Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

318/1992 Zb. v znení účinnom od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003
318
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 4. mája 1992
o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravuje:
a)
daň z dedičstva,
b)
daň z darovania,
c)
daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z DEDIČSTVA (§ 2-4)

§ 2

Daňovník

(1)
Daňovníkom dane je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.1) Daňovníkom dane nie je dedič, ak ním je dieťa poručiteľa a jeho potomkovia, manžel poručiteľa, rodičia poručiteľa a ostatní príbuzní v priamom rade.
(2)
Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.
(3)
Daňovníkom dane z dedičstva nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
nadácia1b) a neinvestičný fond,1c)
e)
obec,
f)
vyšší územný celok,1d)
g)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,1e)
h)
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,
i)
daňovník zaradený do I. skupiny osôb podľa § 11,
j)
štátom registrovaná cirkev,
k)
občianske združenie.

§ 3

Predmet dane

(1)
Predmetom dane z dedičstva je nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností,1f) práv a iných majetkových hodnôt (ďalej len „majetok“) dedením s výnimkou podľa odseku 4.
(2)
Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa. Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v cudzine, nie je predmetom dane.
(3)
Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predmetom dane je celý jeho hnuteľný majetok vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine. Ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale bol občanom Slovenskej republiky, vyberie sa daň len z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy (ďalej len „stredisko životných záujmov“), vyberie sa daň z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.
(4)
Predmetom dane z dedičstva nie je nadobudnutie
a)
nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,1g)
c)
predĺženého dedičstva.1h)
(5)
Predmetom dane z dedičstva nie je nárok poručiteľa na odškodnenie podľa osobitných predpisov,1i) ak poručiteľ podal žiadosť o predbežné prejednanie podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov alebo obdobnú žiadosť podľa ostatných osobitných predpisov, ak do smrti poručiteľa nebol nárok ústredným orgánom uspokojený. Toto sa vzťahuje aj na prípady, keď poručiteľ nárok včas uplatnil na súde, ale do jeho smrti nebolo právoplatne rozhodnuté.
(6)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 4

Základ dane

(1)
Základom dane z dedičstva je čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve.
(2)
Základ dane z dedičstva podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka
a)
v II. skupine osôb 500 000 Sk,
b)
v III. skupine osôb 50 000 Sk.
(3)
Základ dane z dedičstva znížený podľa odseku 2 sa ďalej znižuje o dedičskú dávku preukázateľne zaplatenú inému štátu z majetku zdedeného v cudzine, ak je predmetom dane.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z DAROVANIA (§ 5-7)

§ 5

Daňovník

(1)
Daňovníkom dane z darovania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním (ďalej len „obdarovaný“). Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca.
(2)
Daňovníkom dane z darovania nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
obec,
e)
vyšší územný celok,1d)
f)
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,
g)
štátom registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť.
(3)
Daňovníkom dane z darovania ďalej nie je nadácia,1b) neinvestičný fond,1c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby1e) a občianske združenie, ak predmetom ich činnosti je rozvoj zdravotnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, sociálnych služieb, školských zariadení, vzdelávania, vedy, telesnej výchovy a športu pre deti a mládež alebo tvorba a ochrana životného prostredia.

§ 6

Predmet dane

(1)
Predmetom dane z darovania je nadobudnutie majetku darovaním2) na území Slovenskej republiky s výnimkou uvedenou v odseku 2. Predmetom dane z darovania je aj nadobudnutie hnuteľných vecí z cudziny darovaním na územie Slovenskej republiky a darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky do cudziny alebo cudzincovi. Predmetom dane z darovania sú aj hnuteľné veci dovezené z cudziny na územie Slovenskej republiky, ak boli nadobudnuté z peňazí darovaných v cudzine.
(2)
Predmetom dane z darovania nie je
a)
nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
vrátenie daru,
c)
nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných pohrôm.

