Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

198/2002 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2005
198
ZÁKON
z 22. februára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku dve priezviská, len ak ich nadobudol podľa predchádzajúcich právnych predpisov,3) alebo ak ich nadobudol súhlasným vyhlásením pri uzavieraní manželstva.3a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení zákona č. 198/2002 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 písmeno d) znie:
„d)
dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare.“.
2.
V § 19 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare.“.
3.
Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý znie:
„§ 37b
Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.