Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

196/2022 Z. z. v znení účinnom od 17. 7. 2022
196
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z. a vyhlášky č. 466/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 5 sa slová „lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia“ nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň po vyznačení“.
2.
V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slová „(ďalej len „register listín“)“ vkladajú slová „a súčasne zasiela správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v elektronickej podobe ohlasovni na účely zápisu skutočnosti o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby v registri fyzických osôb podľa osobitného predpisu,19da)“ a slová „lehote troch pracovných dní odo dňa vyznačenia“ sa nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň po vyznačení“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19da znie:
19da) § 18 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati podľa odseku 1 alebo odseku 2, a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s plnením výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.“.
4.
V § 92 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s hodnotením výkonu náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.“.
5.
V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak súd nezisťuje názor maloletého dieťaťa sám, uvedie zoznam otázok, ktoré majú byť predmetom zisťovania názoru maloletého dieťaťa.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 163 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „Vpr, Npr,“.
7.
V § 163 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b sa vypúšťa.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 163 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov v prílohe č. 2b časti II“.
9.
§ 189 vrátane nadpisu znie:
㤠189
Súdne spisy v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach je zoznam pohľadávok.“.
10.
§ 190e sa vypúšťa.
11.
V § 199 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V piatej časti sa vypúšťa šiesta hlava.
13.
Za § 263k sa vkladá § 263l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júla 2022
Vo veciach zapísaných do súdnych registrov CRe, CNsre a Cxre pred 17. júlom 2022, ktoré neboli do 16. júla 2022 právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.“.
14.
V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:
„OKRESNÝ SÚD

TCCbKPDEErUpUULVydJP
TCCbKPDEmErUpUULVydJP
TkCprCbPvRPPOmDdEdEk
TvCrCbcud PcDcudEcudErd
NtCsrCbRNcKRPs Ercud
NtdCspCbdOdKPo
PpCaCbBuOdSPu
TdCdCbHsOdiPd
TpCcudCbiVprPcud
Tcud CbZmNpr
Pr CbVO
M CbVyl
Ntt
“.
15.
Príloha č. 1 časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa dopĺňa písmenom N, ktoré znie:
„N.
Súdny register vecí v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a v konaní o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii
Do súdneho registra Vpr sa zapisuje
a)
návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie,
b)
kvalifikovaný podnet,
c)
návrh dlžníka na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,
d)
návrh na predĺženie dočasnej ochrany,
e)
žiadosť o skončenie dočasnej ochrany,
f)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,
g)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny,
h)
návrh na zrušenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,
i)
iné podania vzťahujúce sa na konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do súdneho registra Npr sa zapisuje
a)
oznámenie o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii,
b)
predloženie neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu na posúdenie.“.
16.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU“ časti „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene B. „Súdny register obchodných vecí“ bode 4 sa za slovom „„NcKR““ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „„Cbi““ sa vkladajú slová „a „Vpr““.
17.
Príloha č. 2b sa vypúšťa.
18.
V prílohe č. 10 „REGISTRATÚRNY PLÁN“ vecnej skupine „F Obchodnoprávna agenda“ písmene „FB“ sa za slovo „Odi“ vkladá čiarka a slová „Vpr a Npr“ a v položke 01 za slovom „OdS“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
19.
V prílohe č. 10 „REGISTRATÚRNY PLÁN“ sa vypúšťa časť „L. Agenda dočasnej ochrany podnikateľov“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. júla 2022.
Mária Kolíková v. r.