Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

42/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
42
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2003
o Obchodnom vestníku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

(1)
V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, rozhodnutia a oznámenia (ďalej len „údaje“), ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník a zákon.
(2)
V Obchodnom vestníku sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňujú alebo uverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť ich zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)
V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať alebo uverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon,1) neustanovuje však povinnosť zverejniť alebo uverejniť ich v Obchodnom vestníku.
(4)
V Obchodnom vestníku sa môžu uverejňovať aj údaje štátnych orgánov alebo iných osôb poverených výkonom verejnej moci (ďalej iba „orgány verejnej moci“) týkajúce sa podnikateľov a údaje podnikateľov.

§ 2

Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“).

§ 3

(1)
Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom roku postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých častí sa uvádza číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.
(2)
Vydavateľ môže rozdeliť vydania Obchodného vestníka na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Každá časť je oddeliteľná a stránkuje sa osobitne.
(3)
Obchodný vestník sa vydáva v listinnej a elektronickej forme. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej formy a elektronickej formy Obchodného vestníka a ak je znenie obidvoch foriem odlišné, je záväzná listinná forma Obchodného vestníka.

§ 4

(1)
Podkladom na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín je výpis z obchodného registra a oznámenie o uložení listín do zbierky listín, ktoré vydavateľovi zasielajú registrové súdy v elektronickej podobe.
(2)
Podkladom na zverejnenie rozhodnutia súdu, ktoré je súd podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti súdu je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(3)
Podkladom na zverejnenie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré je orgán verejnej moci podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti orgánu verejnej moci je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(4)
Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie údajov orgánov verejnej moci a údajov podnikateľov sú podklady vyhotovené v listinnej podobe. Podnikatelia môžu spolu s listinnými podkladmi na zverejnenie alebo uverejnenie údajov predložiť aj podklady vyhotovené v elektronickej podobe. V prípade odlišného znenia listinnej a elektronickej podoby podkladov je pre zverejnenie alebo uverejnenie rozhodujúca listinná podoba podkladov. Jednotné vzory na vyhotovenie niektorých podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podnikateľov sa ustanovujú v prílohe č. 1.
(5)
Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu, správcu alebo súdneho exekútora podľa osobitného zákona1a) je písomnosť zaslaná vydavateľovi na ním určenú elektronickú adresu v ním určenej elektronickej podobe. Podrobnosti o tom vydavateľ zverejní na svojej internetovej stránke.
(6)
Podkladom na zverejnenie písomnosti dražobníka podľa osobitného zákona1b) je písomnosť zaslaná vydavateľovi.

§ 5

(1)
Podklady na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín sa zasielajú vydavateľovi v elektronickej podobe.
(2)
Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 4 ods. 2 až 46 sa spolu s kópiou dokladu o zaplatení úhrady, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje, doručujú vydavateľovi osobne alebo sa mu zasielajú poštou alebo telefaxom na adresu alebo telefaxové číslo, ktoré sú uvedené v tiráži Obchodného vestníka. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením alebo zaslaním jeho originálu. Na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

§ 6

(1)
Vydavateľ zverejní alebo uverejní údaje podľa § 1, ak sú podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov vyhotovené v súlade s týmto nariadením.
(2)
Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 v Obchodnom vestníku je zaplatenie a predloženie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Z dokladu o zaplatení úhrady musia vyplývať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, číslo účtu vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sa určujú podľa prílohy č. 2 k tomuto nariadeniu. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby, ktorej sa zverejnený údaj týka. Číslo účtu vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.
(3)
Údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ukladá súdu, správcovi, súdnemu exekútorovi, dražobníkovi alebo orgánom verejnej moci osobitný zákon, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením.
(4)
Údaje podnikateľov podľa § 1, okrem účtovných závierok, správ o hospodárení, výročných správ a prospektov cenných papierov, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením a splnenia podmienky podľa odseku 2.
(5)
Iné údaje podnikateľov ako údaje podnikateľov podľa odseku 4, najmä účtovné závierky podnikateľov, správy o hospodárení, výročné správy a prospekty cenných papierov vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie a splnenia podmienky podľa odseku 2.
(6)
Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ktoré nie sú vyhotovené v súlade s týmto nariadením, vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o ich zverejnenie alebo uverejnenie, v lehote desiatich dní odo dňa ich doručenia vrátane zaplatenej úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov zníženej o manipulačný poplatok 100 Sk.

