Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

342/2016 Z. z. v znení účinnom od 1. 2. 2017
342
ZÁKON
z 23. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb.

o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z.z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 272/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „archívov1)“ vkladá čiarka a slová „uznaných vzdelávacích inštitúcií1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Nadpis § 5 znie: „Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom“.
3.
V § 5 ods. 1 sa slová „Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený“ nahrádzajú slovami „Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená“.
4.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ustanovený percentuálnou sadzbou“.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku.“.
6.
V § 15 ods. 4 sa slová „Správa finančnej kontroly7e)“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu7e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
„7e) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
Za § 19j sa vkladá § 19k, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 19k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.
(2)
Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 12 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.“.
8.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 písm. a) a c) sa za slovo „(fotokópie)“ vkladá čiarka a slová „listinnej podoby elektronického dokumentu“.
9.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 65 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
„Položka 65
a)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur
RP = Pkw x RV1-n

kde:

RP – výška poplatku,

Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,

RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 1

Výkon motora v kWSadzba poplatku

v eurách
naddo
80 vrátane33
8086 vrátane90
8692 vrátane110
9298 vrátane150
98104 vrátane210
104110 vrátane260
110121 vrátane360
121132 vrátane530
132143 vrátane700
143154 vrátane870
154165 vrátane1 100
165176 vrátane1 250
176202 vrátane1 900
202228 vrátane2 300
228254 vrátane2 700
254a viac3 900
Tabuľka č. 2

Vek vozidlaKoeficient

zostatkovej

hodnoty

vozidla
prvá evidencia1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie0,06
b)
Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur
c)
Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur
d)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.
3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.
4.
Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.
5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla,20ae) hybridného elektrického vozidla,20af) motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),20ag) motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG)20ag) a motorového vozidla na vodíkový pohon.20ah)
6.
Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa až 20ah znejú:
„20aa) § 2 písm. ab) zákona č. 725/2004 Z. z.
20ab) § 2 písm. ac) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20ac) § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
20ad) Napríklad § 16 až 18 a § 33 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
20ae) § 3 písm. i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
20af) § 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
20ag) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí

č. 176/1960 Zb.).

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 110 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní I. špecifických súčastí motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; - II. vozidiel vzhľadom na inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných systémoch

(Ú.v. EÚ L 120, 7. 5. 2011).
20ah) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).“.
10.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 73 písmeno d) znie:
„d)
trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) ................................................................................... 5 eur“.
11.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 73 sa za písmeno f) vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
„Oslobodenie
Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené.“.
12.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 sa vypúšťa písmeno d).
13.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 písm. f) sa nad slovom „konania“ odkaz „8)“ nahrádza odkazom „32a)“.
14.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149 časti Oslobodenie sa slová „písmen b) a h)“ nahrádzajú slovami „písmen b) a j)“ a časti Poznámky prvom bode sa slová „písmena i)“ nahrádzajú slovami „písmena k)“, v druhom bode sa slová „písmena k)“ nahrádzajú slovami „písmena m)“ a v treťom bode sa slová „písmena l)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“.
15.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XIX. Štatistika sa vypúšťajú položky 266 a 267 vrátane poznámok.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 307/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „fondy,3aa)“ vkladajú slová „právnická osoba vykonávajúca konsolidáciu pohľadávok verejného sektora,3cac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cac znie:
„3cac) § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia alebo písomného upovedomenia o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku alebo bolo vydané písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona.7)“.
3.
V § 15 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Správa finančnej kontroly7f)“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu7f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:
„7f) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 15a
Evidencia poplatkov
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2)
Orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý orgán uvedený v § 3 používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.
(3)
Orgány uvedené v § 3, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.“.
5.
V § 16 ods. 3 sa slová „daňového úradu príslušného podľa sídla obvodného úradu, ktorý poplatok vybral“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa systému“.
6.
Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, aj keď sa stanú splatnými po 31. januári 2017.
(2)
Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, alebo pri písomných upovedomeniach o vybavení sťažností doručených pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 11 ods. 13 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.
Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.