autora návrhu rubovej strany akademického sochára Jiřího Harcuby „HARCUBA“ je umiestnené pod číslicou „5“.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.
Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:Ing. Tošovský v. r.
Poznámky
1)
Vyhláška č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953. 

Vyhláška č. 48/1957 Zb. o vydaní mincí 1 Kčs.

Vyhláška č. 61/1966 Zb. o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „Velká Morava – 1100 let“.

Vyhláška č. 62/1972 Zb. o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs.

Vyhláška č. 82/1974 Zb. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974. 

Vyhláška č. 33/1977 Zb. o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977. 

Vyhláška č. 101/1978 Zb. o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978.