Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

54/2017 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2017
54
ZÁKON
z 1. februára 2017
o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Európsky príkaz na zablokovanie účtov

(§ 1-11)

§ 1

(1)
Európsky príkaz na zablokovanie účtov (ďalej len „príkaz na zablokovanie“) je neodkladné opatrenie nariadené podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Na konanie o príkaze na zablokovanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o neodkladných opatreniach, ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak.

§ 2

Príslušnosť

(1)
Na konanie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje.
(2)
Na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v Slovenskej republike je príslušný súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.
(3)
Okresný súd Banská Bystrica je príslušný
a)
ak nie je možné určiť všeobecný súd osoby uvedenej v odseku 1 v Slovenskej republike,
b)
na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte Európskej únie,
c)
na zrušenie alebo obmedzenie výkonu príkazu na zablokovanie nariadeného na území Slovenskej republiky, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie,
d)
na doručenie písomností podľa § 9 ods. 2.
(4)
Informačným orgánom podľa osobitného predpisu2) je Okresný súd Banská Bystrica.

§ 3

Zábezpeka

(1)
Ak sa podľa osobitného predpisu3) skladá zábezpeka, súd rozhodne o zábezpeke vo výške najmenej jednej tretiny sumy, ktorá sa má zablokovať, forme a lehote, v ktorej je potrebné zábezpeku zložiť, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Súd navrhovateľovi zároveň oznámi údaje potrebné na zloženie zábezpeky.
(2)
Zábezpeka sa skladá v peniazoch; zloženie peňazí možno nahradiť bankovou zárukou alebo neodvolateľným akreditívom v prospech osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje.
(3)
Ak odpadol dôvod na zloženie zábezpeky, súd, ktorý jej zloženie nariadil, na žiadosť navrhovateľa určí primeranú lehotu, v ktorej sa osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie, vyjadrila, či súhlasí s vrátením zábezpeky navrhovateľovi, inak aby poskytla súdu dôkaz, že prebieha konanie o náhradu škody spôsobenej príkazom na zablokovanie.
(4)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 3 súd nariadi vrátenie zábezpeky; to neplatí, ak sa preukáže, že prebieha konanie o náhrade škody spôsobenej príkazom na zablokovanie.
(5)
Proti uzneseniu podľa odsekov 3 a 4 je prípustné odvolanie.
(6)
Ak po vydaní uznesenia, ktorým bol zamietnutý návrh na vrátenie zábezpeky, dôjde k zmene skutkových okolností významných pre rozhodnutie, nezakladá právoplatné rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na vrátenie zábezpeky, prekážku rozhodnutej veci.

§ 4

Žiadosť o získanie informácií o bankovom účte

(1)
Informačný orgán prijíma a vybavuje žiadosti cudzieho orgánu alebo súdu, ktorý je príslušný na vydanie príkazu na zablokovanie v Slovenskej republike, o poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Informačný orgán získava informácie podľa odseku 1 elektronickou komunikáciou automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému;5) na tento účel sú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“) povinné poskytnúť informačnému orgánu súčinnosť.
(3)
Ak nie je možné získať informácie spôsobom podľa odseku 2, informačný orgán prijíma a vybavuje len žiadosti cudzieho orgánu o poskytnutie informácií a súd, ktorý je príslušný na vydanie príkazu v Slovenskej republike, vybavuje žiadosti o informácie v rámci konania o príkaze na zablokovanie tak, že môžu uložiť povinnosť
a)
banke poskytnúť správu o záležitostiach podľa osobitného predpisu6) týkajúcich sa osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje,
b)
osobe, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje, aby v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní, súdu oznámila, v ktorej banke má vedené bankové účty7) (ďalej len „účet“).
(4)
Ak informačný orgán alebo súd uložil povinnosť podľa odseku 3 písm. b), nariadi zároveň aj bez návrhu neodkladné opatrenie, ktorým dlžníkovi zakáže nakladať s prostriedkami na dotknutom účte až do výšky, na ktorú sa vzťahuje návrh na vydanie príkazu na zablokovanie. Ustanovenia § 7 ods. 2 až 6 sa použijú primerane.
(5)
Prevádzkovateľ osobitného informačného systému alebo banka je povinný poskytnúť súčinnosť podľa odseku 2 bez zbytočného odkladu a bezodplatne okrem náhrady hotových výdavkov. Ustanovenie osobitného predpisu8) upravujúce nároky na plnenie za poskytnutie súčinnosti sa nepoužije.

§ 5

Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie

(1)
Ak sú splnené podmienky na vydanie príkazu na zablokovanie, súd ho vydá vo forme podľa osobitného predpisu;9) inak návrh sčasti alebo celkom uznesením zamietne.
(2)
Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie sa doručí navrhovateľovi.
(3)
Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať v inom členskom štáte Európskej únie, súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal, doručí navrhovateľovi príslušné tlačivá podľa osobitného predpisu10) na podanie návrhu na výkon príkazu na zablokovanie.

