INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracúvania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.

Táto informácia je uverejnená na našej internetovej stránke www.beck-online.sk, môžete sa k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 380 434, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ide o organizačnú zložku zriaďovateľa, obchodnej spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, IČO: 241 46 978, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960.

e-mailová adresa: beck-online@beck.sk

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že:

také spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo pre uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; alebo
spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:

 • vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
 • plnení ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

spracúvanie je nevyhnutné pre oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúcom:

 • vo vybavovaní Vašich otázok, sťažností alebo požiadaviek;
 • vo skvalitňovaní služieb prevádzkovateľa;
 • v ochrane unikátneho obsahu informačného systému prevádzkovateľa a v prehľade osôb, ktoré k nemu majú prístup;
 • v podpore obchodnej činnosti prevádzkovateľa, predovšetkým formou zasielania elektronických či listinných obchodných informácií prevádzkovateľa jeho zákazníkom, pričom voči takémuto spracúvaniu možno podať námietku alebo sa z odberu obchodných informácií odhlásiť (pre viac informácií pozri kapitolu NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU);

k spracúvaniu ste udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to konkrétne:

 • súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronických či listinných obchodných informácií prevádzkovateľa, ak nie ste jeho zákazníkom; či
 • súhlas s uverejnením Vašej fotografie a/alebo ďalších osobných údajov v listinných dokumentoch prevádzkovateľa a/alebo na internetovej stránke prevádzkovateľa www.beck-online.sk, či na profile prevádzkovateľa na internetovej stránke Facebook Ireland Limited www.facebook.com (ak nejde o plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom).

3. ÚČEL A ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov pri založení Vášho účtu a prístupu k informačnému systému beck – online je primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom o využívaní beck – online vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľom. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či zo strany prevádzkovateľa poskytovať dohodnuté služby.

Pre účely plnenia zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom o využívaní beck ‒ online tak prevádzkovateľ realizuje spracúvanie Vašich identifikačných údajov, kontaktných údajov (vrátane údajov o prípadných kontaktných osobách), fakturačných údajov, údajov o objednaných moduloch beck – online, údajov súvisiacich s platbou za tieto moduly beck – online, Vašej IP adresy a údajov o Vašich aktivitách v rámci beck – online. V tejto súvislosti prevádzkovateľ môže za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracúvať údaje o Vašej obchodnej činnosti.

Pre vybavenie Vašich požiadaviek, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a obsah vzájomnej komunikácie.

Pre účel priameho marketingu prevádzkovateľ spracúva Vašu e-mailovú adresu, prípadne aj identifikačné a doručovacie údaje. Proti takému spracúvaniu môžete podať námietku (pre viac informácií pozri kapitolu NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU).

Pre účely uverejnenia Vašich údajov v listinných dokumentoch a/alebo internetovej stránke prevádzkovateľa www.beck-online.sk a na jeho profile na www.facebook.com prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, obrazové údaje (podobizeň), prípadne aj informácie o profesijnom živote.

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu (k príjemcom pozri kapitolu PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV).

Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na základe automatizovaného spracúvania. Prevádzkovateľ však na základe údajov získaných z prevádzky www.beck-online.sk a Vášho správania na ňom uskutočňuje profilovanie, ktorého výstupy môže na základe svojho oprávneného záujmu využiť na účely priameho marketingu. Proti takémuto profilovaniu môžete podať námietku (pre viac informácií pozri kapitolu NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU).

4. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

údaje ste sami poskytli prevádzkovateľovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad Obchodný register, Živnostenský register alebo Insolvenčný register, Slovenská advokátska komora.

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania uzavretej zmluvy, ďalej v priebehu premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho zo zmluvy. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom rovnako spracúvané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.

Ak však prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva na základe Vášho súhlasu, potom sú takéto osobné údaje u prevádzkovateľa uložené najdlhšie počas doby, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takým spracúvaním, t. j. po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Pre účely priameho marketingu realizovaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa budú Vaše osobné údaje u prevádzkovateľa uložené najdlhšie do uplynutia doby 5 rokov odo dňa ukončenia Vášho zmluvného vzťahu so prevádzkovateľom.

Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, bude prevádzkovateľ v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis, archivovať počas predpísanej doby.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu odovzdávať nasledujúcim kategóriám príjemcov

 • svojim zmluvným partnerom, ktorých prevádzkovateľ potrebuje pre svoje bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napríklad dodávateľom informačných technológií, obchodným partnerom prevádzkovateľa, atď.;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napríklad súdom, Polícii SR, atď.);
 • materskej a sesterskej spoločnosti v rámci koncernu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, okrem odovzdania spoločnosti Facebook Ireland Limited (pozri kapitolu PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV), ktorá Vaše údaje môže ďalej odovzdať spoločnosti Facebook Inc., ktorá sa však prihlásila k dodržiavaniu tzv. štítu EÚ – USA na ochranu súkromia (anglicky „EU – U.S. Privacy Shield. Viac informácií: https://www.facebook.com/about/privacyshield).

7. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

Právo na prístup

Môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúva a o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov (ak nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb).

Právo na opravu

Môžete požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo nekompletných údajov, ktoré o vás spracúva.

Právo na výmaz

Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
 • vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti a ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo obmedzenia spracúvania

Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods.1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

V prípadoch spracúvania osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracúvaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo váš súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste prevádzkovateľovi udelili súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole ODVOLANIE SÚHLASU.

Právo vzniesť námietku

Môžete voči prevádzkovateľovi kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, realizovaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (vrátane profilovania) a pre účely priameho marketingu realizovaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. K právu vzniesť námietku v jednotlivých prípadoch spracúvania vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU.

Právo byť informovaný

Máte právo byť prevádzkovateľom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb vrátane vás.

Právo vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Právo podať sťažnosť

Ak by ste sa domnievali, že spracúvaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, internetová adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Nariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa môžete na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom jeho e-mailovej adresy beck-online@beck.sk alebo písomne na adrese Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava.

8. ODVOLANIE SÚHLASU

Akýkoľvek súhlas, ktorý ste prevádzkovateľovi udelili, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných informácií prevádzkovateľa možno odvolať:

 • kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom obchodnom informácií; alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck-online@beck.sk

Súhlas so zasielaním listinných obchodných informácií prevádzkovateľa možno odvolať:

 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck-online@beck.sk alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením vašich osobných údajov v listinných dokumentoch prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke prevádzkovateľa www.beck-online.sk na jeho profile www.facebook.com je možné odvolať:

 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu beck-online@beck.sk alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov však nebude mať účinky na spracúvanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

9. NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu (vrátane profilovania), ktoré je realizované bez vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, máte právo kedykoľvek voči prevádzkovateľovi bezplatne vzniesť námietku, a to písomne zaslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu beck-online@beck.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

10. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1. Prevádzkovatelia internetových stránok používajú súbory cookies na získavanie informácií o návštevníkoch a na ukladanie ich preferencií v online prostredí. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa v prípade návštevy stránky ukladajú v zariadení návštevníka. Pri ďalšej návšteve návštevníka sa tieto súbory odosielajú späť na stránku. Je to užitočné, pretože to internetovej stránke umožňuje rozoznanie zariadenia. Súbory cookies nepoškodzujú dané zariadenie. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, avšak niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov majú súbory cookies automaticky povolené.

2. Spoločnosť Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., so sídlom Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, číslo zápisu: oddiel: C, vložka: 182960 konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 380 434, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2017/B prevádzkuje internetovú stránku www.beck-online.sk (ďalej len „Stránka“). Na Stránke môžu byť použité dočasné cookies, ktoré sa po vypnutí prehliadača automaticky vymažú alebo trvalé cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení. Na Stránke sa používajú tieto kategórie súborov cookies:

 1. Základné súbory cookies: Tieto súbory cookies vám umožňujú pohyb na Stránke a využívanie jej vlastností.
 2. Prevádzkové súbory cookies: Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sa používajú k lepšiemu pochopeniu návštevníkov Stránky a ich spôsobu zaobchádzania so Stránkou.
 3. Súbory cookies: zabezpečujúce funkčnosť Tieto typy súborov cookies si pamätajú voľby návštevníkov (napr. voľbu jazyka). Môžu návštevníkom potom pri používaní Stránky zabezpečiť komfort podľa volieb a ďalšie návštevy už prispôsobovať ich preferenciám. Aktivitu užívateľa pri pohybe na iných stránkach sledovať nedokážu.
 4. Webové majáky: Jedná sa o pixelové technológie, ktoré umožňujú v kombinácii so súbormi cookies prevádzkovateľovi Stránky zistiť počet návštevníkov Stránky.

3. Pri používaní súborov cookies naša spoločnosť využíva služieb Google Analytics poskytovaných spoločnosťou Google Inc (ďalej len “Google”). Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní Stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú a ukladajú spoločnosti Google na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania Stránky, na zostavenie správ o činnosti Stránky pre našu spoločnosť a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy alebo pokiaľ tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google. Viac o používaní súborov cookies prostredníctvom Google Analytics na: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk.

4. Všetky informácie sú anonymné (monitorujú len trendy, ako je napríklad reťazec kliknutí užívateľov) a tieto nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.

5. Plné využitie Stránky vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookie, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať Stránku, avšak niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii.

6. Ak si prajete odstrániť niektoré súbory cookies, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené, postupujte podľa návodu v nastaveniach vášho internetového prehliadača, kde nájdete pokyny o spôsobe vyhľadania súborov, alebo adresára, do ktorého sa súbory cookies ukladajú.