§ 7

Základ dane

(1)
Základom dane z darovania je cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá v mieste a čase darovania a pri nehnuteľnostiach je základom dane z darovania ich cena, zistená podľa osobitného predpisu3) platného ku dňu darovania. Základom dane z darovania pri majetku nadobudnutého do podielového spoluvlastníctva je cena spoluvlastníckeho podielu.
(2)
Základ dane z darovania podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka
a)
v I. skupine osôb 2 000 000 Sk,
b)
v II. skupine osôb 300 000 Sk,
c)
v III. skupine osôb 50 000 Sk.
(3)
Daňovník si môže uplatniť zníženie základu dane z darovania o nezdaniteľnú sumu v priebehu kalendárneho roka v úhrne najviac podľa odseku 2.
(4)
Základom dane z darovania v prípade nadobudnutých hnuteľných vecí z cudziny alebo darovania hnuteľných vecí do cudziny je colná hodnota tovaru, znížená o nezdaniteľnú sumu podľa odseku 2 a o zaplatený colný dlh4) pri dovoze.
(5)
Základ dane z darovania vyjadrený v cudzej mene sa prepočítava na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene, vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň vzniku daňovej povinnosti.

TRETIA ČASŤ

DAŇ Z PREVODU A PRECHODU NEHNUTEĽNOSTÍ (§ 8-10)

§ 8

Daňovník

(1)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je
a)
prevodca,
b)
nadobúdateľ, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností odplatným prevodom alebo prechodom pri výkone rozhodnutia, pri konkurze a vyrovnaní a pri zaopatrovacej zmluve,
c)
záložný veriteľ pri uspokojení svojej pohľadávky predajom nehnuteľností pri nesplnení záväzku dlžníka a veriteľ pri zabezpečení záväzku prevodom práva,5)
d)
prevodca a nadobúdateľ, ak ide o výmenu nehnuteľností,
e)
spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva pri vkladoch nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev.
(2)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú obaja manželia, ak ide o odplatný prevod nehnuteľností z bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo odplatný prechod nehnuteľností do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
(3)
Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je
a)
orgán štátnej správy,
b)
rozpočtová a príspevková organizácia,
c)
štátny fond,1a)
d)
Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch nehnuteľností, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
e)
Fond národného majetku,6)
f)
obec,
g)
vyšší územný celok.

§ 9

Predmet dane

(1)
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je odplatný prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam a vklady nehnuteľností do obchodných spoločností a družstiev.
(2)
Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je
a)
odplatný prevod nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,
b)
prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vrátane prevodu vlastníctva priľahlých a zastavaných pozemkov do vlastníctva doterajších nájomcov podľa osobitného predpisu,6a)
c)
prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome alebo vlastníctva bytu v rodinnom dome z vlastníctva stavebníka do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
d)
prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom je výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,
e)
nadobudnutie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, pričom daň z prevodu zaplatená pri prevode do vlastníctva prenajímateľa,
f)
vydanie vecí podľa osobitných predpisov.6b)
(3)
Výmena nehnuteľností sa na účely tohto zákona považuje za jeden prevod.

§ 10

Základ dane

(1)
Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je dohodnutá cena, najmenej však cena zistená podľa osobitných predpisov6c) platných v čase zápisu práv do katastra nehnuteľností.6d)
(2)
Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pri výmene nehnuteľností je vyššia z cien vymieňaných nehnuteľností. Ak sú ceny vymieňaných nehnuteľností rovnaké, základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je jedna z nich.
(3)
Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v konkurznom konaní6e) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,6f) základom dane je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudla.
(4)
Základ dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sa znižuje o preukázané výdavky za vyhotovenie znaleckého posudku.
(5)
Ustanovenie § 7 ods. 5 tu platí obdobne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA (§ 11-16)

§ 11

Rozdelenie osôb do skupín na daňové účely

(1)
Na účely výpočtu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sa osoby zaraďujú do troch skupín podľa stupňa príbuzenského vzťahu alebo iného osobného pomeru k prevodcovi alebo poručiteľovi.
(2)
Do I. skupiny patria: deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia.
(3)
Do II. skupiny patria súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ktoré s prevodcom, darcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu 1 roka v spoločnej domácnosti a ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu, darcu alebo poručiteľa, manželia vlastných a osvojených detí, manželia rodičov, synovci, netere, strýkovia a tety.
(4)
Do III. skupiny patria: ostatné fyzické a právnické osoby.

