Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

245/2002 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2005
245
ZÁKON
z 10. apríla 2002
o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

(§ 1-2)

§ 1

(1)
Zrušuje sa Fond náhradného výživného (ďalej len „fond").
(2)
Ak ku dňu zrušenia fondu nebol vytvorený základ fondu z vkladu 1,500 miliónov Sk poskytnutého z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zostávajú tieto finančné prostriedky na účte Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
(3)
Zostatok prostriedkov fondu ku dňu zrušenia fondu je príjmom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(4)
Dňom zrušenia fondu prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva.
(5)
Dňom zrušenia fondu prechádzajú práva a povinnosti z tohto fondu, ako aj pohľadávky a záväzky z tohto fondu na ministerstvo.
(6)
Záverečný účet fondu zostavuje a predkladá ministerstvo.

§ 2

Konanie o vyplatenie náhradného výživného, v ktorom nebolo právoplatne rozhodnuté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov. Pri vyplácaní náhradného výživného sa postupuje podľa doterajších predpisov, najdlhšie do 31. marca 2005.

Čl. III

Účinnosť

(§ 17)

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.