§ 6

Výkon príkazu na zablokovanie

(1)
Príkaz na zablokovanie sa vykoná
a)
na návrh veriteľa alebo súdu, ktorý príkaz vydal, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie,
b)
aj bez návrhu, ak ide o príkaz vydaný v Slovenskej republike, ktorý sa má vykonať v Slovenskej republike; konanie sa považuje za začaté dňom vydania príkazu na zablokovanie.
(2)
Ak sa začalo konanie o výkone príkazu podľa odseku 1 písm. b), súd, ktorý príkaz vydal, pokračuje v úkonoch na jeho vykonanie bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať len v Slovenskej republike a osoba, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje, má bydlisko na území Slovenskej republiky, k návrhu na vykonanie príkazu sa pripoja písomnosti podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Banka je oprávnená požadovať od osoby, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie, náhradu hotových výdavkov a použiť na ich započítanie peňažné prostriedky na účte tejto osoby.

§ 7

(1)
Súd nariadi banke, ktorá vedie účet osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje, aby zablokovala sumu peňažných prostriedkov do výšky uvedenej v príkaze na zablokovanie z účtu tejto osoby a neumožnila tejto osobe s peňažnými prostriedkami do tejto výšky nakladať.
(2)
Zo zablokovania sú vylúčené peňažné prostriedky
a)
na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia,
b)
na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia,
c)
na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii.
(3)
Na postup pri označení peňažných prostriedkov, ktoré nepodliehajú zablokovaniu, a ich výšky sa primerane použijú ustanovenia o pohľadávkach nepodliehajúcich exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu.12)
(4)
Ak určité prostriedky na účte v banke nepodliehajú exekúcii a na ich vyplatenie dlžníkovi je potrebný súhlas exekútora,12) tento súhlas sa na účely vylúčenia peňažných prostriedkov zo zablokovania nevyžaduje.
(5)
Poradie na výkon príkazov na zablokovanie týkajúcich sa toho istého účtu vedeného v banke sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na zablokovanie. Niekoľko príkazov na zablokovanie doručených v ten istý deň má rovnaké poradie. Ak nestačia prostriedky na účte povinného na zablokovanie všetkých súm uvedených v príkazoch, zablokujú sa pomerne.
(6)
Výkon príkazu na zablokovanie nemá odkladný účinok na výkon exekúcie ani nezakladá právo na prednostné uspokojenie sa zo zablokovanej sumy.
(7)
Vyhlásenie o zablokovaní peňažných prostriedkov vydá a zašle podľa osobitného predpisu13) banka.

§ 8

Uvoľnenie presahujúcej sumy

(1)
Na prijatie žiadosti navrhovateľa podľa osobitného predpisu14) je príslušný súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie.
(2)
Súd, ktorý nariadil výkon príkazu, môže aj bez návrhu zrušiť alebo obmedziť blokovanie účtu alebo účtov, ak sa na jednom alebo viacerých účtoch zablokovala vyššia suma, ako sa mala podľa príkazu na zablokovanie zablokovať.

§ 9

Doručenie osobe, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie

(1)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike, bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, písomnosti podľa osobitného predpisu15) doručí tejto osobe v lehote podľa osobitného predpisu16) súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.
(2)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, písomnosti podľa odseku 1 jej bezodkladne doručí súd podľa § 2 ods. 3 písm. d).
(3)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike, bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, písomnosti podľa odseku 1 doručí súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, príslušnému orgánu na doručovanie podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike, bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, použijú sa na doručenie príslušné medzinárodné zmluvy a ustanovenia osobitného predpisu.18)

§ 10

Opravné prostriedky

(1)
O opravnom prostriedku proti príkazu na zablokovanie, ktorý je oprávnená podať osoba, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje podľa osobitného predpisu,19) rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.
(2)
O opravnom prostriedku proti výkonu príkazu na zablokovanie, ktorý je oprávnená podať osoba, proti ktorej sa príkaz na zablokovanie vykonal podľa osobitného predpisu,20) rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vykonal.
(3)
O opravnom prostriedku veriteľa z dôvodu podľa osobitného predpisu21) rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vykonal.
(4)
O opravnom prostriedku osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje proti rozhodnutiu podľa § 3 ods. 1 za podmienok podľa osobitného predpisu,22) rozhoduje súd, ktorý rozhodnutie vydal.

§ 11

(1)
Na poskytnutie zábezpeky namiesto zablokovania peňažných prostriedkov na účte podľa osobitného predpisu23) sa použije § 3 ods. 12 primerane.
(2)
Na náhradu škody vzniknutej neodkladným opatrením sa popri ustanoveniach osobitného predpisu24) použije § 340 Civilného sporového poriadku.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 89/1993 Z. z., zákona č. 150/1993 Z. z., zákona č. 85/1994

Z. z., zákona č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa položka 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d) z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu,9a) ktoré sa má vykonať
1. čo i len sčasti v Slovenskej republike49,50 eura
2. v inom členskom štáte Európskej únie33 eur
e) z návrhu na zrušenie alebo zmenu neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) 33 eur
f) zo žiadosti o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) 3 eurá za každý členský štát Európskej únie,

v ktorom sa má informácia získať
g) z návrhu na vykonanie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a) nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie 16,50 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) Zákon č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.
Poznámky
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).
2)
Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
3)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
4)
Čl. 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
5)
§ 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
6)
§ 91 ods. 4 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
7)
Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
8)
§ 92 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
10)
Čl. 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
11)
Čl. 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
12)
§ 104 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
13)
Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
14)
Čl. 27 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
15)
Čl. 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
16)
Čl. 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
17)
Čl. 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
18)
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
20)
Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
21)
Čl. 35 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
22)
Čl. 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
23)
Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.
24)
Čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.