Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

374/2014 Z. z. v znení účinnom od 31. 12. 2021
374
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje
a)
správu pohľadávok Slovenskej republiky (ďalej len "štát"),
b)
konsolidáciu pohľadávok štátu.
(2)
Na právne vzťahy pri správe pohľadávok štátu neupravených týmto zákonom sa vzťahuje osobitný predpis.1)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na pohľadávky štátu vzniknuté
a)
z medzinárodných zmlúv alebo na základe medzinárodných zmlúv,
b)
zo stabilizačných mechanizmov,2)
c)
z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov3) v správe certifikačného orgánu a v správe orgánu finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka voči Európskej komisii,
d)
z vykonávania mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a Európskou komisiou podľa osobitného predpisu.3aa)
(4)
Na pohľadávku štátu, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov3) z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorou je pohľadávka
a)
z príspevku, podpory alebo rozhodnutia podľa osobitných predpisov3) v správe riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu alebo Pôdohospodárskej platobnej agentúry, sa vzťahujú § 2 písm. a) až d), § 3, § 4 ods. 1 písm. a)c), ods. 2, § 6, 9, 12, 13, 2024,
b)
z právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny v správe správcu, ktorým je Úrad vládneho auditu3a) alebo Pôdohospodárska platobná agentúra, sa vzťahujú § 2 písm. a) až d), § 3, § 4 ods. 1 písm. a)c), ods. 2, § 6, 7, 9, 12, 13, 2024, okrem pohľadávky štátu z rozhodnutia voči osobe, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,3b) a voči partnerovi,3c) ktorý nie je účastníkom zmluvného vzťahu podľa osobitného predpisu,3d) na ktoré sa vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona.
(5)
Na pohľadávku štátu zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, zo zmluvy o financovaní finančného nástroja alebo z právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,3aa) sa nevzťahujú § 4 ods. 1 písm. b), § 5§ 14 až 19; to neplatí, ak ide o pohľadávku štátu zo zmluvnej pokuty.
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie a vymáhanie pohľadávok štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy.4)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona
a)
pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo zo zákona, na základe zákona, z činnosti správcu pohľadávky štátu alebo na základe činnosti správcu pohľadávky štátu, jeho hodnota je určená alebo určiteľná a dlžník je známy,
b)
verejnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo rozhodnutím, schváleným zmierom alebo výkazom nedoplatkov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní alebo v obdobnom konaní vedenom podľa osobitných predpisov,5)
c)
súkromnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, iné ako podľa písmena b),
d)
dátum splatnosti je posledný deň, kedy je dlžník povinný splniť dlh bez toho, aby sa dostal do omeškania s jeho plnením; na účely tohto zákona sa za dátum splatnosti považuje aj deň vykonateľnosti rozhodnutia, na ktorého základe splatná pohľadávka prešla do vlastníctva štátu,6)
e)
splatnou pohľadávkou štátu je pohľadávka štátu, ktorá nebola uhradená do dátumu jej splatnosti.

§ 3

Správa pohľadávok štátu

(1)
Správcom na účely tohto zákona je správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,7) ak spravuje pohľadávky štátu; správcom je aj právnická osoba, z ktorej činnosti vznikajú pohľadávky, ktorých výnos je podľa osobitných predpisov8) príjmom štátneho rozpočtu alebo štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa osobitných predpisov9) spravuje pohľadávky štátu.
(2)
Správou pohľadávky štátu na účely tohto zákona je súhrn oprávnení a povinností, na ktorých základe je správca oprávnený s pohľadávkou štátu nakladať, uplatňovať a vymáhať ju v mene štátu.
(3)
Správu pohľadávky štátu vykonáva správca,
a)
z ktorého činnosti pohľadávka štátu vznikla,
b)
do ktorého pôsobnosti patrí ochrana majetkových záujmov štátu, poškodením ktorých pohľadávka štátu vznikla,
c)
ktorý vykonáva správu majetku štátu, s ktorým pohľadávka štátu súvisí,
d)
z ktorého rozpočtu je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla, ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak.
(4)
Ak nemožno určiť správcu podľa odseku 3, je na správu pohľadávky štátu príslušný ústredný orgán štátnej správy, ktorého pôsobnosti sa pohľadávka týka, alebo správca, ktorého určí tento orgán.
(5)
Ak nemožno určiť správcu podľa odseku 4, určí správcu Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií").
(6)
Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane aj na záväzky Slovenskej republiky v správe správcu.

