VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
(verzia 6/2019, účinná od 3. 6. 2019)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46380434, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2017/B (ďalej len „poskytovateľ“) okrem iného prevádzkuje právny informačný systém Beck-online, ktorý pozostáva z jednotlivých poskytovateľom vytvorených databáz odborných informácií a vyhľadávacieho programového vybavenia (software), ktorý je prístupný prostredníctvom siete internet (online) na internetovej adrese www.beck-online.sk (ďalej len „Beck-online“)

1.2. Informačný systém Beck-online je možné užívať len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi poskytovateľom a užívateľom (ďalej len „zmluva“ a „užívateľ“). Poskytovateľ a užívateľ sú ďalej tiež označovaní ako „zmluvné strany“.

1.3. Práva a povinnosti medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s užívaním informačného systému Beck-online sa riadia podľa zmluvy a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Poskytovateľ na základe zmluvy poskytuje užívateľovi právo na prístup do Beck-online a právo užívať Beck-online (ďalej len „licencia“) a užívateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu, a to všetko v rozsahu a za podmienok stanovených zmluvou a týmito VOP.

2.2. Užívateľ je oprávnený k Beck-online pristupovať výlučne prostredníctvom užívateľského účtu zriaďovaného poskytovateľom (ďalej len „užívateľský účet“).

2.3. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom a všetky jej zmeny musia mať písomnú formu. Vylučuje sa, že by k zmene zmluvy mohlo dôjsť iným než písomným spôsobom. To platí aj pre vzdanie sa požiadavky písomnej formy.

3. ROZSAH A PODMIENKY LICENCIE

3.1. Licencia je udelená ako nevýhradná, územne neobmedzená, neprenosná a časovo obmedzená na dobu trvania zmluvy uzavretej medzi užívateľom a poskytovateľom. Užívateľské práva udelené poskytovateľom sú obmedzené výhradne na užívateľa.

3.2. Užívateľ poskytovateľovi oznámi osoby, prostredníctvom ktorých bude užívateľ pristupovať do Beck-online a ktorým poskytovateľ pridelí osobitné prístupové údaje (ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba prestáva byť oprávnenou osobou zrušením prístupu do Beck-online, a to po oznámení tejto skutočnosti poskytovateľovi užívateľom. Pre vylúčenie pochybností užívateľ zodpovedá za akékoľvek konanie oprávnených osôb.

3.3. Užívateľ nie je oprávnený Beck-online či akúkoľvek jeho časť (vrátane akejkoľvek databázy) rozmnožovať v rozpore s čl. 3.5 týchto VOP, rozširovať alebo inak prenechať či umožniť jeho aj dočasné užitie tretej osobe mimo oprávnených osôb.

3.4. Pre prípad zdieľania prístupu s tretou spolupracujúcou stranou je užívateľ povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa a uviesť mu identifikačné údaje spoluužívateľa (meno, IČO, email, telefón). V tomto prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo udelenia súhlasu alebo nesúhlasu so zdieľaním prístupu.

3.5. Užívateľ je oprávnený používať Beck-online v rámci udelenej licencie výlučne pre vlastnú potrebu. Užívateľ je oprávnený pristupovať do Beck-online a zhotovovať jednorazovo kópie jednotlivých častí obsahu dokumentov v databáze výlučne v rozsahu, v ktorom sú tieto časti prístupné v rámci Beck-online. Užívateľ nie je oprávnený automaticky a systematicky vyhotovovať kópie obsahu databázy. Užívateľ nie je oprávnený kombinovať alebo zlučovať vyhotovené kópie jednotlivých častí databázy. Užívateľ nie je oprávnený zhotovené kópie obsahu jednotlivých častí databázy ďalej rozmnožovať, rozširovať, prenajímať, požičiavať, vystavovať či inak ďalej uvádzať na verejnosti.

