Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

53/2012 Z. z. v znení účinnom od 1. 3. 2012 do 31. 10. 2013
53
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. februára 2012
o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Tento výnos ustanovuje
a)
obsah žiadosti o zápis prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta (ďalej len „prevádzkovateľ“) do registra prevádzkovateľov (ďalej len „zápis“),
b)
podrobnosti o zriaďovaní a označovaní integrovaných obslužných miest,
c)
technické, technologické a organizačné podmienky zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta (ďalej len „podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta“) a
d)
sadzobník úhrad nákladov za činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „sadzobník úhrad“), ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje uvedené vo vzore, ktorý je prílohou č. 2.
(2)
K žiadosti o zápis sa prikladajú v listinnej podobe v originálnom vyhotovení alebo ako osvedčené kópie, alebo elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom tieto prílohy:
a)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra zabezpečený Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi;1) ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta notár, doklad o jeho vymenovaní za notára,
b)
vnútorné predpisy prevádzkovateľa a doklady preukazujúce splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta podľa § 4 písm. k).

§ 3

(1)
Integrované obslužné miesto sa zriaďuje v sídle, prevádzkarni alebo organizačnej zložke prevádzkovateľa.
(2)
Integrované obslužné miesto sa viditeľne označuje odo dňa doručenia oznámenia o zápise označením, ktoré sa skladá z grafického symbolu prevádzkovateľa umiestneného nad sprievodným textovým označením „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO“, ktorého umiestnenie je uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Sprievodné textové označenie je písané veľkými tlačenými písmenami, má bielu farbu podkladu, tmavomodrú alebo čiernu farbu písma, veľkosť písma je minimálne dva cm.