§ 4

Povinnosti správcu

(1)
Správca je povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky štátu. Správca je povinný
a)
uplatňovať pohľadávku štátu riadne a včas, najmä oznamovať dlžníkovi písomnou výzvou na úhradu, že eviduje voči nemu splatnú pohľadávku štátu a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky štátu,
b)
viesť osobitnú evidenciu splatných pohľadávok štátu v rozsahu obsahujúcom najmä meno a priezvisko, ak je dlžníkom fyzická osoba alebo názov, ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, sumu a dátum splatnosti pohľadávky štátu,
c)
vykonávať ďalšie činnosti nevyhnutné na dosiahnutie úhrady pohľadávky štátu.
(2)
Ak § 9,14 až 18 neustanovujú inak, správca je povinný riadne a včas
a)
uplatniť právo na zaplatenie pohľadávky štátu na súde, podať návrh na nútené vymáhanie pohľadávky štátu10) alebo uskutočniť výkon rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
prihlásiť pohľadávku štátu do príslušného konania, ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia11) alebo dlžník vstúpil do likvidácie,
c)
prihlásiť pohľadávku štátu do dedičského konania, ak dlžník zomrel a správca sa o tejto skutočnosti dozvedel.
(3)
Správca je povinný spolu s pohľadávkou štátu vyúčtovať a uplatniť aj jej príslušenstvo.12) Správca nie je povinný vyúčtovať a uplatniť príslušenstvo12) pohľadávky štátu, ak pohľadávka štátu nepresiahne 50 eur alebo príslušenstvo12) pohľadávky štátu nepresiahne 20 eur. Z verejnej pohľadávky štátu sa úroky z omeškania13) nevyúčtujú a neuplatňujú.

§ 5

Centrálny register splatných pohľadávok štátu

(1)
Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len "centrálny register") je verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu; údaje, ktoré sú obsahom centrálneho registra, majú informatívny charakter. Centrálny register vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Centrálny register sa člení podľa jednotlivých správcov.
(2)
Centrálny register obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)
názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
c)
sumu istiny pohľadávky štátu,
d)
dátum splatnosti pohľadávky štátu,
e)
právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.
(3)
Správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa odseku 2 do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu podľa § 7. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.

§ 6

Prevod správy pohľadávky štátu

(1)
Ak je to účelné, správca môže aj bez súhlasu dlžníka previesť správu pohľadávky štátu na iného správcu. Správa pohľadávky štátu sa prevádza zmluvou o prevode správy pohľadávky štátu. Prevod správy pohľadávky štátu je vždy bezodplatný.
(2)
Zmluva o prevode správy pohľadávky štátu musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky štátu, označenie dlžníka, dôvod prevodu, sumu a dátum prevodu správy pohľadávky štátu.
(3)
S prevodom správy pohľadávky štátu sa prevádza aj správa príslušenstva pohľadávky štátu a všetkých práv spojených s pohľadávkou štátu. Správca je povinný odovzdať novému správcovi všetky doklady a poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa predmetu prevodu správy pohľadávky štátu.
(4)
Prevod správy pohľadávky štátu je nový správca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ prevod správy pohľadávky štátu nie je oznámený dlžníkovi, zbaví sa dlžník záväzku plnením pôvodnému správcovi.

§ 7

Dohoda o splátkach a dohoda o odklade platenia

(1)
Správca môže na písomnú žiadosť dlžníka uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia, ak dlžník nemôže svoj dlh riadne a včas plniť. Ak sa plnením dlhu v splátkach alebo odkladom platenia môže poskytnúť štátna pomoc, možno takúto dohodu uzavrieť len vtedy, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci.
(2)
Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník
a)
svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o verejnú pohľadávku štátu,
b)
z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôže zaplatiť celý dlh naraz a
c)
v dohode o splátkach sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas.
(3)
Správca verejnej pohľadávky štátu nesmie uzavrieť dohodu o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky od dátumu splatnosti verejnej pohľadávky štátu. Ak osobitné predpisy14) ustanovujú dlhšiu dobu vykonateľnosti rozhodnutia, správca je oprávnený uzavrieť dohodu o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky, najviac však do uplynutia doby vykonateľnosti rozhodnutia.
(4)
Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na obdobie jedného roka od dátumu splatnosti pohľadávky štátu, ak dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo ide o verejnú pohľadávku štátu a z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôže dlžník zaplatiť celý dlh naraz.
(5)
Správca nie je oprávnený uzavrieť dohodu o splátkach a dohodu o odklade platenia k tej istej pohľadávke štátu. Správca nie je oprávnený uzavrieť opätovne dohodu o splátkach k tej istej pohľadávke štátu.
(6)
Ak dlžník dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade platenia, správca neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania ani poplatok z omeškania.13)

§ 8

Dohoda o započítaní pohľadávky štátu

(1)
Započítanie pohľadávky štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dohodu o započítaní pohľadávky štátu možno uzavrieť, ak
a)
ide o vzájomné pohľadávky, pričom pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh,
b)
sa s pohľadávkou dlžníka započítava súkromná pohľadávka štátu a
c)
pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke štátu v správe správcu, nie je premlčaná.
(2)
Na platnosť dohody o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva financií.
(3)
Pohľadávku štátu, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,15) možno započítať jednostranným právnym úkonom, ak je to v tejto zmluve dohodnuté.

§ 9

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu

(1)
Správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ak
a)
sa pohľadávka štátu premlčala,
b)
je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné,
c)
je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne.
(2)
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu obsahuje najmä označenie dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky štátu, sumu pohľadávky štátu a dôvod trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom. Dlžník sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu neupovedomuje.
(3)
Na platnosť rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania jednotlivej pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur je potrebný súhlas ministerstva financií, ak § 18 ods. 4 neustanovuje inak.
(4)
Správca môže vydať rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu k viacerým pohľadávkam štátu naraz, ak právny dôvod vzniku a trvalého upustenia od vymáhania týchto pohľadávok štátu je rovnaký.
(5)
Správca môže rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu zrušiť do jedného roka od jeho platnosti, ak sa preukáže, že dôvody pre takéto rozhodnutie neexistovali alebo zanikli.
(6)
Ak sa môže trvalým upustením od vymáhania pohľadávky štátu poskytnúť štátna pomoc, správca môže rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci.

§ 10

Odpustenie dlhu

(1)
Správca môže na písomnú žiadosť dlžníka rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom odpustení dlhu nepresahujúcom 1 000 eur v jednotlivom prípade, ak
a)
dlžníkom je fyzická osoba,
b)
odpustenie dlhu odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka,
c)
vznik pohľadávky štátu nesúvisí so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne odsúdený,
d)
správca neeviduje voči dlžníkovi inú pohľadávku štátu a
e)
vznik pohľadávky štátu nesúvisí s podnikateľskou činnosťou dlžníka.
(2)
Rozhodnutie o odpustení dlhu obsahuje najmä označenie dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky štátu, sumu pohľadávky štátu a dôvod odpustenia dlhu. Na vydanie rozhodnutia o odpustení dlhu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.

§ 11

Dohoda o urovnaní

Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o urovnaní týkajúcu sa práv na peňažné plnenia, ktoré sú medzi správcom a dlžníkom sporné alebo pochybné, za podmienok ustanovených v § 585 Občianskeho zákonníka.

§ 12

Súhlas s nakladaním s pohľadávkou štátu

Súhlas so započítaním pohľadávky štátu alebo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky štátu je možné udeliť, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.16) Na udelenie súhlasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; rozhodnutie o udelení súhlasu s nakladaním s pohľadávkou štátu nie je preskúmateľné správnym súdom.

§ 13

Zánik pohľadávky štátu

(1)
Pohľadávka štátu zaniká
a)
jej splnením,
b)
vzájomným započítaním pohľadávok vo výške, v akej sa vzájomne kryjú,
c)
uplynutím jedného roku od platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, ak dlžník neuspokojí pohľadávku štátu,
d)
odpustením dlhu,
e)
splynutím17) práva a povinnosti, ak dedičstvo, ktoré nenadobudol žiaden dedič, pripadlo štátu,18)
f)
rozhodnutím vlády Slovenskej republiky o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí na návrh ministerstva financií,
g)
znížením štátnych finančných aktív na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,19) ak ide o pohľadávku štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek,
h)
úplným alebo čiastočným uspokojením dlhu v rámci konkurzného konania,11)
i)
rozhodnutím o upustení od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody podľa osobitných predpisov.20)
(2)
Pohľadávka štátu podľa odseku 1 písm. e) a h) nezaniká, ak je správca oprávnený domáhať sa uspokojenia pohľadávky štátu voči spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka alebo domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky štátu z majetku tretích osôb.