3.6. Licencia sa rovnako vzťahuje na aktualizácie Beck-online vykonané poskytovateľom počas doby trvania zmluvy

4. TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRÍSTUP DO BECK-ONLINE

4.1. Technické podmienky pre využívanie online prístupu do Beck-online sú nasledovné:

  • Internetové pripojenie a
  • Internetový prehliadač Internet Explorer 7, Firefox 2, Chrome alebo ich vyššia softvérová verzia.
    Poskytovateľ tieto technické podmienky nezabezpečuje a ani nenesie náklady za ich zabezpečenie.

5. OCHRANA BECK-ONLINE

5.1. K užívateľskému účtu dostane oprávnená osoba unikátne prihlasovacie údaje, ktoré je povinná zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu tretími osobami tak, aby nemohlo dôjsť k užívaniu Beck-online tretou osobou. Oprávnená osoba ako ani užívateľ nie sú oprávnení zdieľať prihlasovacie údaje do Beck-online so žiadnymi osobami. Ak hrozí zneužitie alebo použitie užívateľského účtu nepovolanou osobou, sú užívateľ a oprávnená osoba povinní na to poskytovateľa bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený prihlasovacie údaje k užívateľskému účtu zablokovať a vystaviť oprávnenej osobe nové prihlasovacie údaje. O týchto povinnostiach je užívateľ povinný vopred informovať oprávnenú osobu a za porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto ustanovenia zodpovedá užívateľ.

5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť heslo k užívateľskému prístupu spravidla k výročnému dňu predĺženia predplatného alebo aj skôr na základe vyžiadania užívateľa. Poskytovateľ je povinný užívateľa o takejto zmene písomne informovať.

5.3. Užívateľ berie na vedomie, že Beck-online, ako obsah jednotlivých databáz, tak aj softvér je predmetom autorských práv poskytovateľa a prípadne autorov jednotlivých obsahových častí databáz a softvéru. Autorské právo je predmetom ochrany podľa autorského práva zákona o verejnoprávnej ochrane podľa trestného zákona a jeho porušenie môže byť stíhané ako prostriedkami civilnoprávnymi, tak aj trestnoprávnymi.

5.4 V prípade dôvodného podozrenia porušenia akejkoľvek zmluvnej alebo zákonnej povinnosti užívateľa alebo oprávnenej osoby je poskytovateľ oprávnený obmedziť alebo zablokovať užívateľovi alebo oprávnenej osoby prístup do Beck-online, a to do uspokojivého odstránenia týchto pochybností.

6. ROZŠÍRENIE BALÍČKU PRÍSTUPNEJ LITERATÚRY

6.1. Poskytovateľ je oprávnený rozšíriť obsah jednotlivých modulov (balíčkov prístupnej literatúry), ako aj cenu vzťahujúcu sa na tieto moduly. Poskytovateľ je povinný zvýšenie ceny oznámiť užívateľovi najneskôr 14 dní pred jej účinnosťou elektronicky na emailovú adresu užívateľa.

6.2. Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu do 14 dní od doručenia oznámenia o zvýšení ceny podľa ustanovenia 6.1 vyššie z dôvodu nesúhlasu so zvýšením ceny. Zmluva zaniká uplynutím posledného dňa prebiehajúceho obdobia.

7. AKTUALIZÁCIA BECK-ONLINE

7.1. Poskytovateľ vykonáva aktualizáciu Beck-online v počte raz týždenne, spravidla však niekoľkokrát za deň. Aktualizácie sú pre užívateľa prístupné bezprostredne po ich vykonaní.

8. PODPORA

8.1. Poskytovateľ prostredníctvom telefónneho poradenského servisu poskytuje podporu pri riešení problémov alebo chýb týkajúcich sa práce so systémom Beck-online v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. na tel. čísle: +421 910 332 303. Oznámenie užívateľovi je možné poskytnúť aj elektronickou poštou na emailovú adresu beck-online@beck.sk. V oznámení je potrebné stručne uviesť prihlasovacie údaje užívateľa a v čom je pozorovateľný príslušný problém či chyba. Telefónne číslo či e-mailovú adresu je poskytovateľ oprávnený jednostranne meniť oznámením na internetových stránkach Beck-online.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSTUPNOSŤ A OBSAH BECK-ONLINE

9.1. Poskytovateľ nepreberá nijakú zodpovednosť voči užívateľovi alebo tretím osobám za spôsob využitia obsahu databáz Beck-online užívateľom.

