Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

619/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010
619
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o Slovenskom rozhlase
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Postavenie a poslanie Slovenského rozhlasu

(§ 1-6)

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenského rozhlasu a jeho orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenského rozhlasu.

§ 2

Postavenie Slovenského rozhlasu

(1)
Slovenský rozhlas je verejnoprávna národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(2)
Slovenský rozhlas je právnická osoba so sídlom v Bratislave, zapisuje sa do obchodného registra.

§ 3

Poslanie Slovenského rozhlasu

(1)
Slovenský rozhlas je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(2)
Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania podľa tohto zákona je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
(3)
Programovú službu2) Slovenského rozhlasu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
a)
sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, k etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky,
b)
poskytujú z diania v Slovenskej republike i v zahraničí nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie na slobodné utváranie názorov,
c)
rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov,
d)
utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo verejných veciach s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

§ 4

Úlohy Slovenského rozhlasu

(1)
Slovenský rozhlas vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa rozhlasovej programovej služby1) previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo na fyzickú osobu.
(2)
Slovenský rozhlas chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu [§ 8 ods. 1 písm. e)].
(3)
Slovenský rozhlas poskytuje archívne dokumenty z oblasti rozhlasového vysielania, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na vznik nových diel. Podmienky poskytovania archívnych dokumentov schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa Rozhlasová rada.
(4)
Slovenský rozhlas plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.2a)

§ 5

Činnosť Slovenského rozhlasu

(1)
Hlavná činnosť Slovenského rozhlasu je
a)
vysielanie najmenej šiestich rozhlasových programových služieb,2) ktoré sú v súlade s poslaním Slovenského rozhlasu a z ktorých aspoň tri sa realizujú celoplošným vysielaním,3)
b)
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
c)
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme,4)
d)
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových štúdií; regionálne vysielanie každého rozhlasového štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
e)
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Slovenský rozhlas samostatné organizačné zložky,
f)
zohľadňovanie potrieb sociálnych menšín vo vysielaní,
g)
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností5) vo vysielaní,
h)
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
i)
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,6)
j)
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti,7)
k)
vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
l)
zabezpečovanie prieskumov rozhlasového trhu a mediálneho prostredia,
m)
zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
n)
zabezpečovanie činnosti archívu Slovenského rozhlasu,8)
o)
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,9)
p)
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
q)
vydavateľská činnosť,
r)
utváranie siete stálych a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.
(2)
Slovenský rozhlas zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou reklamy a ani nenasledovalo bezprostredne pred reklamou alebo po reklame.
(3)
Slovenský rozhlas vysiela reklamu a sponzorované programy podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Slovenský rozhlas preberá do archívu Slovenského rozhlasu archívne dokumenty z oblasti rozhlasového vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraňuje a sprístupňuje ich a umožňuje k nim prístup. Slovenský rozhlas poskytuje kópie archívnych dokumentov z oblasti vysielania za úhradu.

§ 6

Podnikanie Slovenského rozhlasu

(1)
Slovenský rozhlas je oprávnený vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jeho hlavnej činnosti a ktorá nesmie ohroziť plnenie jeho poslania podľa§ 3 a jeho hlavnej činnosti podľa § 5 tohto zákona. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa Slovenský rozhlas na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(2)
Slovenský rozhlas je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnený podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sám založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo sa stať jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s poslaním a hlavnou činnosťou Slovenského rozhlasu a ak Slovenský rozhlas touto majetkovou účasťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3)
Slovenský rozhlas nie je oprávnený uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve11) ani sa zúčastňovať na obchodovaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,12) ani takéto spoločnosti zakladať.

Orgány Slovenského rozhlasu

(§ 7)

§ 7

Orgány Slovenského rozhlasu sú:
a)
Rozhlasová rada,
b)
Dozorná komisia Slovenského rozhlasu,
c)
generálny riaditeľ.