Konsolidácia pohľadávok štátu

(§ 14-19)

§ 14

(1)
Na účely tohto zákona sa konsolidáciou pohľadávok štátu rozumie centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jedinej právnickej osoby.
(2)
Konsolidáciu pohľadávok štátu vykonáva právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora (ďalej len "poverená osoba"). Poverená osoba môže vykonávať aj iné činnosti, ak tak rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.
(3)
Konsolidáciu pohľadávok štátu vykonáva poverená osoba na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu vo vlastnom mene a na vlastný účet.
(4)
Konsolidácia pohľadávok štátu nemusí byť vykonaná, ak ide o pohľadávku štátu, ktorá sa vymáha v konaní podľa osobitných predpisov10) alebo prebieha výkon rozhodnutia na pohľadávku štátu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Konsolidácia verejnej pohľadávky štátu nemusí byť vykonaná do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti rozhodnutiu, na základe ktorého vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na príslušný súd alebo počas ktorej je proti rozhodnutiu príslušného súdu možné podať sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, a ak bol návrh na preskúmanie rozhodnutia alebo ústavná sťažnosť podaná, aj do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie zrušené, alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo rozhodnutie príslušného súdu zrušené; konsolidáciou verejnej pohľadávky štátu nie je dotknuté účastníctvo správcu v týchto konaniach. Konsolidácia pohľadávok štátu sa nevykonáva, ak
a)
ide o pohľadávku štátu, ktorej vymáhajúci orgán je ustanovený osobitným predpisom,21)
b)
od vymáhania pohľadávky štátu správca trvale upustil,
c)
ide o pohľadávku štátu, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade platenia, a § 17 neustanovuje inak,
d)
ide o pohľadávku štátu z trvajúceho zmluvného vzťahu,
e)
dlžníkom je správca,
f)
dlžníkom je poverená osoba.
(5)
Poverená osoba je povinná
a)
vymáhať pohľadávku štátu s odbornou starostlivosťou, najmä dbať, aby nedošlo k jej zníženiu; na pomerné uspokojenie pohľadávky štátu je oprávnená pristúpiť poverená osoba len v rámci reštrukturalizácie,11)
b)
vymáhať pohľadávku štátu v súlade so záujmami správcu,
c)
pri konsolidácii pohľadávky štátu konať len v rozsahu práv a povinností správcu podľa tohto zákona,
d)
zaslať správcovi správu o stave vymáhania pohľadávky štátu každoročne do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok a vždy na požiadanie správcu,
e)
prijať plnenie od dlžníka alebo inej osoby, ktorá plní namiesto dlžníka,
f)
uhradiť bez zbytočného odkladu vymoženú sumu pohľadávky štátu správcovi v súlade s § 18 ods. 6,
g)
aktualizovať údaje zverejňované v centrálnom registri, ak ide o pohľadávku štátu vymáhanú na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu, do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedela.
(6)
Poverená osoba nie je oprávnená konsolidáciu pohľadávky štátu zveriť inej osobe, okrem núteného vymáhania pohľadávky štátu.10)

§ 15

Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu

(1)
Zmluvou o vymáhaní pohľadávky štátu správca
a)
postupuje na poverenú osobu právo uplatňovať pohľadávku štátu,
b)
sa zaväzuje zaplatiť poverenej osobe za vymoženie pohľadávky štátu alebo za vymoženie jej časti odmenu,
c)
je povinný odovzdať poverenej osobe všetky doklady a poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú vymáhanej pohľadávky štátu, ktorá je predmetom zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu.
(2)
Poverená osoba je na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu oprávnená
a)
uplatňovať pohľadávku štátu, zabezpečiť k nej exekučný titul a vymáhať ju,
b)
konať voči dlžníkom, pred príslušnými orgánmi a tretími osobami pri uplatňovaní pohľadávky štátu; písomné splnomocnenie sa nevyžaduje,
c)
konať vo vlastnom mene, na vlastný účet a v prospech správcu,
d)
prijať plnenie, ktorým sa plní dlh voči správcovi.
(3)
Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu sa vzťahujú ustanovenia § 43 až 51 Občianskeho zákonníka.
(4)
Za splnenie dlhu sa považuje pripísanie dlžnej sumy na účet poverenej osoby alebo správcu alebo jej vyplatenie v hotovosti týmto osobám.
(5)
Poverená osoba zodpovedá za škodu spôsobenú správcovi svojou činnosťou, ibaže túto škodu nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