§ 7

(1)
Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov zodpovedá osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ.
(2)
Tlačové chyby v Obchodnom vestníku sa odstraňujú na náklady vydavateľa uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.

§ 8

(1)
Suma úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa uvádza v prílohe č. 2.
(2)
Sumu úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku uhrádza osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov.
(3)
Údaje súdov a údaje orgánov verejnej moci týkajúce sa podnikateľov sa v Obchodnom vestníku zverejňujú alebo uverejňujú bezodplatne.

§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.

§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Poznámky
1)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1991 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).
2)
Zákon č. 231 /1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.

Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
4)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
7)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
8)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.

Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
Údaj na zverejnenieSuma úhradyŠpecifický

symbol
Údaje z registrových súdov bezodplatne1) 
Údaje z konkurzných súdov bezodplatne 
Údaje z registra registrových úradov bezodplatne 
Transformačné projekty a rozhodnutia

o transformácii
bezodplatne 
Rozhodnutia o privatizácii bezodplatne 
Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného zákona2) bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej pomoci orgán verejnej moci 
 600 Sk v ostatných prípadoch 01
Údaje podnikateľov600 Sk, ak ide o oznámenie o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti a výzvu veriteľom podľa prílohy č. 1 bodu 102
 600 Sk, ak ide o oznámenie a výzvu likvidátora (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 203
600 Sk, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri zvýšení základného imania akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 304
600 Sk, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 405
600 Sk, ak ide o vyhlásenie akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 506
600 Sk, ak ide o oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným podľa prílohy č. 1 bodu 607
600 Sk, ak ide o oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie podľa prílohy č. 1 bodu 708
600 Sk, ak ide o zverejnenie zmeny emisných podmienok dlhopisov podľa prílohy č. 1 bodu 909
600 Sk, ak ide o uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera podľa prílohy č. 1 bodu 1010
600 Sk, ak ide o uverejnenie zmeny podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier podľa prílohy č. 1 bodu 1111
600 Sk, ak ide o výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením podľa prílohy č. 1 bodu 1212
600 Sk, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej podoby na listinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 1313
100 Sk, ak ide o zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa prílohy č. 1 bodu 1614
600 Sk, ak ide o uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia podľa prílohy č. 1 bodu 1715
600 Sk, ak ide o výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií podľa prílohy č. 1 bodu 1816
3 000 Sk, ak ide o účtovné závierky (iné ako účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby), správy o hospodárení alebo výročné správy 17
1 000 Sk, ak ide o emisné podmienky dlhopisov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 818
300 Sk, ak ide o účtovné závierky verejnoprávnych inštitúcií zverejňované podľa osobitných predpisov3)19
500 Sk, ak ide o výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky zverejňovanú podľa osobitného predpisu4)20
2 000 Sk, ak ide o zverejnenie úplného znenia rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobitných predpisov5)21
bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela priamo orgán verejnej moci 
Účtovné závierky neinvestičných fondov

a neziskových organizácií poskytujúcich vše-

obecne prospešné služby zverejňované podľa

osobitných predpisov
6)
300 Sk22
Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských

súdov podľa osobitného zákona
7)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 14+ 5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu) 23

24
500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách 25
300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení stáleho rozhodcovského súdu 26
Údaje zriaďovateľov mediačných

centier podľa osobitného zákona
8)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení mediačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 15+ 5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam mediátorov mediačného centra, štatút mediačného centra) 27

28
500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách 29
300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení mediačného centra 30
Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) alebo údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b) bezodplatne 
Údaje o verejných súťažiach bezodplatne, ak je vyhlasovateľom verejnej súťaže orgán verejnej moci 
1 000 Sk v ostatných prípadoch 31
Prospekty cenných papierov a investícií3 000 Sk za zverejnenie úplného znenia prospektu 32
600 Sk za zverejnenie oznámenia o tom, kde je prospekt uložený 33
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

nadácie podľa osobitného zákona
10)
100 Sk34
Iné údaje orgánov verejnej moci bezodplatne 
Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej moci1 000 Sk35