Rozhlasová rada

(§ 8-14)

§ 8

Pôsobnosť Rozhlasovej rady

(1)
Rozhlasová rada (ďalej len „rada“)
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskému rozhlasu vyplývajú z osobitných predpisov,6)
b)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmenu, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu ročnej mzdy,
c)
vyjadruje sa o vymenovaní najviac dvoch zástupcov generálneho riaditeľa,
d)
schvaľuje štatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu, ktorý bude v rozsahu určenom radou riadiť činnosť Slovenského rozhlasu a konať v jeho mene, a to v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa, za čo mu môže určiť mesačnú odmenu najviac však v sume jeho mesačnej mzdy; za štatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu rada schvaľuje zástupcu generálneho riaditeľa podľa § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju funkciu v čase skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa, a ak takýto zástupca nie je, schvaľuje iného zamestnanca Slovenského rozhlasu, pričom rozsah, ktorý určí štatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedziť bežnú prevádzku a hospodárenie Slovenského rozhlasu,
e)
schvaľuje štatút Slovenského rozhlasu, štatút Dozornej komisie Slovenského rozhlasu (ďalej len „dozorná komisia“), organizačný poriadok Slovenského rozhlasu, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu podľa § 4 ods. 2 a podmienky poskytovania archívnych dokumentov podľa § 4 ods. 3, ako aj žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie,12a)
f)
schvaľuje návrhy predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a)f), prerokúva a schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu, účtovnej závierky, ako aj návrh na použitie rezervného fondu,
g)
prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko,
h)
prerokúva po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu predloženú generálnym riaditeľom a zaujíma k nej stanovisko,
i)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 20 ods. 8,
j)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na využívanie reklamného vysielacieho času Slovenského rozhlasu11) ako celku v spolupráci s externou spoločnosťou, ako aj návrh postupu generálneho riaditeľa na výber tejto spoločnosti,
k)
schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu13) je vyššia ako 300 000 Sk, nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva14) k nehnuteľnej veci,
l)
schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na utvorenie alebo zrušenie vysielacieho okruhu Slovenského rozhlasu,
m)
poveruje dozornú komisiu kontrolou hospodárenia Slovenského rozhlasu alebo nakladania s jeho majetkom,
n)
navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,14a)
o)
prijíma uznesenia k zisteniam, návrhom a stanoviskám komisie,
p)
prerokúva rade adresované sťažnosti a iné podnety na činnosť Slovenského rozhlasu a jeho orgánov vo vzťahu k tomuto zákonu,
r)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa podľa osobitného zákona.15)
(2)
Rada je povinná predložiť Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) každoročne do 31. mája správu o svojej činnosti, o činnosti dozornej komisie a spolu so svojím stanoviskom aj výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Rada spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v otázkach týkajúcich sa dodržiavania povinností Slovenského rozhlasu ustanovených osobitným predpisom.1)

§ 9

Zloženie rady

(1)
Rada má 15 členov.
(2)
Pätnásť členov rady volí národná rada z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady; návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady poslanci alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu16) pôsobiace v oblasti rozhlasovej tvorby, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.17)

§ 10

Členstvo v rade

(1)
Za člena rady možno zvoliť alebo navrhnúť štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu ministerstva, predsedu (vedúceho) ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy, člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,18) člena orgánov Slovenskej televízie a s pracovnoprávnym alebo iným právnym vzťahom k Slovenskému rozhlasu. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke19) členovi rady. Funkcia člena rady je nezlučiteľná aj s funkciou v orgánoch štátnej správy, s funkciou v orgánoch vyšších územných celkov, s funkciou starostu (primátora), s funkciou prokurátora, s funkciou sudcu a s funkciou sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4)
Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(5)
Člen rady nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,20) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb ani v tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke19) členovi rady. Člen rady nesmie byť vydavateľom periodickej tlače,21) prevádzkovateľom tlačovej agentúry, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného alebo dozorného orgánu takých osôb, byť majiteľom, spolumajiteľom ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, s reklamou a propagáciou, s technickým zabezpečením vysielania programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.
(6)
Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 až 5.
(7)
Pri výkone funkcie člena rady je člen rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v rade je nezastupiteľné.

§ 11

Funkčné obdobie člena rady

(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Člena rady možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.
(3)
Ak ide o prvé funkčné obdobie rady podľa tohto zákona alebo v prípade odvolania všetkých členov rady podľa § 12 ods. 5, noví členovia rady si na prvom zasadnutí žrebom určia piatich členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a piatich členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
(4)
Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 12 ods. 1 písm. b), c)e), nový člen rady je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.

§ 12

Skončenie výkonu funkcie člena rady

(1)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady podľa § 11,
b)
vzdaním sa funkcie člena rady; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c)
odvolaním člena rady z funkcie,
d)
odvolaním všetkých členov rady alebo
e)
smrťou člena rady.
(2)
Národná rada odvolá člena rady, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo
d)
nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda rady je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predsedovi národnej rady.
(4)
Predseda národnej rady zaradí rokovanie o odvolaní člena rady podľa odseku 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada rozhodne o odvolaní člena rady, predseda národnej rady zaradí voľbu nového člena rady na najbližšiu schôdzu národnej rady od rozhodnutia o odvolaní.
(5)
Národná rada môže odvolať všetkých členov rady, len ak svojím uznesením najmenej dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že Slovenský rozhlas neplní úlohy a povinnosti podľa osobitného predpisu napriek upozorneniam Rady pre vysielanie a retransmisiu.22)
(6)
Návrh na odvolanie všetkých členov rady podľa odseku 5 je oprávnená podať skupina najmenej 30 poslancov národnej rady. Predseda národnej rady zaradí rokovanie o tomto návrhu na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada odvolá členov rady podľa odseku 5, predseda národnej rady zaradí voľbu nových členov rady podľa § 9 ods. 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady.
(7)
Ak sa členom rady skončí funkčné obdobie podľa odseku 1 písm. a), národná rada je povinná vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby 15 dní pred skončením funkčného obdobia boli členovia rady zvolení na nové funkčné obdobie.

§ 13

Náležitosti spojené s členstvom v rade

(1)
Výkon funkcie člena rady sa považuje za iný výkon vo všeobecnom záujme.23)
(2)
Člen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.24)
(3)
Členovi rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy.25)

§ 14

Rokovanie rady

(1)
Na prvom zasadnutí rady po prvom zvolení členov rady na základe tohto zákona alebo po odvolaní členov rady podľa § 12 ods. 5 zvoláva prvé rokovanie rady predseda národnej rady, a to najneskôr do 30 dní od zvolenia nových členov rady. Na prvom zasadnutí je rada schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Na tomto zasadnutí rada zvolí svojho predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo jeden z podpredsedov rady.
(3)
Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady
a)
volí predsedu rady, prvého podpredsedu rady a druhého podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
b)
odvoláva predsedu rady, prvého podpredsedu rady a druhého podpredsedu rady.
(5)
Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností prvý podpredseda rady a v čase neprítomnosti prvého podpredsedu rady zastupuje predsedu rady druhý podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady alebo jeden z podpredsedov rady.
(6)
Rokovania rady sú verejné. Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov,26) rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(7)
Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia byť verejne dostupné do 24 hodín odo dňa skončenia rokovania rady a zápis z rokovania rady musí byť verejne dostupný najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady.
(8)
Podrobnosti o rokovaní rady upravuje jej rokovací poriadok schválený radou.
(9)
Podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje predseda národnej rady po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru národnej rady k návrhu predloženému radou.

Dozorná komisia

(§ 15-16)

§ 15

Pôsobnosť dozornej komisie

(1)
Dozorná komisia plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením Slovenského rozhlasu, nad nakladaním s majetkom Slovenského rozhlasu a nad využívaním finančných prostriedkov podľa tohto zákona.
(2)
Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a)
predkladať rade návrh štatútu dozornej komisie,
b)
predkladať rade stanoviská podľa § 8 ods. 1 písm. f), i), j)k),
c)
plniť úlohy, ktoré jej uloží rada podľa § 8 ods. 1 písm. m),
d)
predkladať rade návrhy na kontrolu hospodárenia Slovenského rozhlasu alebo nakladania s jeho majetkom,
e)
oboznamovať radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami, podávať rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
f)
zaujať stanovisko k časti o hospodárení Slovenského rozhlasu vo výročnej správe o činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 8 ods. 1 písm. h) s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom, podnikateľskej činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 6 a združovaniu prostriedkov podľa § 20 ods. 8,
g)
predkladať rade každoročne do 31. marca správu o svojej činnosti.
(3)
Členovia dozornej komisie sú pri svojej činnosti podľa odseku 2 písm. c) oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenského rozhlasu a s nakladaním s majetkom Slovenského rozhlasu.
(4)
Členovia dozornej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti podľa odseku 3. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na zistenia komisie podľa odseku 2 písm. c) a e).