§ 16

Vymáhanie pohľadávky štátu

(1)
Ak dlžník neuhradí verejnú pohľadávku štátu do jedného roka od dátumu jej splatnosti, správca je povinný po uplynutí tejto lehoty, do troch mesiacov písomne požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu, ak správca nepostupuje podľa § 7 až 11. Poverená osoba je povinná do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti zaslať správcovi podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu. Správca je povinný uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu do 15 dní odo dňa doručenia podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu.
(2)
Ak dlžník neuhradí súkromnú pohľadávku štátu do dvoch rokov od dátumu jej splatnosti, správca je oprávnený po uplynutí tejto lehoty, do troch mesiacov písomne požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu. Poverená osoba je povinná do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti zaslať správcovi podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu. Správca je povinný uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu do 15 dní odo dňa doručenia podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu.
(3)
Správca nie je oprávnený požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu pred uplynutím lehoty ustanovenej v odseku 1 alebo odseku 2, ak odseky 4 až 6 a § 17 neustanovujú inak.
(4)
Ak je pohľadávkou štátu právo na opakujúce sa peňažné plnenie, správca je oprávnený písomne požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu naraz na viaceré opakujúce sa peňažné plnenia s rozdielnou splatnosťou, aj keď od dátumu ich splatnosti neuplynula lehota podľa odseku 1 alebo odseku 2; podmienkou uzavretia zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu je, že od dátumu splatnosti najstaršieho opakujúceho sa plnenia uplynula lehota podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(5)
Ak správca nerozhodne o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, je povinný písomne požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu, ak
a)
bolo na majetok dlžníka začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie alebo dlžník vstúpil do likvidácie, najneskôr do 15 dní odo dňa začatia tohto konania,
b)
sa správca dozvedel, že dlžník zomrel.
(6)
Poverená osoba je povinná do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5 zaslať správcovi podpísaný návrh zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu a správca je povinný uzavrieť s poverenou osobou zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu do piatich dní od doručenia podpísaného návrhu zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu.
(7)
Ak zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu nadobudla účinnosť počas konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie, dedičského konania alebo konania podľa osobitného predpisu,10) vstupuje dňom účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu do postavenia správcu v príslušnom konaní poverená osoba a správca toto postavenie stráca.
(8)
Počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu správca nie je oprávnený nakladať s pohľadávkou štátu podľa § 6 až 11.

§ 17

(1)
Správca nenaloží s pohľadávkou štátu podľa § 16, ak pohľadávka štátu nie je splatná z dôvodu uzavretej dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia. Ak sa verejná pohľadávka štátu stala splatná, pretože dlžník nezaplatil niektorú splátku riadne a včas, je správca povinný postupovať podľa § 16 v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti pohľadávky štátu. Ak sa verejná pohľadávka štátu stala splatná, pretože uplynula doba odkladu platenia pohľadávky štátu, je správca povinný postupovať podľa § 16 v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti pohľadávky štátu.
(2)
Ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo dlžník vstúpil do likvidácie, správca je povinný s pohľadávkou štátu naložiť podľa § 16 ods. 5 a 6 aj vtedy, ak pohľadávka štátu nie je splatná z dôvodu uzavretej dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia.