§ 4

Podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta sú splnené, ak prevádzkovateľ
a)
má zavedený systém vnútornej kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov2) pri výkone činnosti integrovaných obslužných miest, ktoré prevádzkuje,
b)
má zabezpečený jednotný výkon činnosti integrovaných obslužných miest, ktoré prevádzkuje; jednotný výkon činnosti integrovaných obslužných miest je zabezpečený, ak sa na každom integrovanom obslužnom mieste vykonávajú najmenej tieto činnosti:
1.
kontrola totožnosti žiadateľa o elektronickú službu verejnej správy (ďalej len „služba“) poskytovanú prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (ďalej len „žiadateľ“), ak sa pri konkrétnej službe poskytovanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vyžadujú údaje na overenie totožnosti žiadateľa,
2.
kontrola oprávnenia konať v mene žiadateľa, ak sa pri konkrétnej službe poskytovanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vyžadujú údaje na overenie totožnosti žiadateľa a žiadateľ je pri jej poskytovaní zastúpený inou fyzickou osobou, a uchovávanie týchto oprávnení podľa osobitného predpisu,2)
3.
vyhotovenie splnomocnenia pre prevádzkovateľa konať v mene žiadateľa, ak žiadateľ poverí prevádzkovateľa konať v jeho mene, na vykonanie konkrétnej služby poskytovanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, ak sa na jej poskytovanie vyžaduje súhlas a uchovávanie udelených súhlasov podľa osobitného predpisu,3)
4.
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu alebo elektronického podpisu prevádzkovateľa, ak sa na službu poskytovanú prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vyžaduje,
5.
zabezpečenie overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu na získanom elektronickom odpise údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 7 ods. 1 zákona alebo inom elektronickom dokumente,
6.
nahlasovanie prevádzkovateľovi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosti pri prevádzke a poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku integrovaného obslužného miesta, ako sú bezpečnostné incidenty, obmedzená funkčnosť príslušného technologického vybavenia, útoky na technické a technologické vybavenie a podobne,
c)
vedie centrálnu evidenciu o právnych úkonoch vykonaných integrovaným obslužným miestom, ako aj o uskutočnených platbách za tieto právne úkony; táto evidencia sa uchováva po dobu troch rokov odo dňa vykonania právneho úkonu a sprístupňuje sa prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy podľa § 3 ods. 4 písm. f) zákona,
d)
vypracuje a zabezpečuje dodržiavanie
1.
bezpečnostnej politiky a dokumentácie v súlade s bezpečnostnými štandardmi podľa osobitného predpisu,4)
2.
dokumentácie obsahujúcej organizáciu bezpečnosti, klasifikáciu a riadenie ochrany osobných údajov, ktorá sa vypracúva podľa osobitného zákona,2) pričom táto dokumentácia môže byť súčasťou bezpečnostnej politiky podľa prvého bodu,
3.
postupov na prechod evidencie na právneho nástupcu, ak sa prevádzkovateľ zruší bez likvidácie, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
e)
vedie prevádzkové záznamy,
f)
zabezpečuje v priestore, v ktorom sa prevádzkuje integrované obslužné miesto
1.
zverejnenie informácie na mieste viditeľnom pre žiadateľa o zásadách bezpečnostnej politiky, pravidlách prevádzky integrovaného obslužného miesta, službách poskytovaných prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, podmienkach ich poskytovania, o právnych následkoch uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri ich poskytovaní a zverejnenie sadzobníka úhrad,
2.
takú priestorovú kapacitu, ktorá umožní
2a.
poskytovať služby aspoň jednému žiadateľovi tak, aby žiadateľ mal možnosť overenia zadávaných údajov priamo na obrazovke monitora obsluhy alebo na obrazovke monitora žiadateľa, ak integrované obslužné miesto disponuje dostatočnou priestorovou kapacitou na umiestnenie dvoch monitorov, pričom zobrazované informácie nesmú byť viditeľné tretím osobám,
2b.
dostupnosť poskytovaných služieb v minimálnom rozsahu 15 pracovných hodín týždenne,
2c.
zverejnenie aktuálneho zoznamu poskytovaných služieb,
g)
zabezpečuje, aby prevádzkované integrované obslužné miesto spĺňalo požiadavky na technologické vybavenie najmenej v rozsahu
1.
pracovná stanica s prístupom do siete internet, s počítačovou myšou a klávesnicou alebo iným vstupným hardvérovým zariadením a vybavená
1a.
webovým prehliadačom,
1b.
softvérom zabezpečujúcim ochranu proti škodlivému kódu, najmä antivírusovým systémom a aktívnym firewallom, umožňujúcim blokovanie nepovolenej prichádzajúcej a odchádzajúcej sieťovej komunikácie,
2.
skener s rozlíšením minimálne 1 200 dpi,
3.
laserová tlačiareň s rozlíšením minimálne 600 dpi,
4.
nevyhnutné softvérové a hardvérové produkty pre používateľov zaručeného elektronického podpisu, ak ich prevádzkovateľ používa pri poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta,
5.
informačný systém, ktorý spĺňa štandardy definované osobitným predpisom4) a ktorý umožňuje pripojenie na ústredný portál verejnej správy, centrálny metainformačný systém verejnej správy a Národný zdravotný portál,
6.
individuálne požiadavky na technologickú prevádzku a technologické vybavenie jednotlivých integrovaných obslužných miest môže prevádzkovateľ zabezpečiť centrálnym riešením informačného systému,
h)
zabezpečuje, aby činnosti pri prevádzke a poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta vykonávali len fyzické osoby, ktoré absolvovali školenie a nadobudli kvalifikáciu podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa aspoň v oblasti
1.
práce s počítačom, počítačovými perifériami používanými pri poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta a správy súborov,
2.
práce s aplikáciami na poskytovanie služieb integrovaného obslužného miesta a s bezpečnými produktmi pre zaručený elektronický podpis,
i)
je držiteľom platného kvalifikovaného certifikátu na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu,5)
j)
požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky o vykonanie zápisu zmeny v údajoch zapísaných do registra prevádzkovateľov elektronicky najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, v ktorom ku zmene došlo, a v listinnej podobe do piatich dní za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom ku zmene došlo, a k žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4, priloží dokumenty podľa § 2 ods. 2 preukazujúce nové skutočnosti alebo splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta vo vzťahu k novým skutočnostiam,
k)
preukáže splnenie podmienok podľa
1.
písmen a) až f) okrem písmena f) bodu 2a. osobitnými vnútornými predpismi, ktoré upravujú spôsob a kontrolu plnenia týchto podmienok pre každé integrované obslužné miesto prevádzkované prevádzkovateľom,
2.
písmena f) bodu 2a. a písmena g) čestným vyhlásením prevádzkovateľa, s uvedením technickej špecifikácie jednotlivého technologického vybavenia,4)
3.
písmena h) čestným vyhlásením prevádzkovateľa, s uvedením spôsobu nadobudnutia kvalifikácie.

§ 5

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Poznámky
1)
§ 12 ods. 7 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
5)
§ 7 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k výnosu č. 53/2012 Z. z.

Príloha č. 2 k výnosu č. 53/2012 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS*

Príloha č. 3 k výnosu č. 53/2012 Z. z.

OZNAČENIE INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA

Príloha č. 4 k výnosu č. 53/2012 Z. z.

ŽIADOSŤ O ZMENU ÚDAJOV V REGISTRI PREVÁDZKOVATEĽOV INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIEST*