Komentáre sú dôsledne previazané z databázou Slov-Lex, ktorá obsahuje oficiálne znenie všetkých verzií slovenských právnych predpisov. Ak je v texte predpis citovaný, dostanete sa na plné znenie prostredníctvom hypertextového odkazu. Ak potrebujete predpisy prehľadávať, využite tento kvalitný, oficiálny zdroj informácií.