§ 18

(1)
Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede. Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká tiež pripísaním výnosu z vymoženej pohľadávky štátu na účet správcu alebo splnením dlhu správcovi. Ak je predmetom zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu viacero pohľadávok štátu, zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká len v časti pripísania výnosu z vymoženej pohľadávky štátu na účet správcu alebo v časti splnenia dlhu správcovi.
(2)
Správca je oprávnený vypovedať zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, ak ide o vymáhanie súkromnej pohľadávky štátu. Poverená osoba je oprávnená zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu vypovedať, ak vymáhanie pohľadávky štátu nebolo úspešné úplne alebo čiastočne, ani pri uskutočnení všetkého, čo možno v rámci odbornej starostlivosti spravodlivo od poverenej osoby požadovať. Za výpoveď poverenej osoby sa považuje doručenie záverečnej správy o nevymožení pohľadávky štátu alebo jej časti (ďalej len "záverečná správa") správcovi.
(3)
Záverečná správa obsahuje najmä
a)
zoznam úkonov, ktoré poverená osoba vykonala pre vymoženie pohľadávky štátu,
b)
stručný opis dôvodov, pre ktoré pohľadávku štátu nebolo možné vymôcť a
c)
sumu nevymoženej pohľadávky štátu.
(4)
Po doručení záverečnej správy vydá správca bez zbytočného odkladu rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, ak nevznikol spor zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu podľa § 19; súhlas ministerstva financií sa nevyžaduje.
(5)
Po skončení konsolidácie pohľadávky štátu je poverená osoba povinná odovzdať bez zbytočného odkladu správcovi všetku dokumentáciu súvisiacu s vymáhanou pohľadávkou štátu.
(6)
Ak vymáhanie pohľadávky štátu bolo aspoň čiastočne úspešné a poverená osoba riadne vykonala svoju činnosť, vzniká poverenej osobe nárok na odmenu vo výške 20 % z vymoženej sumy. Poverená osoba je povinná bez zbytočného odkladu uhradiť správcovi vymoženú sumu zníženú o svoju odmenu, pričom odmena sa zvýši o daň z pridanej hodnoty, ak je poverená osoba platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak dlžník splnil dlh správcovi alebo vymáhanie pohľadávky štátu nebolo úspešné, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu. Ak dlžník splnil časť dlhu správcovi, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu v tejto časti splnenia dlhu správcovi. Náklady súvisiace s uplatňovaním a vymáhaním pohľadávky štátu znáša poverená osoba, ak povinnosť ich uhradenia vznikla počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu alebo z činnosti poverenej osoby.
(7)
Na účely tohto zákona sa do výšky čiastočne alebo úplne splnenej pohľadávky štátu započítava aj odmena poverenej osoby.

§ 19

Spor zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu

(1)
O spore zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu medzi správcom a poverenou osobou, vrátane rozhodovania o porušení povinnosti takúto zmluvu uzavrieť, rozhoduje minister financií Slovenskej republiky na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
(2)
Návrh na rozhodnutie sporu je oprávnený podať správca alebo poverená osoba. Návrh na rozhodnutie sporu obsahuje najmä
a)
označenie účastníkov,
b)
uvedenie predmetu sporu,
c)
opis rozhodujúcich skutkových okolností,
d)
návrh, ako sa má v spore rozhodnúť.
(3)
Spor je spravidla písomný. O návrhu na rozhodnutie sporu sa rozhoduje po zabezpečení vyjadrenia účastníkov, spravidla do 60 dní od podania návrhu. Ústne vyjadrenie je možné nariadiť, ak je to potrebné pre riadne zistenie skutkového stavu.
(4)
Rozhodnutie o spore je pre účastníkov záväzné. Rozhodnutie o spore obsahuje
a)
označenie predmetu sporu,
b)
označenie účastníkov,
c)
výrok,
d)
stručné odôvodnenie rozhodnutia.
(5)
Na rozhodnutie o spore sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.

Pokuty

(§ 20)

§ 20

(1)
Ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní pohľadávok štátu správcami a poverenou osobou. Na vládny audit sa vzťahujú základné pravidlá vládneho auditu podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Ak ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, uložia pokutu
b)
do 10 000 eur správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. b)ods. 3, § 8 ods. 2, § 9 ods. 3, § 16 ods. 1 až 58, § 17, § 22 ods. 13,
c)
do 10 000 eur poverenej osobe za porušenie povinností ustanovených § 14 ods. 5 a 6, § 16 ods. 1 až 4,§ 18 ods. 56, § 22 ods. 1.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, trvania a následkov porušenia povinnosti.
(4)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty podľa odseku 2, ak jej prvé uloženie neviedlo k náprave a pokiaľ protiprávny stav trvá.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu možno uložiť do piatich rokov od preukázateľného porušenia povinnosti.
(6)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(§ 21-25)

§ 21

(1)
Správca, poverená osoba a ministerstvo financií sú oprávnení na účely nakladania s pohľadávkami štátu spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorej práva a povinnosti sú dotknuté týmto zákonom, a to meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia a údaje o majetkových pomeroch a zverejňovať ich v rozsahu ustanovenom v § 5 ods. 2.
(2)
Na pohľadávku štátu, s ktorou súvisia informácie alebo veci, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu25) alebo pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia, sa nevzťahuje § 5, 14 až 18, 22§ 23 ods. 2. Správcovia týchto pohľadávok štátu sú povinní každoročne do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok informovať ministerstvo financií o stave vymáhania týchto pohľadávok štátu. Obsahom informácie je suma splatnej pohľadávky štátu vrátane jej príslušenstva, dátum splatnosti a suma neuhradenej časti pohľadávky štátu.
(3)
Na pohľadávky štátu zo zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia za rok 1993 vrátane penále a z príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1993 vrátane penále, ak sa v roku 1993 neuhradili vôbec, alebo sa neuhradili v správnej výške alebo včas sa nevzťahuje § 5, 14 až 18, 22§ 23 ods. 2.
(4)
Ustanovenia § 5 a § 23 ods. 2 sa nevzťahujú na pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.26)

§ 22

(1)
Správca je povinný do 31. decembra 2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013. Poverená osoba je povinná v tejto lehote postúpenie pohľadávky štátu prijať. Na postúpenie pohľadávky štátu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odsek 2 neustanovuje inak. Pohľadávku štátu nie je správca povinný postúpiť, ak ide o pohľadávku štátu uplatnenú návrhom na príslušnom súde alebo pohľadávku štátu, ktorá sa vymáha v konaní podľa osobitných predpisov10) alebo prebieha výkon rozhodnutia na pohľadávku štátu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Verejnú pohľadávku štátu nie je správca povinný postúpiť do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti rozhodnutiu, na základe ktorého vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na príslušný súd, alebo počas ktorej je proti rozhodnutiu príslušného súdu možné podať sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, a ak bol návrh na preskúmanie rozhodnutia alebo ústavná sťažnosť podaná, aj do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie zrušené, alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo rozhodnutie príslušného súdu zrušené; postúpením verejnej pohľadávky štátu nie je dotknuté účastníctvo správcu v týchto konaniach. Postúpiť nemožno pohľadávku štátu, ak
a)
ide o pohľadávku štátu, ktorej vymáhajúci orgán je ustanovený osobitným predpisom,21)
b)
ide o pohľadávku štátu, ktorú dlžník plní na základe súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu,
c)
od vymáhania pohľadávky štátu správca trvale upustil,
d)
ide o pohľadávku štátu, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade platenia,
e)
ide o pohľadávku štátu z trvajúceho zmluvného vzťahu,
f)
dlžníkom je správca,
g)
dlžníkom je poverená osoba.
(2)
Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou štátu prechádza na poverenú osobu dňom účinnosti zmluvy o postúpení. Poverená osoba nemôže túto pohľadávku štátu ďalej postúpiť. Správca odpíše pohľadávku štátu z účtovnej evidencie ku dňu účinnosti zmluvy o postúpení. Správca je povinný odovzdať poverenej osobe všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky štátu. Postúpenie pohľadávky štátu oznamuje dlžníkovi poverená osoba. Ak je splnenie postúpenej pohľadávky štátu zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, správca je povinný o postúpení pohľadávky štátu informovať osobu, ktorá zabezpečenie pohľadávky štátu poskytla; to neplatí, ak je touto osobou dlžník. Správca neručí poverenej osobe za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky štátu.
(3)
Do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky štátu je správca oprávnený pri správe pohľadávky štátu postupovať podľa § 4§ 7 až 11. Ak zanikol dôvod nepostúpenia pohľadávky štátu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo správca nepostúpi pohľadávku štátu v lehote podľa odseku 1, povinnosť postúpiť pohľadávku štátu naďalej trvá. Ak právoplatnosťou rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie, na základe ktorého vznikla pohľadávka štátu, zrušené, alebo právoplatnosťou rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo zrušené rozhodnutie príslušného súdu, zanikol dôvod nepostúpenia verejnej pohľadávky štátu, správca ju nepostúpi podľa odseku 1 a môže s ňou naložiť podľa § 14 až 18.