§ 16

Členstvo v dozornej komisii

(1)
Dozorná komisia má troch členov, z ktorých jedného člena volí národná rada a po jednom členovi vymenúvajú prezident Slovenskej republiky a vláda. Členovia dozornej komisie musia mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa, päťročnú odbornú prax a musia spĺňať podmienky ustanovené v § 10. Funkčné obdobie členov dozornej komisie je tri roky.
(2)
Ak sa člen dozornej komisie vzdá členstva v dozornej komisii, predseda rady požiada predsedu národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o vymenovanie nového člena podľa toho, kým bol tento člen vymenovaný alebo zvolený. Predseda dozornej komisie je povinný informovať predsedu národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o skutočnostiach podľa odseku 3.
(3)
Člen dozornej komisie sa odvolá, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 3 až 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo
d)
nevykonáva funkciu člena dozornej komisie najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(4)
Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy.25) Ostatné náležitosti spojené s činnosťou dozornej komisie upraví štatút dozornej komisie, ktorý schvaľuje rada. Výkon funkcie člena dozornej komisie sa považuje za iný výkon vo všeobecnom záujme.23)

Generálny riaditeľ

(§ 17-19)

§ 17

Postavenie generálneho riaditeľa

(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
(2)
Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.
(3)
Generálny riaditeľ najmä
a)
do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predkladá rade na schválenie návrh dlhodobej stratégie rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenského rozhlasu,
b)
predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
c)
predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
d)
uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
e)
predkladá rade návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady a dozornej komisie, a programový koncept vysielania Slovenského rozhlasu na príslušné rozpočtové obdobie; programový koncept obsahuje najmä návrh celkového časového rozsahu vysielania na jednotlivých vysielacích okruhoch Slovenského rozhlasu a návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času na jednotlivých programových okruhoch Slovenského rozhlasu, návrh podielu programových typov vo vysielaní na jednotlivých programových okruhoch Slovenského rozhlasu, návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Slovenského rozhlasu podľa jednotlivých programových typov, návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom vysielacom čase na jednotlivých programových okruhoch a návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom čase na príslušné obdobie,
f)
predkladá rade do 15. apríla výročnú správu o činnosti Slovenského rozhlasu podľa § 20 ods. 12,
g)
predkladá rade na schválenie návrh na využívanie reklamného vysielacieho času Slovenského rozhlasu10) ako celku v spolupráci s externou spoločnosťou, ako aj návrh postupu na výber tejto spoločnosti,
h)
zabezpečuje v určených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých radou alebo príslušnými kontrolnými orgánmi na zabezpečenie nápravy pri porušení povinností Slovenského rozhlasu ustanovených týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
i)
predkladá rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 20 ods. 8, ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), k)l).
(4)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach rady okrem voľby generálneho riaditeľa.

§ 18

Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa

(1)
Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
e)
spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 5.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu; minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť rade každú zmenu skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) až e).
(5)
Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
(6)
Generálny riaditeľ je povinný spôsobom podľa osobitného predpisu27) preukázať rade svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.

§ 18a

Voľba generálneho riaditeľa

(1)
Generálneho riaditeľa volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov členov rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
(2)
Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 18 ods. 2, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(3)
Ak žiadny z kandidátov nezíska vo voľbe podľa odseku 1 najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania podľa odseku 1 opakovane hlasuje na základe verejného vypočutia o kandidátoch, ktorí získali vo voľbe podľa odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe opakovaného hlasovania žiadny z kandidátov nezíska najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ďalšie hlasovanie. V ďalšom hlasovaní rada volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom hlasovaní získali najmenej šesť hlasov.
(4)
Ak rada nezvolí generálneho riaditeľa podľa odseku 1 ani podľa odseku 3, vykoná novú voľbu generálneho riaditeľa spôsobom podľa odsekov 1 až 3. Výzvu na prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od neúspešného hlasovania podľa odseku 1 alebo 3.
(5)
Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Slovenského rozhlasu a na internetovej stránke Slovenského rozhlasu a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(6)
Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 5.

§ 19

Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa

(1)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 3,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa.
(2)
Rada odvolá generálneho riaditeľa, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 1.
(3)
Rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenský rozhlas neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo aj povinnosti stanovené osobitným predpisom,1) na čo bol opakovane upozornený Radou pre vysielanie a retransmisiu,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. g), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. i) pred tým, ako začal vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov podľa týchto ustanovení, reálne konať,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. f) alebo podľa § 18 ods. 6.
(4)
Rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady verejným hlasovaním.

Hospodárenie Slovenského rozhlasu

(§ 20-22)

§ 20

(1)
Slovenský rozhlas hospodári s majetkom Slovenského rozhlasu v súlade s týmto zákonom.
(2)
Majetok Slovenského rozhlasu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľného majetku, pohľadávok a iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi.
(3)
Slovenský rozhlas hospodári s verejnými finančnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.28)
(4)
Finančné prostriedky, s ktorými Slovenský rozhlas hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
(5)
Slovenský rozhlas nemôže verejné finančné prostriedky podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) používať na podnikateľskú činnosť podľa § 6. Náklady na podnikateľskú činnosť a výnosy z podnikateľskej činnosti Slovenského rozhlasu sa nerozpočtujú. Náklady z podnikateľskej činnosti musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená, musí sa podnikateľská činnosť skončiť a strata z nej vzniknutá sa môže uhradiť z rezervného fondu. O podnikateľskej činnosti sa vedie oddelená analytická evidencia v účtovníctve a prostriedky z nej sa vedú na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,30) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Slovenský rozhlas poskytuje svoje výkony odplatne.29)
(7)
Finančné prostriedky a majetok Slovenského rozhlasu nemožno použiť na financovanie politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
(8)
Slovenský rozhlas môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľný majetok alebo finančné prostriedky na účely zmluvy o združení podľa osobitného predpisu,31) len ak dohodnutý účel združenia súvisí s hlavnou činnosťou Slovenského rozhlasu.
(9)
Slovenský rozhlas je povinný majetok Slovenského rozhlasu podľa odseku 2 užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať tento majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby sa nepoškodil, nestratil alebo nezneužil. Slovenský rozhlas je povinný nakladať so svojím majetkom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie jeho úloh, účelne, v súlade s § 8 ods. 1 písm. k) a s najväčšou hospodárnosťou.
(10)
Výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov nepodliehajú32)
a)
prostriedky na účtoch Slovenského rozhlasu, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,32a)
b)
majetok Slovenského rozhlasu nadobudnutý podľa § 23 ods. 1.
(11)
Slovenský rozhlas vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu13) a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.33) Účtovnú závierku musí overiť audítor13) a po schválení radou sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku34) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.
(12)
Výročná správa o činnosti Slovenského rozhlasu musí okrem povinných náležitostí13) obsahovať
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia poslania Slovenského rozhlasu a povinností Slovenského rozhlasu ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,1)
b)
vyhodnotenie vysielania programovej služby radou,
c)
stanovisko dozornej komisie k výsledku hospodárenia Slovenského rozhlasu,
d)
zmeny v zložení orgánov Slovenského rozhlasu, ktoré nastali v priebehu roka,
e)
prípadné ďalšie podstatné informácie o činnosti Slovenského rozhlasu.
(13)
Slovenský rozhlas zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti prerokovanú národnou radou na svojej internetovej stránke, v mieste svojho sídla a vydáva ju ako neperiodickú publikáciu.

§ 21

Financovanie Slovenského rozhlasu

(1)
Príjmy Slovenského rozhlasu sú najmä
a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom podľa osobitného predpisu,28)
b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k),
c)
príjmy z vysielania reklamy,
d)
sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu35) určené na priame alebo nepriame financovanie programov,
e)
príjmy z prenájmu a predaja majetku Slovenského rozhlasu,
f)
úroky z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky30) a z finančných investícií; úroky z vkladov príjmov podľa písmena b) sú príjmom štátneho rozpočtu,
g)
dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
h)
dedičstvo v prospech Slovenského rozhlasu,
i)
granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d).
(2)
Finančné prostriedky Slovenského rozhlasu sa vedú na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.30) Ak sa stane Slovenský rozhlas klientom Štátnej pokladnice, na finančné prostriedky Slovenského rozhlasu sa vzťahuje osobitný predpis.32a)
(3)
Finančné prostriedky Slovenského rozhlasu a majetok Slovenského rozhlasu sa môžu použiť len na činnosti vymedzené týmto zákonom.
(4)
Slovenský rozhlas uhrádza výdavky spojené s činnosťou orgánov Slovenského rozhlasu zo svojho rozpočtu.
(5)
Kontrolu hospodárenia Slovenského rozhlasu vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.36)

§ 21a

Zmluva so štátom

(1)
Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje
a)
záväzok Slovenského rozhlasu v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) a
b)
záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k).
(2)
Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.

§ 22

Rezervný fond

(1)
Slovenský rozhlas utvára rezervný fond.
(2)
Rezervný fond sa utvára
a)
zo zisku z hlavnej činnosti Slovenského rozhlasu po zdanení,
b)
zo zisku z podnikateľskej činnosti Slovenského rozhlasu po zdanení,
c)
z finančných prostriedkov získaných z činnosti združenia podľa osobitného predpisu,31)
d)
z darovaných prostriedkov,
e)
z prostriedkov štátnych fondov a štrukturálnych fondov Európskej únie.
(3)
Rezervný fond sa používa na
a)
úhradu rozpočtom nezabezpečených potrieb vrátane mzdových prostriedkov,
b)
úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
úhradu straty z hlavnej činnosti,
d)
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,
e)
obstaranie cenných papierov, finančné investície a kapitálové vklady,
f)
združovanie prostriedkov podľa osobitného predpisu,31)
g)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti,
h)
splátky úverov a úrokov z nich.

Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

(§ 23-25)

§ 23

(1)
Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v správe Slovenského rozhlasu, prechádza dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona do vlastníctva Slovenského rozhlasu.
(2)
Výkon práv k rozhlasovým programom, ktoré vyrobil Česko-slovenský rozhlas na Slovensku, patrí Slovenskému rozhlasu. Slovenský rozhlas má právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom k 1. júlu 1991. Slovenský rozhlas má právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom; ak z týchto zmlúv nevyplýva inak, prechádza právo využívať rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol Česko-slovenský rozhlas od zahraničných subjektov, na Slovenský rozhlas.
(3)
Rada zvolená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za časť rady zvolenej podľa § 9 ods. 2. Títo členovia rady predložia národnej rade do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok podľa § 10 ods. 2 až 5. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie člena podľa § 12 ods. 2.
(4)
Národná rada zvolí do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona šiestich členov rady podľa § 9 ods. 2. Nové funkčné obdobie členov rady podľa § 11 ods. 1 začína plynúť 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Na prvom zasadnutí rady v doplnenom zložení si jej členovia podľa § 11 ods. 3 určia žrebom dĺžku svojho funkčného obdobia.
(5)
Ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu zvolený podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva túto funkciu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za generálneho riaditeľa podľa tohto zákona. Jeho funkčné obdobie plynie podľa doterajších predpisov. Generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu predloží predsedovi rady do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok podľa § 18 ods. 3. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie z funkcie podľa § 19 ods. 2.
(6)
Národná rada, prezident Slovenskej republiky a vláda vymenujú do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona členov dozornej komisie podľa § 16.

§ 23a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2006

Na generálneho riaditeľa zvoleného pred účinnosťou tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzťahuje.

§ 24

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z., zákona č. 335/1998 Z. z., zákona č. 418/2003 Z. z. a zákona č. 442/2003 Z. z.

§ 25

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.
Poznámky
1)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
2a)
§ 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
3)
§ 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
5)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, uverejnená pod č. 250/2002 Z. z.

6)
Napríklad § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z. a zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu.
7)
Napríklad § 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
8)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
14a)
§ 10 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
16)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

§ 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
17)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
18)
§ 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
21)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 136§ 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
24)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
§ 54 ods. 2, 3, 46 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
30)
§ 2 ods. 1, 58 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d)§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d)§ 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
32a)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.).
34)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.