9.2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že dostupnosť informačného systému Beck-online nebude nižšia než 90 %, a to merané vždy počas všetkých pracovných dní v kalendárnom mesiaci od 08.00 do 20.00 hod v mieste pripojenia servera poskytovateľa k sieti. Poskytovateľ tak hlavne nezodpovedá za akékoľvek prerušenie či výpadky pripojenia k sieti Internet poskytovaného tretími osobami.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Užívateľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť, ak dostupnosť informačného systému Beck-online v zmysle čl. 9.2 VOP bude v každom z troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nižšia ako 90 % alebo poskytovateľ bude aj napriek písomnému upozorneniu užívateľa v minimálne 14-dennom omeškaní s plnením niektorej z podstatných povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

10.2. V prípade, keď užívateľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je poskytovateľ oprávnený vykonať blokovanie prihlasovacích údajov k užívateľskému účtu, a to do doby, dokedy bude užívateľ porušovať svoju povinnosť alebo dokedy neodstráni dôsledky porušenia svojej povinnosti. Takýmto porušením sa predovšetkým rozumie omeškanie s úhradou faktúry dlhšie než 15 dní.

10.3. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy s užívateľom odstúpiť, ak (i) užívateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. 3 alebo 5 týchto VOP alebo (ii) užívateľ napriek písomnej výzve poskytovateľa opakovane poruší svoju inú povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy alebo (iii) užívateľ napriek písomnému upozorneniu poskytovateľa neodstráni dôsledky porušenia povinnosti užívateľa vyplývajúcich zo zmluvy.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Zmluva zaniká k okamihu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany. Ak užívateľ uhradil poskytovateľovi odmenu za užívanie Beck-online, ktorá sa časovo vzťahuje aj na obdobie po zániku zmluvy, potom mu bude táto časť odmeny vrátená, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa čl. 10.1 VOP.

10.5. Ak užívateľ uhradil poskytovateľovi odmenu za užívanie Beck-online, ktorá sa časovo vzťahuje aj na obdobie po zániku zmluvy a dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa čl. 10.3. VOP, táto časť odmeny mu vrátená nebude a bude definovaná a od užívateľa vyžadovaná náhrada škody.

11. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak nie je v zmluve vyslovene uvedené inak, vyhlasuje užívateľ, že zmluvu uzatvára v súvislosti so svojou podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou či inou činnosťou vyplývajúcou zo zákona.

11.2. Poskytovateľ je povinný písomne informovať o zmene týchto VOP, a to vždy najneskôr 4 mesiace pred uplynutím obdobia, za ktoré bola uhradená odmena. Ak užívateľ uhradí odmenu aj za ďalšie obdobie, platí, že so zmenou VOP súhlasí.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

12.2. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým zasiahnutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bolo nahradené takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.

12.3. O všetkých sporoch vyplývajúcich zo zmluvy bude rozhodovať obecný súd určený podľa obecne záväzných predpisov stanovených podľa miestneho sídla poskytovateľa.

12.4. V prípade rozporu medzi VOP a zmluvou majú prednosť dojednania obsiahnuté v zmluve.

12.5. Všetky oznámenia týkajúce sa zmluvy, určené pre užívateľa môžu byť zaslané v podobe elektronickej správy na e-mailovú adresu užívateľa, tak isto môže užívateľ využiť elektronickú komunikáciu s poskytovateľom vrátane prípadného vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy.

12.6. Užívateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene kontaktnej adresy alebo iných identifikačných údajov užívateľa uvedených v zmluve.

12.7. Akákoľvek zmena zmluvných podmienok musí byť vykonaná výhradne na základe písomného dodatku k zmluve.