§ 23

(1)
Ministerstvo financií zriadi centrálny register do 1. januára 2016.
(2)
Správca je povinný zabezpečiť evidenciu dlžníkov v centrálnom registri do 1. júla 2016. Ak ide o pohľadávky štátu vzniknuté do 31. decembra 2013, údaje podľa § 5 ods. 2 sa v centrálnom registri nezverejňujú.

§ 24

(1)
Začaté a právoplatne neukončené konania o porušení povinností pri správe pohľadávok štátu podľa osobitného predpisu1) sa dokončia podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na pohľadávky štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015.
(3)
Dohody o odklade platenia a dohody o splátkach uzavreté pred 1. januárom 2015 sa považujú za dohody o odklade platenia a dohody o splátkach podľa tohto zákona.

§ 25

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Správca pohľadávky štátu, ktorá vznikla po 31. decembri 2013 z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov3) a na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 5, je povinný zabezpečiť evidenciu dlžníkov v centrálnom registri do 1. augusta 2017; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu o splátkach alebo o odklade platenia.

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č.311/2013 Z. z., zákona č.160/2014 Z. z. a zákona č. 285/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 32b ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vyúčtovať a uplatňovať úhradu a penále z nedoplatkov úhrady (§ 32a ods. 10) postupom podľa osobitného predpisu;16da) úhradu a penále nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom úhrada alebo jej časť a penále boli splatné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16da znie:
„16da)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení takto:
§ 88b sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 6, 6a a 18j sa vypúšťajú.
2.
V § 13e sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 13a, 13aa, 13aba, 13abb, 13abc, 13abd, 13abe a 23baf sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 140/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 24a ods. 9 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VI

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z. a v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 27 ods. 2 poslednej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č.132/2013 Z. z., zákona č.352/2013 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 50 ods. 9 tretej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z. a zákona č.132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. v) sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".
2.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
„§ 21b
(1)
Pri nakladaní s pohľadávkami Slovenskej republiky vzniknutými v rámci pôsobností Štátnej pokladnice podľa § 6, okrem § 6 ods. 1 písm. v), a agentúry podľa § 17 alebo pri činnostiach v súvislosti s týmito pôsobnosťami sa postupuje podľa právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmetné pôsobnosti alebo činnosti a pri vymáhaní týchto pohľadávok sa postupuje podľa osobitných predpisov.29c)
(2)
Na nakladanie s pohľadávkami podľa odseku 1 a na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 sa osobitný predpis nevzťahuje.29d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 29c a 29d znejú:
„29c)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
29d)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil39a) určený výlučne na prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.“.

Čl. X

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 34 druhej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XI

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 48 ods. 10 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XII

Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 373/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 45 ods. 9 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XIII

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z. a zákona č. 292/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 46af sa za slovo "právoplatnosť" vkladá slovo "od".

Čl. XIV

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 znie:
„§ 7
Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2) Ministerstvo je oprávnené vykonať konsolidáciu pohľadávok štátu vzniknutých z rozhodnutia okresného úradu podľa osobitného predpisu.2a) Ministerstvo je oprávnené odplatne postúpiť písomnou zmluvou na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:
„§ 9b
Pohľadávky, ktoré prešli na ministerstvo podľa § 9 alebo osobitného predpisu,4) alebo prešli na ministerstvo zrušením štátnych rozpočtových organizácií podľa osobitného predpisu5) zanikajú 1. januára 2015, ak neboli uspokojené a jednotlivá výška pohľadávky je nižšia ako priemerné náklady na vymoženie obdobných pohľadávok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.
Poznámky
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 329/2011 Z. z., zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,

zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.,

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3aa)
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
§ 28 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení zákona č. 292/2014 Z. z.

§ 42 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 97a až 97l zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 60a až 60l zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
6)
Napríklad § 58, 83b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 67 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 64 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 88 a 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 36 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2011 Z. z.,§ 188 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
15)
§ 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 1 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 13a ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 490/2008 Z. z.,

§ 115 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Napríklad § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 97l zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 60l zákon č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
23)
§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
25)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.