§ 12

Sadzba dane z darovania u osôb zaradených do I. skupiny

Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 1,0%
1 000 000 2 000 000 10 000 Kčs a 1,3 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 23 000 Kčs a 1,5 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 68 000 Kčs a 1,7 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 102 000 Kčs a 2,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 162 000 Kčs a 2,5 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 412 000 Kčs a 3,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 712 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 1 112 000 Kčs a 5,0% zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.

§ 13

Sadzba dane z dedičstva a dane z darovania u osôb zaradených do II. skupiny

Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 3%
1 000 000 2 000 000 30 000 Kčs a 3,5 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 65 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 185 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 285 000 Kčs a 6,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 465 000 Kčs a 7,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 1 165 000 Kčs a 8,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 1 965 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 2 865 000 Kčs a 10,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.

§ 14

Sadzba dane z dedičstva a z darovania u osôb zaradených do III. skupiny

Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 7,0 %
1 000 000 2 000 000 70 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 160 000 Kčs a 12,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 520 000 Kčs a 15,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 820 000 Kčs a 18,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kčs a 22,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 3 560 000 Kčs a 28,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 6 360 000 Kčs a 35,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 9 860 000 Kčs a 40,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.

§ 15

Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností

(1)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny pri základe dane
nad Skdo Sk
01 000 000je 0,5 % zo základu dane
1 000 000 je 1,0 % zo základu dane.
(2)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny je 2 % zo základu dane.
(3)
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny pri základe dane
nad Skdo Sk
01 000 000je 3 % zo základu dane
1 000 0002 000 000je 4 % zo základu dane
2 000 0007 000 000je 5 % zo základu dane
7 000 000 je 6 % zo základu dane.

§ 16

Minimálna výška dane

Minimálna výška dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je 100 Sk, a to bez ohľadu na skutočnosť do akej skupiny na účely výpočtu dane je daňovník zaradený.
§ 19
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
(2)
Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom
a)
platnosti písomnej darovacej zmluvy s výnimkou darovania nehnuteľností,
b)
prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy,
c)
zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,9b)
d)
pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného,9c)
e)
prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom.9d)
(3)
Daňová povinnosť pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vzniká dňom
a)
zápisu práv do katastra nehnuteľností,9b)
b)
platnosti zmluvy, týkajúcej sa prevodu vlastníctva rozostavanej stavby, neskolaudovanej stavby alebo stavby, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo
c)
nesplnenia zabezpečeného záväzku prevodom práva.5)
§ 20
Daňové priznanie
(1)
Daňovník dane z dedičstva a dane z darovania, u ktorého základ dane prevyšuje nezdaniteľnú sumu a daňovník dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade.
(2)
Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky požadované údaje a daň si sám vypočítať.
(3)
Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d)§ 8 ods. 2 podávajú jedno daňové priznanie.
(4)
Ak daňové priznanie nebolo podané v lehote najneskôr podľa odseku 1 alebo nebolo podané vôbec, môže daňový úrad uložiť daňovníkovi dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pokutu najviac 500 Sk fyzickej osobe a najviac 5 000 Sk právnickej osobe.
§ 21
Správa dane
(1)
Správu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu nehnuteľností vykonávajú daňové úrady.10)
(2)
Pri dani z dedičstva je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého mal naposledy poručiteľ trvalý pobyt. Ak poručiteľ nemal v čase smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého sa majetok poručiteľa nachádza.
(3)
Pri dani z darovania hnuteľných vecí je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo. Pri darovaní hnuteľných vecí do cudziny je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má trvalý pobyt alebo sídlo darca.
(4)
Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností alebo pri darovaní nehnuteľností je miestne príslušný daňový úrad, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
§ 22
Zaokrúhľovanie dane
Pri vyrubovaní dane sa zaokrúhľuje základ dane na celé stokoruny dole a vyrubená daň na celé koruny hore.
§ 23
Platenie, vyrubenie a splatnosť dane
(1)
Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný vypočítanú daň zaplatiť najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania; tento deň je dňom splatnosti dane. Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorá neprevyšuje 100 Sk, sa neplatí.
(2)
Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d)§ 8 ods. 2 sú povinní zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, penále a pokutu spoločne a nerozdielne.
(3)
Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyrubuje, ak neprevyšuje 100 Sk.
§ 23a
Penále
(1)
Ak daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nezaplatí daň najneskôr v lehote jej splatnosti v správnej výške, je povinný zaplatiť penále 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane, najviac však do 100 % dlžnej sumy.
(2)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní sa vypočíta penále podľa odseku 1 polovičnou sadzbou.
(3)
Penále sa nevyrubí, ak neprevyšuje 100 Sk.
(4)
Penále je splatné do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
§ 24
Vrátenie dane
(1)
Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ak ju zaplatil ten, kto na to nebol povinný.
(2)
Daňový úrad na žiadosť daňovníka vráti daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností pri odstúpení od zmluvy alebo pri vrátení daru, ak sa tak stane do jedného roka odo dňa
a)
zápisu do katastra nehnuteľností,
b)
účinnosti zmluvy o odplatnom prevode alebo bezplatnom nadobudnutí nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností,
c)
bezplatného nadobudnutia hnuteľných vecí.
(3)
Daň sa vráti, ak o to daňovník požiada do jedného roka odo dňa, kedy nastali skutočnosti uvedené v odseku 2.
(4)
Daňový úrad vydá o vrátení dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa odsekov 1 a 2 rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(5)
Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení dane.
§ 25
Konanie a náhrada nákladov
(1)
Pri daňovom konaní pred miestne príslušnými daňovými úradmi sa postupuje, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Náklady za úkony súvisiace s vyrubením dane, ktoré sú vykonané mimo úradovne miestne príslušného daňového úradu je povinný uhradiť daňovník, ak zapríčinil, že sa koná mimo úradovne.
§ 26
Súčinnosť
(1)
Súd alebo notár, ktorý prejednal dedičstvo, zašle právoplatné rozhodnutie alebo osvedčenie o dedičstve miestne príslušnému daňovému úradu v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(2)
Správa katastra zašle miestne príslušnému daňovému úradu jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu11a) spolu s ocenením nehnuteľnosti v lehote do 30 dní odo dňa zápisu. Správa katastra zašle miestne príslušnému daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu záznamom verejnej alebo inej listiny do 15 dní odo dňa zápisu.11b) Verejné listiny a iné listiny o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam zasielajú miestne príslušnému daňovému úradu ich vyhotovitelia spolu s úradným ocenením nehnuteľností.
(3)
Stredisko cenných papierov11c) oznámi miestne príslušnému daňovému úradu údaje nevyhnutné na zistenie základu dane z darovania pri dare cenného papiera v lehote do 30 dní odo dňa pripísania cenného papiera na účet obdarovaného.
§ 26a
(1)
Za nehnuteľnosti sa podľa tohto zákona považujú aj byty a nebytové priestory.
(2)
Kde sa v tomto zákone používa výraz „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ a „česko-slovenská“, rozumie sa ním „Slovenská republika“ a „slovenská“.
§ 26b
Podľa § 17 ods. 2 písm. a) a c) sa postupuje už od 1. januára 1993.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 27-30)

§ 27

(1)
Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola podľa skorších predpisov predmetom poplatku z dedičstva, darovania a prevodu alebo prechodu nehnuteľností, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola predmetom poplatku podľa doterajších predpisov, a poplatok nebol doteraz vyrubený a zaplatený, zabezpečí ukončenie začatého konania príslušný súd vrátane vyrubenia a vybratia poplatku.

§ 27a

Ak pred 1. aprílom 2002 vznikla daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

§ 28

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 30

Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb. o notárskych poplatkoch,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
3.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách na notárskych poplatkoch (vyhlásené v čiastke 59/1991 Zb.).

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.
Poznámky
1)
§ 26 a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
1a)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
1d)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
1e)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
1i)
Napríklad zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
6b)
Napríklad zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6c)
Vyhláška č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.
6d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
6f)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
10)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.
11)
Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
11b)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.§ 37 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.